SHARE
TWEET

pabloducato

pabloducato May 30th, 2019 12 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /****************************************************************************/
 2. /*                   Program systemu prototypowego SP-AVR                   */
 3. /* Autor:                                                                   */
 4. /****************************************************************************/
 5.  
 6. #include <avr/io.h>                 // Rejestry mikrokontrolera ATmega32
 7. #include <avr/interrupt.h>          // Przerwania mikrokontrolera
 8. #include <stdio.h>                  // Standardowe I/O
 9. #include "key.h"                    // Obsługa przycisków (SW0...SW7)
 10. #include "led.h"                    // Obsługa diod LED (LD0...LD7)
 11. #include "lcd.h"                    // Obsługa wyświetlacza LCD 2x16 znaków
 12.  
 13. #define TCYKL   25                  // Czas cyklu obliczeń (25 x 4ms = 100ms)
 14.  
 15. volatile char cykl;                 // Odmierzanie czasu cyklu (pętli głównej)
 16. char buf[64];                       // Bufor komunikatów LCD
 17. //---------------------- Początek deklaracji użytkownika --------------------------------
 18.  
 19. //------------------------Deklaracje użytkownika--------------------------------------------------
 20.  
 21. volatile char c_in;                     // odebrany znak (przez port szeregowy - przerwanie)
 22.  
 23. char znak;                              // zmienna w main()
 24.  
 25. char UART_init(long baud)               // inicjowanie portu szeregowego
 26. {  
 27.     char speed, err=0;
 28.  
 29.     speed = baud / 4800;
 30.     switch(speed)
 31.     {
 32.         case  1:
 33.             UBRRL = 103;                        // 4800   (fosc=8MHz => UBRRL=103)
 34.             UBRRH = 0;
 35.             break;
 36.         case  2:
 37.             UBRRL = 51;                         // 9600   (fosc=8MHz => UBRRL=51)
 38.             UBRRH = 0;
 39.             break;
 40.         case  4:
 41.             UBRRL = 25;                         // 19200  (fosc=8MHz => UBRRL=25)
 42.             UBRRH = 0;
 43.             break;
 44.         case  8:
 45.             UBRRL = 12;                         // 38400  (fosc=8MHz => UBRRL=12)
 46.             UBRRH = 0;
 47.             break;
 48.         default:
 49.             UBRRL = 25;                         // 19200   (fosc=8MHz => UBRRL=25)
 50.             UBRRH = 0;
 51.             err = 1;                            // nietypowa predkość (ustawiona domyślnie)
 52.             break;
 53.     }
 54.    
 55.     UCSRB =_BV(RXCIE)|_BV(RXEN)|_BV(TXEN);      // wł. przerwania od odb., wł. odbiornika i nadajnika
 56.    
 57.     UCSRC =_BV(URSEL)|_BV(UCSZ1)|_BV(UCSZ0);    // transmisja asynchroniczna, 8N1
 58.    
 59.     sei();                                      // globalne odblokowanie przerwań
 60.    
 61.     return err;
 62. }
 63.  
 64. void COM_send(char c_out)               // wysłanie jednego znaku do portu COM
 65. {
 66.     loop_until_bit_is_set(UCSRA, UDRE);         // oczekiwanie na wysłanie poprzedniego znaku
 67.     UDR = c_out;                                // wyślij nowy znak
 68. }
 69.  
 70. char COM_recv(void)                     // odbiór jednego znaku z portu COM
 71. {
 72.     char c = c_in;                              // odczyt znaku - przerwanie ( 0 = brak znaku, NULL)
 73.     c_in = 0;                                   // zeruj flagę
 74.     return c;                                   // zwroć znak
 75. }
 76.  
 77. void send_str(char * s)                         // wysłanie tekstu do portu COM
 78. {
 79.     while (*s) COM_send(*s++);                  // wysyłaj kolejno znaki tekstu
 80. }
 81.  
 82. ISR (SIG_USART_RECV)                            // przerwanie od odbiornika
 83. {
 84.     c_in = UDR;                                 // odbiór znaku do bufora
 85. }
 86.  
 87. //--------------------Koniec deklaracji użytkownika-----------------------------------------------
 88.  
 89.  
 90. char T1=30, T2=20, T3=50, a, b, c, d, znak, stan=1, KL, LD,  tim, cs;
 91. char stank=1;
 92.  
 93.  
 94.  
 95. //---------------------- Koniec deklaracji użytkownika ----------------------------------
 96. int main(void)
 97. {
 98.     DDRA  = 0xff;                   // Kierunek portu A (diody LED): port wyjściowy
 99.     DDRB  = 0x00;                   // Kierunek portu B (klawisze) : port wejściowy
 100.     PORTA = 0xff;                   // Port A (diody LED): ustaw "1" (wygaszone diody)
 101.     PORTB = 0xff;                   // Port B (klawisze) : aktywne rezystory podciągające
 102.    
 103.     TCCR0 = _BV(WGM01)|_BV(CS02);   // Timer/Counter 0: tryb CTC, dzielnik=256
 104.     OCR0  = 124;                    // Limit zliczania T0: 0.125us x 256 x (124+1) = 4ms
 105.     TIMSK = _BV(OCIE0);             // Odblokowanie przewań T0 (Output Compare Match)
 106.     sei();                          // Globalne włączenie obsługi przerwań
 107.  
 108.     LCD_init();                     // Inicjowanie wyświetlacza LCD
 109.    
 110.     UART_init(9600);
 111.    
 112.    
 113.    
 114.     while(1)
 115.     {
 116.         cykl = TCYKL;               // Deklarowany czas cyklu (TCYKL x 4ms)
 117.         KEY_read();                 // Odczyt stanu klawiszy aK1..aK4
 118.         //-------------- Początek kodu użytkownika --------------------------------------
 119.        
 120.         switch(stan)
 121.         {
 122.        
 123.         case 1: if(KL) { LD=1; stan=2; tim=T1;}
 124.                 else if(!KL) { LD=0; stan=1;}
 125.                 break;
 126.                
 127.         case 2: if(!tim) { LD=0; stan=3; tim=T2; }
 128.                 else if(!KL) { LD=0; stan=1;}
 129.                 break;
 130.                
 131.         case 3: if(!tim) { LD=1; tim=T3; stan=4; }
 132.                 else if(!tim && !KL) stan=1;
 133.                 break;
 134.                
 135.         case 4: if(!tim && KL) { LD=0; stan=5; }
 136.                 break;
 137.        
 138.         case 5: if(!KL) stan=1;
 139.                 break;
 140.         }
 141.        
 142.         //if(tim) --tim;
 143.        
 144.         znak = COM_recv()&0x7F;
 145.        
 146.         if(znak)
 147.        
 148.         switch(stank)
 149.         {
 150.         case 1: if(znak==':') stank=2;
 151.                 break;
 152.        
 153.         case 2: if(znak>='0' && znak<='8') {a=znak-'0'; stank=3;}
 154.                 else stank=1;
 155.                 break;
 156.        
 157.         case 3: if(znak>='0' && znak<='9') {b=znak-'0'; stank=4;}
 158.                 else stank=1;
 159.                 break;
 160.        
 161.         case 4: if(znak=='#'){
 162.                     if(a==0 && b==0)
 163.                     {
 164.                     COM_send(T1/10 + '0');
 165.                     COM_send(T2/10 + '0');
 166.                     COM_send(T3/100 + '0');
 167.                     COM_send((T3%100)/10 + '0');
 168.                     cs = (4-(T1/10 + T2/10 + T3/100 + ((T3%100)%10)%4)%4);
 169.                     COM_send(cs + '0');
 170.                     COM_send('#');
 171.                     stank=1;
 172.                     }
 173.                     else if(a<2 && b<2 && a==!b)
 174.                     KL=a*10+b;
 175.                     stank=1;
 176.                     }
 177.                     else stank=1;
 178.                     break;
 179.                    
 180.                    
 181.        
 182.         case 5: if(znak>='0' && znak <= '3') {stank=5; c=znak-'0';}
 183.                 else if(znak=='#')
 184.                     {
 185.                         if((a*10+b)> 5 && (a*10+b)< 23)
 186.                             T3=(a*10+b)*10;
 187.                             stank=1;
 188.                     }
 189.                 else stank=1;
 190.                 break;
 191.                
 192.        
 193.         case 6: if(znak>='0' && znak <='3') {d=znak-'0'; stank=7;}
 194.                 else stank=1;
 195.                 break;
 196.        
 197.         case 7: if(a>1 && b>1 && b<9 && ((a+b+c)%4 == 0))
 198.                 {
 199.                 T1=a*10;
 200.                 T2=b*10;
 201.                 stank=1;
 202.                 }
 203.                 else stank=1;
 204.         }
 205.        
 206.         L1=LD;
 207.         if(tim) --tim;
 208.        
 209.         //-------------- Wyświetlacz LCD --------------
 210.         sprintf(buf,"K1=%dK2=%dK3=%dK4=%d",(int)aK1,(int)aK2,(int)aK3,(int)aK4);
 211.         LCD_xy(0,0);                // Ustawienie kursora w linii 1
 212.         LCD_puts(buf);              // Wyświetlenie zawartości bufora
 213.         sprintf(buf,"L1=%dL2=%dL3=%dL4=%d",(int)L1,(int)L2,(int)L3,(int)L4);
 214.         LCD_xy(0,1);                // Ustawienie kursora w linii 2
 215.         LCD_puts(buf);              // Wyświetlenie zawartości bufora
 216.        
 217.         //-------------- Koniec kodu użytkownika ----------------------------------------
 218.         LED_set();                  // Ustawienie diod LED
 219.         //KEY_mem();                // Zapamiętanie stanu klawiszy w pK1..pK4
 220.        
 221.         while(cykl);                // Oczekiwanie na koniec cyklu oblicz.
 222.     }
 223.     return 0;
 224. }
 225.  
 226. //---------------------- Funkcje obsługi przerwań ---------------------------------------
 227.  
 228. ISR(TIMER0_COMP_vect)               // Przerwanie od Timer/Counter 0 (co 4ms)
 229. {
 230.     if(cykl) --cykl;                // Odmierzanie czasu cyklu pętli głównej
 231. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top