SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 24th, 2020 94 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <sys/types.h>
 4. #include <unistd.h>
 5. #include <sys/neutrino.h>
 6. #include <sys/netmgr.h>
 7. #include <string.h>
 8. #include <errno.h>
 9. #include <fcntl.h>
 10. #include <sys/mman.h>
 11. #include <time.h>
 12.  
 13. struct msg {
 14.     char name[100];
 15.     int size;
 16.     int direction; // 0 - asc, 1 - desc
 17.     int command; // 0 - sort, 1 - max, 2 - min, 3 - avg
 18. };
 19.  
 20.  
 21. int main(void) {
 22.    
 23.     errno = EOK;
 24.     int channelID;  // Channel ID
 25.     pid_t pID; // Process ID
 26.  
 27.  
 28.     if ((channelID = ChannelCreate(0)) == -1) { //tworzenie kanału komunikacji
 29.        
 30.         return EXIT_FAILURE;
 31.     }
 32.  
 33.     if ((pID = fork()) == -1) { //tworzenie procesu
 34.        
 35.         perror("Fork failure!");
 36.         return EXIT_FAILURE;
 37.  
 38.     }
 39.    
 40.     else if (pID == 0) {
 41.         //PROCES POTOMNY
 42.         char sharedMemoryObject[] = "/shm_object";
 43.         int size = 5;
 44.         int connectionID;
 45.         int command = 2;
 46.         char replyMessage[100];
 47.  
 48.         printf("CHILD CHANNEL ID: %d\n", channelID); //obecnie używany kanał komunikacji
 49.         printf("CHILD Process: PID:%d\n", getpid()); //wyprintowanie procesu
 50.  
 51.         connectionID = ConnectAttach(ND_LOCAL_NODE, getpid(), channelID, 0, 0); //ustawienie kanału komunikacji pomiędzy procesem a kanałem
 52.         // ND_LOCAL_NODE - lokalne połączenie, getppid() - pobranie ID procesu, channelID - id kanału, najmniejsze połączenie, flagi
 53.         printf("CHILD Connection id: %d\n", connectionID);
 54.  
 55.         // Opening sharing memory descriptor
 56.         int fileDescription = shm_open(sharedMemoryObject, O_RDWR | O_CREAT, 0777); //O_RDWR readAndWrite access, O_CREAT - tworzony gdy go nie ma (plik dzielonej pamięci) z mode, 0777 - uprawnienia
 57.         ftruncate(fileDescription, size * sizeof(int)); // drugi argument to długoś jaką chcemy by ten plik miał w bajtach
 58.  
 59.         int* addres = (int*)mmap(0, size * sizeof(int), PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fileDescription, 0); //mmap mapuje rejon pamięci  w przestrzen adresową procesu
 60.  
 61.         srand(time(NULL));
 62.         for (int i = 0; i < size; i++) {
 63.             addres[i] = rand() % 100;
 64.         }
 65.  
 66.         for (int i = 0; i < size; i++) {
 67.             printf("%d\n", addres[i]);
 68.         }
 69.  
 70.         struct msg m;
 71.         strcpy(m.name, sharedMemoryObject);
 72.         m.size = size;
 73.         m.direction = 0;
 74.         m.command = command;
 75.  
 76.         MsgSend(connectionID, &m, sizeof(m), replyMessage, 100); //MsgSend() wysłanie wiadomości do kanału. &m adres bufora z wiadomością do wysłania, replyMessage adres bufora z odpowiedzią
 77.  
 78.         for (int i = 0; i < size; i++) {
 79.             printf("%d\n", addres[i]);
 80.         }
 81.  
 82.         printf("CHILD RMSG = %s\n", replyMessage);
 83.  
 84.         munmap(addres, size * sizeof(int));
 85.         close(fileDescription);
 86.         shm_unlink("/shm_object"); //zamknięcie pliku
 87.         ConnectDetach(connectionID); //zamknięcie połączenia
 88.  
 89.     }
 90.     else {
 91.         /* PARENT PROCESS */
 92.         char rmsg[100] = "Done";
 93.         struct msg m;
 94.  
 95.         printf("PARENT Process: PID:%d\n", getpid());
 96.         int messageID = MsgReceive(channelID, &m, sizeof(m), NULL);
 97.         printf("PARENT MESSAGE FROM CLIENT %d:\n", pID);
 98.  
 99.         int fd = shm_open(m.name, O_RDWR, 0777);
 100.         int* address2 = (int*)mmap(0, m.size * sizeof(int), PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);
 101.  
 102.         switch (m.command) {
 103.         case 0:
 104.             for (int i = 0; i < m.size; i++) { //bubble sort
 105.                 for (int j = 0; j < m.size - i - 1; j++) {
 106.                     if ((m.direction == 0) ? address2[j] > address2[j + 1] : address2[j] < address2[j + 1]) {
 107.                         int temp = address2[j];
 108.                         address2[j] = address2[j + 1];
 109.                         address2[j + 1] = temp;
 110.                     }
 111.                 }
 112.             }
 113.             break;
 114.         case 1:
 115.             int max = address2[0];
 116.             for (int i = 1; i < m.size; i++) {
 117.                 if (address2[i] > max) {
 118.                     max = address2[i];
 119.                 }
 120.             }
 121.             printf("MAX = %d\n", max);
 122.             break;
 123.         case 2:
 124.             int min = address2[0];
 125.             for (int i = 1; i < m.size; i++) {
 126.                 if (address2[i] < min) {
 127.                     min = address2[i];
 128.                 }
 129.             }
 130.             printf("MIN = %d\n", min);
 131.             break;
 132.         case 3:
 133.             int avg = 0;
 134.             int sum = 0;
 135.             for (int i = 0; i < m.size; i++) {
 136.                 sum += address2[i];
 137.             }
 138.             avg = sum / m.size;
 139.             printf("Average = %d\n", avg);
 140.             break;
 141.         default:
 142.             printf("Not implemented.\n");
 143.         }
 144.  
 145.  
 146.         munmap(address2, m.size * sizeof(int));
 147.         close(fd);
 148.  
 149.         MsgReply(messageID, 0, rmsg, sizeof(rmsg) + 1);
 150.  
 151.         sleep(100);
 152.  
 153.         ChannelDestroy(channelID);
 154.     }
 155.  
 156.     return EXIT_SUCCESS;
 157. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top