wojtek327

Untitled

Nov 26th, 2020
426
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "stm32f10x.h"
 2.  
 3. #define PinDioda        GPIO_Pin_5
 4. #define PinPrzycisk     GPIO_Pin_13
 5. #define LineDioda       GPIOA
 6. #define LinePrzycisk    GPIOC
 7. #define ClockGPIOA      RCC_APB2Periph_GPIOA
 8. #define ClockGPIOC      RCC_APB2Periph_GPIOC
 9.  
 10. void NVIC_EXTIInit(void);
 11. void GPIOInit(void);
 12. void EXTI15_10_IRQHandler(void);
 13.  
 14. volatile int zapal = 0;
 15.  
 16. int main(void)
 17. {
 18.  GPIOInit();
 19.  NVIC_EXTIInit();
 20.  
 21.  while (1) {
 22.  }
 23. }
 24.  
 25. void NVIC_EXTIInit(void)
 26. {
 27.  EXTI_InitTypeDef EXTIInit;
 28.  NVIC_InitTypeDef NVICInit;
 29.  
 30.  //Wybór konfigurowanego przerwania
 31.  NVICInit.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
 32.  //Priorytet grupowy
 33.  NVICInit.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;
 34.  //Podpriorytet
 35.  NVICInit.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;
 36.  //Włączenie obsługi
 37.  NVICInit.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
 38.  NVIC_Init(&NVICInit);
 39.  
 40.  //Ustawienie źródła przerwania
 41.  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource13);
 42.  
 43.  //EXTI_StructInit(&EXTIInit);
 44.  
 45.  //Wybór linii 13
 46.  EXTIInit.EXTI_Line = EXTI_Line13;
 47.  //Ustawienie generowanego przerwania, możliwe jest wybranie zdarzenia
 48.  EXTIInit.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
 49.  //Wyzwolenie zboczem opadającym, bo przycisk zwarty do masy
 50.  EXTIInit.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling;
 51.  //Włączenie przerwania
 52.  EXTIInit.EXTI_LineCmd = ENABLE;
 53.  EXTI_Init(&EXTIInit);
 54. }
 55.  
 56. //Obsługa przerwania
 57. void EXTI15_10_IRQHandler()
 58. {
 59.  //Zidentyfikowanie źródła przerwania
 60.  if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line13) != RESET)
 61.  {
 62.   //Podanie głównego kodu wykonywanego w procedurze obsługi przerwania
 63.   //Jeśli przycisk został wciśnięty
 64.  
 65.   if ((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13) == 0) && (zapal == 0))
 66.   {
 67.    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);
 68.    zapal = 1;
 69.   }
 70.   else if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13) == 0)
 71.   {
 72.    GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);
 73.    zapal = 0;
 74.   }
 75.  
 76.   //Koniec wpisywania głównego kodu wykonywanego w przerwaniu
 77.   //Wyzerowanie flagi obsługi przerwania
 78.   EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13);
 79.  }
 80. }
 81.  
 82. //Inicjalizacja pinów dla przycisku i diody
 83. void GPIOInit(void)
 84. {
 85.  GPIO_InitTypeDef GpioInit;
 86.  
 87.  RCC_APB2PeriphClockCmd(ClockGPIOA, ENABLE);
 88.  RCC_APB2PeriphClockCmd(ClockGPIOC, ENABLE);
 89.  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
 90.  
 91.  GPIO_StructInit(&GpioInit);
 92.  GpioInit.GPIO_Pin = PinDioda;
 93.  GpioInit.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 94.  GPIO_Init(LineDioda, &GpioInit);
 95.  
 96.  GpioInit.GPIO_Pin = PinPrzycisk;
 97.  GpioInit.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
 98.  GPIO_Init(LinePrzycisk, &GpioInit);
 99. }
RAW Paste Data