SHARE
TWEET

4.2 Основна задача (низи)

Mihajlo_K Mar 17th, 2019 (edited) 58 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Да се декларираат:
 2. низа од максимум 10 знаци
 3. низа од максимум 100 цели броеви
 4. Низата од знаци директно да се иницијализира така што ќе ги содржи сите букви од зборот STRUKTURNO.
 5. Од страндарден влез да се вчита бројот N што ја означува големината на низата со броеви, па потоа да се вчита и самата низа.
 6. Да се направи трансформација на низата со броеви на тој начин што секој парен број се заменува со 1, а секој непарен број со 0.
 7. Да се испечатат и двете низи. Елементите во низите да се одделени со празни места меѓусебе. */
 8.  
 9. #include<stdio.h>
 10. #define SIZE 100
 11. int main () {
 12.     /*
 13.     TO DO 1: Da se deklariraat dve nizi, ednata e niza od maksimum 11 karakteri,
 14.     a drugata e niza od maksimum 100 celi broevi.
 15.     Dopolnitelno , nizata so karakteri direktno da se inicijalizira da gi sodrzi site bukvi od zborot
 16.     STRUKTURNO.
 17.     */
 18.     int b[SIZE], c[SIZE], j;
 19.     char a[11];
 20.     for(j = 0; j < 11; j++)
 21.     {
 22.         if(j == 0) a[j] = 'S';
 23.         if(j == 1 || j == 5) a[j] = 'T';
 24.         if(j == 2 || j == 7) a[j] = 'R';
 25.         if(j == 3 || j == 6) a[j] = 'U';
 26.         if(j == 4) a[j] = 'K';
 27.         if(j == 8) a[j] = 'N';
 28.         if(j == 9) a[j] = 'O';
 29.     }
 30.     /*
 31.     TO DO 2: Da se deklarira promenlivi N (broj na elementi vo nizata od broevi), brojach i
 32.     */
 33.     int n, i;
 34.    
 35.     /*
 36.     TO DO 3: Da se vchita brojot N (broj na elementi vo nizata so broevi), a potoa i site N elementi vo nizata
 37.     */
 38.     scanf("%d", &n);
 39.     for(i = 0; i < n; i++)
 40.     {
 41.         scanf("%d", &b[i]);
 42.     }
 43.     /*
 44.     TO DO 4: Vo nizata so celi broevi, da se proverat site elementi.
 45.     Dokolku elelementot e paren broj da se postavi na vrednost 1,
 46.     vo sprotivno da se postavi na vrednost 0.
 47.     */
 48.     for(i = 0; i < n; i++)
 49.     {
 50.         if(b[i] % 2 == 0)
 51.         {
 52.             c[i] = 1;
 53.         }
 54.         else
 55.         {
 56.             c[i] = 0;
 57.         }
 58.     }
 59.    
 60.        
 61.     /*
 62.     TO DO 5: Da se ispechatat i dvete nizi na izlez. Sekoj element da se oddeli so prazno mesto.
 63.     */
 64.     for(i = 0; i < 10; i++)
 65.     {
 66.         if(i == 9)
 67.         {
 68.             printf("%c \n", a[i]);
 69.         }
 70.         else
 71.         {
 72.             printf("%c ", a[i]);
 73.         }
 74.     }
 75.     for(i = 0; i < n; i++)
 76.     {
 77.         printf("%d ", c[i]);
 78.     }
 79.    
 80.    
 81.     return 0;
 82.  
 83. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top