Mihajlo_K

3.3 Резултати по структурно програмирање

Mar 17th, 2019
194
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Од стандарден влез најпрво се чита број на студенти N, а потоа за N студенти се читаат следните информации:
 2.  
 3. број на индекс (цел број)
 4. освени поени од лабораториски вежби (цел број)
 5. поени од двата теста (цел број)
 6. поени од прв колоквиум (цел број)
 7. поени од втор колоквиум (цел број)
 8.  
 9. За секој студент да се пресметаат сумарните поени и оцената по предметот Структурно програмирање ако се знае дека:
 10. лабораториските вежби носат максимум 10 поени и имаат удел од 10% во сумарните поени
 11. тестовите носат максимум 20 поени и имаат удел од 15% во сумарните поени
 12. првиот колоквиум има максимум 100 поени и има удел од 35% во сумарните поени
 13. вториот колоквиум има максимум 100 поени и има удел од 40% во сумарните поени
 14. Конкретната формула за пресметување на сумарните поени е:
 15. sumarni=laboratoriski+testovi∗0.75+prvKolokvium∗0.35+vtorKolokvium∗0.40
 16. Оцената се пресметува според следната скала:
 17.  
 18. x<50 5 (пет)
 19. 50<=x<60 6 (шест)
 20. 60<=x<70 7 (седум)
 21. 70<=x<80 8 (осум)
 22. 80<=x<90 9 (девет)
 23. 90<=x<=100 10 (десет)
 24.  
 25. На стандарден излез во нов ред се печат индексот, сумарните поени и оцената на сите студенти по предметот Структурно програмирање.
 26. Дополнително, да се испечати процентот на положени студенти, како и редниот број на студентот со најмногу поени. */
 27.  
 28. #include <stdio.h>
 29. int main()
 30. {
 31.     int n, i, index, poenilab, test, kol1, kol2, r = 0, t = 0, j = 0;
 32.     float a, b, c, d, poeni, max = 0.0;
 33.     scanf("%d", &n);
 34.    
 35.     for(i = n; i > 0; i--)
 36.     {
 37.         r++;
 38.         scanf("%d%d%d%d%d", &index, &poenilab, &test, &kol1, &kol2);
 39.        
 40.         a = test * 0.75;
 41.         b = kol1 * 0.35;
 42.         c = kol2 * 0.40;
 43.        
 44.         printf("\n%d. ", r);
 45.         poeni = poenilab + a + b + c;
 46.         printf("%d %.2f ", index, poeni);
 47.        
 48.         if(poeni < 50)
 49.         {
 50.             printf("5");
 51.         }
 52.         if(poeni >= 50&&poeni < 60)
 53.         {
 54.             printf("6");
 55.             j++;
 56.         }
 57.         if(poeni >= 60 && poeni < 70)
 58.         {
 59.             printf("7");
 60.             j++;
 61.         }
 62.         if(poeni >= 70 && poeni < 80)
 63.         {
 64.             printf("8");
 65.             j++;
 66.         }
 67.         if(poeni >= 80 && poeni < 90)
 68.         {
 69.             printf("9");
 70.             j++;
 71.         }
 72.         if(poeni >= 90 && poeni <= 100)
 73.         {
 74.             printf("10");
 75.             j++;
 76.         }
 77.         if(poeni >= max)
 78.         {
 79.             t = 0;
 80.             max = poeni;
 81.             t = index;
 82.         }
 83.     }
 84.     printf("\nMaksimalni poeni ima studentot: %d\n", t);
 85.     printf("Procent na polozeni studenti: %.2f%%", (float)j / r * 100);
 86.     return 0;
 87. }
RAW Paste Data