Advertisement
Guest User

Řešení zavíračky

a guest
Mar 21st, 2016
507
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.57 KB | None | 0 0
  1. Rozvíjející větné členy rozvíjejí vždy jenom jeden za základních větných člený (podmětu a přísudku). Navíc jakýkoli takto rozvíjející větný člen může být dále rozvíjen právě jenom jedním dalším větným členem. Pokud podmět a přísudek chápeme jako dva kořeny morseovkového stromu (tečku = E a čárku = T), pak můžeme tímto stromem procházet do hloubky podle toho, jestli se rozvíjející větné členy nacházejí ve větě vlevo nebo vpravo od členu rozvíjeného. Tímto způsobem nám každá věta definuje jedno písmenko.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement