SHARE
TWEET

1.5 Банкноти и монети

Mihajlo_K Mar 17th, 2019 (edited) 56 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Да се напише програма која за дадена сума на пари, ќе испечати со колку најмалку банкноти и монети може да се исплати. На влез се чита еден цел број. На излез се печатат 9 редови, по колку банкноти или монети од секој апоен ни се потребни за да ја исплатиме сумата. Пример 1583 денари, најдобро е да се исплати како:
 2.  
 3. 0*5000
 4. 1*1000
 5. 1*500
 6. 0*100
 7. 1*50
 8. 3*10
 9. 0*5
 10. 1*2
 11. 1*1 */
 12.  
 13. #include <stdio.h>
 14. int main()
 15. {
 16.     int p, b5000, b1000, b500, b100, b50, b10, b5, b2, b1;
 17.     scanf("%d", &p);
 18.    
 19.     b5000 = p / 5000;
 20.     p = p % 5000;
 21.    
 22.     b1000 = p / 1000;
 23.     p = p % 1000;
 24.    
 25.     b500 = p / 500;
 26.     p = p % 500;
 27.    
 28.     b100 = p / 100;
 29.     p = p % 100;
 30.    
 31.     b50 = p / 50;
 32.     p = p % 50;
 33.    
 34.     b10 = p / 10;
 35.     p = p % 10;
 36.    
 37.     b5 = p / 5;
 38.     p = p % 5;
 39.    
 40.     b2 = p / 2;
 41.     p = p % 2;
 42.    
 43.     b1 = p / 1;
 44.     p = p % 1;
 45.    
 46.     printf("%d*5000\n%d*1000\n%d*500\n%d*100\n%d*50\n%d*10\n%d*5\n%d*2\n%d*1\n", b5000, b1000, b500, b100, b50, b10, b5, b2, b1);
 47.     return 0;
 48. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top