SHARE
TWEET

Odd / Even Position

a guest Jul 14th, 2016 208 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6.  
 7. namespace EvenOddPosition
 8. {
 9.     class Program
 10.     {
 11.         static void Main(string[] args)
 12.         {
 13.             //Променлива n, от която се определя броя на числата, които ще се въведат от клавиатурата.
 14.             var n = int.Parse(Console.ReadLine());
 15.             //Променливи evenMin/Max & oddMin/Max ще присвояват максимални и минимални стойности от четна и нечетна позиция.
 16.             //Max първоначално заема наи-малкото възможно число = MinValue, за да може всяко друго число да е по-голямо от него.
 17.             //Min първоначално заема наи-голямото възможно число = MaxValue, за да може всяко друго число да е по-малко от него.           
 18.             double evenMax = double.MinValue;
 19.             double evenMin = double.MaxValue;          
 20.             double evenSum = 0;
 21.             double oddMax = double.MinValue;
 22.             double oddMin = double.MaxValue;
 23.             double oddSum = 0;
 24.             //Правим цикъл for, който ще се завърти n на брой пъти и ще присвои n на брой числа.
 25.             for(int i = 1; i <= n; i++)
 26.             {
 27.                 var num = double.Parse(Console.ReadLine());
 28.                 //На всяко завъртане се проверява дали в момента i, което е играе роля на позиция, е четна или нечетна.
 29.                 if(i%2 == 0)
 30.                 {
 31.                     //Ако е четна, към evenSum да се добави числото.
 32.                     evenSum = evenSum + num;
 33.                     //Ако числото е по-малко от досегашния evenMin, то да стане четен минимум.
 34.                     if (num < evenMin) evenMin = num;
 35.                     //Ако числото е по-голямо от досегашния evenMax, то да стане четен максимум.
 36.                     if (num > evenMax) evenMax = num;
 37.                 }
 38.                 else if(i%2 != 0)
 39.                 {
 40.                     //Ако е нечетна, към oddSum да се добави числото.
 41.                     oddSum = oddSum + num;
 42.                     //Ако числото е по-малко от досегашния oddMin, то да стане нечетен минимум.
 43.                     if (num < oddMin) oddMin = num;
 44.                     //Ако числото е по-голямо от досегашния oddMax, то да стане нечетен максимум.
 45.                     if (num > oddMax) oddMax = num;                  
 46.                 }
 47.             }
 48.             //След цикъла кознолата да отпечата oddSum и evenSum.
 49.             Console.WriteLine($"OddSum={oddSum},");
 50.             //Ако oddMin е все още равен на началната си стойност да се отпечата No, а ако не е да се отпечата числото.
 51.             //На същия принцип са и останалите.
 52.             if (oddMin == double.MaxValue) { Console.WriteLine("OddMin=No,"); }
 53.             else Console.WriteLine($"OddMin={oddMin},");
 54.             if (oddMax == double.MinValue) { Console.WriteLine("OddMax=No,"); }
 55.             else Console.WriteLine($"OddMax={oddMax},");
 56.             Console.WriteLine($"EvenSum={evenSum},");
 57.             if (evenMin == double.MaxValue) { Console.WriteLine("EvenMin=No,"); }
 58.             else Console.WriteLine($"EvenMin={evenMin},");
 59.             if (evenMax == double.MinValue) { Console.WriteLine("EvenMax=No"); }
 60.             else Console.WriteLine($"EvenMax={evenMax}");
 61.         }
 62.     }
 63. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top