SHARE
TWEET

3.1 Парови цели броеви

Mihajlo_K Mar 17th, 2019 (edited) 54 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Да се напише програма во која од стандарден влез прво се внесува еден позитивен цел број z, а потоа последователно се внесуваат парови цели броеви (a, b). Внесувањето на парови цели броеви треба да заврши кога корисникот ќе го внесе парот (0, 0). Треба да се пресмета колку пати z е еднаков на збирот на секој внесен пар броеви a и b, како и колкав процент од вкупниот број внесени парови (a, b) даваат збир z (ЗАБЕЛЕШКА: парот (0, 0) не се зема во предвид при извршувањето на пресметките!). */
 2.  
 3. #include <stdio.h>
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7.     int z, a, b, sum, k = 0, j = 0;
 8.     scanf("%d", &z);
 9.    
 10.     while(scanf("%d%d", &a, &b))
 11.     {
 12.         sum = 0;
 13.         if(a == 0&&b == 0)
 14.         {
 15.             break;
 16.         }
 17.         sum = a + b;
 18.         if(sum == z)
 19.         {
 20.             k++;
 21.         }
 22.         j++;
 23.     }
 24.     printf("Vnesovte %d parovi od broevi chij zbir e %d\n", k, z);
 25.     printf("Procentot na parovi so zbir %d e %.2f%%", z, ((float)k / j)*100);
 26.     return 0;
 27. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top