daily pastebin goal
60%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 17th, 2017 50 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <math.h>
 3. #include <stdlib.h>
 4.  
 5. double sin1(double z, int y); //funkcja liczaca sinusa za pomoca ciągu
 6.    
 7. int silnia(int z); //funkcja pomocnicza, do liczenia silni
 8.  
 9. int main()
 10. {  
 11.     FILE *plik; //przypisanie wskaźnika do pliku
 12.     plik=fopen("sinus.dat","w"); //otwarcie pliku do którego zapiszemy dane
 13.     double x=0.1; //wartość dla której będziemy liczyć sinusa
 14.    
 15.     int n=10; //wartość przybliżenia (ilość wyrazów ciągu, które zsumujemy)
 16.     double error; //zmienna do liczenia błędu
 17.    
 18.     for(int f=0;f<30;f++)
 19.                          
 20.     {
 21.                 error=sqrt((sin1(x,n)-sin(x))*(sin1(x,n)-sin(x)));//przypisanie wartości błędu
 22.                 fprintf(plik,"%d\t%lf\n",x,error); //drukowanie do pliku
 23.                
 24.                 x+=0.1;
 25.                    
 26.                
 27.     }
 28.    
 29.     if(fclose(plik)!=0)
 30.                 printf("Blad zamkniecia pliku\n"); //sprawdzamy, czy plik zostal poprawnie zamknięty
 31.  
 32.  
 33.  
 34.    
 35.    
 36.     system("PAUSE");
 37.     return EXIT_SUCCESS;
 38. }
 39.  
 40. double sin1(double z, int y) //funkcja korzysta ze zmiennej typu double, od której liczymy wartość cosinusa,
 41.                               // oraz zmiennej typu int, która określa wartość przybliżenia (ilość wyrazów
 42.                               // ciągu, które zsumujemy)
 43. {
 44.        double sin=0; //zmienna do której przypisana zostanie wartość sinusa
 45.        int j=1; //pomocnicza zmienna, obliczająca obecną wartość potęgi, i silni
 46.        for(int i=1;i<=y;i++) //pętla zrobi liczbę przejść równą wartości ustalonego przybliżenia
 47.        {
 48.               if(i%2!=0)
 49.                         sin+=pow(z,j)/silnia(j); //kiedy i nie jest nieparzyste, dodajemy kolejny wyraz, zgodnie ze wzorem
 50.               else
 51.                         sin-=pow(z,j)/silnia(j); //kiedy i jest parzyste, odejmujemy kolejny wyraz
 52.               j+=2; //zwiększamy pomocniczy j, żeby przeskakiwał o 2
 53.        }
 54.        return sin; //zwracamy wartość cosinusa hiperbolicznego uzyskanego za pomocą sumy ciągu
 55. }
 56.  
 57.    
 58.  
 59. int silnia(int z)//funkcja korzysta ze zmiennej typu int, dla której liczymy wartość silni
 60. {
 61.     int silnia=1; //zmienna do której przypisana zostanie wartość silni
 62.     for(int i=1;i<=z;i++)//pętla zrobi liczbę przejść równą wartości liczby od której liczymy silnię
 63.     {
 64.             silnia*=i; //zmiana wartości zmiennej "silnia"
 65.     }
 66.     return silnia; //zwracamy wartość silni
 67.    
 68.    
 69. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top