SHARE
TWEET

laboratoria6

Gormit Mar 26th, 2020 (edited) 91 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <stdlib.h>
 3.  
 4. #define DL_SLOWA 20
 5. #define LICZBA_CZUJNIKOW 4
 6. #define ERROR_ALOKACJA printf("error - blad podczas alokacji\n");
 7. #define ERROR_PLIK_OTWARCIE printf("error - nie udalo sie otworzyc podanego pliku\n");
 8. #define ERROR_PLIK_PUSTY printf("error - plik z danymi jest pusty\n");
 9. #define ERROR_SLOWO_WCZYTYWANIE printf("error - blad podczas wczytywania slowa, prosze sprobuj ponownie: ");
 10.  
 11. struct pomiar {
 12.     unsigned int nrPomiaru;
 13.     unsigned int nrCzujnika;
 14.     char data[DL_SLOWA];
 15.     double temp;
 16.     struct pomiar* nastepny;
 17. };
 18.  
 19. struct listyCzujnikow {
 20.     struct pomiar** czujniki;
 21. };
 22.  
 23. void Info() {
 24.     printf("autor: \tMateusz Wloczewski\n");
 25.     printf("data: \t24 mar 2020\n");
 26.     printf("about: \tRozwiazanie wejsciowki na laboratoria nr. 6\n");
 27.     printf("\tProgram wczytan dane czujnikow temperatury z pliku: dane.txt do listy jednokierunkowej.\n");
 28.     printf("\tNastepnie zamknie plik i podzieli liste (poprzez przenoszenie elementow) na mniejsze listy\n");
 29.     printf("\tktore zawiera odczyty odpowiednio z kolejnych czujnikow. Na koniec wypisze liczbe\n");
 30.     printf("\tpomiarow z kazdego z nich, poprosi o nawe pliku wyjsciowego i utworzy dla kazdego czujnika plik\n");
 31.     printf("\t(dodajac indeks to podanej nazwy) zapisujac do niego dane z konkretnego urzadzenia pomiarowego.\n\n");
 32. }
 33.  
 34. /*
 35. @ brief Funkcja do czyszczenia bufora
 36. */
 37. void CzyszczenieBufora() {
 38.     while (getchar() != '\n') {}
 39. }
 40.  
 41. /*
 42. @ brief Funkcja do wczytania slowa
 43. @ param *info - komunikat dla uzytkownika
 44. @ param *slowo - tablica na przechowanie wczytanego slowa
 45. */
 46. void WczytajSlowo(const char* info, char* slowo) {
 47.     printf("%s: ", info);
 48.     while (scanf_s("%s", slowo, DL_SLOWA) != 1 || getchar() != '\n') {
 49.         CzyszczenieBufora();
 50.         ERROR_SLOWO_WCZYTYWANIE
 51.     }
 52. }
 53.  
 54. /*
 55. @ brief Funkcja do dodania elementu do listy jednokierunkowej
 56. @ param *in - wskaznik do konkretnego miejsca w plku, ktory zawiera linie obecnie wczytywana do listy
 57. @ ret   *nowy - wskaznik do nowo zaalokowanego elementu listy
 58. */
 59. struct pomiar* DodajElementListy(FILE* in) {
 60.     struct pomiar* nowy = (struct pomiar*)malloc(sizeof(struct pomiar));
 61.     if (nowy != NULL) {
 62.         nowy->nastepny = NULL;
 63.  
 64.         unsigned int nrPomiaru;
 65.         unsigned int nrCzujnika;
 66.         char data[DL_SLOWA] = {'\0'};
 67.         double temp;
 68.  
 69.         fscanf_s(in, "%d", &nrPomiaru);
 70.         if (feof(in)) { // napotkana linia to koniec pliku
 71.             return NULL;
 72.         }
 73.  
 74.         fscanf_s(in, "%d", &nrCzujnika);
 75.         fscanf_s(in, "%s", data, DL_SLOWA);
 76.         fscanf_s(in, "%lf", &temp);
 77.  
 78.         nowy->nrPomiaru = nrPomiaru;
 79.         nowy->nrCzujnika = nrCzujnika;
 80.         nowy->temp = temp;
 81.         strcpy_s(nowy->data, DL_SLOWA, data);
 82.  
 83.         return nowy;
 84.     }
 85.     else {
 86.         ERROR_ALOKACJA
 87.         exit(0);
 88.     }
 89. }
 90.  
 91. /*
 92. @ brief Funkcja do wczytywania pliku do listy
 93. @ param *in - wskaznik do poczatku otwartego wczesniej pliku z danymi wejsciowymi
 94. @ ret   *glowa - wskaznik do pierwszego elementu listy
 95. */
 96. struct pomiar* WczytajPlikDoListy(FILE* in) {
 97.     struct pomiar* glowa = NULL;
 98.     struct pomiar* ogon = NULL;
 99.     while (!feof(in)) {
 100.         if (glowa == NULL) {
 101.             glowa = DodajElementListy(in);
 102.             if (glowa != NULL) {
 103.                 ogon = glowa;
 104.             }
 105.             else { // jezeli funkcja chce dodac jako pierwszy element null to plik jest pusty
 106.                 ERROR_PLIK_PUSTY
 107.                 return NULL;
 108.             }
 109.         }
 110.         else {
 111.             ogon->nastepny = DodajElementListy(in);
 112.             if (ogon->nastepny != NULL) {
 113.                 ogon = ogon->nastepny;
 114.             }
 115.         }
 116.     }
 117.     return glowa;
 118. }
 119.  
 120. /*
 121. @ brief Funkcja do dealokacji listy
 122. @ param *glowa - wskaznik do poczatku listys
 123. */
 124. void DealokujListe(struct pomiar* glowa) {
 125.     struct pomiar* ogon = NULL;
 126.     while (glowa) {
 127.         ogon = glowa->nastepny;
 128.         free(glowa);
 129.         glowa = ogon;
 130.     }
 131. }
 132.  
 133. /*
 134. @ brief Funkcja do podzialu listy jednokierunkowej na LICZBA_CZUJNIKOW list jednokierunkowych
 135. @ param *lista - wskaznik do glowy listy, ktora dzielimy
 136. @ param *pomiaryCzujnikow - tablica, ktora przechowa liczbe pomiarow z kadego czujnika
 137. @ ret   struct listyCzujnikow - strukturalny typ danych ktory zawiera wskaznik do dynamicznej tablicy,
 138.         przechowujacej glowy list, czyli wskazniki do pierwszych
 139.         elementow kazdej z utoroznych list
 140. */
 141. struct listyCzujnikow UzupelnijCzujniki(struct pomiar** lista, int* pomiaryCzujnikow) {
 142.     struct pomiar** czujniki = (struct pomiar**)calloc(sizeof(struct pomiar*), LICZBA_CZUJNIKOW);
 143.     struct pomiar** dane = (struct pomiar**)calloc(sizeof(struct pomiar*), LICZBA_CZUJNIKOW);
 144.     if (czujniki != NULL && dane != NULL) {
 145.         while (*lista) {
 146.             struct pomiar* tmp = (*lista)->nastepny;
 147.  
 148.             int numer = (*lista)->nrCzujnika - 1;
 149.             if (czujniki[numer] == NULL) {
 150.                 czujniki[numer] = (*lista);
 151.                 dane[numer] = czujniki[numer];
 152.             }
 153.             else {
 154.                 dane[numer]->nastepny = (*lista);
 155.                 dane[numer] = dane[numer]->nastepny;
 156.             }
 157.             pomiaryCzujnikow[numer] += 1;
 158.             (*lista)->nastepny = NULL;
 159.             (*lista) = tmp;
 160.         }
 161.         free(dane);
 162.         (*lista) = NULL;
 163.         return listyCzujnikow{ czujniki };
 164.     }
 165.     else {
 166.         ERROR_ALOKACJA
 167.         exit(0);
 168.     }
 169. }
 170.  
 171. /*
 172. @ brief Funkcja do zapisania listy do pliku
 173. @ param *out - wskaznik do poczatku pliku otwartego w trybie w+ (utworz lub zastap plik nowym - do zapisu)
 174. @ param *lista - wskaznik do poczatku zapisywanej listy
 175. */
 176. void ZapiszListeDoPliku(FILE* out, struct pomiar* lista) {
 177.     while (lista) {
 178.         fprintf(out, "%d %d %s %lf\n", lista->nrPomiaru, lista->nrCzujnika, lista->data, lista->temp);
 179.         lista = lista->nastepny;
 180.     }
 181. }
 182.  
 183. /*
 184. @ brief Funkcja do dealokowania list zawierajacych dane z kolejnych czujnikow
 185. @ param **czujniki - tablica wskaznikow do kazdej z list
 186. */
 187. void DealokujCzujniki(struct pomiar** czujniki) {
 188.     for (int i = 0; i < LICZBA_CZUJNIKOW; i++) {
 189.         DealokujListe(czujniki[i]);
 190.     }
 191.     free(czujniki);
 192. }
 193.  
 194. struct pomiar* OtworzPlik(const char* nazwa) {
 195.     FILE* in;
 196.     if (fopen_s(&in, "test.txt", "r") == 0 && in != NULL) {
 197.         struct pomiar* lista = WczytajPlikDoListy(in);
 198.         fclose(in);
 199.         return lista;
 200.     }
 201. }
 202.  
 203. void PoliczRekordy(struct pomiar* lista) {
 204.     int liczbaRekordow = 0;
 205.     struct pomiar* ostatni = lista, *pierwszy = lista;
 206.     while (lista) {
 207.         if (liczbaRekordow == 0) {
 208.             pierwszy = lista;
 209.         }
 210.         else {
 211.             ostatni = lista;
 212.         }
 213.         liczbaRekordow++;
 214.  
 215.         lista = lista->nastepny;
 216.     }
 217.     if (liczbaRekordow != 0) {
 218.         printf("liczba rekordow: %d\n", liczbaRekordow);
 219.         printf("pierwszy rekord: %d %d %s %lf\n", pierwszy->nrPomiaru, pierwszy->nrCzujnika, pierwszy->data, pierwszy->temp);
 220.         printf("ostatni rekord: %d %d %s %lf\n", ostatni->nrPomiaru, ostatni->nrCzujnika, ostatni->data, ostatni->temp);
 221.     }
 222. }
 223.  
 224. struct pomiar* ZnajdzNajmniejszy(struct pomiar* lista) {
 225.     if (lista == NULL) return NULL; // lista pusta
 226.     else if (lista->nastepny == NULL) return lista; // lista jednoelementowa
 227.     struct pomiar* tmp = lista;
 228.     struct pomiar* wskNajmniejszy = NULL;
 229.     struct pomiar* wskPoprzedzajacy = NULL;
 230.     double najmniejszy = tmp->temp;
 231.     int czyZnaleziono = 0;
 232.     while (tmp) {
 233.         if (tmp->nastepny != NULL && tmp->nastepny->temp < najmniejszy) {
 234.             wskNajmniejszy = tmp->nastepny;
 235.             wskPoprzedzajacy = tmp;
 236.             najmniejszy = tmp->nastepny->temp;
 237.             czyZnaleziono = 1;
 238.         }
 239.         else if (tmp->nastepny == NULL) { // dotarlismy do ostatniego elementu
 240.             if (czyZnaleziono && wskNajmniejszy->nastepny == NULL) {
 241.                 return lista;
 242.             }
 243.             else if (czyZnaleziono) {
 244.                 wskPoprzedzajacy->nastepny = wskNajmniejszy->nastepny;
 245.                 tmp->nastepny = wskNajmniejszy;
 246.                 wskNajmniejszy->nastepny = NULL;
 247.                 return lista;
 248.             }
 249.             else {
 250.                 struct pomiar* zwrot = lista->nastepny;
 251.                 tmp->nastepny = lista;
 252.                 lista->nastepny = NULL;
 253.                 return zwrot;
 254.             }
 255.         }
 256.        
 257.         tmp = tmp->nastepny;
 258.     }
 259. }
 260.  
 261. void WypiszListe(struct pomiar* lista) {
 262.     while (lista) {
 263.         printf("%d %d %s %lf\n", lista->nrPomiaru, lista->nrCzujnika, lista->data, lista->temp);
 264.         lista = lista->nastepny;
 265.     }
 266. }
 267.  
 268. int main() {
 269.     Info();
 270.     FILE* in;
 271.     FILE* out;
 272.     char nazwain[DL_SLOWA];
 273.     char nazwaout[DL_SLOWA];
 274.  
 275.     int* pomiaryCzujnikow = (int*)calloc(sizeof(int), LICZBA_CZUJNIKOW);
 276.     if (pomiaryCzujnikow == NULL) {
 277.         ERROR_ALOKACJA
 278.         exit(0);
 279.     }
 280.    
 281.     // wczytywanie pliku do listy dynamicznej
 282.     WczytajSlowo("podaj nazwe pliku wejsciowego", nazwain);
 283.     struct pomiar* lista = OtworzPlik(nazwain);
 284.     struct listyCzujnikow lc;
 285.  
 286.     printf("WSZYSTKIE POMIARY: \n");
 287.     PoliczRekordy(lista);
 288.     printf("\n");
 289.  
 290.     lc = UzupelnijCzujniki(&lista, pomiaryCzujnikow);
 291.     for (int i = 0; i < LICZBA_CZUJNIKOW; i++) {
 292.         printf("CZUJNIK NR. %d\n", i + 1);
 293.         PoliczRekordy(lc.czujniki[i]);
 294.         printf("\n");
 295.         lc.czujniki[i] = ZnajdzNajmniejszy(lc.czujniki[i]);
 296.         PoliczRekordy(lc.czujniki[i]);
 297.         printf("\n\n");
 298.     }
 299.  
 300.     /*
 301.     // zapisywanie pliku
 302.     WczytajSlowo("podaj nazwe pliku wyjsciowego [do nazwy zostanie automatycznie dodany numer czujnika]", nazwaout);
 303.     for (int i = 0; i < LICZBA_CZUJNIKOW; i++) {
 304.         char tmp[DL_SLOWA + 1] = { '\0' };
 305.         char ind[DL_SLOWA] = { '1' + i, '.', 't', 'x', 't', '\0' };
 306.         strcpy_s(tmp, DL_SLOWA + 1, nazwaout);
 307.         strcat_s(tmp, DL_SLOWA + 1, ind);
 308.  
 309.         if (fopen_s(&out, tmp, "w+") == 0 && out != NULL) {
 310.             ZapiszListeDoPliku(out, lc.czujniki[i]);
 311.             fclose(out);
 312.         }
 313.         else {
 314.             ERROR_PLIK_OTWARCIE
 315.         }
 316.     }
 317.     */
 318.     free(pomiaryCzujnikow);
 319.     DealokujListe(lista);
 320.     DealokujCzujniki(lc.czujniki);
 321.  
 322.     return 0;
 323. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top