daily pastebin goal
41%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 30th, 2017 48 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/bin/sh
 2.  
 3. PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
 4.  
 5. PIDFILE="/opt/var/run/dropbear.pid"
 6. PORT=22
 7. DROPBEAR="/opt/sbin/dropbear"
 8.  
 9.  
 10. dropbear_status ()
 11. {
 12.     [ -f $PIDFILE ] && [ -d /proc/`cat $PIDFILE` ]
 13. }
 14.  
 15. start()
 16. {
 17.     $DROPBEAR -p $PORT -P $PIDFILE
 18. }
 19.  
 20. stop()
 21. {
 22.     kill `cat $PIDFILE`
 23. }
 24. case "$1" in
 25.     start)
 26.         if dropbear_status
 27.         then
 28.             echo dropbear already running
 29.         else
 30.             start
 31.         fi
 32.         ;;
 33.     stop)
 34.         if dropbear_status
 35.         then
 36.             stop
 37.         else
 38.             echo dropbear is not running
 39.         fi
 40.         ;;
 41.     status)
 42.         if dropbear_status
 43.         then
 44.             echo dropbear already running
 45.         else
 46.             echo dropbear is not running
 47.         fi
 48.         ;;
 49.  
 50.     restart)
 51.         stop
 52.         sleep 3
 53.         start
 54.         ;;
 55.     *)
 56.         echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
 57.         ;;
 58. esac
RAW Paste Data
Top