SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 24th, 2019 63 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <MySQL_Connection.h>
 2. #include <MySQL_Cursor.h>
 3. #include <ESP8266WiFi.h>
 4. #include <WiFiClient.h>
 5. #include <DHT.h>
 6. #include <MQ135.h>
 7. #include <Adafruit_BMP085.h>
 8. #include <Wire.h>
 9.  
 10. #define DHTPIN6 D6     // Deklaracja pinu do którego podłączony jest czujnik DHT
 11. #define DHTPIN7 D7     // Deklaracja pinu do którego podłączony jest czujnik DHT
 12. #define DHTTYPE DHT11 //  Deklaracja typu czujnika DHT11/DHT22
 13.  
 14. DHT dht1(DHTPIN6, DHTTYPE);
 15. DHT dht2(DHTPIN7, DHTTYPE);
 16.  
 17. #define RLOAD 22.0    // Wartość rezystancji czujnika MQ-135
 18. #define RZERO 224.99  // Kalibracja rezystancji czujnika dla tlenku węgla
 19.   MQ135 gasSensor = MQ135(A0);   //Deklaracja pinu do którego został podpiety czujnik
 20.   int val;
 21.   int sensorPin = A0;
 22.   int sensorValue = 0;
 23.  
 24.   Adafruit_BMP085 bmp;
 25.  
 26.   char ssid[] = "XiaomiDom";                 // Nazwa Sieci
 27.   char pass[] = "********";                 // Hasło Sieci
 28.   byte mac[6];
 29.  
 30. WiFiServer server(80);             //Parametry statycznego IP przypisanego do układu
 31.   IPAddress ip(192, 168, 31, 120);
 32.   IPAddress gateway(192, 168, 31, 1);
 33.   IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
 34.  
 35. WiFiClient client;              // Połącznie z bazą danych
 36.   MySQL_Connection conn((Client *)&client);
 37.     char INSERT_SQL[] = "INSERT INTO arduino.czujniki(ID, DATA, TEMP_ZEW, WILG_ZEW, TEMP_WEW, WILG_WEW, CISNIENIE, WYSOKOSC, CO_PPM) VALUES (NULL, CURRENT_TIMESTAMP, %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f)";
 38.     char query[255];
 39.  
 40. IPAddress server_addr(192,168,31,128);          // MySQL server IP
 41.   char user[] = "esp";           // MySQL user
 42.   char password[] = "esp";       // MySQL password
 43.  
 44. void setup() {
 45.  
 46.   dht1.begin();           //Inicjowanie pierwszego czujnika DHT
 47.   dht2.begin();           //Inicjowanie drugiego czujnika DHT
 48.   Serial.begin(9600);     //Rozpoczęcie komunikacji szeregowej
 49.   void begin();           //ustawienie portów SCL i SDK komunikcaji I2C
 50.  
 51.   if (!bmp.begin())
 52.       {
 53.         Serial.println("Nie odnaleziono czujnika BMP085 / BMP180");
 54.         while (1) {}
 55.       }
 56.  
 57.   Serial.println("Inicjowanie połączenia");
 58.   Serial.print(F("Ustawienie statycznego IP : "));
 59.   Serial.println(ip);
 60.   Serial.println("-----------------------------------------------");
 61.   Serial.print("Łączenie do : ");
 62.   Serial.println(ssid);
 63.   WiFi.config(ip, gateway, subnet);
 64.   WiFi.begin(ssid, pass);
 65.  
 66.   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
 67.     delay(200);
 68.     Serial.print(".");
 69.   }
 70.  
 71.   Serial.println("WiFi Connected");
 72.  
 73.   WiFi.macAddress(mac);
 74.   Serial.print("MAC: ");
 75.   Serial.print(mac[5],HEX);
 76.   Serial.print(":");
 77.   Serial.print(mac[4],HEX);
 78.   Serial.print(":");
 79.   Serial.print(mac[3],HEX);
 80.   Serial.print(":");
 81.   Serial.print(mac[2],HEX);
 82.   Serial.print(":");
 83.   Serial.print(mac[1],HEX);
 84.   Serial.print(":");
 85.   Serial.println(mac[0],HEX);
 86.   //Serial.println("");
 87.   Serial.print("Przypisano adres IP: ");
 88.   Serial.println(WiFi.localIP());
 89.   Serial.println("-----------------------------------------------");
 90.  
 91.   Serial.println("Trwa łączenie do bazy danych : ");
 92.  
 93.   while (conn.connect(server_addr, 3303, user, password) != true) {
 94.     delay(200);
 95.     Serial.print ( "." );
 96.   }
 97.  
 98.   //Serial.println("");
 99.   Serial.println("Połączono z SQL Server!");
 100.   Serial.println("-----------------------------------------------");
 101.   Serial.println("Połączono Moduł NodeMCU ESP8266 do WiFi i Bazy Danych WampServer");
 102.   Serial.println("-----------------------------------------------");
 103.  
 104. }
 105.  
 106. void loop() {
 107.  
 108.   delay(2000);
 109.   float temp1 = dht1.readTemperature();
 110.   float temp2 = dht2.readTemperature();
 111.   float humi1 = dht1.readHumidity();
 112.   float humi2 = dht2.readHumidity();
 113.  
 114.   float tempBMP = bmp.readTemperature();
 115.   float cisBMP = bmp.readPressure() * 0.01 ;
 116.   float wysBMP = bmp.readAltitude();
 117.   float realwysBMP = bmp.readAltitude(102520);
 118.  
 119.   val = analogRead(A0);
 120.   float ppm = gasSensor.getPPM();
 121.   float zero = gasSensor.getRZero();
 122.  
 123.   if (isnan(temp1) || isnan(humi1)) {
 124.     Serial.println("Błąd odczytu z czujnika DHT nr 1!");
 125.     return;
 126.   }
 127.   else
 128.   {
 129.     Serial.print("temperatura wewnątrz: ");
 130.     Serial.print(temp1);
 131.     Serial.print(" *C     |  ");
 132.     Serial.print("Wilgotność wewnątrz:  ");
 133.     Serial.print(humi1);
 134.     Serial.print(" %        ");
 135.     Serial.println(" ");
 136.   }
 137.  
 138.   if (isnan(temp2) || isnan(humi2)) {
 139.     Serial.println("Błąd odczytu z czujnika DHT nr 2!");
 140.     return;
 141.   }
 142.   else
 143.   {
 144.     Serial.print("temperatura na zwenątrz: ");
 145.     Serial.print(temp2);
 146.     Serial.print(" *C  |  ");
 147.     Serial.print("Wilgotność na zwenątrz:  ");
 148.     Serial.print(humi2);
 149.     Serial.print(" %      ");
 150.     Serial.println(" ");
 151.   }
 152.  
 153.   Serial.print ("Stężenie tlenku węgla (CO): ");
 154.   Serial.print (ppm);
 155.   Serial.println(" PPM");
 156.   Serial.println("Pozostałe parametry czujnika MQ-135: ");
 157.   Serial.print ("RAW = ");
 158.   Serial.print (val);
 159.   Serial.print("  |  ");
 160.   Serial.print ("RZERO: ");
 161.   Serial.println (zero);
 162.  
 163.   Serial.print("Temperatura BMP180 = ");
 164.   Serial.print(tempBMP);
 165.   Serial.println(" *C");
 166.        
 167.   // Odczytujemy cisnienie
 168.   Serial.print("Cisnienie BMP180 = ");
 169.   Serial.print(cisBMP);
 170.   Serial.println(" HPa");
 171.              
 172.   // Obliczamy wysokosc dla domyslnego cisnienia przy pozimie morza
 173.   // p0 = 1013.25 millibar = 101325 Pascal
 174.   Serial.print("Wysokosc BMP180 = ");
 175.   Serial.print(wysBMP);
 176.   Serial.println(" metrow");
 177.        
 178.   // Jesli znamy aktualne cisnienie przy poziomie morza,
 179.   // mozemy dokladniej wyliczyc wysokosc, padajac je jako parametr
 180.   Serial.print("Rzeczywista wysokosc BMP180 = ");
 181.   Serial.print(realwysBMP);
 182.   Serial.println(" metrow");
 183.   Serial.println("-----------------------------------------------");
 184.   sprintf(query, INSERT_SQL, temp1, humi1, temp2, humi2, cisBMP, wysBMP, ppm);
 185.   //sprintf(query, INSERT_SQL, ppm,wysBMP);
 186.   Serial.println("Zapisywanie danych . . .");
 187.   Serial.println(query);
 188.  
 189.   MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn);
 190.  
 191.   cur_mem->execute(query);
 192.  
 193.   delete cur_mem;
 194.  
 195.   Serial.println("Zapisywanie zakończone powodzeniem ! ! !");
 196.   Serial.println("-----------------------------------------------");
 197.  
 198.   delay(20000);
 199.  
 200. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top