november_ra1n

Windows 8.1 RTM & Server 2012 R2 Installation & Default Keys

Oct 18th, 2014
33,320
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Windows 8.1 RTM & Server 2012 R2 Installation & Default Keys
 2.  
 3. ::Retail Channel Default [Installation] Keys::
 4.  
 5. Core/Standard .......: 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
 6. Professional ........: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
 7. Professional WMC ....: GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT
 8. Professional VL .....: GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
 9. Professional VL WMC .: 789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3P
 10. Enterprise ..........: FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H
 11.  
 12. N-versions:
 13. Core/Standard N .....: 6NPQ8-PK64X-W4WMM-MF84V-RGB89
 14. Professional N ......: JRBBN-4Q997-H4RM2-H3B7W-Q68KC
 15. Professional VL N ...: HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
 16. Enterprise N ........: NDRDJ-3YBP2-8WTKD-CK7VB-HT8KW
 17.  
 18. Starter=D6RD9-D4N8T-RT9QX-YW6YT-FCWWJ
 19. StarterN=3NFXW-2T27M-2BDW6-4GHRV-68XRX
 20. ----------------------------------------------------------
 21. Core=334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
 22. CoreARM=NK2V7-9DWXG-KMTWQ-K9H9M-6VHPJ
 23. CoreCountrySpecific=TNH8J-KG84C-TRMG4-FFD7J-VH4WX
 24. CoreN=6NPQ8-PK64X-W4WMM-MF84V-RGB89
 25. CoreSingleLanguage=Y9NXP-XT8MV-PT9TG-97CT3-9D6TC
 26. ----------------------------------------------------------
 27. ServerCloudStorage=BFBN8-X8K7C-347CH-JG6KC-W2M6X
 28. ServerCloudStorageCore=BFBN8-X8K7C-347CH-JG6KC-W2M6X
 29.  
 30. ServerDatacenter=BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y
 31. ServerDatacenterCore=BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y
 32. ServerDatacenterEvalCore=VVWKN-DRYGT-GBG6F-YQ79J-29WGC
 33. ServerDatacenterEval=VVWKN-DRYGT-GBG6F-YQ79J-29WGC
 34.  
 35. ServerHyperCore=Q8R8C-T2W6H-7MGPB-4CQ9R-KR36H
 36. ServerSolution=326N4-6GMBX-PD2QT-M7HX4-TVHM8
 37. ServerSolutionCore=326N4-6GMBX-PD2QT-M7HX4-TVHM8
 38.  
 39. ServerStandard=NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB
 40. ServerStandardCore=NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB
 41. ServerStandardEval=CG9N3-WKB9P-FMQG6-J3D8C-TMRR2
 42. ServerStandardEvalCore=CG9N3-WKB9P-FMQG6-J3D8C-TMRR2
 43.  
 44. ServerStorageStandard=H2K4M-QNKQ2-64699-FYQHD-2WDYT
 45. ServerStorageStandardCore=H2K4M-QNKQ2-64699-FYQHD-2WDYT
 46. ServerStorageStandardEval=27FBJ-8NMFM-PK3H8-4D7B4-HQVMV
 47. ServerStorageWorkgroupCore=8N7PM-D3C64-RQVYF-MX8T7-G6MB2
 48. ServerStorageWorkgroupEval=NDBQF-2F4M6-WG6VH-HPGK6-V6B78
 49. ServerStorageStandardEvalCore=27FBJ-8NMFM-PK3H8-4D7B4-HQVMV
 50. ServerStorageWorkgroup=8N7PM-D3C64-RQVYF-MX8T7-G6MB2
 51. ServerStorageWorkgroupEvalCore=NDBQF-2F4M6-WG6VH-HPGK6-V6B78
 52.  
 53. ServerWeb=3WN48-GVPXF-VHWK4-29Y8D-KKTD2
 54. ServerWebCore=3WN48-GVPXF-VHWK4-29Y8D-KKTD2
 55. ServerWinFoundation=7JGXN-BW8X3-DTJCK-WG7XB-YWP26
 56. ServerWinFoundationCore=7JGXN-BW8X3-DTJCK-WG7XB-YWP26
 57. ----------------------------------------------------------
 58. Embedded=6Q7P9-NFD2F-7JGQR-3X277-9BQMR
 59. EmbeddedEval=VV6W8-NF7BJ-FKHGQ-P424D-FHC7K
 60. EmbeddedAutomotive=J2ND2-BCW98-8669Y-HPBF3-RDY99
 61. EmbeddedE=MNKW8-HYCCD-G88JY-283WV-W9FX9
 62. EmbeddedEEval=VKKC6-NQQQH-JW3QX-XRVKX-KJJK9
 63.  
 64. EmbeddedIndustry=GN7VX-YKPC2-XY98J-9RYKX-KP9HV
 65. EmbeddedIndustryA=TP7MN-9H7FK-P4PJM-K6KJT-Y97RY
 66. EmbeddedIndustryE=NDXXJ-YX29Q-JDY6B-C93G8-TQ6WH
 67. EmbeddedIndustryEEval=PPBKC-NQYJM-JJ8X6-26W42-VFQ4R
 68. EmbeddedIndustryEval=XDJ76-KNBM8-BB9BK-B4CHH-XD6VR
 69.  
 70. ================================================================
 71.  
 72. ::gVLK KMS key section (Use only with KMS Activation)::
 73. gvlkCore=M9Q9P-WNJJT-6PXPY-DWX8H-6XWKK
 74. gvlkCoreARM=XYTND-K6QKT-K2MRH-66RTM-43JKP
 75. gvlkCoreCountrySpecific=NCTT7-2RGK8-WMHRF-RY7YQ-JTXG3
 76. gvlkCoreN=7B9N3-D94CG-YTVHR-QBPX3-RJP64
 77. gvlkCoreSingleLanguage=BB6NG-PQ82V-VRDPW-8XVD2-V8P66
 78.  
 79. gvlkEmbeddedIndustry=NMMPB-38DD4-R2823-62W8D-VXKJB
 80. gvlkEmbeddedIndustryA=VHXM3-NR6FT-RY6RT-CK882-KW2CJ
 81. gvlkEmbeddedIndustryE=FNFKF-PWTVT-9RC8H-32HB2-JB34X
 82.  
 83. gvlkEnterprise=MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
 84. gvlkEnterpriseN=TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
 85.  
 86. gvlkProfessional=GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
 87. gvlkProfessionalN=HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
 88. gvlkProfessionalWMC=789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3P
 89.  
 90. gvlkServerCloudStorageCore=3NPTF-33KPT-GGBPR-YX76B-39KDD
 91. gvlkServerCloudStorage=3NPTF-33KPT-GGBPR-YX76B-39KDD
 92. gvlkServerDatacenter=W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
 93. gvlkServerDatacenterCore=W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
 94. gvlkServerStandard=D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
 95. gvlkServerStandardCore=D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
 96. gvlkServerSolution=KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
 97. gvlkServerSolutionCore=KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
 98.  
 99. ::Evaluation section::
 100. EmbeddedEval=VV6W8-NF7BJ-FKHGQ-P424D-FHC7K
 101. EmbeddedEEval=VKKC6-NQQQH-JW3QX-XRVKX-KJJK9
 102. EmbeddedIndustryEval=XDJ76-KNBM8-BB9BK-B4CHH-XD6VR
 103. EmbeddedIndustryEEval=PPBKC-NQYJM-JJ8X6-26W42-VFQ4R
 104.  
 105. EnterpriseEval=7VY4Y-6N6R2-DGYC7-TTPQT-GMRXJ
 106. EnterpriseNEval=MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH
 107.  
 108. ServerDatacenterEval=VVWKN-DRYGT-GBG6F-YQ79J-29WGC
 109. ServerDatacenterEvalCore=VVWKN-DRYGT-GBG6F-YQ79J-29WGC
 110. ServerStandardEval=CG9N3-WKB9P-FMQG6-J3D8C-TMRR2
 111. ServerStandardEvalCore=CG9N3-WKB9P-FMQG6-J3D8C-TMRR2
 112. ServerStorageWorkgroupEval=NDBQF-2F4M6-WG6VH-HPGK6-V6B78
 113. ServerStorageStandardEval=27FBJ-8NMFM-PK3H8-4D7B4-HQVMV
 114. ServerStorageStandardEvalCore=27FBJ-8NMFM-PK3H8-4D7B4-HQVMV
 115. ServerStorageWorkgroupEvalCore=NDBQF-2F4M6-WG6VH-HPGK6-V6B78
 116.  
 117. =================================================================================
 118. http://www.nsaneforums.com/topic/213138-windows-81-rtm-activation-via-phone-or-kms-download-repository/
RAW Paste Data Copied