Mihajlo_K

9.2 Збир на редици на матрица

Mar 19th, 2019
66
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Да се напише програма која ќе ги прочита елементите на една матрица сместени во текстуална датотека „matrica.txt“. Во првиот ред на датотеката се запишани бројот на редици и колони на матрицата, а потоа се запишани елементите на матрицата. Потребно е за секоја редица да го пресметате збирот на елементите и во текстуалната датотека „izlez.txt“ да се испечатат само оние збирови по редици коишто се поголеми од 10.
 2.  
 3. Забелешка: Да не се менуваат дадените функции writeToFile() printFile(). Тие служат за креирање и проверка на потребните датотеки. */
 4.  
 5. #include <stdio.h>
 6. #define MAX 100
 7. void writeToFile()
 8. {
 9.     FILE *f=fopen("matrica.txt", "w");
 10.     char c;
 11.     while((c=getchar())!='#')
 12.     {
 13.         fputc(c, f);
 14.     }
 15.     fclose(f);
 16. }
 17. void printFile()
 18. {
 19.     FILE *f=fopen("izlez.txt", "r");
 20.     char line[100];
 21.     while(!feof(f))
 22.     {
 23.         fgets(line, 100, f);
 24.         if(feof(f))
 25.             break;
 26.         printf("%s", line);
 27.     }
 28.     fclose(f);
 29. }
 30. int main()
 31. {
 32.     writeToFile();
 33.     FILE *f1, *f2;
 34.     int a[MAX][MAX];
 35.     int m, n, i, j, sum=0;
 36.     if((f1 = fopen("matrica.txt", "r")) == NULL)
 37.     {
 38.         printf("GRESKA");
 39.         return -1;
 40.     }
 41.    
 42.     fscanf(f1, "%d %d", &m, &n);
 43.    
 44.     for(i=0; i < m&&!feof(f1); i++)
 45.     {
 46.         for(j = 0; j < n&&!feof(f1); j++)
 47.         {
 48.             fscanf(f1, "%d", &a[i][j]);
 49.         }
 50.     }
 51.    
 52.     fclose(f1);
 53.     f2=fopen("izlez.txt", "w");
 54.    
 55.     for(i=0; i < m; i++)
 56.     {
 57.         for(j = 0; j < n; j++)
 58.         {
 59.             sum += a[i][j];
 60.         }
 61.         if(sum > 10)
 62.             printf("%d\n", sum);
 63.         sum = 0;
 64.     }
 65.    
 66.     fclose(f2);
 67.     printFile();
 68.     return 0;
 69. }
RAW Paste Data