Guest User

Untitled

a guest
Oct 21st, 2019
100
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. https://codeforces.com/gym/102254/problem/B
 2. câu B này làm như thế nào?
 3.  
 4. 1. Đầu tiên, chuyển đề bài thành đề của mình :
 5. Cho 2 chuỗi a và b
 6. Tìm cách nối 1 chữ cái từ a với 1 chữ cái ở b ( 2 chữ cái này giống nhau)
 7. Sao cho sau khi nối xong ta được nhiều cặp nhất.
 8. SAO CHO không có 2 đường nối nào cắt nhau.
 9.  
 10. Lấy ví dụ luôn.
 11. Ví dụ:
 12. --012345
 13. s: axxbyy
 14. t: abxxyy
 15.  
 16. đáp án là 5.
 17. ta nói a với a
 18. x với x
 19. x với x
 20. y với y
 21. y với y
 22.  
 23. giả sử nối b với b thì nó sẽ cắt x với x và x với x => không nên, vì sẽ giảm kết quả xuống bằng 4.
RAW Paste Data