Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 31st, 2020 68 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Anarchizm zakłada istnienie społeczeństwa i państwa, które jest oparte na równości oraz międzyludzkiej solidarności. W takim państwie prawa jednostki są szanowane.
 2. Doktryna anarchizmu powstała w XIX wieku. Jej zalążkiem stał się ruch socjalistyczny. Anarchiści dążyli i dążą do zniesienia organizacji państwowej, a także innych form wyzysku jednostki przez aparat władzy. Żądają aby społeczeństwo oparło się na wzajemnej pomocy, na solidarności. Postulują wprowadzenie federalizmu. Charakterystyczną cechą dla tego ruchu jest niechęć do kapitalizmu.
 3.  
 4. Doktryna polityczna – wynikający z danej ideologii uporządkowany zbiór poglądów na życie polityczne danego społeczeństwa z zagadnieniami władzy i ustroju państwa na czele.
 5.  
 6. Doktryny konserwatywne - nazywane również zachowawczymi, w pierwszej kolejności pragną utrzymać istniejący stan rzeczy w dziedzinie stosunków społecznych i politycznych, z obawą podchodzą do większych zmian całokształtu układu społeczno-politycznego, chociaż nie podważają niezbędnego postępu cywilizacyjnego dokonującego się w odpowiednim tempie
 7.  
 8. Chrześcijańska demokracja, potocznie zwana chadecja – nurt w myśli politycznej i społecznej, który pojawił się pod koniec XIX wieku jako odpowiedź myśli katolickiej na rosnące wpływy socjalizmu, świeckiego w swym charakterze, a skrytykowanego w papieskiej encyklice Rerum novarum papieża Leona XIII. Przed tą encykliką już jednak rodziły się ruchy społeczne w Leuven i Mechelen, publikował swoje prace biskup Ketteler, w 1860 zatwierdzono formalnie prawną strukturę frakcji katolickiej w pruskim parlamencie tworząc partię Centrum-Frakcja Katolicka.
 9.  
 10. Doktryna Socjalizmu – wieloznaczne pojęcie, odnoszące się do ideologii politycznej wywodzącej się z utopijnej filozofii politycznej rozwijanej w latach 30. i 40. XIX wieku we Francji lub 2. doktryna gospodarcza postulująca upowszechnienie świadczeń socjalnych i poddania gospodarki kontroli społecznej (poprzez instytucje państwowe, samorządowe, korporacyjne lub spółdzielcze). Częścią wspólną wszystkich odmian socjalizmu jest (częściowe lub całkowite) odrzucenie idei kapitalizmu oraz promowanie idei sprawiedliwości społecznej.
 11. Socjalizm wywodzi się od filozofii rozwijanej na przełomie XVIII i XIX wieku przez działaczy, tj. Henriego de Saint-Simon, Pierre’a Leroux, Charlesa Fouriera i Roberta Owena.
 12.  
 13.  
 14.  
 15. Poglądy Anarchistów
 16.  
 17. Anarchiści wierzą, że każdy ma prawo do wolności; że celem społeczeństwa jest rozszerzanie indywidualnej swobody jej członków. Wokół tych założeń obraca się cała idea anarchizmu.
 18. Człowiek żyjący od początku samotnie (dla przykładu pustelnik), będący materialnie samowystarczalny mógłby podejmować własne decyzje nie ograniczone przez społeczne zależności, a tym samym mógłby czuć się wolnym, jednak wszelkie jego działania uzależnione byłyby od przyrody, której w pojedynkę by nie ujarzmił. Przystosowując się do życia w gromadzie, stałby się bardziej niezależny od sił natury, lecz tym samym musiałby się ogółowi społeczności i panującym we wspólnocie prawom. Społeczeństwo, mimo, iż jest w jakimś stopniu zorganizowane i przez to ograniczone różnymi zakazami, daje poszczególnym członkom tejże społeczności więcej możliwości działania, niż życie w odosobnieniu. takie właśnie społeczeństwo, pozwalające ludziom na wyrażanie swoich idei, na rozwijanie się, jest według anarchistów społęczeństwem idealnym.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top