SHARE
TWEET

1.89 20mm

a guest Jun 24th, 2019 56 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. \\\\\\\\\\\\\
 2. \\\\ShVAK\\\\
 3. \\\\\\\\\\\\\
 4.  
 5. \\\\FI
 6. "bullet": {
 7.           "mass": 0.096,
 8.           "recoilMultiplier": 0.35,
 9.           "caliber": 0.02,
 10.           "speed": 800.0,
 11.           "maxDistance": 2000.0,
 12.           "bulletType": "frag_i",
 13.           "explosiveType": "TNT",
 14.           "explosiveMass": 0.008624,
 15.           "hitPowerMult": 1.0,
 16.           "onHitChanceMultFire": 1.5,
 17.           "effectiveDistance": 700.0,
 18.           "relativeVelHitShift": [300.0,1000.0],
 19.           "relativeVelArmorShift": [200.0,1000.0],
 20.           "explodeTreshold": 0.1,
 21.           "explodeHitPower": 13.0,
 22.           "explodeArmorPower": 5.0,
 23.           "explodeRadius": [0.035,0.35],
 24.           "fuseDelayDist": 0.3,
 25.           "shutterDamage": true,
 26.           "shutterDamageRadius": 1.2,
 27.           "shutterAmount": 15,
 28.           "shutterArmorPower": 6.0,
 29.           "shutterHit": 3.5,
 30.           "groundCollisionEffect": "cannon_air_hit",
 31.           "groundFxScale": [0.4,0.6],
 32.           "hitpower": {
 33.             "HitPower10m": [1.0,50.0],
 34.             "HitPower1000m": [0.92,1000.0],
 35.             "HitPower1500m": [0.75,1500.0],
 36.             "HitPower2000m": [0.3,2000.0]
 37.           },
 38.           "armorpower": {
 39.             "ArmorPower0m": [2.0,10.0],
 40.             "ArmorPower100m": [2.0,100.0],
 41.             "ArmorPower500m": [1.5,500.0],
 42.             "ArmorPower1000m": [1.0,1000.0],
 43.             "ArmorPower1450m": [0.5,1450.0],
 44.             "ArmorPower1500m": [0.0,1500.0]
 45.           },
 46.          
 47.          
 48.          
 49. \\\\FI-T
 50. "bullet": {
 51.       "mass": 0.096,
 52.       "recoilMultiplier": 0.35,
 53.       "caliber": 0.02,
 54.       "speed": 800.0,
 55.       "maxDistance": 2000.0,
 56.       "bulletType": "frag_i_t",
 57.       "explosiveType": "TNT",
 58.       "explosiveMass": 0.006314,
 59.       "hitPowerMult": 1.0,
 60.       "onHitChanceMultFire": 1.5,
 61.       "effectiveDistance": 700.0,
 62.       "relativeVelHitShift": [300.0,1000.0],
 63.       "relativeVelArmorShift": [200.0,1000.0],
 64.       "explodeTreshold": 0.1,
 65.       "explodeHitPower": 13.0,
 66.       "explodeArmorPower": 5.0,
 67.       "explodeRadius": [0.035,0.35],
 68.       "fuseDelayDist": 0.3,
 69.       "shutterDamage": true,
 70.       "shutterDamageRadius": 1.2,
 71.       "shutterAmount": 15,
 72.       "shutterArmorPower": 6.0,
 73.       "shutterHit": 3.5,
 74.       "groundCollisionEffect": "cannon_air_hit",
 75.       "groundFxScale": [0.4,0.6],
 76.       "hitpower": {
 77.         "HitPower10m": [1.0,50.0],
 78.         "HitPower1000m": [0.92,1000.0],
 79.         "HitPower1500m": [0.75,1500.0],
 80.         "HitPower2000m": [0.3,2000.0]
 81.       },
 82.       "armorpower": {
 83.         "ArmorPower0m": [2.0,10.0],
 84.         "ArmorPower100m": [2.0,100.0],
 85.         "ArmorPower500m": [1.5,500.0],
 86.         "ArmorPower1000m": [1.0,1000.0],
 87.         "ArmorPower1450m": [0.5,1450.0],
 88.         "ArmorPower1500m": [0.0,1500.0]
 89.       },
 90.      
 91.      
 92.      
 93. \\\\AP-I
 94. "bullet": {
 95.       "mass": 0.096,
 96.       "recoilMultiplier": 0.35,
 97.       "caliber": 0.02,
 98.       "speed": 800.0,
 99.       "maxDistance": 2000.0,
 100.       "bulletType": "!_i",
 101.       "onHitChanceMultFire": 10.0,
 102.       "effectiveDistance": 700.0,
 103.       "relativeVelHitShift": [300.0,1000.0],
 104.       "relativeVelArmorShift": [200.0,1000.0],
 105.       "hitpower": {
 106.         "HitPower10m": [1.0,50.0],
 107.         "HitPower1000m": [0.92,1000.0],
 108.         "HitPower1500m": [0.75,1500.0],
 109.         "HitPower2000m": [0.3,2000.0]
 110.       },
 111.       "armorpower": {
 112.         "ArmorPower0m": [27.0,10.0],
 113.         "ArmorPower100m": [25.0,100.0],
 114.         "ArmorPower500m": [19.0,500.0],
 115.         "ArmorPower1000m": [15.0,1000.0],
 116.         "ArmorPower1500m": [9.0,1500.0],
 117.         "ArmorPower2000m": [6.0,2000.0],
 118.         "ArmorPower2450m": [3.0,2450.0],
 119.         "ArmorPower2500m": [0.0,2500.0]
 120.       },
 121.      
 122.      
 123.      
 124. \\\\HEF
 125. "bullet": {
 126.           "mass": 0.091,
 127.           "recoilMultiplier": 0.35,
 128.           "caliber": 0.02,
 129.           "speed": 800.0,
 130.           "maxDistance": 2000.0,
 131.           "bulletType": "he_frag",
 132.           "explosiveType": "TNT",
 133.           "explosiveMass": 0.0058,
 134.           "hitPowerMult": 1.0,
 135.           "effectiveDistance": 700.0,
 136.           "relativeVelHitShift": [300.0,1000.0],
 137.           "relativeVelArmorShift": [200.0,1000.0],
 138.           "explodeTreshold": 0.1,
 139.           "explodeHitPower": 15.0,
 140.           "explodeArmorPower": 5.0,
 141.           "explodeRadius": [0.045,0.45],
 142.           "fuseDelayDist": 0.2,
 143.           "shutterDamage": true,
 144.           "shutterDamageRadius": 0.8,
 145.           "shutterAmount": 13,
 146.           "shutterArmorPower": 6.0,
 147.           "shutterHit": 3.0,
 148.           "groundCollisionEffect": "cannon_air_hit",
 149.           "groundFxScale": [0.4,0.6],
 150.           "hitpower": {
 151.             "HitPower10m": [1.0,50.0],
 152.             "HitPower1000m": [0.92,1000.0],
 153.             "HitPower1500m": [0.75,1500.0],
 154.             "HitPower2000m": [0.3,2000.0]
 155.           },
 156.           "armorpower": {
 157.             "ArmorPower0m": [2.0,10.0],
 158.             "ArmorPower100m": [2.0,100.0],
 159.             "ArmorPower500m": [1.5,500.0],
 160.             "ArmorPower1000m": [1.0,1000.0],
 161.             "ArmorPower1450m": [0.5,1450.0],
 162.             "ArmorPower1500m": [0.0,1500.0]
 163.           },
 164.  
 165. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 166. \\\\Hispano Mk.II\\\\
 167. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 168.  
 169. \\\\P
 170. "bullet": {
 171.       "mass": 0.125,
 172.       "caliber": 0.02,
 173.       "speed": 868.0,
 174.       "maxDistance": 2000.0,
 175.       "bulletType": "ball_shell",
 176.       "hitPowerMult": 7.0,
 177.       "recoilMultiplier": 0.35,
 178.       "effectiveDistance": 700.0,
 179.       "relativeVelHitShift": [300.0,1000.0],
 180.       "relativeVelArmorShift": [200.0,1000.0],
 181.       "hitpower": {
 182.         "HitPower10m": [1.0,10.0],
 183.         "HitPower1000m": [0.85,1000.0],
 184.         "HitPower1500m": [0.75,1500.0],
 185.         "HitPower2000m": [0.3,2000.0]
 186.       },
 187.       "armorpower": {
 188.         "ArmorPower0m": [17.0,10.0],
 189.         "ArmorPower100m": [15.0,100.0],
 190.         "ArmorPower500m": [11.0,500.0],
 191.         "ArmorPower1000m": [7.0,1000.0],
 192.         "ArmorPower1500m": [5.0,1500.0],
 193.         "ArmorPower1950m": [1.0,1950.0],
 194.         "ArmorPower2000m": [0.0,2000.0]
 195.       },
 196.      
 197.      
 198.      
 199. \\\\T
 200. "bullet": {
 201.       "mass": 0.132,
 202.       "caliber": 0.02,
 203.       "speed": 835.0,
 204.       "maxDistance": 2000.0,
 205.       "bulletType": "t_shell",
 206.       "hitPowerMult": 7.0,
 207.       "onHitChanceMultFire": 3.0,
 208.       "effectiveDistance": 700.0,
 209.       "relativeVelHitShift": [300.0,1000.0],
 210.       "relativeVelArmorShift": [200.0,1000.0],
 211.       "hitpower": {
 212.         "HitPower10m": [1.0,10.0],
 213.         "HitPower1000m": [0.85,1000.0],
 214.         "HitPower1500m": [0.75,1500.0],
 215.         "HitPower2000m": [0.3,2000.0]
 216.       },
 217.       "armorpower": {
 218.         "ArmorPower0m": [17.0,10.0],
 219.         "ArmorPower100m": [15.0,100.0],
 220.         "ArmorPower500m": [11.0,500.0],
 221.         "ArmorPower1000m": [7.0,1000.0],
 222.         "ArmorPower1500m": [5.0,1500.0],
 223.         "ArmorPower1950m": [1.0,1950.0],
 224.         "ArmorPower2000m": [0.0,2000.0]
 225.       },
 226.      
 227.      
 228.      
 229. \\\\AP
 230. "bullet": {
 231.           "mass": 0.141,
 232.           "caliber": 0.02,
 233.           "speed": 822.0,
 234.           "maxDistance": 2000.0,
 235.           "bulletType": "ap",
 236.           "recoilMultiplier": 0.35,
 237.           "onHitChanceMultFire": 2.5,
 238.           "effectiveDistance": 700.0,
 239.           "relativeVelHitShift": [300.0,1000.0],
 240.           "relativeVelArmorShift": [200.0,1000.0],
 241.           "hitpower": {
 242.             "HitPower10m": [1.0,10.0],
 243.             "HitPower1000m": [0.85,1000.0],
 244.             "HitPower1500m": [0.75,1500.0],
 245.             "HitPower2000m": [0.3,2000.0]
 246.           },
 247.           "armorpower": {
 248.             "ArmorPower0m": [26.0,10.0],
 249.             "ArmorPower100m": [23.0,100.0],
 250.             "ArmorPower500m": [17.0,500.0],
 251.             "ArmorPower1000m": [14.0,1000.0],
 252.             "ArmorPower1500m": [8.0,1500.0],
 253.             "ArmorPower1950m": [3.0,1950.0],
 254.             "ArmorPower2000m": [0.0,2000.0]
 255.           },
 256.          
 257.          
 258.          
 259. \\\\HEF-I
 260. "bullet": {
 261.       "mass": 0.13,
 262.       "caliber": 0.02,
 263.       "speed": 853.0,
 264.       "maxDistance": 2000.0,
 265.       "bulletType": "he_frag_i",
 266.       "explosiveType": "TNT",
 267.       "explosiveMass": 0.0119,
 268.       "hitPowerMult": 1.0,
 269.       "onHitChanceMultFire": 2.5,
 270.       "effectiveDistance": 700.0,
 271.       "relativeVelHitShift": [300.0,1000.0],
 272.       "relativeVelArmorShift": [200.0,1000.0],
 273.       "explodeTreshold": 0.1,
 274.       "explodeHitPower": 16.0,
 275.       "explodeArmorPower": 6.0,
 276.       "explodeRadius": [0.058,0.58],
 277.       "fuseDelayDist": 0.2,
 278.       "shutterDamage": true,
 279.       "shutterDamageRadius": 1.5,
 280.       "shutterAmount": 15,
 281.       "shutterArmorPower": 6.0,
 282.       "shutterHit": 3.0,
 283.       "groundCollisionEffect": "cannon_air_hit",
 284.       "groundFxScale": [0.4,0.6],
 285.       "hitpower": {
 286.         "HitPower10m": [1.0,10.0],
 287.         "HitPower1000m": [0.85,1000.0],
 288.         "HitPower1500m": [0.75,1500.0],
 289.         "HitPower2000m": [0.3,2000.0]
 290.       },
 291.       "armorpower": {
 292.         "ArmorPower0m": [2.0,10.0],
 293.         "ArmorPower100m": [2.0,100.0],
 294.         "ArmorPower500m": [1.5,500.0],
 295.         "ArmorPower1000m": [1.0,1000.0],
 296.         "ArmorPower1450m": [0.5,1450.0],
 297.         "ArmorPower1500m": [0.0,1500.0]
 298.       },
 299.      
 300.      
 301.      
 302. \\\\HEF-SAPI
 303.  "bullet": {
 304.           "mass": 0.134,
 305.           "caliber": 0.02,
 306.           "speed": 844.0,
 307.           "maxDistance": 2000.0,
 308.           "bulletType": "sapi",
 309.           "onHitChanceMultFire": 6.0,
 310.           "effectiveDistance": 700.0,
 311.           "relativeVelHitShift": [300.0,1000.0],
 312.           "relativeVelArmorShift": [200.0,1000.0],
 313.           "explodeTreshold": 0.5,
 314.           "explodeHitPower": 10.0,
 315.           "explodeArmorPower": 6.0,
 316.           "explodeRadius": [0.033,0.33],
 317.           "fuseDelayDist": 1.0,
 318.           "shutterDamage": true,
 319.           "shutterDamageRadius": 1.5,
 320.           "shutterAmount": 15,
 321.           "shutterArmorPower": 5.0,
 322.           "shutterHit": 3.5,
 323.           "groundCollisionEffect": "cannon_air_hit",
 324.           "groundFxScale": [0.4,0.6],
 325.           "hitpower": {
 326.             "HitPower10m": [1.0,10.0],
 327.             "HitPower1000m": [0.85,1000.0],
 328.             "HitPower1500m": [0.75,1500.0],
 329.             "HitPower2000m": [0.3,2000.0]
 330.           },
 331.           "armorpower": {
 332.             "ArmorPower0m": [4.0,10.0],
 333.             "ArmorPower100m": [3.0,100.0],
 334.             "ArmorPower500m": [2.0,500.0],
 335.             "ArmorPower950m": [1.0,950.0],
 336.             "ArmorPower1000m": [0.0,1000.0]
 337.           },
 338.          
 339.          
 340.          
 341. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 342. \\\\Type 99 Model II\\\\
 343. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 344.  
 345. \\\\T
 346. "bullet": {
 347.       "mass": 0.127,
 348.       "caliber": 0.02,
 349.       "speed": 750.0,
 350.       "maxDistance": 2000.0,
 351.       "bulletType": "t_shell",
 352.       "hitPowerMult": 4.0,
 353.       "effectiveDistance": 300.0,
 354.       "relativeVelHitShift": [300.0,1000.0],
 355.       "relativeVelArmorShift": [200.0,1000.0],
 356.       "hitpower": {
 357.         "HitPower10m": [1.0,10.0],
 358.         "HitPower1000m": [0.95,1000.0],
 359.         "HitPower1500m": [0.85,1500.0],
 360.         "HitPower2000m": [0.3,2000.0]
 361.       },
 362.       "armorpower": {
 363.         "ArmorPower0m": [16.0,10.0],
 364.         "ArmorPower100m": [13.0,100.0],
 365.         "ArmorPower500m": [8.0,500.0],
 366.         "ArmorPower1000m": [6.0,1000.0],
 367.         "ArmorPower1450m": [0.1,1450.0],
 368.         "ArmorPower1500m": [0.0,1500.0]
 369.       },
 370.      
 371.      
 372.      
 373. \\\\AP-I
 374. "bullet": {
 375.       "mass": 0.127,
 376.       "caliber": 0.02,
 377.       "speed": 720.0,
 378.       "maxDistance": 2000.0,
 379.       "bulletType": "ap_i",
 380.       "onHitChanceMultFire": 10.0,
 381.       "effectiveDistance": 300.0,
 382.       "relativeVelHitShift": [300.0,1000.0],
 383.       "relativeVelArmorShift": [200.0,1000.0],
 384.       "hitpower": {
 385.         "HitPower10m": [1.0,10.0],
 386.         "HitPower1000m": [0.95,1000.0],
 387.         "HitPower1500m": [0.85,1500.0],
 388.         "HitPower2000m": [0.3,2000.0]
 389.       },
 390.       "armorpower": {
 391.         "ArmorPower0m": [24.0,10.0],
 392.         "ArmorPower100m": [20.0,100.0],
 393.         "ArmorPower500m": [16.0,500.0],
 394.         "ArmorPower1000m": [10.0,1000.0],
 395.         "ArmorPower1500m": [5.0,1500.0],
 396.         "ArmorPower1950m": [1.0,1950.0],
 397.         "ArmorPower2000m": [0.0,2000.0]
 398.       },
 399.      
 400.      
 401.      
 402. \\\\FI
 403. "bullet": {
 404.       "mass": 0.127,
 405.       "caliber": 0.02,
 406.       "speed": 750.0,
 407.       "maxDistance": 2000.0,
 408.       "bulletType": "frag_i",
 409.       "explosiveType": "tnt",
 410.       "explosiveMass": 0.005,
 411.       "hitPowerMult": 1.0,
 412.       "onHitChanceMultFire": 2.7,
 413.       "effectiveDistance": 300.0,
 414.       "relativeVelHitShift": [300.0,1000.0],
 415.       "relativeVelArmorShift": [200.0,1000.0],
 416.       "explodeTreshold": 0.1,
 417.       "explodeHitPower": 13.0,
 418.       "explodeArmorPower": 2.0,
 419.       "explodeRadius": [0.043,0.43],
 420.       "fuseDelayDist": 0.3,
 421.       "shutterDamage": true,
 422.       "shutterDamageRadius": 1.3,
 423.       "shutterAmount": 15,
 424.       "shutterArmorPower": 6.0,
 425.       "shutterHit": 3.0,
 426.       "groundCollisionEffect": "cannon_air_hit",
 427.       "groundFxScale": [0.4,0.6],
 428.       "hitpower": {
 429.         "HitPower10m": [1.0,10.0],
 430.         "HitPower1000m": [0.95,1000.0],
 431.         "HitPower1500m": [0.85,1500.0],
 432.         "HitPower2000m": [0.3,2000.0]
 433.       },
 434.       "armorpower": {
 435.         "ArmorPower0m": [2.0,10.0],
 436.         "ArmorPower100m": [2.0,100.0],
 437.         "ArmorPower500m": [1.5,500.0],
 438.         "ArmorPower1000m": [1.0,1000.0],
 439.         "ArmorPower1450m": [0.5,1450.0],
 440.         "ArmorPower1500m": [0.0,1500.0]
 441.       },
 442.      
 443.      
 444.      
 445. \\\\HEF
 446. "bullet": {
 447.           "mass": 0.127,
 448.           "caliber": 0.02,
 449.           "speed": 750.0,
 450.           "maxDistance": 2000.0,
 451.           "bulletType": "he_frag",
 452.           "explosiveType": "TNT",
 453.           "explosiveMass": 0.01683,
 454.           "hitPowerMult": 1.0,
 455.           "onHitChanceMultFire": 2.0,
 456.           "effectiveDistance": 300.0,
 457.           "relativeVelHitShift": [300.0,1000.0],
 458.           "relativeVelArmorShift": [200.0,1000.0],
 459.           "explodeTreshold": 0.1,
 460.           "explodeHitPower": 16.0,
 461.           "explodeArmorPower": 6.0,
 462.           "explodeRadius": [0.057,0.57],
 463.           "fuseDelayDist": 0.3,
 464.           "shutterDamage": true,
 465.           "shutterDamageRadius": 1.5,
 466.           "shutterAmount": 15,
 467.           "shutterArmorPower": 6.0,
 468.           "shutterHit": 3.0,
 469.           "groundCollisionEffect": "cannon_air_hit",
 470.           "groundFxScale": [0.4,0.6],
 471.           "hitpower": {
 472.             "HitPower10m": [1.0,10.0],
 473.             "HitPower1000m": [0.95,1000.0],
 474.             "HitPower1500m": [0.85,1500.0],
 475.             "HitPower2000m": [0.3,2000.0]
 476.           },
 477.           "armorpower": {
 478.             "ArmorPower0m": [2.0,10.0],
 479.             "ArmorPower100m": [2.0,100.0],
 480.             "ArmorPower500m": [1.5,500.0],
 481.             "ArmorPower1000m": [1.0,1000.0],
 482.             "ArmorPower1450m": [0.5,1450.0],
 483.             "ArmorPower1500m": [0.0,1500.0]
 484.           },
 485.          
 486.          
 487.          
 488. \\\\HEF-T
 489. "bullet": {
 490.           "mass": 0.127,
 491.           "caliber": 0.02,
 492.           "speed": 750.0,
 493.           "maxDistance": 2000.0,
 494.           "bulletType": "he_frag_t",
 495.           "explosiveType": "TNT",
 496.           "explosiveMass": 0.0085,
 497.           "hitPowerMult": 1.0,
 498.           "onHitChanceMultFire": 1.5,
 499.           "effectiveDistance": 300.0,
 500.           "relativeVelHitShift": [300.0,1000.0],
 501.           "relativeVelArmorShift": [200.0,1000.0],
 502.           "explodeTreshold": 0.1,
 503.           "explodeHitPower": 12.0,
 504.           "explodeArmorPower": 2.0,
 505.           "explodeRadius": [0.043,0.43],
 506.           "fuseDelayDist": 0.3,
 507.           "shutterDamage": true,
 508.           "shutterDamageRadius": 1.4,
 509.           "shutterAmount": 15,
 510.           "shutterArmorPower": 6.0,
 511.           "shutterHit": 3.0,
 512.           "groundCollisionEffect": "cannon_air_hit",
 513.           "groundFxScale": [0.4,0.6],
 514.           "hitpower": {
 515.             "HitPower10m": [1.0,10.0],
 516.             "HitPower1000m": [0.95,1000.0],
 517.             "HitPower1500m": [0.85,1500.0],
 518.             "HitPower2000m": [0.3,2000.0]
 519.           },
 520.           "armorpower": {
 521.             "ArmorPower0m": [2.0,10.0],
 522.             "ArmorPower100m": [2.0,100.0],
 523.             "ArmorPower500m": [1.5,500.0],
 524.             "ArmorPower1000m": [1.0,1000.0],
 525.             "ArmorPower1450m": [0.5,1450.0],
 526.             "ArmorPower1500m": [0.0,1500.0]
 527.           },
 528.  
 529.          
 530.          
 531. \\\\\\\\\\\\\\
 532. \\\\MG 151\\\\
 533. \\\\\\\\\\\\\\
 534.  
 535. \\\\IT
 536. "bullet": {
 537.       "mass": 0.116,
 538.       "caliber": 0.02,
 539.       "speed": 710.0,
 540.       "maxDistance": 2000.0,
 541.       "bulletType": "i_t",
 542.       "hitPowerMult": 10.0,
 543.       "onHitChanceMultFire": 7.0,
 544.       "effectiveDistance": 700.0,
 545.       "relativeVelHitShift": [300.0,1000.0],
 546.       "relativeVelArmorShift": [200.0,1000.0],
 547.       "hitpower": {
 548.         "HitPower10m": [1.0,50.0],
 549.         "HitPower1000m": [0.9,300.0],
 550.         "HitPower1500m": [0.5,700.0],
 551.         "HitPower2000m": [0.1,1500.0]
 552.       },
 553.       "armorpower": {
 554.         "ArmorPower0m": [15.0,10.0],
 555.         "ArmorPower100m": [13.0,100.0],
 556.         "ArmorPower500m": [8.0,500.0],
 557.         "ArmorPower1000m": [3.0,1000.0],
 558.         "ArmorPower1500m": [1.0,1500.0]
 559.       },
 560.      
 561.      
 562.      
 563. \\\\FI-T
 564. "bullet": {
 565.           "mass": 0.115,
 566.           "caliber": 0.02,
 567.           "speed": 720.0,
 568.           "maxDistance": 2000.0,
 569.           "bulletType": "frag_i_t",
 570.           "hitPowerMult": 1.5,
 571.           "onHitChanceMultFire": 5.0,
 572.           "effectiveDistance": 700.0,
 573.           "relativeVelHitShift": [300.0,1000.0],
 574.           "relativeVelArmorShift": [200.0,1000.0],
 575.           "explodeTreshold": 0.1,
 576.           "explodeHitPower": 13.0,
 577.           "explodeArmorPower": 6.0,
 578.           "explodeRadius": [0.042,0.42],
 579.           "fuseDelayDist": 0.2,
 580.           "shutterDamage": true,
 581.           "shutterDamageRadius": 1.3,
 582.           "shutterAmount": 15,
 583.           "shutterArmorPower": 6.0,
 584.           "shutterHit": 3.0,
 585.           "groundCollisionEffect": "cannon_air_hit",
 586.           "groundFxScale": [0.4,0.6],
 587.           "hitpower": {
 588.             "HitPower10m": [1.0,50.0],
 589.             "HitPower1000m": [0.9,300.0],
 590.             "HitPower1500m": [0.5,700.0],
 591.             "HitPower2000m": [0.1,1500.0]
 592.           },
 593.           "armorpower": {
 594.             "ArmorPower0m": [2.0,10.0],
 595.             "ArmorPower100m": [2.0,100.0],
 596.             "ArmorPower500m": [1.5,500.0],
 597.             "ArmorPower1000m": [1.0,1000.0],
 598.             "ArmorPower1450m": [0.5,1450.0],
 599.             "ArmorPower1500m": [0.0,1500.0]
 600.           },
 601.          
 602.          
 603.          
 604. \\\\AP-I
 605. "bullet": {
 606.             "mass": 0.117
 607.             "caliber": 0.02
 608.             "speed": 705.0
 609.             "maxDistance": 2000.0
 610.             "bulletType": "ap_i"
 611.             "onHitChanceMultFire": 10.0
 612.             "effectiveDistance": 700.0
 613.             "relativeVelHitShift": [300.0,1000.0]
 614.             "onHitChanceMultFire": 3.0
 615.             "relativeVelArmorShift": [200.0,1000.0]
 616.             "hitpower": {
 617.               "HitPower10m": [1.0,50.0],
 618.               "HitPower1000m": [0.9,300.0],
 619.               "HitPower1500m": [0.5,700.0],
 620.               "HitPower2000m": [0.1,1500.0]
 621.             },
 622.             "armorpower": {
 623.               "ArmorPower0m": [25.0,10.0],
 624.               "ArmorPower100m": [24.0,100.0],
 625.               "ArmorPower500m": [16.0,500.0],
 626.               "ArmorPower1000m": [7.0,1000.0],
 627.               "ArmorPower1500m": [1.0,1500.0]
 628.             },
 629.            
 630.            
 631.            
 632. \\\\APHE
 633. "bullet": {
 634.       "mass": 0.117,
 635.       "caliber": 0.02,
 636.       "speed": 705.0,
 637.       "maxDistance": 2000.0,
 638.       "bulletType": "aphe",
 639.       "onHitChanceMultFire": 3.0,
 640.       "effectiveDistance": 700.0,
 641.       "relativeVelHitShift": [300.0,1000.0],
 642.       "relativeVelArmorShift": [200.0,1000.0],
 643.       "fuseDelayDist": 1.5,
 644.       "explodeTreshold": 0.9,
 645.       "explodeHitPower": 4.5,
 646.       "explodeArmorPower": 6.0,
 647.       "explodeRadius": [0.03,0.15],
 648.       "shutterDamage": true,
 649.       "shutterDamageRadius": 2.0,
 650.       "shutterAmount": 10,
 651.       "shutterArmorPower": 6.0,
 652.       "shutterHit": 3.0,
 653.       "groundCollisionEffect": "cannon_air_hit",
 654.       "groundFxScale": [0.4,0.6],
 655.       "hitpower": {
 656.         "HitPower10m": [1.0,50.0],
 657.         "HitPower1000m": [0.9,300.0],
 658.         "HitPower1500m": [0.5,700.0],
 659.         "HitPower2000m": [0.1,1500.0]
 660.       },
 661.       "armorpower": {
 662.         "ArmorPower0m": [19.0,10.0],
 663.         "ArmorPower100m": [17.0,100.0],
 664.         "ArmorPower500m": [13.0,500.0],
 665.         "ArmorPower1000m": [5.0,1000.0],
 666.         "ArmorPower1500m": [1.0,1500.0]
 667.       },
 668.      
 669.      
 670.      
 671. \\\\HEI
 672. "bullet": {
 673.       "mass": 0.092,
 674.       "caliber": 0.02,
 675.       "speed": 785.0,
 676.       "maxDistance": 2000.0,
 677.       "bulletType": "he_i_mine",
 678.       "explosiveType": "TNT",
 679.       "explosiveMass": 0.03162,
 680.       "hitPowerMult": 1.0,
 681.       "onHitChanceMultFire": 2.5,
 682.       "effectiveDistance": 700.0,
 683.       "relativeVelHitShift": [300.0,1000.0],
 684.       "relativeVelArmorShift": [200.0,1000.0],
 685.       "explodeTreshold": 0.4,
 686.       "explodeHitPower": 19.0,
 687.       "explodeArmorPower": 6.0,
 688.       "explodeRadius": [0.15,0.75],
 689.       "fuseDelayDist": 0.3,
 690.       "shutterDamage": true,
 691.       "shutterDamageRadius": 0.8,
 692.       "shutterAmount": 10,
 693.       "shutterArmorPower": 6.0,
 694.       "shutterHit": 2.5,
 695.       "groundCollisionEffect": "cannon_air_hit",
 696.       "groundFxScale": [0.4,0.6],
 697.       "hitpower": {
 698.         "HitPower10m": [1.0,50.0],
 699.         "HitPower1000m": [0.9,300.0],
 700.         "HitPower1500m": [0.5,700.0],
 701.         "HitPower2000m": [0.1,1500.0]
 702.       },
 703.       "armorpower": {
 704.         "ArmorPower0m": [4.0,10.0],
 705.         "ArmorPower100m": [3.0,100.0],
 706.         "ArmorPower500m": [2.0,500.0],
 707.         "ArmorPower1000m": [1.0,1000.0]
 708.       },
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top