SHARE
TWEET

SW

pabloducato Apr 8th, 2019 73 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /****************************************************************************/
 2. /*                   Program systemu prototypowego SP-AVR                   */
 3. /* Autor:                                                                   */
 4. /****************************************************************************/
 5.  
 6. #include <avr/io.h>                 // Rejestry mikrokontrolera ATmega32
 7. #include <avr/interrupt.h>          // Przerwania mikrokontrolera
 8. #include <stdio.h>                  // Standardowe I/O
 9. #include "key.h"                    // Obsługa przycisków (SW0...SW7)
 10. #include "led.h"                    // Obsługa diod LED (LD0...LD7)
 11. #include "lcd.h"                    // Obsługa wyświetlacza LCD 2x16 znaków
 12. #include "rslib.h"                  // Obsługa komunikacji z Symulatorem Obiektów
 13.  
 14. #include "SchematA.h"               // Oznaczenia obiektu A
 15.  
 16. #define TCYKL   25                  // Czas cyklu obliczeń (25 x 4ms = 100ms)
 17.  
 18. volatile unsigned char cykl;        // Odmierzanie czasu cyklu (pętli głównej)
 19. char buf[64];                       // Bufor komunikatów LCD
 20. //---------------------- Początek deklaracji użytkownika --------------------------------
 21.  
 22. char tim1, tim2, tim3, stan1=1, stan2=1, stan3=1;
 23.  
 24.  
 25. //---------------------- Koniec deklaracji użytkownika ----------------------------------
 26. int main(void)
 27. {
 28.     DDRA  = 0xff;                   // Kierunek portu A (diody LED): port wyjściowy
 29.     DDRB  = 0x00;                   // Kierunek portu B (klawisze) : port wejściowy
 30.     PORTA = 0xff;                   // Port A (diody LED): ustaw "1" (wygaszone diody)
 31.     PORTB = 0xff;                   // Port B (klawisze) : aktywne rezystory podciągające
 32.    
 33.     TCCR0 = _BV(WGM01)|_BV(CS02);   // Timer/Counter 0: tryb CTC, dzielnik=256
 34.     OCR0  = 124;                    // Limit zliczania T0: 0.125us x 256 x (124+1) = 4ms
 35.     TIMSK = _BV(OCIE0);             // Odblokowanie przewań T0 (Output Compare Match)
 36.     sei();                          // Globalne włączenie obsługi przerwań
 37.  
 38.     LCD_init();                     // Inicjowanie wyświetlacza LCD
 39.     SYM_init(19200,0,0);            // Inicjowanie komunikacji z symulatorem
 40.    
 41.     while(1)
 42.     {
 43.         cykl = TCYKL;               // Deklarowany czas cyklu (TCYKL x 4ms)
 44.         KEY_read();                 // Odczyt stanu klawiszy aK1..aK4
 45.         //-------------- Początek kodu użytkownika --------------------------------------
 46.        
 47.         Z1=!X1;
 48.         Z2=!X3;
 49.        
 50.         switch(stan1)
 51.         {
 52.         case 1: Z3=1;Z5=0;
 53.         if(X7) {stan1=2; tim1=30;}
 54.         break;
 55.        
 56.         case 2: Z3=1;Z5=0;
 57.         if(X6) {stan1=4; tim1=30;}
 58.         else if(!tim1) {stan1=3; tim1=20;}
 59.         break;
 60.        
 61.         case 3: Z3=0; Z5=0;
 62.         if(X6) {stan1=4; tim1=30;}
 63.         break;
 64.        
 65.         case 4: Z3=1; Z5=0;
 66.         if(X5) {stan1=5; tim1=150;}
 67.         break;
 68.        
 69.         case 5: Z3=0; Z5=0;
 70.         if(!tim1 && X5) {stan1=6; tim1=150;}
 71.         break;
 72.        
 73.         case 6: Z3=0; Z5=1;
 74.         if(!tim1 && X7) stan1=7;
 75.         break;
 76.        
 77.         case 7: Z3=0; Z5=1;
 78.         if(!X7) stan1=1;
 79.         break;
 80.         }
 81.        
 82.         switch(stan2)
 83.         {
 84.         case 1: Z4=1;G=0;
 85.         if(X7) {stan1=2; tim2=40;}
 86.         break;
 87.        
 88.         case 2: Z4=1;G=0;
 89.         if(X6) {stan2=4; tim2=20;}
 90.         else if(!tim2) {stan2=3; tim2=20;}
 91.         break;
 92.        
 93.         case 3: Z4=0;G=0;
 94.         if(X6) {stan2=4; tim2=20;}
 95.         break;
 96.        
 97.         case 4: Z4=1;G=0;
 98.         if(X5) {stan1=6; tim2=150;}
 99.         else if(!tim2) {stan2=5; tim2=20;}
 100.         break;
 101.        
 102.         case 5: Z4=0;G=0;
 103.         if(!tim2) {stan2=4; tim2=20;}
 104.         else if(X5) {stan2=6; tim2=150;}
 105.         break;
 106.        
 107.         case 6: Z4=0;G=1;
 108.         if(!tim2) stan2=7;
 109.         else if(!tim2 && T) stan2=8;
 110.         break;
 111.        
 112.         case 7: Z4=0;G=0;
 113.         if(!X7) stan2=1;
 114.         else if(!tim2 && X7)stan2=9;
 115.         break;
 116.        
 117.         case 8: Z4=0;G=1;
 118.         if(T) {stan2=7; tim2=150;}
 119.         break;
 120.        
 121.         case 9: Z4=0;G=0;
 122.         if(!X7) stan2=1;
 123.         break;
 124.         }
 125.        
 126.         switch(stan3)
 127.         {
 128.         case 1: Z5=0; M=0;
 129.         if(!G) {stan3=2; tim3=30;}
 130.         break;
 131.         case 2: Z5=1; M=1;
 132.         if(!tim3) {stan3=3; tim3=20;}
 133.         break;
 134.         case 3: Z5=1; M=0;
 135.         if(!X7) stan3=1;
 136.         break;
 137.         }
 138.        
 139.         if(tim1) --tim1;
 140.         if(tim2) --tim2;
 141.         if(tim3) --tim3;
 142.        
 143.         //-------------- Wyświetlacz LCD --------------
 144.         sprintf(buf,"K1=%dK2=%dK3=%dK4=%d",(int)aK1,(int)aK2,(int)aK3,(int)aK4);
 145.         LCD_xy(0,0);                // Ustawienie kursora w linii 1
 146.         LCD_puts(buf);              // Wyświetlenie zawartości bufora
 147.         sprintf(buf,"L1=%dL2=%dL3=%dL4=%d",(int)L1,(int)L2,(int)L3,(int)L4);
 148.         LCD_xy(0,1);                // Ustawienie kursora w linii 2
 149.         LCD_puts(buf);              // Wyświetlenie zawartości bufora
 150.        
 151.         //-------------- Koniec kodu użytkownika ----------------------------------------
 152.         LED_set();                  // Ustawienie diod LED
 153.         //KEY_mem();                // Zapamiętanie stanu klawiszy w pK1..pK4
 154.         SYM_send();                 // Prześlij stan wyjść do obiektu
 155.         SYM_read();                 // Odczytaj stan wejść z obiektu
 156.        
 157.         //if(!cykl) L4=!L4;         // Sygnalizacja przekroczenia czasu cyklu
 158.         while(cykl);                // Oczekiwanie na koniec cyklu oblicz.
 159.     }
 160.     return 0;
 161. }
 162.  
 163. //---------------------- Funkcje obsługi przerwań ---------------------------------------
 164.  
 165. ISR(TIMER0_COMP_vect)               // Przerwanie od Timer/Counter 0 (co 4ms)
 166. {
 167.     if(cykl) --cykl;                // Odmierzanie czasu cyklu pętli głównej
 168. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top