RSzacki

Program calculates sum of given string of integers

Aug 10th, 2016
69
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Mój pierwszy program! */
 2.  
 3. #include <stdio.h>
 4. #include <ctype.h>
 5.  
 6. #define STRING 512
 7. #define MAX    10
 8.  
 9. /* Funkcja nr 5: skipwhite()
 10.  * Pomija biaîe znaki.
 11.  * Zwraca pierwszy niebiaîy znak.
 12.  * Wskaúnik na ciâg wskazuje na kolejny znak.
 13.  */
 14.  
 15. int skipwhite( char **p )
 16. {
 17.     char *s = *p;
 18.     char c;
 19.  
 20.     while( ( c = *s++ ) != '\0' && ( c == ' ' || c == '\t' || c == '\n' ) )
 21.         ;
 22.     /* c: Zawiera pierwszy niebiaîy znak lub \0 */
 23.     /* s: Wskazuje na nastëpny znak */
 24.  
 25.     *p = s;
 26. }
 27.  
 28. /* Funkcja nr 4: getint()
 29.  * Pobiera nastëpnâ liczbë z ciâgu tekstowego.
 30.  * s: adres wskaúnika na ciâg
 31.  * n: adres liczby caîkowitej
 32.  * wynik: 1 = dobrze, 0 = koniec ciâgu
 33.  */
 34.  
 35. int getint( char **p, int *n )
 36. {
 37.     char *s;
 38.     char c;
 39.     int m;
 40.     int sign = 1;
 41.  
 42.     if( ( c = skipwhite( p ) ) == '\0' )
 43.         return( 0 );
 44.  
 45.     s = *p;
 46.  
 47.     if( c == '-' ) {
 48.         sign = -1;
 49.         c = *s++;
 50.     }
 51.  
 52.     m = 0;
 53.     while( isdigit( c ) ) {
 54.         m = ( 10 * m ) + ( c - '0' );
 55.         c = *s++;
 56.     }
 57.  
 58.     m *= sign;
 59.  
 60.     *n = m;
 61.     *p = s;
 62.  
 63.     return( 1 );
 64. }
 65.  
 66. /* Funkcja nr 1: getints()
 67.  * Przeksztaîca ciâg tekstowy w ciâg liczb calkowitych.
 68.  * a: ciâg liczb
 69.  * n: rozmiar tablicy
 70.  * s: ciâg tekstowy
 71.  * wynik: ile liczb przeksztaîcono.
 72.  */
 73.  
 74. int getints( int *a, int n, char *s )
 75. {
 76.     int i;
 77.  
 78.     i = 0;
 79.     while( i < n && getint( &s, &a[ i ] ) == 1 ) {
 80.         /* Przechodzimy do nast. elementu */
 81.         i++;
 82.     }
 83.  
 84.     return( i );
 85. }
 86.  
 87. /* Funkcja nr 2: calcsum()
 88.  * Liczy sumë ciâgu liczb caîkowitych
 89.  * a: ciâg liczb
 90.  * n: rozmiar tablicy
 91.  * wynik: suma
 92.  */
 93.  
 94. int calcsum( int *a, int n )
 95. {
 96.     int i, sum;
 97.  
 98.     i   = 0;
 99.     sum = 0;
 100.     while( i < n )
 101.         /* Dodajemy element ciâgu */
 102.         sum += a[ i++ ];
 103.  
 104.     return( sum );
 105. }
 106.  
 107. /* Funkcja nr 3: main()
 108.  * Liczy i wyôwietla sumë ciâgu wprowadzonego przez uűytkownika
 109.  */
 110.  
 111. int main( void )
 112. {
 113.     char s[ STRING ];
 114.     int a[ MAX ];
 115.     int n, sum;
 116.  
 117.     if( fgets( s, STRING, stdin )
 118.     &&( n = getints( a, MAX, s ) ) > 0 ) {
 119.         sum = calcsum( a, n );
 120.         printf( "Suma = %d\n", sum );
 121.     } else
 122.         printf( "Blad odczytu.\n" );
 123.     return( 0 );
 124. }
RAW Paste Data