SHARE
TWEET

4.4 Трансформација на низа

Mihajlo_K Mar 17th, 2019 (edited) 57 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Од тастатура се внесува низа од целобројни елементи А со должина N ( N <= 100). Да се трансформира низата така што на почеток ќе се преместат сите парни броеви, а после нив ќе следуваат непарните броеви. Редоследот на елементите да не се менува.
 2. Испечатете ги елементите на трансформираната низа во еден ред на стандарден излез разделени со празно место.
 3. Пример:
 4. A[] = {1, 3, 2, 5, 9, 0, 8, 10}
 5. Трансформираната низа ќе биде:
 6. A[] = {2, 0, 8, 10, 1, 3, 5, 9} */
 7.  
 8. #include <stdio.h>
 9. #define SIZE 100
 10. int main()
 11. {
 12.     int n, i, a[SIZE], b[SIZE], c[SIZE], k = -1, t = -1;
 13.     scanf("%d", &n);
 14.     a[n];
 15.     for(i = 0; i < n; i++)
 16.     {
 17.         scanf("%d", &a[i]);
 18.         if(a[i] % 2 == 0)
 19.         {
 20.             k++;
 21.             b[k] = a[i];
 22.         }
 23.         else
 24.         {
 25.             t++;
 26.             c[t] = a[i];
 27.         }
 28.     }
 29.     for(i = 0; i <= k; i++)
 30.     {
 31.         printf("%d ", b[i]);
 32.     }
 33.     for(i = 0; i <= t; i++)
 34.     {
 35.         if(i == t)
 36.         {
 37.             printf("%d", c[i]);
 38.         }
 39.         else
 40.         {
 41.             printf("%d ", c[i]);
 42.         }
 43.     }
 44.     return 0;
 45. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top