Advertisement
max2201111

good 997

Apr 24th, 2024
791
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 2.15 KB | Science | 0 0
 1. import chess
 2.  
 3. def simplify_fen_string(fen):
 4.     # Zjednodušení FEN řetězce pro lepší práci se šachovými pozicemi
 5.     parts = fen.split(' ')
 6.     simplified_fen = ' '.join(parts[:4])  # Ukládáme pouze informace o pozici a straně na tahu
 7.     return simplified_fen
 8.  
 9. def evaluate_position(board, depth):
 10.     # Vyhodnocení šachové pozice s přihlédnutím k hloubce
 11.     if board.is_checkmate():
 12.         # Vrací skóre v závislosti na hloubce a tom, kdo je na tahu
 13.         return -1000 + depth if board.turn == chess.WHITE else 1000 - depth
 14.     if board.is_stalemate():
 15.         return 0  # Vrací 0 pro pat
 16.     return None  # Vrací None pro běžné pozice bez rozhodujícího výsledku
 17.  
 18. def minimax(board, depth, alpha, beta, maximizing_player, current_depth=0):
 19.     # Implementace minimax algoritmu s alfa-beta ořezáváním a ošetřením None hodnot
 20.     simplified_fen = simplify_fen_string(board.fen())
 21.  
 22.     if depth == 0 or board.is_game_over():
 23.         result = evaluate_position(board, current_depth)
 24.         return result if result is not None else 0  # Nahrazení None neutrálním skóre 0
 25.  
 26.     if maximizing_player:
 27.         max_eval = float('-inf')
 28.         for move in board.legal_moves:
 29.             board.push(move)
 30.             eval = minimax(board, depth-1, alpha, beta, False, current_depth + 1)
 31.             board.pop()
 32.             max_eval = max(max_eval, eval)
 33.             alpha = max(alpha, eval)
 34.             if beta <= alpha:
 35.                 break
 36.         return max_eval
 37.     else:
 38.         min_eval = float('inf')
 39.         for move in board.legal_moves:
 40.             board.push(move)
 41.             eval = minimax(board, depth-1, alpha, beta, True, current_depth + 1)
 42.             board.pop()
 43.             min_eval = min(min_eval, eval)
 44.             beta = min(beta, eval)
 45.             if beta <= alpha:
 46.                 break
 47.         return min_eval
 48.  
 49. def main():
 50.     initial_fen = "1k6/3K1Q2/8/8/8/8/8/8 w - - 0 1"
 51.     board = chess.Board(initial_fen)
 52.     result = minimax(board, 4, float('-inf'), float('inf'), True)
 53.     print("Výsledek minimax hodnocení pro initial_fen:", result)
 54.  
 55. if __name__ == "__main__":
 56.     main()
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement