Dimitrija

Laboratoriski ISPITNI - 13 SP UPDATED

Jan 5th, 2021 (edited)
510
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #define MAX 100
 3.  
 4. /*
 5.  
 6. Да се напише рекурзивна функција која ќе го најде бројот на позитивни броеви од целобројна низа. Функцијата како аргумент ја прима низата, за која се бара бројот на позитивни броеви и вкупниот број на елементи, кои ги има таа низа. Функцијата е зададена со следниот прототип:
 7.  
 8. int BrojPozitivni(int niza[], int n);
 9.  
 10. Да се напише и функција main() за тестирање на функцијата BrojPozitivni.
 11.  
 12. For example:
 13.  
 14. Input  
 15. 2
 16. -2
 17. 5
 18.  
 19. Result
 20. 1
 21.  
 22. */
 23.  
 24. int BrojPozitivni(int niza[], int n);
 25.  
 26. int main(){
 27.  
 28.     int n,i;
 29.     int niza[MAX];
 30.     scanf("%d",&n);
 31.    
 32.     for (i=0;i<n;i++){
 33.             scanf("%d",&niza[i]);
 34.     }
 35.     printf("%d",BrojPozitivni(niza, n-1));
 36.  
 37. }
 38.  
 39.  
 40. int BrojPozitivni(int *niza, int n){
 41.  
 42.     if (n==0){
 43.        
 44.         if (*(niza)>0){
 45.             return 1;
 46.         }
 47.         else {
 48.             return 0;
 49.         }
 50.    
 51.     }
 52.    
 53.     if (*(niza+n)>0){
 54.         return 1 + BrojPozitivni(niza, n-1);
 55.    
 56.     }
 57.     else {
 58.    
 59.         return 0 + BrojPozitivni(niza,  n-1);
 60.     }
 61.  
 62. }
 63.  
 64.  
 65.  
RAW Paste Data