SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 21st, 2019 88 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. https://codeforces.com/gym/102254/problem/B
 2. câu B này làm như thế nào?
 3.  
 4. 1. Đầu tiên, chuyển đề bài thành đề của mình :
 5. Cho 2 chuỗi a và b
 6. Tìm cách nối 1 chữ cái từ a với 1 chữ cái ở b ( 2 chữ cái này giống nhau)
 7. Sao cho sau khi nối xong ta được nhiều cặp nhất.
 8. SAO CHO không có 2 đường nối nào cắt nhau.
 9.  
 10. Lấy ví dụ luôn.
 11. Ví dụ:
 12. --012345
 13. s: axxbyy
 14. t: abxxyy
 15.  
 16. đáp án là 5.
 17. ta nói a với a
 18. x với x
 19. x với x
 20. y với y
 21. y với y
 22.  
 23. giả sử nối b với b thì nó sẽ cắt x với x và x với x => không nên, vì sẽ giảm kết quả xuống bằng 4.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top