Dimitrija

Laboratoriski ISPITNI - 17 SP

Jan 5th, 2021 (edited)
656
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. /*
 4.  
 5. Да се напише рекурзивна функција за наоѓање на максималната цифра од даден цел број.
 6.  
 7. Од стандарден влез се внесуваат непознат број цели броеви се додека не се внесе нешто што не е број. За секој од нив да се испечати максималната цифра во посебен ред.
 8.  
 9. Забелешка: Решението со рекурзивна функција носи 100% од поените, а со нерекурзивна функција 70% од поените.
 10.  
 11. Забелешка: ЗАБРАНЕТО е користење на глобални променливи.
 12.  
 13. Input
 14. 1221
 15. 12332
 16. 142727
 17. 909
 18. 281788
 19. 29901
 20. 6666
 21. x
 22.  
 23. Result
 24. 2
 25. 3
 26. 7
 27. 9
 28. 8
 29. 9
 30. 6
 31.  
 32. */
 33.  
 34.  
 35. int rek(int x,int biggest){
 36.    
 37.     if (x/10 == 0){
 38.       if (x%10 > biggest){
 39.           biggest = x;
 40.          
 41.         }
 42.         return biggest;
 43.      
 44.       }
 45.     else if (x%10 > biggest){
 46.       biggest = x%10;
 47.       }
 48.     return rek(x/10,biggest);
 49.    
 50.    
 51. }
 52.  
 53. int main(){
 54.  
 55.     int broj;
 56.    while (scanf("%d",&broj)){
 57.     printf("%d\n",rek(broj,0));
 58.     }
 59.     return 0;
 60.  
 61.  
 62. }
RAW Paste Data