Mary_99

bsearch

Jun 1st, 2019
96
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <string.h>
 3.  
 4. #define ARRAY_SIZE 20
 5. #define ELEMENTS 7
 6.  
 7. int compereInt(const void *integer1, const void *integer2);
 8. int compereDouble(const void *doubleValue1, const void *doubleValue2) ;
 9. int compereNames(const void *name1, const void *name2);
 10. void* bsearch(const void *key, const void *base, size_t nmemb, size_t size, int (*compar)(const void *, const void *));
 11.  
 12.  
 13. int main()
 14. {
 15.     int integers[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
 16.     double doubleValues[] = {1.67, 2.32, 4.23, 6.14, 11.57, 13.11, 21.37, 23.23};
 17.     char names[][ARRAY_SIZE]= {"arek", "bartek", "krzys", "ola", "ania"};
 18.    
 19.     int *foundInteger = NULL;
 20.     double *foundDouble = NULL;
 21.     char *foundName = NULL;
 22.     int currentElement;
 23.     int findInteger[ELEMENTS] = {1, 4, 7, 8, 11, 18, 20};
 24.     double findDouble[ELEMENTS] = {2.22,21.37, 6.78, 4.23, 13.12, 23.23, 24.44};
 25.     char findName[ELEMENTS][ARRAY_SIZE] = {"arek", "krystian", "sebastian", "ola", "maciek","bartek", "antek"};
 26.    
 27.     for(currentElement = 0; currentElement < ELEMENTS; currentElement++)
 28.     {
 29.           foundInteger = (int*)bsearch( &findInteger[currentElement], integers, sizeof(integers)/sizeof(int), sizeof(int), compereInt);
 30.           foundDouble = (double*)bsearch(&findDouble[currentElement], doubleValues, sizeof(doubleValues)/sizeof(double), sizeof(double), compereDouble);
 31.           foundName = (char*)bsearch(&findName[currentElement], names, sizeof(names)/sizeof(*names), sizeof(*names), compereNames);
 32.          
 33.           if(foundInteger != NULL)
 34.             printf("Found integer %d\n", findInteger[currentElement]);
 35.           else
 36.             printf("Integer %d not found\n", findInteger[currentElement]);
 37.          
 38.           if(foundDouble != NULL)
 39.             printf("Found double %f\n", findDouble[currentElement]);
 40.           else
 41.             printf("Double %f not found\n", findDouble[currentElement]);
 42.          
 43.           if (foundName!= NULL)
 44.             printf("Found name %s\n\n", findName[currentElement]);
 45.           else
 46.             printf("Name %s not found\n\n", findName[currentElement]);
 47.     }
 48.    
 49.     return 0;
 50. }
 51.  
 52.  
 53. int compereInt(const void *integer1, const void *integer2)
 54. {
 55.     if (*(int*)integer1 == *(int*)integer2)
 56.     {
 57.         return 0;
 58.     }
 59.     else if (*(int*)integer1 > *(int*)integer2)
 60.     {
 61.         return 1;
 62.     }
 63.     else
 64.     {
 65.         return -1;
 66.     }
 67. }
 68.  
 69. int compereDouble(const void *doubleValue1, const void *doubleValue2)
 70. {
 71.     if (*(double*)doubleValue1 == *(double*)doubleValue2)
 72.     {
 73.         return 0;
 74.     }
 75.     else if (*(double*)doubleValue1 > *(double*)doubleValue2)
 76.     {
 77.         return 1;
 78.     }
 79.     else
 80.     {
 81.         return -1;
 82.     }
 83. }
 84.  
 85. int compereNames(const void *name1, const void *name2)
 86. {
 87.     return strcmp(name1, name2);
 88. }
 89.  
 90. void* bsearch(const void *key, const void *base, size_t nmemb, size_t size, int (*compar)(const void *, const void *))
 91. {
 92.    
 93.    /*
 94.     const void *key Poszukiwany klucz.
 95.     const void *base    Wskaźnik na posortowaną tablicę, która ma zostać przeszukana.
 96.     size_t nmemb    Liczba elementów w tablicy.
 97.     size_t size Liczba bajtów zajmowanych przez jeden element tablicy.
 98.     int (*compare ) ( const void *, const void *)   Funkcja porównująca klucze. Do pierwszego argumentu przedmiotowej funkcji trafia wskaźnik na element poszukiwany key, natomiast do drugiego wskaźnik na element tablicy base z którym ma nastąpić porównanie.*/
 99.    
 100.     const void* currentElement = 0;
 101.     int start = 0;
 102.     int end = nmemb;
 103.     int middle;
 104.     int searchElement;
 105.  
 106.     while (start <= end)
 107.     {
 108.         middle = start + (end - start) / 2;
 109.         currentElement = (char*)base + middle* size;
 110.         searchElement = (*compar)(key, currentElement);
 111.  
 112.         if (searchElement == 0)
 113.         {
 114.             return ((void*)currentElement);
 115.         }
 116.         else if (searchElement < 0)
 117.         {
 118.             end = middle - 1;
 119.         }
 120.         else
 121.         {
 122.             start = middle + 1;
 123.         }
 124.     }
 125.  
 126.     return NULL;
 127. }
RAW Paste Data