S_Madanska

week4-условия

Oct 29th, 2020 (edited)
414
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 6.27 KB | None
 1. --------------------------------Homework----------------------------------------------------
 2. --Пример 4-1.
 3.     --Да се изведат имената, датите на назначаване и заплатите на всички служители.
 4.  
 5. /*Пример 4-2.
 6.     Да се изведат всички данни за продуктите, с цена по-голяма от 2000. Резултатът
 7.     нека бъде подреден по цена на продукт възходящо.*/
 8.  
 9. --Пример 4-4.
 10.     --Да се изведе броя служители, групирани по отдела, в който работят.
 11.  
 12. -------------------------------------------------------------------------------------------
 13. --4.2.1. Задачи
 14. --Задача 4-1.
 15.     --Да се изведат имената, заплатите и идентификаторите на длъжностите на
 16.     --служителите, работещи в отдели 50 и 80. Резултатът да е подреден по фамилия на служител във възходящ ред.
 17.  
 18.  
 19. -------------------------------------------------------------------------------------------
 20. -------------------------------------Set operators-----------------------------------------
 21. ---------------------------------------UNION ----------------------------------------------
 22. /*  Резултатните набори, които се обединяват, трябва да отговарят на следните условия:
 23.         -Всяка заявка в оператора UNION трябва да има еднакъв брой колони;
 24.         -Колоните трябва да имат съвместими типове от данни;
 25.         -В целия израз може да присъства само една клауза ORDER BY накрая,
 26.         сортираща обединения резултат.
 27. */
 28.  
 29. --Пример 4-5.
 30.     --Да се изведат идентификаторите на държавите, в които има клиенти или отдели на фирмата.
 31.  
 32. --Пример 4-6.
 33.     --Да се изведат идентификаторите на държавите, в които има клиенти или отдели на фирмата.
 34.     --Нека в резултатния набор участват и дублиращите се записи.
 35.  
 36.  
 37. /*
 38. 4.3.1. Задачи
 39. Задача 4-4.
 40.     Да се изведат всички малки имена на клиенти и служители с евентуалните
 41.     повторения, сортирани в низходящ ред по име. */
 42.  
 43.  
 44. /*Задача 4-5.
 45.     Да се изведат име и фамилия на клиенти и служители без повторения, а като
 46.     трета колона за клиентите да се използва израз, генериращ низа „Клиент
 47.     (<идентификатор>)“, за служителите – „Служител (<идентификатор>)“. */
 48.  
 49.  
 50. ----------------------------------INTERSECT(сечение)---------------------------------------
 51. /*резултата съдържа общите за двата резултатни набора редове, без дубликати.
 52. условия:
 53.      -Броят на колоните във всички заявки трябва да бъде еднакъв;
 54.      -Колоните трябва да бъдат от съвместими типове от данни.
 55.  
 56. Пример 4-7.
 57.     Да се изведат id на държавите, в които има клиенти и отдели на фирмата едновременно.
 58. */
 59.  
 60. --Задача 4-6.
 61. --  Да се изведат общите собствени имена на клиенти и служители.
 62.  
 63. ----------------------------------EXCEPT---------------------------------------------------
 64. /*връща редовете, върнати от първата заявка, които не се срещат измежду редове от втората.
 65. условия:
 66.     -Броят на колоните във двете заявки трябва да бъде еднакъв;
 67.     -Колоните трябва да бъдат от съвместими типове от данни. */
 68.  
 69. --Пример 4-8.
 70. --  Изведи id на държавите, в които има клиенти и в същото време няма отдели на фирмата.
 71.  
 72.  
 73. /*4.5.1. Задачи
 74. Задача 4-7.
 75.     Да се изведат собствени имена на клиенти, които не се срещат сред тези на служители.*/
 76.  
 77.  
 78. -------------------------------------------------------------------------------------------
 79. ------------------------------------ JOIN -------------------------------------------------
 80. --JOIN се използва за извличане на данни от две или повече таблици, като редовете им се
 81. --комбинират чрез логическа връзка между таблиците, която може да бъде във FROM или WHERE.
 82. --Обикновено тази връзка е първичен/външен ключ, но не задължително.
 83.  
 84.  
 85.  
 86. -------------------------------------INNER JOIN или просто JOIN-----------------------------
 87. --Извеждат редовете от две/повече таблици, които имат съвпадащи стойности в колоните,
 88. --посочени в условието за сравнение.
 89.  
 90. --Пример 4-10.
 91. --  Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.
 92.  
 93. --Пример 4-11.
 94. --  Изведи имена на клиенти, имена на държавите от които са, и имена на регионите на държавите.
 95.  
 96.  
 97. --------------------------------Homework----------------------------------------------------
 98. --Изведи идентификаторите на всички продукти, които не са поръчвани по поне 2 начина
 99. --P.S. без да използваш OUTER JOIN
RAW Paste Data Copied