SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 26th, 2020 68 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "stdio.h"
 2. #include "string.h"
 3.  
 4. #include "sys/types.h"
 5. #include "sys/stat.h"
 6. #include "sys/wait.h"
 7. #include "fcntl.h"
 8.  
 9. #include "sys/ipc.h"
 10. #include "sys/msg.h"
 11. #include "sys/shm.h"
 12. #include "sys/sem.h"
 13.  
 14. #include "unistd.h"
 15. #include "stdlib.h"
 16.  
 17. #include "signal.h"
 18. #include "errno.h"
 19.  
 20. /* Ścieżka Fifo */
 21. #define FIFO_PATH "/tmp/prusaczyk_p"
 22. /* Rozmiary poszczególnych buforów i stałych służących do wypisywania */
 23. #define ROZMIAR_BUFORA 2
 24. #define ROZMIAR_BUFORA_KONWERSJI 2*ROZMIAR_BUFORA
 25. #define ILOSC_ZNAKOW_W_LINII 15
 26. #define ROZMAIR_BUFORA_WYPISYWANIA ILOSC_ZNAKOW_W_LINII * 3 + 2
 27.  
 28. int idKolejki;
 29. int deskryptoryFifo[2];
 30. int deskryptorWejscia = -1;
 31.  
 32. /* Kod procesu 1 */
 33. void proces1();
 34. /* Kod procesu 2 */
 35. void proces2();
 36. /* Kod procesu 3 */
 37. void proces3();
 38.  
 39. /* Sygnaly 1 2 i 3 z zadnaia wydrano jako s1 sigint ponieważ można go łątwo wywołać z klawiatury czym łatwo kończymy program*/
 40. #define SYGNAL1 SIGINT
 41. #define SYGNAL2 SIGUSR1
 42. #define SYGNAL3 SIGCONT
 43.  
 44. /* Obsługa sygnałów 1-3 */
 45. void obslugaSygnalow123(int numqerSyngalu, siginfo_t* informacjeOSygnale, void* nieuzywane);
 46.  
 47. /* Pamięć dzielona zaweirająca pidy procesów p1-p3 potrzeben na potrzeby signal handlerów */
 48. int *pidyPotomkow;
 49.  
 50. /* id zasobów IPC */
 51. int idPamieciDzielonej;
 52.  
 53. int idSemafora;
 54.  
 55. int ostatniSygnal;
 56.  
 57. /* Tablica do konwersji na hex, działa tak, podstawiaamy wartość liczby 4ro bitowej jako miejsce a w tablicy znajduje
 58. się na tym miejscu znak odpowiadający tej liczbie w zapisie szesnastowkym*/
 59. char tablicaKonwersjiHEX[16] = {'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'};
 60.  
 61. /* Struktura pomocnincza dla funckji sigaction, którą ustawiam procedury obsługi sygnałów */
 62. struct sigaction strukturaSigaction;
 63.  
 64. /* Służy do odczytywania z deskryptora pliku w momencie gdy może wystąpic przerwanie */
 65. int odczytaj(int zKad, char* doKad, size_t ile) {
 66.     int doZwrotu;
 67. powtorzCzynnosc:
 68.     doZwrotu = read(zKad, doKad, ile);
 69.     if(doZwrotu == -1 && errno == EINTR)
 70.         goto powtorzCzynnosc;
 71.     return doZwrotu;
 72. }
 73.  
 74. /*Służy do odczytywania z deskrytpora plika wznawiając ten proces gdy nastąpi przerwanie */
 75. int zapisz(int doKad, char* zKad, size_t ile) {
 76.     int doZwrotu;
 77. powtorzCzynnosc:
 78.     doZwrotu = write(doKad, zKad, ile);
 79.     if(doZwrotu == -1 && errno == EINTR)
 80.         goto powtorzCzynnosc;
 81.     return doZwrotu;
 82. }
 83.  
 84. /* Ustawiamy handlery dla sygnałów */
 85. void ustawSygnaly() {
 86.     strukturaSigaction.sa_sigaction = &obslugaSygnalow123;
 87.     sigemptyset(&strukturaSigaction.sa_mask);
 88.     strukturaSigaction.sa_flags = SA_SIGINFO;
 89.     sigaction(SYGNAL1, &strukturaSigaction, NULL);
 90.     strukturaSigaction.sa_sigaction = &obslugaSygnalow123;
 91.     sigaction(SYGNAL2, &strukturaSigaction, NULL);
 92.     strukturaSigaction.sa_sigaction = &obslugaSygnalow123;
 93.     sigaction(SYGNAL3, &strukturaSigaction, NULL);
 94. }
 95.  
 96. /* Bufor operacji na semaforze */
 97. static struct sembuf buforOperacjiSem;
 98.  
 99. /* Struktura wiadomości, zastosowanie określonych pól opisane poniżej */
 100. struct msgBuf{
 101.     long mtype; /*Typ wiadomości */
 102.     short ileZnakow; /* Czy zakonczyc komunikacje */
 103.     char wiadomosc[ROZMIAR_BUFORA]; /* Tekst do przekazania z wejścia */
 104. } buforKomunikatu;
 105.  
 106. /* Wysyłamy komunikat przez kolejkę komunikatów wznawiając w przyapdku otrzymania sygnału */
 107. int wyslijKomunikat(int iloscZnakow, char* bufor)
 108. {
 109.     int wartoscDoZwrocenia;
 110.     buforKomunikatu.ileZnakow = iloscZnakow;
 111.     buforKomunikatu.mtype = 1;
 112.     strncpy(buforKomunikatu.wiadomosc, bufor, iloscZnakow);
 113. ponowCzynnosc:
 114.         wartoscDoZwrocenia = msgsnd( idKolejki, &buforKomunikatu, sizeof(buforKomunikatu) - sizeof(long), 0);
 115.         if(wartoscDoZwrocenia==-1 && errno == EINTR)
 116.             goto ponowCzynnosc;
 117.         return wartoscDoZwrocenia;
 118. }
 119.  
 120. /* Jak wyżej, odbiera wiadomość przy użyciu kolejki */
 121. int odbiezKomunikat(long typKomDoOdebrania, long *typOdebrany, int *ileZnakow, char* bufor)
 122. {
 123.     int wartoscZwracana;
 124. ponowCzynnosc:
 125.         wartoscZwracana = msgrcv(idKolejki, &buforKomunikatu, sizeof(buforKomunikatu) - sizeof(long), typKomDoOdebrania, 0);
 126.         if(wartoscZwracana==-1 && errno == EINTR)
 127.             goto ponowCzynnosc;
 128.        
 129.         *typOdebrany = buforKomunikatu.mtype;
 130.         *ileZnakow = buforKomunikatu.ileZnakow;
 131.         strncpy(bufor, buforKomunikatu.wiadomosc, *ileZnakow);
 132.         return wartoscZwracana;
 133. }
 134.  
 135. /* Konwertuje <rozmiarWejscia> znaków z ciągu wejście na 2 razy tyle znaków będacych zapisem heksadecymalnym kolejnych bajtów
 136. i zapisuje do ciągu wyjście*/
 137. size_t konwersjaNaSzesna(char* wejscie, char* wyjscie, int rozmiarWejscia);
 138.  
 139. /* Podnosi semafor o 3 sygnalizując, że proces inicjalizujący zapisał do odpowiedniej tablicy pidy procesów p1-p3 aby ich
 140. procedury obsługi sygnałów mogły przesyłać między procesami p1-p3 nawzajem sygnały */
 141. int zasygnalizujWpisaniePidow() {
 142.     int retValue = 0;
 143.     buforOperacjiSem.sem_num = 0;
 144.     buforOperacjiSem.sem_op = 3;
 145.     buforOperacjiSem.sem_flg = 0;
 146.     retValue = semop(idSemafora, &buforOperacjiSem, 1);
 147.     if(retValue == -1) {
 148.         perror("semop");
 149.     }
 150.     return retValue;
 151. }
 152.  
 153. /* Oczekujemy na semaforze aż proces inicjalizujący zapisze do pamięci dzielonej pidy wszystkich komunikujących się procesów */
 154. int oczekaujNaWpisuaniePidow() {
 155.     int retValue = 0;
 156.     buforOperacjiSem.sem_num = 0;
 157.     buforOperacjiSem.sem_op = -1;
 158.     buforOperacjiSem.sem_flg = 0;
 159.     retValue = semop(idSemafora, &buforOperacjiSem, 1);
 160.     if(retValue == -1) {
 161.         perror("semop");
 162.     }
 163.     return retValue;
 164. }
 165.  
 166. /* Maska, którą ustawiamy dla funkcji sigsuspend aby oczekiwać w procedurze obsługi sygnału S2 na albo sygnał do wznowienia lub zakończenia pracy
 167. (lub kolejny sygnał S2, po którym przechodazimy w dokładnie taki sam stan oczekiwania)*/
 168. sigset_t maskaOczekiwania;
 169.  
 170. int main(int argc, char** argv) {
 171. /*Sprawdzamy jaki tryb pracy wybrał user*/
 172.     if(argc == 1 || (argc == 2 && strlen(argv[1]) >= 2 && strncmp("-l", argv[1], 3) == 0)){
 173. /* Tryb danych losowych z pliku /dev/urandom, używany jkao tryb domyślny,
 174.    sposoby aktywacji:
 175.    - nie podawanie żadnych flag, tryb domyślny
 176.    - użycie flagi -l
 177. */
 178.         deskryptorWejscia = open("/dev/urandom", O_RDONLY);
 179.  
 180.     } else if( argc == 2 && strlen(argv[1]) >= 2 && strncmp("-i", argv[1], 3) == 0) {
 181. /* Tryb interaktywny, wczytywanie danych z klawiatury, sposoby aktywowania:
 182.    -flaga -i
 183. */
 184.         deskryptorWejscia = 0;
 185.  
 186.     } else if ( argc == 3 && strlen(argv[1]) >= 2 && strncmp("-p", argv[1], 3) == 0) {
 187. /* Tryb wczytywania danych z pliku, sposób aktywowania:
 188.    -flaga -p po której podajemy ścieżkę do pliku
 189. */
 190.         deskryptorWejscia = open(argv[2], O_RDONLY);
 191.     }
 192.     if(deskryptorWejscia == -1) {
 193.         perror("Nie moge otworzyc pliku");
 194.         exit(1);
 195.     }
 196.  
 197. /* Tworzenie kolejki komunikatów do komunikacji między procesami 1 i 2 */
 198.     umask(0);
 199.     idKolejki = msgget(IPC_PRIVATE, 0600 | IPC_CREAT);
 200.  
 201.     if(idKolejki == -1) {
 202.         close(deskryptorWejscia);
 203.         perror("Nie moge utworzyc kolejki");
 204.         exit(1);
 205.     }
 206.  
 207. /* Tworzenie łącza nazwanaego do komunikacji pomiędzy procesami 2 i 3 *
 208.    wcześniej "na wszelki wypadek" usuwam plik jeśli isnieje.*/
 209.     remove(FIFO_PATH);
 210.     if(mkfifo(FIFO_PATH, 0600) == -1) {
 211.         close(deskryptorWejscia);
 212.         msgctl(idKolejki, IPC_RMID, 0);
 213.         perror("Nie moge utworzyc fifo");
 214.         exit(1);
 215.     }
 216.  
 217. /* Tworzę pamięć dzieloną aby przekazać procesom p1-p3 pidy wszystkich procesów z tej grupy */
 218.     idPamieciDzielonej = shmget(IPC_PRIVATE, 3*sizeof(int), 0600 | IPC_CREAT);
 219.     if(idPamieciDzielonej == -1) {
 220.         remove(FIFO_PATH);
 221.         close(deskryptorWejscia);
 222.         msgctl(idKolejki, IPC_RMID, 0);
 223.         perror("Nie moge utworzyc pamieci dizelonej");
 224.         exit(1);
 225.     }
 226.  
 227. /* Pryzłączam pamięc dzieloną */
 228.     pidyPotomkow = (int*)shmat(idPamieciDzielonej, NULL, 0600 | IPC_CREAT);
 229.     if(pidyPotomkow == NULL) {
 230.         remove(FIFO_PATH);
 231.         close(deskryptorWejscia);
 232.         msgctl(idKolejki, IPC_RMID, 0);
 233.         perror("Nie moge dolaczyc pamieci dzielonej");
 234.         exit(1);
 235.     }
 236.  
 237. /* Tworzę semafor do synchornizacji dostępu do teblicy pidów */
 238.     idSemafora = semget(IPC_PRIVATE,  1, 0600 | IPC_CREAT);
 239.     if(idSemafora == -1) {
 240.         shmctl(idPamieciDzielonej, IPC_RMID, 0);
 241.         remove(FIFO_PATH);
 242.         close(deskryptorWejscia);
 243.         msgctl(idKolejki, IPC_RMID, 0);
 244.         perror("Tworzenie semaforow");
 245.         exit(1);
 246.     }
 247.  
 248. /* I ustaiwam dla niego wartość domyślną */
 249.     if (semctl(idSemafora, 0, SETVAL, 0) == -1){
 250.         semctl(idSemafora, 0, IPC_RMID, 0);
 251.         shmctl(idPamieciDzielonej, IPC_RMID, 0);
 252.         remove(FIFO_PATH);
 253.         close(deskryptorWejscia);
 254.         msgctl(idKolejki, IPC_RMID, 0);
 255.         perror("Nadanie wartosci semaforowi");
 256.         semctl(idSemafora, 0, IPC_RMID, 0);
 257.         exit(1);
 258.     }
 259. /* Przygotowuję maskę dla funkcji sigsuspend*/
 260.     sigfillset (&maskaOczekiwania);
 261.     sigdelset(&maskaOczekiwania, SYGNAL1);
 262.     sigdelset(&maskaOczekiwania, SYGNAL2);
 263.     sigdelset(&maskaOczekiwania, SYGNAL3);
 264.  
 265.     ostatniSygnal = SYGNAL3;
 266. /* Tworze procesy 1-3 */
 267.     int wartoscZwrocona = fork();
 268.     if ( wartoscZwrocona == 0 ) {
 269.         proces1();
 270.         exit(0);
 271.     }
 272.  
 273.     if ( wartoscZwrocona == -1 ) {
 274.         semctl(idSemafora, 0, IPC_RMID, 0);
 275.         shmctl(idPamieciDzielonej, IPC_RMID, 0);
 276.         remove(FIFO_PATH);
 277.         close(deskryptorWejscia);
 278.         msgctl(idKolejki, IPC_RMID, 0);
 279.         perror("Tworzenie p1");
 280.         semctl(idSemafora, 0, IPC_RMID, 0);
 281.     }
 282.     pidyPotomkow[0] = wartoscZwrocona;
 283.  
 284.     wartoscZwrocona = fork();
 285.     if ( wartoscZwrocona == 0 ) {
 286.         proces2();
 287.         exit(0);
 288.     }
 289.  
 290.     if ( wartoscZwrocona == -1 ) {
 291.         kill(SIGTERM, pidyPotomkow[0]);
 292.         semctl(idSemafora, 0, IPC_RMID, 0);
 293.         shmctl(idPamieciDzielonej, IPC_RMID, 0);
 294.         remove(FIFO_PATH);
 295.         close(deskryptorWejscia);
 296.         msgctl(idKolejki, IPC_RMID, 0);
 297.         perror("Tworzenie P2");
 298.         semctl(idSemafora, 0, IPC_RMID, 0);
 299.     }
 300.     pidyPotomkow[1] = wartoscZwrocona;
 301.  
 302.     wartoscZwrocona = fork();
 303.     if ( wartoscZwrocona == 0 ) {
 304.         proces3();
 305.         exit(0);
 306.     }
 307.  
 308.     if ( wartoscZwrocona == -1 ) {
 309.         kill(SIGTERM, pidyPotomkow[0]);
 310.         kill(SIGTERM, pidyPotomkow[1]);
 311.         semctl(idSemafora, 0, IPC_RMID, 0);
 312.         shmctl(idPamieciDzielonej, IPC_RMID, 0);
 313.         remove(FIFO_PATH);
 314.         close(deskryptorWejscia);
 315.         msgctl(idKolejki, IPC_RMID, 0);
 316.         perror("Tworzenie P2");
 317.         semctl(idSemafora, 0, IPC_RMID, 0);
 318.     }
 319.     pidyPotomkow[2] = wartoscZwrocona;
 320.     printf("Pid procesu P1:%d, pid procesu P2:%d, pid procesu P3:%d\n", pidyPotomkow[0], pidyPotomkow[1], pidyPotomkow[2]);
 321.     fflush(stdout);
 322.     zasygnalizujWpisaniePidow();
 323. /* Czekam na zakończenie procesów 1-3 */
 324.     wait(0);
 325.     wait(0);
 326.     wait(0);
 327. /* Usuwam utworzone mechanizmy komunkacji */
 328.     if(msgctl(idKolejki, IPC_RMID, 0)== -1) {
 329.         perror("Uuswanie kolejki komunikatow");
 330.     }
 331. /* Usuwanie fifo */
 332.     if(remove(FIFO_PATH) == -1) {
 333.         perror("Usuwanie fifo");
 334.     }
 335. /*Usuwam zestaw semaforów */
 336.     if(semctl(idSemafora, 0, IPC_RMID, 0) == -1) {
 337.         perror("Usuwanie semafora");
 338.     }
 339.  
 340. /*Usuwam pamieci dzielonej */
 341.     if(shmdt(pidyPotomkow) == -1) {
 342.         perror("shmdt");
 343.     }
 344.  
 345.     if(shmctl(idSemafora, IPC_RMID, 0) == -1) {
 346.         perror("Usuwanie pamieci dzielonej");
 347.     }
 348.  
 349.     close(deskryptoryFifo[0]);
 350.     close(deskryptoryFifo[1]);
 351. }
 352.  
 353. void proces1() {
 354.     size_t odczyantchZnakow;
 355.     char bufor[ROZMIAR_BUFORA];
 356. /* Oczekujemy na podniesienie semafora przez proces inicjalizujący i ustawiam procedury obsługi przerwań */
 357.     oczekaujNaWpisuaniePidow();
 358.     ustawSygnaly();
 359.     for(;1;) {
 360. /* Odczytujemy do bufora zanki z deskryptora wejścia oraz ich ilosc*/
 361.         odczyantchZnakow = odczytaj(deskryptorWejscia, bufor, ROZMIAR_BUFORA);
 362. /* I przekazujemy do prcoesu 2 przy użyciu kolejki komunikatów*/
 363.         wyslijKomunikat(odczyantchZnakow, bufor);
 364.         if(odczyantchZnakow<=0)
 365.             break;
 366.     }
 367.     exit(0);
 368. }
 369.  
 370. void proces2() {
 371.     long typ;
 372.     int ile;
 373.     char bufor[ROZMIAR_BUFORA];
 374.     char buforKonwersji[ROZMIAR_BUFORA_KONWERSJI];
 375. /* Oczekujemy na podniesienie semafora przez proces inicjalizujący i ustawiam procedury obsługi przerwań */
 376.     oczekaujNaWpisuaniePidow();
 377.     ustawSygnaly();
 378. /* Otwieramy łącze nazwane do zapisu w celu przezywania danych po konwersji ich na postać szesnastkowa*/
 379.     deskryptoryFifo[1] = open(FIFO_PATH, O_WRONLY);
 380.     if(deskryptoryFifo[1] == -1){
 381.         perror("otwieranie fifo zapis");
 382.         kill(getpid(), SYGNAL1);
 383.     }
 384.     for(;1;) {
 385. /* Odbieramy komunikat od procesu 1, zawiera dane pobrane przez ten proces oraz ilość znaków w pobrnaym ciągu */
 386.         odbiezKomunikat(1, &typ, &ile, bufor);
 387. /* Dokonujmey konwersji na zapis heksadecymalny */
 388.         ile = konwersjaNaSzesna(buforKonwersji, bufor, ile);
 389. /* I zapisuje do łącza nazwanego zapisując najpierw ilość znaków w tym ciągu a następnie same te znaki */
 390.         zapisz(deskryptoryFifo[1], (char *)(&ile), sizeof(int));
 391.         zapisz(deskryptoryFifo[1], buforKonwersji, ile);
 392.         if(ile == 0)
 393.             break;
 394.     }
 395.     exit(0);
 396. }
 397. void proces3() {
 398.     int ile;
 399.     char bufor[ROZMIAR_BUFORA_KONWERSJI];
 400.     char buforWypisywania[ILOSC_ZNAKOW_W_LINII * 3 + 2];
 401.     int ileWWypisywania = 0;
 402.     int i;
 403. /* Oczekujemy na podniesienie semafora przez proces inicjalizujący i ustawiam procedury obsługi przerwań */
 404.     oczekaujNaWpisuaniePidow();
 405.     ustawSygnaly();
 406. /* Otwieram łącze nazwane do oczytu skonwertowanych danych z procesu 2*/
 407.     deskryptoryFifo[0] = open(FIFO_PATH, O_RDONLY);
 408.     if(deskryptoryFifo[0] == -1){
 409.         perror("otwieranie fifo odczyt");
 410.         kill(getpid(), SYGNAL1);
 411.     }
 412.     for(;1;) {
 413. /* Odczytuje dname z fifo w formacie opisaym w procesie 2 przy ich zapisie */
 414.         odczytaj(deskryptoryFifo[0], (char *)(&ile), sizeof(int));
 415.         odczytaj(deskryptoryFifo[0], bufor, ile);
 416. /* Formatuje dane zgodnie z treścią polecenia i wypisuje po 15 */
 417.         for(i=0; i<ile; i+=2) {
 418.             buforWypisywania[3*ileWWypisywania] = bufor[i];
 419.             buforWypisywania[3*ileWWypisywania+1] = bufor[i + 1];
 420.             buforWypisywania[3*ileWWypisywania+2] = ' ';
 421. /* Za każdym razem dodaję znak nowej linii, potem nadpisuywany przy zapisie następnego znaku, służy to przygotwaniu
 422. bufora linii na kolejny zapis wynikający z końca pliku a nie zapełnieniea bufra linii */
 423.             buforWypisywania[3*ileWWypisywania+3] = '\n';
 424.             ileWWypisywania++;
 425. /* Wypisuje linię jeśli jest w niej 15 znaków */
 426.             if(ileWWypisywania >= ILOSC_ZNAKOW_W_LINII) {
 427.                 zapisz(1, buforWypisywania,ileWWypisywania*3+1);
 428.                 ileWWypisywania = 0;
 429.             }
 430.         }
 431. /* Lub gdy został zasygnalizowqany koniec wejścia */
 432.         if(ile <= 0) {
 433.             zapisz(1, buforWypisywania,ileWWypisywania*3+1);
 434.             ileWWypisywania = 0;          
 435.             break;
 436.         }
 437.     }
 438.     exit(0);
 439. }
 440.  
 441.  
 442. /* Prosta funkcja konwertująca ciąg znaków na zapis kolejnych bajtów w postaci heksadecymalnej opisanej przy deklarqacji */
 443. size_t konwersjaNaSzesna(char* wyjscie, char* wejscie, int rozmiarWejscia)
 444. {
 445.     int i = 0;
 446.     for(i = 0; i < rozmiarWejscia; i++)
 447.     {
 448.         wyjscie[2*i] = tablicaKonwersjiHEX[(wejscie[i] & 0xFF) >> 4];
 449.         wyjscie[2*i + 1] = tablicaKonwersjiHEX[(wejscie[i] & 0x0F)];
 450.     }
 451.     return 2*rozmiarWejscia;
 452. }
 453.  
 454. /* Procedura obsługi sygnału*/
 455. void obslugaSygnalow123(int numerSyngalu, siginfo_t* informacjeOSygnale, void* nieuzywane) {
 456.     int mojPid = getpid();
 457.     int pidNadawcy = informacjeOSygnale -> si_pid;
 458.     fprintf(stderr, "%d:Odebrano sygnal %d\n", mojPid, numerSyngalu);  
 459. /* Jeśli nadawcą nie jest proces ze zbioru p1-p3 to rozsyłamy ten sam sygnał do pozostałych procesów z tej grupy,
 460. jeśli jest to jeden z tych procesów to nie rozsyłam daleej sygnału, bo oznacza to, że ten sygnał powestał w wyniku opisanego
 461. powyżej działania */
 462.     if(!(pidNadawcy == pidyPotomkow[0] || pidNadawcy == pidyPotomkow[1] || pidNadawcy == pidyPotomkow[2])) {
 463.         if(mojPid != pidyPotomkow[0])
 464.             kill(pidyPotomkow[0], numerSyngalu);
 465.         if(mojPid != pidyPotomkow[1])
 466.             kill(pidyPotomkow[1], numerSyngalu);
 467.         if(mojPid != pidyPotomkow[2])
 468.             kill(pidyPotomkow[2], numerSyngalu);
 469.     }
 470. /* Rekcja na sygnał odpowiednia dla konkretnego sygnału */
 471.     switch (numerSyngalu)
 472.     {
 473.     case SYGNAL1:
 474.         exit(0);
 475.         break;
 476.  
 477.     case SYGNAL2:
 478.         sigsuspend(&maskaOczekiwania);
 479.         break;
 480.  
 481.     case SYGNAL3:
 482.         break;
 483.     }
 484. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top