Advertisement
Chris2o2

Хексадецимални цифри

Nov 24th, 2022
386
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 0.88 KB | None | 0 0
  1. /*
  2. Од стандарден влез се читаат непознат број на хексадецимални цифри се додека не се внесе точка (.). Ваша задача е да го пресметате декадниот збир на внесените хексадецимални цифри. Доколку добиениот декаден збир е делив со 16 се печати Pogodok. Доколку истиот тој збир покрај што е делив со 16 плус завршува на 16 (последните цифри му се 1 и 6), се печати Poln pogodok инаку се печати самиот збир.
  3.  
  4. Пример:
  5. влез: A 7 F 2 0 c A 5
  6.  
  7. излез: 61
  8. (61 = 10 + 7 + 15 + 2 + 0 + 12 + 10 + 5, бројот не е делив со 16, ниту пак последните цифри му се 1,6)
  9. */
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement