rootuss

Untitled

Jun 27th, 2021
1,038
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ///// main.js
 2. import { createApp } from "vue";
 3.  
 4. import App from "./App.vue";
 5. import FriendContact from "./components/FriendContact.vue";
 6. import NewFriend from "./components/NewFriend.vue";
 7.  
 8. const app = createApp(App);
 9.  
 10. app.component("friend-contact", FriendContact);
 11. app.component("new-friend", NewFriend);
 12.  
 13. app.mount("#app");
 14. /////
 15.  
 16. ///// App.vue
 17. <template>
 18.   <section>
 19.     <header>
 20.       <h1>My Friends</h1>
 21.     </header>
 22.     <new-friend @add-contact="addContact"> </new-friend>
 23.     <ul>
 24.       <friend-contact
 25.         v-for="friend in friends"
 26.         :key="friend.id"
 27.         :id="friend.id"
 28.         :name="friend.name"
 29.         :phone-number="friend.phone"
 30.         :email-address="friend.email"
 31.         :is-favourite="friend.isFavourite"
 32.         @toogle-favourite="toogleFavouriteStatus"
 33.         @delete="deleteContact"
 34.       ></friend-contact>
 35.     </ul>
 36.   </section>
 37. </template>
 38.  
 39. <script>
 40. export default {
 41.   data() {
 42.     return {
 43.       friends: [
 44.         {
 45.           id: "manuel",
 46.           name: "Manuel Lorenz",
 47.           phone: "0123 45678 90",
 48.           email: "manuel@localhost.com",
 49.           isFavourite: true,
 50.         },
 51.         {
 52.           id: "julie",
 53.           name: "Julie Jones",
 54.           phone: "0987 654421 21",
 55.           email: "julie@localhost.com",
 56.           isFavourite: false,
 57.         },
 58.       ],
 59.     };
 60.   },
 61.   methods: {
 62.     toogleFavouriteStatus(friendId) {
 63.       const identifyFriend = this.friends.find(
 64.         (friend) => friend.id === friendId
 65.       );
 66.       identifyFriend.isFavourite = !identifyFriend.isFavourite;
 67.     },
 68.  
 69.     addContact(nameN, phoneN, emailN) {
 70.       const newFriendContact = {
 71.         id: Math.random().toString,
 72.         name: nameN,
 73.         phone: phoneN,
 74.         email: emailN,
 75.         isFavourite: false,
 76.       };
 77.       this.friends.push(newFriendContact);
 78.     },
 79.     deleteContact(id) {
 80.       this.friends = this.friends.filter((friend) => friend.id !== id);
 81.     },
 82.   },
 83. };
 84. </script>
 85.  
 86. <style>
 87. ...
 88. </style>
 89. /////
 90.  
 91.  
 92. ///// FriendContact.vue
 93. <template>
 94.   <li>
 95.     <h2>{{ name }} {{ isFavourite ? "(fav)" : "" }}</h2>
 96.     <button @click="toogleFavourite">Toogle Favourite</button>
 97.     <button @click="toggleDetails">Show Details</button>
 98.     <ul v-if="detailsAreVisible">
 99.       <li>
 100.         <strong>Phone:</strong>
 101.         {{ phoneNumber }}
 102.       </li>
 103.       <li>
 104.         <strong>Email:</strong>
 105.         {{ emailAddress }}
 106.       </li>
 107.     </ul>
 108.  
 109.     <button @click="deleteFriend">Delete</button>
 110.   </li>
 111. </template>
 112.  
 113. <script>
 114. export default {
 115.   // props: ["name", "phoneNumber", "emailAddress", "isFavourite"],
 116.   props: {
 117.     id: {
 118.       type: String,
 119.       required: true,
 120.     },
 121.     name: {
 122.       type: String,
 123.       required: true,
 124.     },
 125.     phoneNumber: {
 126.       type: String,
 127.       required: true,
 128.     },
 129.     emailAddress: {
 130.       type: String,
 131.       required: true,
 132.     },
 133.     isFavourite: {
 134.       type: Boolean,
 135.       required: false,
 136.       default: false,
 137.       // validator: function(value) {
 138.       //   return value === "1" || value === "0";
 139.       // },
 140.       // ^^^ można walidować
 141.     },
 142.   },
 143.   emits: ["tooggle-favourite", "delete"],
 144.   // emits: { <<inna opcja z wadidacją np.
 145.   //   "tooggle-favourite": function(id) {
 146.   //     if (id) {
 147.   //       return true;
 148.   //     } else {
 149.   //       console.warn("ID is missing!");
 150.   //       return false;
 151.   //     }
 152.   //   },
 153.   // },
 154.   data() {
 155.     return {
 156.       detailsAreVisible: false,
 157.       // friendIsFavourite: this.isFavourite,
 158.       // ^^ dodajemy to w celu tym, żeby nie zmieniac wartosci podanej w rodzicu bezpośrednio
 159.       // ale nie potrzeba tego, jeśli zmienaiamy w rodzicu
 160.     };
 161.   },
 162.   methods: {
 163.     toggleDetails() {
 164.       this.detailsAreVisible = !this.detailsAreVisible;
 165.     },
 166.     toogleFavourite() {
 167.       // this.$emit("toogle-favourite");
 168.       this.$emit("toogle-favourite", this.id);
 169.       // emitujemy zmiany do rodzica
 170.       // przekazujemy ile argumentów chcemy, np. jakies dane
 171.       // w tym przyapdku id
 172.     },
 173.  
 174.     deleteFriend() {
 175.       this.$emit("delete", this.id);
 176.     },
 177.   },
 178. };
 179. </script>
 180. /////
 181.  
 182.  
 183. ///// NewFriend.vue
 184. <template>
 185.   <form @submit.prevent="submitData">
 186.     <!-- żeby się nie odświeżało! -->
 187.     <div>
 188.       <label>Name</label>
 189.       <input type="text" v-model="enteredName" />
 190.     </div>
 191.  
 192.     <div>
 193.       <label>Phone</label>
 194.       <input type="tel" v-model="enteredPhone" />
 195.     </div>
 196.  
 197.     <div>
 198.       <label>Email</label>
 199.       <input type="email" v-model="enteredEmail" />
 200.     </div>
 201.  
 202.     <div>
 203.       <button>Add friend</button>
 204.     </div>
 205.   </form>
 206. </template>
 207. F
 208. <script>
 209. export default {
 210.   emits: ["add-contact"],
 211.   data() {
 212.     return {
 213.       enteredName: "",
 214.       enteredPhone: "",
 215.       enteredEmail: "",
 216.     };
 217.   },
 218.   methods: {
 219.     submitData() {
 220.       this.$emit(
 221.         "add-contact",
 222.         this.enteredName,
 223.         this.enteredPhone,
 224.         this.enteredEmail
 225.       );
 226.     },
 227.   },
 228. };
 229. </script>
 230. /////
 231.  
 232.  
 233.  
RAW Paste Data