Advertisement
S_Madanska

week4-условия

Oct 29th, 2020 (edited)
641
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 6.64 KB | None | 0 0
 1. -------------------------------------------------------------------------------------------
 2. ------------------------АГРЕГАТНИ ФУНКЦИИ; КЛАУЗИ: GROUP BY, HAVING, ORDER BY--------------
 3. -------------------------------------------------------------------------------------------
 4. --Задача #1
 5. --Изведете общото количество, в което продуктите (само с техните идентификатори) са били поръчани;
 6. -- и сортирайте резултатния набор спрямо общото количество във възходящ ред.
 7.  
 8. --Задача #2
 9. --Изведете от кои идентификатори на държави колко на брой клиенти има фирмата.
 10. --Сортирайте спрямо бройката на клиентите в низходящ ред.
 11.  
 12. --Задача #3
 13. --Изведете броя поръчки, които е изпълнил всеки служител.
 14. --В резултатния набор да участват само служители, изпълнили повече от 5 поръчки.
 15.  
 16. --Задача #4
 17. --Изведете длъжностите със средна работна заплата над 10 000.
 18. --Сортирайте спрямо средната работна заплата в низходящ ред.
 19.  
 20. --Задача #5
 21. --Изведете колко служители са назначени на определен идентификатор на длъжност.
 22. --Но резултатът да включва само тези длъжности, на които има повече от 5 служителя.
 23. --Сортирайте по броя служители на съответната длъжност във възходящ ред.
 24.  
 25. -------------------------------------------------------------------------------------------
 26. -------------------------------------Set operators-----------------------------------------
 27. ---------------------------------------UNION ----------------------------------------------
 28. /*  Резултатните набори, които се обединяват, трябва да отговарят на следните условия:
 29.         -Всяка заявка в оператора UNION трябва да има еднакъв брой колони;
 30.         -Колоните трябва да имат съвместими типове от данни;
 31.         -В целия израз може да присъства само една клауза ORDER BY накрая,
 32.         сортираща обединения резултат. */
 33.  
 34. --Пример 4-5.
 35.     --Да се изведат идентификаторите на държавите, в които има клиенти или отдели на фирмата.
 36.  
 37. --Пример 4-6.
 38.     --Да се изведат идентификаторите на държавите, в които има клиенти или отдели на фирмата.
 39.     --Нека в резултатния набор участват и дублиращите се записи.
 40.  
 41.  
 42. /*Задача 4-4.
 43.     Да се изведат всички малки имена на клиенти и служители с евентуалните
 44.     повторения, сортирани в низходящ ред по име. */
 45.  
 46.  
 47. /*Задача 4-5.
 48.     Да се изведат име и фамилия на клиенти и служители без повторения, а като
 49.     трета колона за клиентите да се използва израз, генериращ низа „Клиент
 50.     (<идентификатор>)“, за служителите – „Служител (<идентификатор>)“. */
 51.  
 52.  
 53. ----------------------------------INTERSECT(сечение)---------------------------------------
 54. /*Резултатът съдържа общите за двата резултатни набора редове, без дубликати. С условия:
 55.      -Броят на колоните във всички заявки трябва да бъде еднакъв;
 56.      -Колоните трябва да бъдат от съвместими типове от данни.
 57.  
 58. Пример 4-7.
 59.     Да се изведат id на държавите, в които има клиенти и отдели на фирмата едновременно.*/
 60.  
 61. --Задача 4-6. Да се изведат общите собствени имена на клиенти и служители.
 62.  
 63. ----------------------------------EXCEPT---------------------------------------------------
 64. /*Връща редовете, върнати от първата заявка, които не се срещат измежду редове от втората.
 65. Условия:
 66.     -Броят на колоните във двете заявки трябва да бъде еднакъв;
 67.     -Колоните трябва да бъдат от съвместими типове от данни. */
 68.  
 69. --Пример 4-8.
 70. --  Изведи id на държавите, в които има клиенти и в същото време няма отдели на фирмата.
 71.  
 72. /*Задача 4-7.
 73.     Да се изведат собствени имена на клиенти, които не се срещат сред тези на служители.*/
 74.  
 75. -------------------------------------------------------------------------------------------
 76. ------------------------------------ JOIN -------------------------------------------------
 77. --JOIN се използва за извличане на данни от две или повече таблици, като редовете им се
 78. --комбинират чрез логическа връзка между таблиците, която може да бъде във FROM или WHERE.
 79. --Обикновено тази връзка е първичен/външен ключ, но не задължително.
 80.  
 81. -------------------------------------INNER JOIN или просто JOIN-----------------------------
 82. --Извежда редовете от две/повече таблици, които имат съвпадащи стойности в колоните,
 83. --посочени в условието за сравнение.
 84.  
 85. --Пример 4-10.
 86. --  Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.
 87.  
 88. --Пример 4-11.
 89. --  Изведи имена на клиенти, имена на държавите от които са, и имена на регионите на държавите.
 90.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement