Mihajlo_K

6.1 Производ на цифри на парни позиции

Mar 19th, 2019
67
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Да се напише функција proizvod() која за даден природен број ќе го пресметува и враќа производот на сите цифри кои се наоѓаат на парни позиции (гледано од десно кон лево). Се смета дека најмалку значајната цифра се наоѓа на 1-та позиција. Потоа да се напише програма која за природен број n (што се внесува од тастатура) ќе ја повика функцијата proizvod() за да го испечати производот на цифрите кои што се наоѓаат на парни позиции во n.
 2.  
 3. Пример.
 4.  
 5. Влез:              Излез:            Објаснување:
 6. 717623             98                Производот на цифрите што се наоѓаат на парни позиции во бројот 717623 е 7 * 7 * 2 = 98. */
 7.  
 8. #include <stdio.h>
 9. int proizvod(int x)
 10. {
 11.     int temp = x, k = 0, s = 0, t;
 12.     while(temp)
 13.     {
 14.         k++;
 15.         s++;
 16.         temp = temp / 10;
 17.     }
 18.     temp = x;
 19.     t=1;
 20.     while(temp)
 21.     {
 22.         if(k % 2 == 0)
 23.         {
 24.             t = t * ((temp % 100) / 10);
 25.             temp = temp / 100;
 26.         }
 27.         else
 28.         {
 29.             if(s == 1)
 30.             {
 31.                 break;
 32.             }
 33.             else
 34.             {
 35.                 t = t * ((temp % 100) / 10);
 36.                 s--;
 37.                 temp = temp / 100;
 38.             }
 39.         }
 40.     }
 41.     return t;
 42. }
 43. int main()
 44. {
 45.     int n;
 46.     scanf("%d", &n);
 47.    
 48.     printf("%d\n", proizvod(n));
 49.     return 0;
 50. }
RAW Paste Data