Dimitrija

Laboratoriski ISPITNI - 8 SP UPDATED

Jan 5th, 2021 (edited)
496
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <math.h>
 4. #define MAX 100
 5.  
 6. /*
 7.  
 8. Од тастатура се внесуваат димензиите на една матрица (m, n <= 100), а потоа и елементите од матрицата. Да се генерира низа (со најмногу m) така што секој елемент од низата се добива со наоѓање на елементот во секоја редица од матрицата што е најоддалечен од аритметичката средина во рамки на таа редица. Ако постојат повеќе елементи што се најоддалечени од аритметичката средина, тогаш се зема предвид првиот. Редоследот на запишување на елементите во низата одговара на редоследот на редиците.
 9.  
 10. Пример:
 11.  
 12. Влез:
 13.  
 14. 3 6
 15.  
 16. 1 2 2 3 4 5
 17.  
 18. 1 1 2 2 3 3
 19.  
 20. 1 2 3 4 5 6
 21.  
 22. Излез:
 23.  
 24. 5 1 1
 25.  
 26. */
 27.  
 28. int main(){
 29.  
 30.     int i,j,m,n;
 31.     int niza[MAX][MAX];
 32.     double ar[MAX];
 33.     scanf("%d %d",&m,&n);
 34.     for (i=0;i<m;i++){
 35.         for (j=0;j<n;j++){
 36.             scanf("%d",&niza[i][j]);
 37.             ar[i]+=niza[i][j];
 38.         }
 39.         ar[i]/=n;
 40.        
 41.     }
 42.    
 43.     float finix,fini;
 44.     for (i=0;i<m;i++){
 45.         for (j=0;j<n;j++){
 46.        
 47.             if (j==0){
 48.                 finix=fabs(niza[i][j] - ar[i]);
 49.                 fini = niza[i][j];
 50.                 continue;
 51.             }
 52.            
 53.             if (fabs(niza[i][j] - ar[i]) > finix){
 54.                 fini = niza[i][j];
 55.                 finix = fabs(niza[i][j] -ar[i]);
 56.             }
 57.         }
 58.        
 59.         printf("%0.0f ",fini);
 60.     }
 61.         return 0;
 62. }
RAW Paste Data