wojtek327

Untitled

Nov 26th, 2020
436
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "stm32f10x.h"
 2.  
 3. #define PinDioda        GPIO_Pin_5
 4. #define PinPrzycisk     GPIO_Pin_13
 5. #define LineDioda       GPIOA
 6. #define LinePrzycisk    GPIOC
 7. #define ClockGPIOA      RCC_APB2Periph_GPIOA
 8. #define ClockGPIOC      RCC_APB2Periph_GPIOC
 9.  
 10. void NVIC_EXTIInit(void);
 11. void GPIOInit(void);
 12. void EXTI15_10_IRQHandler(void);
 13.  
 14. volatile int zapal = 0;
 15.  
 16. int main(void)
 17. {
 18.  GPIOInit();
 19.  NVIC_EXTIInit();
 20.  
 21.  while (1) {
 22.  }
 23. }
 24.  
 25. void NVIC_EXTIInit(void)
 26. {
 27.  EXTI_InitTypeDef EXTIInit;
 28.  NVIC_InitTypeDef NVICInit;
 29.  
 30.  //Wybór konfigurowanego przerwania
 31.  NVICInit.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
 32.  //Priorytet grupowy
 33.  NVICInit.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;
 34.  //Podpriorytet
 35.  NVICInit.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;
 36.  //Włączenie obsługi
 37.  NVICInit.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
 38.  NVIC_Init(&NVICInit);
 39.  
 40.  //Ustawienie źródła przerwania
 41.  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource13);
 42.  
 43.  //EXTI_StructInit(&EXTIInit);
 44.  
 45.  //Wybór linii 13
 46.  EXTIInit.EXTI_Line = EXTI_Line13;
 47.  //Ustawienie generowanego przerwania, możliwe jest wybranie zdarzenia
 48.  EXTIInit.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
 49.  //Wyzwolenie zboczem opadającym, bo przycisk zwarty do masy
 50.  EXTIInit.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling;
 51.  //Włączenie przerwania
 52.  EXTIInit.EXTI_LineCmd = ENABLE;
 53.  EXTI_Init(&EXTIInit);
 54. }
 55.  
 56. //Obsługa przerwania
 57. void EXTI15_10_IRQHandler()
 58. {
 59.  //Zidentyfikowanie źródła przerwania
 60.  if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line13) != RESET)
 61.  {
 62.   //Podanie głównego kodu wykonywanego w procedurze obsługi przerwania
 63.   //Jeśli przycisk został wciśnięty
 64.  
 65.   if ((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13) == 0) && (zapal == 0))
 66.   {
 67.    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);
 68.    zapal = 1;
 69.   }
 70.   else if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13) == 0)
 71.   {
 72.    GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);
 73.    zapal = 0;
 74.   }
 75.  
 76.   //Koniec wpisywania głównego kodu wykonywanego w przerwaniu
 77.   //Wyzerowanie flagi obsługi przerwania
 78.   EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13);
 79.  }
 80. }
 81.  
 82. //Inicjalizacja pinów dla przycisku i diody
 83. void GPIOInit(void)
 84. {
 85.  GPIO_InitTypeDef GpioInit;
 86.  
 87.  RCC_APB2PeriphClockCmd(ClockGPIOA, ENABLE);
 88.  RCC_APB2PeriphClockCmd(ClockGPIOC, ENABLE);
 89.  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
 90.  
 91.  GPIO_StructInit(&GpioInit);
 92.  GpioInit.GPIO_Pin = PinDioda;
 93.  GpioInit.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 94.  GPIO_Init(LineDioda, &GpioInit);
 95.  
 96.  GpioInit.GPIO_Pin = PinPrzycisk;
 97.  GpioInit.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
 98.  GPIO_Init(LinePrzycisk, &GpioInit);
 99. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×