daily pastebin goal
3%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 21st, 2018 65 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /****************************************************************************/
 2. /*                   Program systemu prototypowego SP-AVR                   */
 3. /* Autor:                                                                   */
 4. /****************************************************************************/
 5.  
 6. #include <avr/io.h>                 // Rejestry mikrokontrolera ATmega32
 7. #include <avr/interrupt.h>          // Przerwania mikrokontrolera
 8. #include <stdio.h>                  // Standardowe I/O
 9. #include "key.h"                    // Obsługa przycisków (SW0...SW7)
 10. #include "led.h"                    // Obsługa diod LED (LD0...LD7)
 11. #include "lcd.h"                    // Obsługa wyświetlacza LCD 2x16 znaków
 12.  
 13. #define TCYKL   25                  // Czas cyklu obliczeń (25 x 4ms = 100ms)
 14.  
 15. volatile char cykl;                 // Odmierzanie czasu cyklu (pętli głównej)
 16. char buf[64];                       // Bufor komunikatów LCD
 17. //---------------------- Początek deklaracji użytkownika --------------------------------
 18.  
 19. char x1, x2, z1, z2, m, stan = 1, tim;
 20.  
 21.  
 22. //---------------------- Koniec deklaracji użytkownika ----------------------------------
 23. int main(void)
 24. {
 25.     DDRA  = 0xff;                   // Kierunek portu A (diody LED): port wyjściowy
 26.     DDRB  = 0x00;                   // Kierunek portu B (klawisze) : port wejściowy
 27.     PORTA = 0xff;                   // Port A (diody LED): ustaw "1" (wygaszone diody)
 28.     PORTB = 0xff;                   // Port B (klawisze) : aktywne rezystory podciągające
 29.    
 30.     TCCR0 = _BV(WGM01)|_BV(CS02);   // Timer/Counter 0: tryb CTC, dzielnik=256
 31.     OCR0  = 124;                    // Limit zliczania T0: 0.125us x 256 x (124+1) = 4ms
 32.     TIMSK = _BV(OCIE0);             // Odblokowanie przewań T0 (Output Compare Match)
 33.     sei();                          // Globalne włączenie obsługi przerwań
 34.  
 35.     LCD_init();
 36.    
 37.                         // Inicjowanie wyświetlacza LCD
 38.    
 39.    
 40.     while(1)
 41.     {
 42.         cykl = TCYKL;               // Deklarowany czas cyklu (TCYKL x 4ms)
 43.         KEY_read();                 // Odczyt stanu klawiszy aK1..aK4
 44.         //-------------- Początek kodu użytkownika --------------------------------------
 45.         x1=aK1;
 46.         x2=aK2;
 47.  
 48.         switch(stan){
 49.             case 1: z1=1; z2=0; m=0;
 50.             if(x1){stan=2; tim=30;};
 51.             break;
 52.            
 53.             case 2: z1=1; z2=0; m=0;
 54.             if(!tim){stan=3; tim=10;}
 55.             else if(x2){stan=4; tim=50;};
 56.             break;
 57.            
 58.             case 3: z1=0; z2=0; m=0;
 59.             if(!tim&&1){stan=2; tim=30;};
 60.             break;
 61.            
 62.             case 4: z1=0; z2=0; m=1;
 63.             if(!tim&&1) stan=5;
 64.             break;
 65.            
 66.             case 5: z1=0; z2=1; m=0;
 67.             if(!x1) stan=1;
 68.             break;
 69.         }
 70.            
 71.         L1=z1; L2=z2; L3=m;
 72.  
 73.         if(tim) --tim;
 74.        
 75.         //-------------- Wyświetlacz LCD --------------
 76.         sprintf(buf,"K1=%dK2=%dK3=%dK4=%d",(int)aK1,(int)aK2,(int)aK3,(int)aK4);
 77.         LCD_xy(0,0);                // Ustawienie kursora w linii 1
 78.         LCD_puts(buf);              // Wyświetlenie zawartości bufora
 79.         sprintf(buf,"L1=%dL2=%dL3=%dL4=%d",(int)L1,(int)L2,(int)L3,(int)L4);
 80.         LCD_xy(0,1);                // Ustawienie kursora w linii 2
 81.         LCD_puts(buf);              // Wyświetlenie zawartości bufora
 82.        
 83.         //-------------- Koniec kodu użytkownika ----------------------------------------
 84.         LED_set();                  // Ustawienie diod LED
 85.         //KEY_mem();                // Zapamiętanie stanu klawiszy w pK1..pK4
 86.        
 87.         while(cykl);                // Oczekiwanie na koniec cyklu oblicz.
 88.     }
 89.     return 0;
 90. }
 91.  
 92. //---------------------- Funkcje obsługi przerwań ---------------------------------------
 93.  
 94. ISR(TIMER0_COMP_vect)               // Przerwanie od Timer/Counter 0 (co 4ms)
 95. {
 96.     if(cykl) --cykl;                // Odmierzanie czasu cyklu pętli głównej
 97. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand