Advertisement
czaru34

dwadwass

Jan 14th, 2020
1,813
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. .include "m32def.inc"
 2. //Pt12 Cezary Zaprawa, Zadanie 1 środkowe diody świecą, rozchodzą sie na zewnątrz. Jeśli dotrą do
 3. //końca, wracają (świecą się maksymalnie dwie diody).
 4. init: ; inicjalizacja programu
 5.     ser R16 ; wypełniam rejestr r16 jedynkami
 6.     out DDRB, R16 ; ustawiam PORTB na wyjście
 7.     ldi r26, high(ramend) ;
 8.     out sph, r26 ;
 9.     ldi r26, low(ramend) ;
 10.     out spl, r26 ; inicjalizacja wskaźnika stosu
 11.     sbr r17, 0b10000001
 12. main: ; pętla główna programu
 13.     clt
 14.     clr R29 ;
 15.     clr R30 ;
 16.     clr R31 ; przygotowanie rejestrów, na których będę operować
 17.     out PORTB, R29 ; wyzerowanie PORTB
 18.     sbr R30, 0b00001000 ; ustawienie pierwszego rejestru (lewa strony linijki led)
 19.     sbr R31, 0b00010000 ; ustawienie drugiego rejestru (prawa strona linijki led)
 20.  
 21.     ldi R27, 6
 22.     mainloop:
 23.         brts pc+4
 24.         call roll
 25.         brtc pc+2
 26.         call rorr
 27.         call light
 28.         dec r27
 29.         brne mainloop
 30.     rjmp main ; skok do pętli głównej
 31. roll: ; procedura odpowiada za rotację bitów w pierwszej fazie świecenia (od środka -> na zewnątrz)
 32.     lsl R30 ; rotuję bit w rejestrze odpowiadającym za lewą stronę linijki diod led w lewą stronę
 33.     lsr R31 ; rotuję bit w rejestrze odpowiadającym za prawą stronę linijki diod led w prawą stronę
 34.     ret ; powrót do pętli odpowiadającej za zmianę oświetlenia
 35. rorr: ; procedura odpowiada za rotację bitów w drugiej fazie świecenia (od zewnątrz -> do środka)
 36.     lsr R30 ; rotuję bit w rejestrze odpowiadającym za lewą stronę linijki led w prawą stronę
 37.     lsl R31 ; ; rotuję bit w rejestrze odpowiadającym za prawą stronę linijki led w lewą stronę
 38.     ret ; powrót do pętli odpowiadającej za zmianę oświetlenia
 39. light: ; procedura, która zapala diody z opóźnieniem
 40.     clr r29
 41.     or R29, R30 ;
 42.     or R29, R31 ; za pomocą operacji OR ustawiam w rejestrze R29 bity z rejestrów R30 i R31
 43.     cp r29, r17
 44.     brne lighton
 45.     set
 46.     sbis PINC, PC0
 47.     breq skip
 48.     lighton:
 49.     out PORTB, R29 ; ustawiam bity w PORTB (zapalam diody)
 50.     //call delay ; po zaświeceniu następuje opóźnienie
 51.     skip:
 52.     ret ; powrót do pętli odpowiadającej za zmianę oświetlenia
 53. delay: ; procedura opóźniająca
 54.     ldi R18, 10 ;
 55.     ldi R19, 115 ;
 56.     ldi R20, 10 ; ładowanie stałych do rejestrów
 57.     loop: ; pętla odpowiadająca za wykonywanie operacji opóźnienia
 58.     dec R18 ; dekrementacja R18
 59.     brne loop ; skok do loop, jeśli wartość w rejestrze jest != 0
 60.     dec R19 ; dekrementacja R19
 61.     brne loop ; skok do loop, jeśli wartość w rejestrze jest != 0
 62.     dec R20 ; dekrementacja R20
 63.     brne loop ; skok do loop, jeśli wartość w rejestrze jest != 0
 64.     ret ; powrót do pętli odpowiadającej za zmianę oświetlenia
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement