SHARE
TWEET

TETRIS JUPIII

Mary_99 May 7th, 2019 84 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "primlib.h"
 2. #include "pieces.inl"
 3. #include <stdlib.h>
 4. #include <stdio.h>
 5. #include <math.h>
 6. #include <time.h>
 7.  
 8. #define COLOUR_BACKGROUND BLACK
 9. #define COLOUR_FRAME WHITE
 10. #define COLOUR_PIECE_STATIC BLUE
 11. #define COLOUR_PIECE_MOVING MAGENTA
 12. #define COLOUR_PIECE_COVERED RED
 13. #define COLOUR_PIECE_FRAME BLACK
 14. #define COLOUR_TEXT MAGENTA
 15.  
 16. #define COLUMNS 10
 17. #define ROWS 20
 18. #define BLOCK_SIZE 20 //szerokosc bloku
 19. #define NUMBER_OF_PIECES 7
 20. #define NUMBER_OF_ROTATIONS 4
 21. #define PIECE_ARRAY_SIZE 4
 22. #define FALLING_RATE 300
 23. #define LOOP_ITERATION_TIME 50
 24.  
 25. #define FRAME_THICKNESS 3
 26. #define NUMBER_OF_END_TEXTS 3//line of tekst
 27. #define INSTRUCTION_SPACING 10
 28.  
 29. #define FONT_SIZE 8
 30. #define EMPTY_SPACE 0
 31. #define MOVEMENT_LEFT -1
 32. #define MOVEMENT_RIGHT 1
 33.  
 34. #define TEXT_INITIAL_CONTENT "PRESS ANY KEY TO START"
 35. #define TEXT_NEXT_PIECE_CONTENT "NEXT PIECE:"
 36. #define TEXT_GAMEOVER_CONTENT "GAME OVER"
 37. #define TEXT_INSTRUCTION1_CONTENT "ESC TO CLOSE"
 38. #define TEXT_INSTRUCTION2_CONTENT "SPACE TO TRY AGAIN"
 39.  
 40.  
 41. #define BOARD_LEFTX (screenWidth() - sizeOfWindowNextPiece) / 2 - (calculatedBlockSize * COLUMNS) / 2
 42. #define BOARD_BOTTOMY screenHeight() / 2 + (calculatedBlockSize * ROWS)/  2
 43. #define BOARD_RIGHTX (screenWidth() - sizeOfWindowNextPiece) /2 + (calculatedBlockSize * COLUMNS) / 2
 44. #define BOARD_TOPY screenHeight() / 2 - (calculatedBlockSize * ROWS) / 2
 45. #define BOARD_FRAME_LEFTX BOARD_LEFTX - FRAME_THICKNESS
 46. #define BOARD_FRAME_BOTTOMY BOARD_BOTTOMY + FRAME_THICKNESS
 47. #define BOARD_FRAME_RIGHTX BOARD_RIGHTX + FRAME_THICKNESS
 48. #define BOARD_FRAME_TOPY BOARD_TOPY - FRAME_THICKNESS
 49.  
 50. #define GAME_OVER_BOX_LEFT_X BOARD_FRAME_LEFTX
 51. #define GAME_OVER_BOX_BOTTOM_Y INSTRUCTION2_TEXT_Y + INSTRUCTION_SPACING + FONT_SIZE
 52. #define GAME_OVER_BOX_RIGHT_X BOARD_FRAME_RIGHTX
 53. #define GAME_OVER_BOX_TOP_Y screenHeight()/2-NUMBER_OF_END_TEXTS * INSTRUCTION_SPACING
 54. #define GAME_OVER_FRAME_LEFT_X BOARD_FRAME_LEFTX
 55. #define GAME_OVER_FRAME_BOTTOM_Y GAME_OVER_BOX_BOTTOM_Y + FRAME_THICKNESS
 56. #define GAME_OVER_FRAME_RIGHT_X BOARD_FRAME_RIGHTX
 57. #define GAME_OVER_FRAME_TOP_Y GAME_OVER_BOX_TOP_Y - FRAME_THICKNESS
 58.  
 59. #define NEXT_PIECE_BOX_LEFT_X NEXT_PIECE_FRAME_LEFT_X + FRAME_THICKNESS
 60. #define NEXT_PIECE_BOX_BOTTOM_Y NEXT_PIECE_FRAME_BOTTOM_Y - FRAME_THICKNESS
 61. #define NEXT_PIECE_BOX_RIGHT_X NEXT_PIECE_FRAME_RIGHT_X - FRAME_THICKNESS
 62. #define NEXT_PIECE_BOX_TOP_Y NEXT_PIECE_FRAME_TOP_Y + FRAME_THICKNESS
 63. #define NEXT_PIECE_FRAME_LEFT_X screenWidth() - sizeOfWindowNextPiece
 64. #define NEXT_PIECE_FRAME_BOTTOM_Y NEXT_PIECE_FRAME_TOP_Y + sizeOfWindowNextPiece - BORDER_TO_BOARD_DISTANCE / 2
 65. #define NEXT_PIECE_FRAME_RIGHT_X NEXT_PIECE_FRAME_LEFT_X + sizeOfWindowNextPiece - BORDER_TO_BOARD_DISTANCE / 2
 66. #define NEXT_PIECE_FRAME_TOP_Y BOARD_FRAME_TOPY+2*INSTRUCTION_SPACING
 67.  
 68. #define INITIAL_TEXT_X (screenWidth() - sizeOfWindowNextPiece) / 2 - (float)strlen(TEXT_INITIAL_CONTENT) / 2  * FONT_SIZE//press any key to start
 69. #define INITIAL_TEXT_Y screenHeight() / 3
 70. #define NEXT_PIECE_TEXT_X NEXT_PIECE_FRAME_LEFT_X
 71. #define NEXT_PIECE_TEXT_Y BOARD_FRAME_TOPY
 72. #define GAME_OVER_TEXT_X (screenWidth() - sizeOfWindowNextPiece) / 2 - (float)strlen(TEXT_GAMEOVER_CONTENT) / 2 * FONT_SIZE
 73. #define GAME_OVER_TEXT_Y GAME_OVER_BOX_TOP_Y + INSTRUCTION_SPACING
 74. #define INSTRUCTION1_TEXT_X (screenWidth() - sizeOfWindowNextPiece) / 2 - (float)strlen(TEXT_INSTRUCTION1_CONTENT) / 2 * FONT_SIZE
 75. #define INSTRUCTION1_TEXT_Y GAME_OVER_TEXT_Y + 2 * INSTRUCTION_SPACING
 76. #define INSTRUCTION2_TEXT_X (screenWidth() - sizeOfWindowNextPiece) / 2 - (float)strlen(TEXT_INSTRUCTION2_CONTENT) / 2 * FONT_SIZE
 77. #define INSTRUCTION2_TEXT_Y INSTRUCTION1_TEXT_Y + INSTRUCTION_SPACING
 78.  
 79. #define BLOCK_X BOARD_LEFTX + calculatedBlockSize * boardXPosition
 80. #define BLOCK_Y BOARD_BOTTOMY - calculatedBlockSize * boardYPosition
 81. #define NEXT_PIECE_BLOCK_X NEXT_PIECE_BOX_LEFT_X + BLOCK_SIZE * boardXPosition + 10
 82. #define NEXT_PIECE_BLOCK_Y NEXT_PIECE_BOX_TOP_Y + BLOCK_SIZE * (boardYPosition + 1) + 10
 83.  
 84. #define SPAWN_BOARD_POSITION COLUMNS / 2 - PIECE_ARRAY_SIZE / 4 //pozycja początkowa XD
 85. #define NEXT_PIECE_NOT_DISPLAYED NUMBER_OF_PIECES + 1
 86. #define BLOCK_COVERED 2 //czerwony
 87. #define BORDER_TO_BOARD_DISTANCE 4 * FRAME_THICKNESS// ramka odsunieta
 88.  
 89.  
 90. void initialize(void);
 91. void randomSpawn(void);
 92. void drawing(void);
 93. void falling(void);
 94. void moving(void);
 95. void rotating(void);
 96. void drop(void);
 97. void cleaningLine(void);
 98. void gameOver(void);
 99. void checkingBoundry(void);
 100.  
 101. int movingGameState[COLUMNS][ROWS];
 102. int staticGameState[COLUMNS][ROWS];
 103.  
 104. //wrzucic do funkcji
 105. int pressedButton, checkSpawn, timeCounter, currentMovingPiece, nextMovingPiece;
 106. int currentMovingPieceRotation, nextMovingPieceRotation, loseCondition, calculatedBlockSize, sizeOfWindowNextPiece;
 107.  
 108.  
 109. int main(int argc, char* argv[])
 110. {
 111.  
 112.     if(initGraph())
 113.     {
 114.         exit(3);
 115.     }
 116.  
 117.     do
 118.     {
 119.         initialize();
 120.         pressedButton = pollkey();
 121.         if(pressedButton == SDLK_ESCAPE)
 122.         {
 123.             exit(3);
 124.         }
 125.         else if((pressedButton != -1) && (pressedButton != SDLK_ESCAPE))
 126.         {
 127.             nextMovingPiece = rand()%NUMBER_OF_PIECES;
 128.             nextMovingPieceRotation = rand()%NUMBER_OF_ROTATIONS;
 129.             do
 130.             {
 131.                 if(checkSpawn)
 132.                 {
 133.                     randomSpawn();
 134.                 }
 135.                 if(loseCondition)
 136.                 {
 137.                 gameOver();
 138.                 break;
 139.                 }
 140.  
 141.                 drawing();
 142.                 updateScreen();
 143.                 pressedButton = pollkey();
 144.  
 145.                 switch(pressedButton)
 146.                 {
 147.                     case SDLK_LEFT:
 148.                     case SDLK_RIGHT:
 149.                         moving();
 150.                         break;
 151.                     case SDLK_SPACE:
 152.                         rotating();
 153.                         break;
 154.                     case SDLK_DOWN:
 155.                         drop();
 156.                         break;
 157.                     case SDLK_ESCAPE:
 158.                         exit(3);
 159.                 }
 160.  
 161.                 if(timeCounter >= FALLING_RATE)
 162.                 {
 163.                     falling();
 164.                 }
 165.                 cleaningLine();
 166.  
 167.                 SDL_Delay(LOOP_ITERATION_TIME);
 168.  
 169.                 timeCounter += LOOP_ITERATION_TIME;
 170.             }while(1);
 171.         }
 172.     }while(1);
 173.  
 174.   return 0;
 175. }
 176.  
 177.  
 178. void initialize()//generuje pusty arej XD next pis wywyoluj erysoiwanie i text
 179. {
 180.     int initialHorizontalPosition; //xi y planszy
 181.     int initialVerticalPosition;
 182.  
 183.     srand(time(NULL));
 184.     checkSpawn = 1; //sprawdza czy nie jest zapełnione
 185.     timeCounter = 0;
 186.     currentMovingPiece = 0;
 187.     currentMovingPieceRotation = 0;
 188.     loseCondition = 0;
 189.     nextMovingPiece = NEXT_PIECE_NOT_DISPLAYED;
 190.  
 191.     for(initialHorizontalPosition = 0; initialHorizontalPosition < COLUMNS; initialHorizontalPosition++)
 192.     {
 193.         for(initialVerticalPosition = 0; initialVerticalPosition < ROWS; initialVerticalPosition++)
 194.         {
 195.             movingGameState[initialHorizontalPosition][initialVerticalPosition] = EMPTY_SPACE; // wypełnia zerami tablice czyli sprawia ze jest pusta
 196.             staticGameState[initialHorizontalPosition][initialVerticalPosition] = EMPTY_SPACE; //
 197.         }
 198.     }
 199.  
 200.     sizeOfWindowNextPiece = BORDER_TO_BOARD_DISTANCE + (PIECE_ARRAY_SIZE + 1) * BLOCK_SIZE;
 201.  
 202.     if(COLUMNS > ROWS)
 203.     {
 204.         calculatedBlockSize = (screenWidth() - sizeOfWindowNextPiece-  BORDER_TO_BOARD_DISTANCE) / (COLUMNS);
 205.     }else if(ROWS >= COLUMNS)
 206.     {
 207.     calculatedBlockSize = (screenHeight() - BORDER_TO_BOARD_DISTANCE) / (ROWS); //oblicza rozkmiar klocka kotry ma mi spasc
 208.     }
 209.  
 210.     drawing();
 211.     textout(INITIAL_TEXT_X, INITIAL_TEXT_Y ,TEXT_INITIAL_CONTENT, COLOUR_TEXT);//press aby key to start
 212.     updateScreen();
 213. }
 214.  
 215.  
 216. void randomSpawn()//generuje randomwoe klocki  przezuca je z boxu next pice do planszy
 217. {
 218.     int arrayX;
 219.     int arrayPositionY;
 220.     int arrayPieceY;
 221.  
 222.     currentMovingPiece = nextMovingPiece;
 223.     nextMovingPiece = rand()%NUMBER_OF_PIECES;
 224.     currentMovingPieceRotation = nextMovingPieceRotation;
 225.     nextMovingPieceRotation = rand()%NUMBER_OF_ROTATIONS;
 226.  
 227.     for(arrayX = 0; arrayX < PIECE_ARRAY_SIZE; arrayX++)
 228.     {
 229.         for(arrayPositionY = 0, arrayPieceY = PIECE_ARRAY_SIZE - 1; arrayPositionY < PIECE_ARRAY_SIZE; arrayPositionY++, arrayPieceY--)
 230.         {
 231.             if((staticGameState[SPAWN_BOARD_POSITION + arrayX][ROWS-PIECE_ARRAY_SIZE + arrayPositionY] != 0) && (pieces[currentMovingPiece][currentMovingPieceRotation][arrayX][arrayPieceY] != 0))
 232.             {
 233.                 staticGameState[SPAWN_BOARD_POSITION + arrayX][ROWS-PIECE_ARRAY_SIZE + arrayPositionY] = 0;//to moze pojsc dalej
 234.                 movingGameState[SPAWN_BOARD_POSITION + arrayX][ROWS-PIECE_ARRAY_SIZE + arrayPositionY] = BLOCK_COVERED;//sprawdza warunekj czy dalej moze przelciec
 235.                 loseCondition = 1;
 236.             }
 237.             else if(staticGameState[SPAWN_BOARD_POSITION + arrayX][ROWS-PIECE_ARRAY_SIZE+arrayPositionY] == 0)
 238.                     {
 239.                     movingGameState[SPAWN_BOARD_POSITION + arrayX][ROWS-PIECE_ARRAY_SIZE+arrayPositionY] = pieces[currentMovingPiece][currentMovingPieceRotation]   [arrayX][arrayPieceY];
 240.                     }//jesli jest puste to mi pojdzie i spadnie dalej
 241.         }
 242.     }
 243.  
 244.     checkSpawn = 0;
 245. }
 246.  
 247.  
 248. void drawing()
 249. {
 250.     int boardXPosition;
 251.     int boardYPosition;
 252.  
 253.     filledRect(0, 0, screenWidth() - 1, screenHeight() - 1, COLOUR_BACKGROUND);
 254.  
 255.     filledRect(BOARD_FRAME_LEFTX, BOARD_FRAME_BOTTOMY, BOARD_FRAME_RIGHTX, BOARD_FRAME_TOPY, COLOUR_FRAME);
 256.     filledRect(BOARD_LEFTX, BOARD_BOTTOMY, BOARD_RIGHTX, BOARD_TOPY, COLOUR_BACKGROUND);
 257.  
 258.     for(boardXPosition = 0; boardXPosition < COLUMNS; boardXPosition++)//rysowanie planszy i spadajacych klockow
 259.     {
 260.         for(boardYPosition = 0; boardYPosition < ROWS; boardYPosition++)
 261.         {
 262.             if(movingGameState[boardXPosition][boardYPosition] > 0)
 263.             {
 264.                 if(movingGameState[boardXPosition][boardYPosition] == BLOCK_COVERED)
 265.                 {
 266.                     filledRect(BLOCK_X, BLOCK_Y, BLOCK_X + calculatedBlockSize, BLOCK_Y - calculatedBlockSize, COLOUR_PIECE_COVERED);
 267.                     rect(BLOCK_X, BLOCK_Y, BLOCK_X + calculatedBlockSize, BLOCK_Y - calculatedBlockSize, COLOUR_PIECE_FRAME);
 268.                 }
 269.                 else
 270.                 {
 271.                     filledRect(BLOCK_X, BLOCK_Y, BLOCK_X + calculatedBlockSize, BLOCK_Y - calculatedBlockSize, COLOUR_PIECE_MOVING);
 272.                     rect(BLOCK_X, BLOCK_Y, BLOCK_X + calculatedBlockSize, BLOCK_Y - calculatedBlockSize, COLOUR_PIECE_FRAME);
 273.                 }
 274.             }
 275.             else if(staticGameState[boardXPosition][boardYPosition] > 0)
 276.             {
 277.                 filledRect(BLOCK_X,BLOCK_Y,BLOCK_X+calculatedBlockSize,BLOCK_Y-calculatedBlockSize,COLOUR_PIECE_STATIC);
 278.                 rect(BLOCK_X,BLOCK_Y,BLOCK_X+calculatedBlockSize,BLOCK_Y-calculatedBlockSize,COLOUR_PIECE_FRAME);
 279.             }
 280.         }
 281.     }
 282.  
 283.     filledRect(NEXT_PIECE_FRAME_LEFT_X, NEXT_PIECE_FRAME_BOTTOM_Y, NEXT_PIECE_FRAME_RIGHT_X, NEXT_PIECE_FRAME_TOP_Y, COLOUR_FRAME);
 284.     filledRect(NEXT_PIECE_BOX_LEFT_X, NEXT_PIECE_BOX_BOTTOM_Y, NEXT_PIECE_BOX_RIGHT_X, NEXT_PIECE_BOX_TOP_Y, COLOUR_BACKGROUND);
 285.     textout(NEXT_PIECE_TEXT_X, NEXT_PIECE_TEXT_Y, TEXT_NEXT_PIECE_CONTENT, COLOUR_TEXT);
 286.  
 287.  
 288.     if(nextMovingPiece != NEXT_PIECE_NOT_DISPLAYED)//rysowanie nest pice
 289.     {
 290.         for(boardXPosition = 0; boardXPosition < PIECE_ARRAY_SIZE; boardXPosition++)
 291.         {
 292.             for(boardYPosition = 0; boardYPosition < PIECE_ARRAY_SIZE; boardYPosition++)
 293.             {
 294.                 if(pieces[nextMovingPiece][nextMovingPieceRotation][boardXPosition][boardYPosition] > 0)
 295.                 {
 296.                     filledRect(NEXT_PIECE_BLOCK_X, NEXT_PIECE_BLOCK_Y, NEXT_PIECE_BLOCK_X + BLOCK_SIZE,
 297.                                NEXT_PIECE_BLOCK_Y -BLOCK_SIZE, COLOUR_PIECE_MOVING);
 298.                     rect(NEXT_PIECE_BLOCK_X, NEXT_PIECE_BLOCK_Y, NEXT_PIECE_BLOCK_X + BLOCK_SIZE,
 299.                          NEXT_PIECE_BLOCK_Y - BLOCK_SIZE, COLOUR_PIECE_FRAME);
 300.                 }
 301.             }
 302.         }
 303.     }
 304. }
 305.  
 306.  
 307. void falling(void)
 308. {
 309.     int fallingX, fallingY;
 310.     int convertToStatic = 0;
 311.  
 312.     for(fallingY = 0; fallingY < ROWS; fallingY++)
 313.     {
 314.         for(fallingX = 0; fallingX < COLUMNS; fallingX++)
 315.         {
 316.             if(((fallingY == 0) && (movingGameState[fallingX][fallingY] > 0 )) || ((fallingY > 0) && (movingGameState[fallingX][fallingY] > 0) && (staticGameState[fallingX][fallingY - 1]> 0)))
 317.             {
 318.                 convertToStatic = 1;
 319.                 break;
 320.             }
 321.         }
 322.         if(convertToStatic)
 323.         {
 324.             break;
 325.         }
 326.     }
 327.  
 328.     for(fallingY = 0; fallingY < ROWS; fallingY++)
 329.     {
 330.         for(fallingX = 0;fallingX < COLUMNS; fallingX++)
 331.         {
 332.             if((convertToStatic == 1) && (movingGameState[fallingX][fallingY] > 0))
 333.             {
 334.                 staticGameState[fallingX][fallingY] = movingGameState[fallingX][fallingY];
 335.                 movingGameState[fallingX][fallingY] = 0;
 336.                 checkSpawn = 1;
 337.             }
 338.             else if((convertToStatic == 0) && (movingGameState[fallingX][fallingY] > 0))
 339.             {
 340.                 movingGameState[fallingX][fallingY - 1] = movingGameState[fallingX][fallingY];
 341.                 movingGameState[fallingX][fallingY] = 0;
 342.                 }
 343.         }
 344.     }
 345.  
 346.     timeCounter = 0;
 347. }
 348.  
 349.  
 350. void moving(void)
 351. {
 352.     int directionOfMovement, movementXPosition, movementYPosition, moveable = 1;
 353.  
 354.     if(pressedButton==SDLK_LEFT)
 355.     {  
 356.         directionOfMovement = MOVEMENT_LEFT;
 357.     }
 358.     else if(pressedButton == SDLK_RIGHT)
 359.     {
 360.         directionOfMovement = MOVEMENT_RIGHT;
 361.     }
 362.  
 363.     for(movementYPosition = 0; movementYPosition < ROWS; movementYPosition++)//przesuwanie do odsyanbiego rzefdy
 364.     {
 365.         if(directionOfMovement > 0)//ruchy w prawo
 366.         {
 367.             for(movementXPosition = COLUMNS - 1; movementXPosition >= 0; movementXPosition--)
 368.             {
 369.                 if((movingGameState[movementXPosition][movementYPosition] > 0) &&((movementXPosition == COLUMNS - 1)||(staticGameState[movementXPosition+directionOfMovement][movementYPosition] > 0)))
 370.                 {
 371.                     moveable = 0;
 372.                     break;
 373.                 }
 374.             }
 375.         }
 376.         else if(directionOfMovement < 0)//ruchy w lewo
 377.         {
 378.             for(movementXPosition = 0; movementXPosition < COLUMNS; movementXPosition++)
 379.             {
 380.                 if((movingGameState[movementXPosition][movementYPosition] > 0) && ((movementXPosition == 0)||(staticGameState[movementXPosition+directionOfMovement][movementYPosition] > 0)))
 381.                 {
 382.                     moveable = 0;
 383.                     break;
 384.                 }
 385.             }
 386.         }
 387.         if(moveable == 0)
 388.         {
 389.             break;
 390.         }
 391.     }
 392.  
 393.     if(moveable)
 394.     {
 395.         for(movementYPosition = 0;movementYPosition < ROWS; movementYPosition++)
 396.         {
 397.             if(directionOfMovement > 0)//prawo
 398.             {
 399.                 for(movementXPosition = COLUMNS - 1;movementXPosition >= 0; movementXPosition--)
 400.                 {
 401.                     if(movingGameState[movementXPosition][movementYPosition] > EMPTY_SPACE)
 402.                     {
 403.                         movingGameState[movementXPosition + directionOfMovement][movementYPosition] = movingGameState[movementXPosition][movementYPosition];
 404.                         movingGameState[movementXPosition][movementYPosition] = EMPTY_SPACE;
 405.                     }
 406.                 }
 407.             }
 408.             else if(directionOfMovement < 0)//w lewo
 409.             {
 410.                 for(movementXPosition = 0; movementXPosition < COLUMNS; movementXPosition++)
 411.                 {
 412.                     if(movingGameState[movementXPosition][movementYPosition] > EMPTY_SPACE)
 413.                     {
 414.                         movingGameState[movementXPosition+directionOfMovement][movementYPosition] = movingGameState[movementXPosition][movementYPosition];
 415.                         movingGameState[movementXPosition][movementYPosition] = EMPTY_SPACE;
 416.                     }
 417.                 }
 418.             }
 419.         }
 420.     }
 421. }
 422.  
 423.  
 424. void rotating(void)
 425. {
 426.     int nextPieceX,nextPieceY,xBeforeRotation,yBeforeRotation,newRotation,foundCenter,rotationIsValid, nextPieceStartX,nextPieceStartY,pieceWidth,pieceHeight,piece_inversed_height;
 427.  
 428.     if(currentMovingPieceRotation == NUMBER_OF_ROTATIONS - 1)
 429.     {
 430.         newRotation = 0;//1 2 3
 431.     }  
 432.     else if((currentMovingPieceRotation >= 0) && (currentMovingPieceRotation < NUMBER_OF_ROTATIONS - 1))
 433.     {
 434.         newRotation = currentMovingPieceRotation + 1;
 435.     }
 436.  
 437.     foundCenter = 0;
 438.    
 439.     for(pieceWidth = 0; pieceWidth < COLUMNS; pieceWidth++)
 440.     {
 441.         for(pieceHeight = 0;pieceHeight < ROWS; pieceHeight++)
 442.         {
 443.             if(movingGameState[pieceWidth][pieceHeight] > 1)  //moj czerwony klocek
 444.             {
 445.                 foundCenter = 1;
 446.                 xBeforeRotation = pieceWidth;
 447.                 yBeforeRotation = pieceHeight;
 448.                 break;
 449.             }
 450.         }
 451.         if(foundCenter)
 452.         {
 453.             break;
 454.         }
 455.     }
 456.  
 457.     foundCenter = 0;
 458.    
 459.     for(pieceWidth = 0; pieceWidth < PIECE_ARRAY_SIZE; pieceWidth++)// przez arej 4 na 4 i znajduje piwvot
 460.     {
 461.         for(pieceHeight = 0; pieceHeight < PIECE_ARRAY_SIZE; pieceHeight++)
 462.         {
 463.             if(pieces[currentMovingPiece][newRotation][pieceWidth][pieceHeight] > 1)
 464.             {
 465.                 foundCenter = 1;
 466.                 nextPieceX = pieceWidth;
 467.                 nextPieceY = PIECE_ARRAY_SIZE - 1- pieceHeight;
 468.                 break;
 469.             }
 470.         }
 471.         if(foundCenter)
 472.         {
 473.             break;
 474.         }
 475.     }
 476.  
 477.     nextPieceStartX  = xBeforeRotation - nextPieceX;//odchylkenie wzgeldem srodka
 478.     nextPieceStartY = yBeforeRotation - nextPieceY;
 479.  
 480.     if(nextPieceStartX >= 0 && nextPieceStartY >= 0)//sprawdza mczy mozna rotacjre wyjnac
 481.     {
 482.         rotationIsValid = 1;
 483.         for(pieceWidth = 0; pieceWidth < PIECE_ARRAY_SIZE; pieceWidth++)
 484.         {
 485.             for(pieceHeight = 0,piece_inversed_height = PIECE_ARRAY_SIZE - 1;pieceHeight < PIECE_ARRAY_SIZE; pieceHeight++, piece_inversed_height--)
 486.             {
 487.                 if((pieces[currentMovingPiece][newRotation][pieceWidth][piece_inversed_height] > 0)&&
 488.                 (((nextPieceStartX + pieceWidth) >= COLUMNS)||((nextPieceStartY + pieceHeight) >= ROWS)||
 489.                 ((nextPieceStartX + pieceWidth) < 0)||((nextPieceStartY + pieceHeight) < 0)||
 490.                 (staticGameState[nextPieceStartX + pieceWidth][nextPieceStartY + pieceHeight] > 0)))
 491.                 {
 492.                 rotationIsValid = 0;//sprawdza czy mi klocek nie zacvhacz i usatwia ze nie moze
 493.                 break;
 494.                 }
 495.             }
 496.             if(rotationIsValid == 0)
 497.             {
 498.                 break;
 499.             }
 500.         }
 501.     }else rotationIsValid = 0;
 502.  
 503.     if(rotationIsValid)// jesli mozkliwa jest rotacja to sobie obracam
 504.     {
 505.         for(pieceWidth = 0; pieceWidth < COLUMNS; pieceWidth++)
 506.         {
 507.             for(pieceHeight = 0;pieceHeight < ROWS; pieceHeight++)
 508.             {
 509.                 movingGameState[pieceWidth][pieceHeight] = EMPTY_SPACE;
 510.             }
 511.         }
 512.         for(pieceHeight = 0, piece_inversed_height = PIECE_ARRAY_SIZE - 1; pieceHeight < PIECE_ARRAY_SIZE; pieceHeight++, piece_inversed_height--)
 513.         {
 514.             for(pieceWidth = 0; pieceWidth < PIECE_ARRAY_SIZE; pieceWidth++)
 515.             {
 516.                 if((nextPieceStartX + pieceWidth >= 0) && (nextPieceStartX + pieceWidth < COLUMNS) &&
 517.                     (nextPieceStartY+pieceHeight >= 0) && (nextPieceStartY + pieceHeight < ROWS))
 518.                 {
 519.                     movingGameState[nextPieceStartX + pieceWidth][nextPieceStartY + pieceHeight] = pieces[currentMovingPiece][newRotation][pieceWidth][piece_inversed_height];
 520.                 }
 521.             }
 522.         }
 523.         currentMovingPieceRotation = newRotation;
 524.     }
 525. }
 526.  
 527.  
 528. void drop(void)
 529. {
 530.     while(checkSpawn == 0) falling();
 531.     timeCounter = 0;
 532. }
 533.  
 534.  
 535. void cleaningLine(void)
 536. {
 537.     int rowIndex,columnIndex,emptyColumnIndex,moveRowDown,takenSpacesCount;
 538.    
 539.     for(rowIndex = 0;rowIndex<ROWS;rowIndex++)
 540.     {
 541.         takenSpacesCount = 0;
 542.         for(columnIndex = 0; columnIndex < COLUMNS; columnIndex++)
 543.         {
 544.             if(staticGameState[columnIndex][rowIndex] > EMPTY_SPACE)
 545.             {
 546.                 takenSpacesCount++;
 547.             }
 548.             else if(staticGameState[columnIndex][rowIndex] == EMPTY_SPACE)
 549.             {    
 550.                 break;
 551.             }
 552.             if(takenSpacesCount == COLUMNS)
 553.                     for(emptyColumnIndex = 0; emptyColumnIndex < COLUMNS; emptyColumnIndex++)
 554.                     {
 555.                         staticGameState[emptyColumnIndex][rowIndex] = EMPTY_SPACE;
 556.                         for(moveRowDown = rowIndex; moveRowDown<ROWS - 1; moveRowDown++)
 557.                         {
 558.                             staticGameState[emptyColumnIndex][moveRowDown] = staticGameState[emptyColumnIndex][moveRowDown + 1];
 559.                         }
 560.                     }
 561.         }
 562.     }
 563. }
 564.  
 565.  
 566. void gameOver(void)
 567. {
 568.     nextMovingPiece = 0;
 569.     drawing();
 570.     filledRect(GAME_OVER_FRAME_LEFT_X, GAME_OVER_FRAME_BOTTOM_Y, GAME_OVER_FRAME_RIGHT_X, GAME_OVER_FRAME_TOP_Y, COLOUR_FRAME);
 571.     filledRect(GAME_OVER_BOX_LEFT_X, GAME_OVER_BOX_BOTTOM_Y, GAME_OVER_BOX_RIGHT_X, GAME_OVER_BOX_TOP_Y, COLOUR_BACKGROUND);
 572.     textout(GAME_OVER_TEXT_X,GAME_OVER_TEXT_Y,TEXT_GAMEOVER_CONTENT,COLOUR_TEXT);
 573.     textout(INSTRUCTION1_TEXT_X, INSTRUCTION1_TEXT_Y, TEXT_INSTRUCTION1_CONTENT, COLOUR_TEXT);
 574.     textout(INSTRUCTION2_TEXT_X, INSTRUCTION2_TEXT_Y, TEXT_INSTRUCTION2_CONTENT, COLOUR_TEXT);
 575.     updateScreen();
 576.     do{
 577.         pressedButton = pollkey();
 578.         if(pressedButton == SDLK_ESCAPE)
 579.         {
 580.             exit(3);
 581.         }
 582.         if(pressedButton == SDLK_SPACE)
 583.         {
 584.             break;
 585.         }
 586.     }while(1);
 587. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top