Mihajlo_K

3.5 Најмал број што ја содржи цифрата M

Mar 17th, 2019
79
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Од тастатура се внесуваат два природни броја M (од 0 до 9) и N. Потоа од тастатура се внесуваат уште N природни броеви. Да се најде и на екран да се испечати најмалиот од внесените броеви кој ја содржи цифрата M. */
 2.  
 3. #include <stdio.h>
 4. int main()
 5. {
 6.     int m, n, i, p, temp, ld, min = 100000, k;
 7.     scanf("%d%d", &m, &n);
 8.    
 9.     for(i = n; i >= 0; i--)
 10.     {
 11.         scanf("%d", &p);
 12.         temp = p;
 13.         ld = 0;
 14.         k = 0;
 15.         while(temp)
 16.         {
 17.             ld = temp % 10;
 18.             if(ld == m)
 19.             {
 20.                 if(p <= min)
 21.                 {
 22.                     min = p;
 23.                 }
 24.             }
 25.             temp = temp / 10;
 26.         }
 27.     }
 28.     printf("%d", min);
 29.     return 0;
 30. }
RAW Paste Data