Guest User

Teamwork Projects

a guest
Dec 12th, 2019
274
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. //using System.Text;
 5.  
 6. public class Team
 7. {
 8.     public Team(string name, string creatorName)
 9.     {
 10.         TeamName = name;
 11.  
 12.         CreatorName = creatorName;
 13.  
 14.         Members = new List<string>();
 15.  
 16.     }
 17.  
 18.     public string TeamName { get; set; }
 19.  
 20.     public string CreatorName { get; set; }
 21.  
 22.     public List<string> Members { get; set; }
 23. }
 24.  
 25. public class Program
 26. {
 27.     public static void Main()
 28.     {
 29.         int teamCount = int.Parse(Console.ReadLine());
 30.  
 31.         List<Team> allTeam = new List<Team>();
 32.  
 33.         for (int i = 0; i < teamCount; i++)
 34.         {
 35.             string[] inputForTeam = Console.ReadLine()
 36.                 .Split(new[] { '-' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
 37.  
 38.             string currentCreator = inputForTeam[0];
 39.             string currentTeamNeme = inputForTeam[1];
 40.  
 41.             // проверка дали тиймът вече не съществува.
 42.             // Съобщение, ако вече съществува
 43.             bool isTeamNameExist = allTeam
 44.                 .Select(x => x.TeamName).Contains(currentTeamNeme);
 45.  
 46.             bool isCreatorExist = allTeam
 47.                 .Any(x => x.CreatorName == currentCreator);
 48.  
 49.             // проверка дали Инициаторът на Тийма вече не е създал тийм.
 50.             // Съобщение, ако вече е създал
 51.  
 52.             // if-ови конструкции
 53.             if (isTeamNameExist == false && isCreatorExist == false)
 54.             {
 55.                 Team currentTeam = new Team(currentTeamNeme, currentCreator);
 56.  
 57.                 allTeam.Add(currentTeam);
 58.  
 59.                 Console.WriteLine("Team {0} has been created by {1}!", currentTeamNeme, currentCreator);
 60.             }
 61.             else if (isTeamNameExist)
 62.             {
 63.                 Console.WriteLine("Team {0} was already created!", currentTeamNeme);
 64.             }
 65.             else if (isCreatorExist)
 66.             {
 67.                 Console.WriteLine("{0} cannot create another team!", currentCreator);
 68.             }
 69.         } // end for-circle
 70.  
 71.         while (true)
 72.         {
 73.             string fensForTeam = Console.ReadLine();
 74.  
 75.             if (fensForTeam == "end of assignment")
 76.             {
 77.                 break;
 78.             }
 79.  
 80.             string[] inputAssignment = fensForTeam
 81.                 .Split(new[] { '-', '>' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
 82.  
 83.             string fen = inputAssignment[0];
 84.  
 85.             string ofFensTeam = inputAssignment[1];
 86.  
 87.             // Първа проверка за това, че Тиймът съществува.
 88.             // Единствената положителна проверка в алгоритъма на задачата.
 89.             bool isTeamExist = allTeam.Any(x => x.TeamName == ofFensTeam);
 90.  
 91.             // Втора проверка за това дали записващия се не инициатор
 92.             // Продължение на втората проверка -дали записващия се
 93.             // не се е записал вече в друг тийм.
 94.             bool isCreatorCheating = allTeam.Any(x => x.CreatorName == fen);
 95.             bool isAlreadyFen = allTeam.Any(x => x.Members.Contains(fen));
 96.  
 97.             if (isTeamExist && isCreatorCheating == false && isAlreadyFen == false)
 98.             {
 99.                 int indexOfTeam = allTeam
 100.                     .FindIndex(x => x.TeamName == ofFensTeam);
 101.  
 102.                 allTeam[indexOfTeam].Members.Add(fen);
 103.             }
 104.             else if (isTeamExist == false)
 105.             {
 106.                 Console.WriteLine("Team {0} does not exist!", ofFensTeam);
 107.             }
 108.             else if (isAlreadyFen || isCreatorCheating)
 109.             {
 110.                 Console.WriteLine("Member {0} cannot join team {1}!", fen, ofFensTeam);
 111.             }
 112.         } // END WHILE CIRCLE
 113.  
 114.         // Изписване на резултатите
 115.         // тиймовете с поне един член    се подреждат по азбучен ред
 116.         // и се изписват по дадения в задачата ред.
 117.  
 118.         List<Team> teamWithMember = allTeam
 119.             .Where(x => x.Members.Count > 0)
 120.             .OrderByDescending(x => x.Members.Count)
 121.             .ThenBy(x => x.TeamName)
 122.             .ToList();
 123.  
 124.         List<Team> notValidTeam = allTeam
 125.             .Where(x => x.Members.Count == 0)
 126.             .OrderBy(x => x.TeamName)
 127.             .ToList();
 128.  
 129.         foreach (var team in teamWithMember)
 130.         {
 131.             Console.WriteLine(team.TeamName);
 132.             Console.WriteLine("- " + team.CreatorName);
 133.             team.Members.Sort();
 134.             Console.WriteLine(string.Join(Environment.NewLine, team.Members.Select(x => "-- " + x)));
 135.         }
 136.  
 137.         Console.WriteLine("Teams to disband:");
 138.  
 139.         foreach (var team in notValidTeam)
 140.         {
 141.             Console.WriteLine(team.TeamName);
 142.         }
 143.     }
 144. }
RAW Paste Data