4tgaming

FREE 19-10

Oct 18th, 2021
1,930
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Date = "20211025"
 2. date = os.date("%Y%m%d")
 3. if date >= Date then
 4.   print([[
 5.  
 6. LIÊN HỆ VN MOD ĐỂ UPDATE]])
 7.   return
 8.   end
 9.  
 10.  
 11.  
 12. local a = gg.alert("ĐÂY LÀ BẢN FREE BÁN = LỪA ĐẢO","SCAM","OKE")
 13. if a == 1 then os.exit() end
 14. if a == 1 then Main() end
 15.  
 16. --ĂN CẮP KO BIẾT NHỤC À NHÓC
 17.  
 18. function Main()
 19. C = gg.multiChoice({
 20. "SETUP",
 21. "BỔ CỦI X50 [dễ ban]",
 22. "LỌC LV2",
 23. "LỌC LV3-4-5",
 24. "HIỆN CÁ V2 (dễ ban)",
 25. "KHÔNG MISS",
 26. "THÁP VÔ CỰC",
 27. "THOÁT",
 28.  }, nil,'          V1.25 45FREE 『YOUTUBE : VN MOD』')
 29.  if C == nil then else
 30. if C[1] == true then x1() end
 31. if C[2] == true then cc() end
 32. if C[3] == true then x2() end
 33. if C[4] == true then x3() end
 34. if C[5] == true then x4() end
 35. if C[6] == true then x5() end
 36. if C[7] == true then x6() end
 37. if C[8] == true then Exit() end
 38. end
 39.  XGCK = -1
 40. end
 41.  
 42.  
 43. function cc()
 44. gg.alert("CHỨC NĂNG NÀY RẤT DỄ BỊ BAN NÊN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI DÙNG")
 45.     gg.clearResults()
 46.     gg.setRanges(32)
 47.     gg.searchNumber("1", 64)
 48.     gg.sleep(50)
 49. gg.refineNumber("1")
 50.     gg.sleep(50)
 51. gg.refineNumber("1")
 52.     gg.sleep(50)
 53. gg.refineNumber("1")
 54.     gg.sleep(50)
 55. gg.refineNumber("1")
 56.     gg.sleep(50)
 57. gg.refineNumber("1")
 58.     gg.sleep(50)
 59. gg.refineNumber("1")
 60.     gg.sleep(100)
 61. gg.refineNumber("1")
 62.     gg.sleep(50)
 63. gg.refineNumber("1")
 64.     gg.sleep(50)
 65. gg.refineNumber("1")
 66.     gg.sleep(50)
 67. gg.refineNumber("1")
 68.     gg.sleep(50)
 69. gg.refineNumber("1")
 70.     gg.sleep(50)
 71. gg.refineNumber("1")
 72.     gg.sleep(100)
 73. gg.refineNumber("1")
 74.     gg.getResults(5000)  --- chon 5 bo 10
 75.     gg.editAll("15", 64)
 76.     gg.clearResults()
 77.     fish()
 78. end
 79.  
 80. function x1()
 81. gg.alert("MỞ BALO LẤY CẦN CÂU RA FEN ƠI")
 82. gg.setVisible(false)
 83. gg.clearResults()
 84. a = gg.getListItems(99)
 85. gg.removeListItems(a)
 86.  
 87.  
 88. gg.clearResults()
 89. gg.setRanges(32)
 90. gg.searchNumber("50364416D;0;65792D:250", 32)
 91. gg.refineNumber("0")
 92.  
 93. gg.alert("QUĂNG CÂU LÂN 1")
 94. gg.sleep(6500)
 95. gg.refineNumber("4294967299")
 96. gg.sleep(100)
 97. gg.refineNumber("4294967299")
 98. gg.sleep(100)
 99. gg.refineNumber("4294967299")
 100. gg.sleep(100)
 101. gg.refineNumber("4294967299")
 102.  
 103. local y = gg.getResults(100)
 104. for i,v in pairs(y) do
 105. y[i].address = y[i].address + 0x9
 106. y[i].flags = 1
 107. y[i].value = 0
 108. end
 109.  
 110. gg.sleep(1000)
 111. gg.setValues(y)
 112. a = gg.getResults(1)
 113. gg.addListItems(a)
 114.  
 115. gg.clearResults()
 116.  
 117. gg.searchNumber("4575657222494748672;3F;0D:200", 32)
 118.  
 119. gg.refineNumber("0")
 120. gg.alert("QUĂNG CÂU LÂN 2")
 121. gg.sleep(7000)
 122. gg.refineNumber("1~30")
 123. gg.sleep(100)
 124. gg.refineNumber("1~30")
 125. gg.sleep(100)
 126. gg.refineNumber("1~30")
 127. gg.sleep(100)
 128. gg.refineNumber("1~30")
 129. gg.sleep(100)
 130. gg.refineNumber("1~30")
 131.  
 132. local t = gg.getListItems(100)
 133. for i,v in pairs(t) do
 134. t[i].address = t[i].address + 0x10
 135. t[i].flags = 4
 136. t[i].value = 0
 137. end
 138. gg.sleep(1000)
 139. gg.setValues(t)
 140.  
 141. gg.sleep(2000)
 142. gg.refineNumber("0")
 143. gg.sleep(100)
 144. gg.refineNumber("0")
 145. Main()
 146. end
 147.  
 148.  
 149. function x2()
 150.  
 151. if gg.getResultsCount() == 0 then
 152. gg.alert('LỖI FISHING SETUP - VUI LÒNG CHẠY LẠI ')
 153. Main()
 154. end
 155.  
 156. while true do
 157. gg.setVisible(false)
 158. local r = 400
 159. local t = gg.getListItems(1)
 160. for i,v in pairs(t) do
 161. t[i].address = t[i].address + 0x9
 162. t[i].flags = 1
 163. t[i].value = 0
 164. end
 165.  
 166.  
 167. local result = gg.getResults(1)
 168. for i,v in pairs(result) do
 169.      if v.value == 1  then
 170.         gg.sleep(r)
 171.         gg.setValues(t)
 172.        
 173. elseif
 174.         v.value == 3 then
 175.             gg.sleep(r)
 176.         gg.setValues(t)
 177.  
 178. elseif
 179.         v.value == 5 then
 180.             gg.sleep(r)
 181.         gg.setValues(t)
 182. elseif
 183.         v.value == 7 then
 184.             gg.sleep(r)
 185.         gg.setValues(t)
 186. elseif
 187.         v.value == 8 then
 188.             gg.sleep(r)
 189.         gg.setValues(t)    
 190. elseif
 191.         v.value == 9 then
 192.             gg.sleep(r)
 193.         gg.setValues(t)
 194. elseif
 195.         v.value == 11 then
 196.             gg.sleep(r)
 197.         gg.setValues(t)
 198. elseif
 199.         v.value == 13 then
 200.             gg.sleep(r)
 201.         gg.setValues(t)
 202.        
 203. elseif
 204.         v.value == 15 then
 205.             gg.sleep(r)
 206.         gg.setValues(t)    
 207. end
 208. end
 209. end
 210. end
 211.  
 212. function x3()
 213.  
 214. if gg.getResultsCount() == 0 then
 215. gg.alert('LỖI FISHING SETUP - VUI LÒNG CHẠY LẠI ')
 216. Main()
 217. end
 218.  
 219. while true do
 220. gg.setVisible(false)
 221. local r = 400
 222. local t = gg.getListItems(1)
 223. for i,v in pairs(t) do
 224. t[i].address = t[i].address + 0x9
 225. t[i].flags = 1
 226. t[i].value = 0
 227. end
 228. local result = gg.getResults(1)
 229. for i,v in pairs(result) do
 230.      if v.value == 1  then
 231.         gg.sleep(r)
 232.         gg.setValues(t)
 233. elseif
 234.         v.value == 2 then
 235.         gg.sleep(r)
 236.         gg.setValues(t)
 237. elseif
 238.         v.value == 3 then
 239.         gg.sleep(r)
 240.         gg.setValues(t)
 241. elseif
 242.         v.value == 4 then
 243.         gg.sleep(r)
 244.         gg.setValues(t)
 245. elseif     
 246.         v.value == 5 then
 247.         gg.sleep(r)
 248.         gg.setValues(t)
 249. elseif
 250.         v.value == 6 then
 251.         gg.sleep(r)
 252.         gg.setValues(t)
 253. elseif
 254.         v.value == 7 then
 255.         gg.sleep(r)
 256.         gg.setValues(t)
 257. elseif
 258.         v.value == 8 then
 259.         gg.sleep(r)
 260.         gg.setValues(t)
 261. elseif
 262.         v.value == 9 then
 263.         gg.sleep(r)
 264.         gg.setValues(t)
 265. elseif
 266.         v.value == 10 then
 267.         gg.sleep(r)
 268.         gg.setValues(t)
 269. elseif
 270.         v.value == 11 then
 271.         gg.sleep(r)
 272.         gg.setValues(t)
 273.    
 274. elseif
 275.         v.value == 12 then
 276.        gg.sleep(r)
 277.        gg.setValues(t)
 278. elseif
 279.         v.value == 13 then
 280.         gg.sleep(r)
 281.         gg.setValues(t)
 282. elseif
 283.         v.value == 14 then
 284.         gg.sleep(r)
 285.         gg.setValues(t)    
 286. elseif
 287.         v.value == 15 then
 288.         gg.sleep(r)
 289.         gg.setValues(t)
 290. elseif
 291.         v.value == 16 then
 292.         gg.sleep(r)
 293.         gg.setValues(t)
 294.  
 295. end
 296. end
 297. end
 298. end
 299.  
 300. function Exit()
 301. os.exit()
 302. end
 303.  
 304.  
 305.  
 306. function x4()
 307.  
 308. local ranges = gg.getRangesList("libil2cpp.so")
 309. local libStart = ranges[1].start
 310. local value = {{address = libStart + 0x2C06364, flags = 4}}--hienca
 311. local t = gg.getValues(value)
 312. for i,v in pairs(t) do
 313. t[i].flags = 4
 314. t[i].value = -476049406
 315. gg.setValues(t)
 316. end
 317. end
 318.  
 319. function x5()
 320. local ranges = gg.getRangesList("libil2cpp.so")
 321. local libStart = ranges[1].start
 322. local t = {{address = libStart + 0x2A4B9A4, flags = 8}}
 323.         for i,v in pairs(t) do
 324.             t[i].flags = 4
 325.             t[i].value = -516948194
 326.             gg.setValues(t)
 327.            
 328.         end    
 329.  
 330. end
 331. function x6()
 332. while true do
 333. gg.sleep(100)
 334. gg.setVisible(false)
 335. gg.clearResults()
 336. gg.setRanges(32)
 337. gg.clearResults()
 338.  
 339. gg.searchNumber("-3180331008",32)
 340. gg.sleep(50)
 341. gg.refineNumber("-3180331008")
 342.  
 343. local x = gg.getResults(100)
 344. for i,v in pairs(x) do
 345.  
 346.     x[i].address = x[i].address + 0x34
 347.     x[i].flags = 4
 348.     end
 349.    
 350. gg.loadResults(x)  
 351. gg.refineNumber("1")
 352.  
 353. local az = gg.getResults(100)
 354. for i,v in pairs(az) do
 355.  
 356.     az[i].address = az[i].address + 0x78
 357.     az[i].flags = 16
 358.     az[i].value = -43.6
 359.     end
 360.     local aa = gg.getResults(100)
 361.     for i,v in pairs(aa) do
 362.     aa[i].address = aa[i].address + 0x7C
 363.     aa[i].flags = 16
 364.     aa[i].value = 2.1
 365.     end
 366.     local aaa = gg.getResults(100)
 367.     for i,v in pairs(aaa) do
 368.     aaa[i].address = aaa[i].address + 0x80
 369.     aaa[i].flags = 16
 370.     aaa[i].value = 36.8
 371. end
 372.     gg.setValues(az)
 373.     gg.setValues(aa)
 374.     gg.setValues(aaa)
 375.    
 376. gg.clearResults()
 377. gg.searchNumber("-3180331008",32)
 378. gg.sleep(50)
 379. gg.refineNumber("-3180331008")
 380.  
 381. local x = gg.getResults(100)
 382. for i,v in pairs(x) do
 383.  
 384.     x[i].address = x[i].address + 0x34
 385.     x[i].flags = 16
 386.     end
 387.    
 388. gg.loadResults(x)  
 389. gg.refineNumber("0")
 390.  
 391. local az = gg.getResults(100)
 392. for i,v in pairs(az) do
 393.  
 394.     az[i].address = az[i].address + 0x78
 395.     az[i].flags = 16
 396.     az[i].value = -13
 397.     end
 398.     local aa = gg.getResults(100)
 399.     for i,v in pairs(aa) do
 400.     aa[i].address = aa[i].address + 0x7C
 401.     aa[i].flags = 16
 402.     aa[i].value = 75
 403.     end
 404.     local aaa = gg.getResults(100)
 405.     for i,v in pairs(aaa) do
 406.     aaa[i].address = aaa[i].address + 0x80
 407.     aaa[i].flags = 16
 408.     aaa[i].value = 1
 409. end
 410.     gg.setValues(az)
 411.     gg.setValues(aa)
 412.     gg.setValues(aaa)
 413.     gg.sleep(10)
 414.     end
 415.  
 416. end
 417.  
 418.  
 419. while true do
 420. if gg.isVisible(true) then
 421. XGCK = 1
 422. gg.setVisible(false)
 423. end
 424. if XGCK == 1 then Main() end
 425. end
RAW Paste Data