Mihajlo_K

8.2 Букви помеѓу првите две цифри во стринг

Mar 19th, 2019
64
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Од стандарден влез се чита низa од знаци (не подолга од 100 знаци) составена од букви и цифри. На стандарден излез треба да се отпечатат буквите меѓу првата и втората цифра читано од лево кон десно, вклучително со цифрите. Ако има само една цифра, се печатат сите букви до крајот на низата. Ако нема ниту една цифра, да се отпечати текстот “Nema cifri”.
 2.  
 3. Пример:
 4.  
 5. Axvdf7dbb3bdbd88B -> 7dbb3
 6. Isdv88mvndkv9d -> 88
 7. vnjis9kjsnvnv -> 9kjsnvnv
 8. dsfsrtt -> Nema cifri */
 9.  
 10. #include <stdio.h>
 11. #include <string.h>
 12. #include <ctype.h>
 13. #define MAX 100
 14.  
 15. int main()
 16. {
 17.     int i, k = 0;
 18.     char a[MAX], ch;
 19.     for(i = 0; i < MAX&&(ch = getchar())!='\n'; i++)
 20.     {
 21.         a[i] = ch;
 22.     }
 23.     a[i] = '\0';
 24.    
 25.     for(i = 0; a[i] != '\0'; i++)
 26.     {
 27.         if(k == 1)
 28.         {
 29.             if(isdigit(a[i]) != 0)
 30.             {
 31.                 printf("%c", a[i]);
 32.                 break;
 33.             }
 34.             printf("%c", a[i]);
 35.         }
 36.         if(isdigit(a[i]) != 0)
 37.         {
 38.             printf("%c", a[i]);
 39.             k = 1;
 40.         }
 41.     }
 42.     if(k == 0)
 43.     {
 44.         printf("Nema cifri\n");
 45.     }
 46.     return 0;
 47. }
RAW Paste Data