SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 26th, 2019 59 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. f) PROCEDURE która wyświetlić kto pracował na podanym stanowisku w danym roku gdzie rok jeśli nie podano ustawić na wartość domyślna 2012.*/
 2.  
 3. CREATE OR REPLACE PROCEDURE stanowiskowroku(p_rok VARCHAR2, p_stanowisko VARCHAR2) IS
 4.   rok NUMBER(4);
 5.   CURSOR  pracownicy IS
 6.     SELECT  DISTINCT *
 7.     FROM    etaty
 8.     WHERE   (EXTRACT(YEAR FROM data_zat) <= rok AND EXTRACT(YEAR FROM data_zw) >= rok) OR (EXTRACT(YEAR FROM data_zat) <= rok AND data_zw IS NULL);
 9.   pracownik VARCHAR2(100);
 10.   ilosc NUMBER(2);
 11.   stanowisko VARCHAR2(20);
 12. BEGIN
 13.   IF p_rok IS NULL THEN rok := 2012; ELSE rok := p_rok; END IF;
 14.  
 15.   SELECT  count(*)
 16.   INTO    ilosc
 17.   FROM    stanowiska
 18.   WHERE   nazwa_st = p_stanowisko;
 19.  
 20.   IF(ilosc > 0) THEN
 21.     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('W roku ' || rok || ' na stanowisku ' || p_stanowisko || ' pracowali:');
 22.     FOR p IN pracownicy LOOP
 23.       SELECT nazwa_st INTO stanowisko FROM stanowiska WHERE id_st = p.id_st;
 24.      
 25.       IF(stanowisko = p_stanowisko) THEN
 26.         SELECT  imie || ' ' || nazwisko
 27.         INTO    pracownik
 28.         FROM    osoby
 29.         WHERE   id_os = p.id_os;
 30.    
 31.         DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(pracownik);
 32.       END IF;
 33.     END LOOP;
 34.   ELSE DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Takie stanowisko nie istnieje');
 35.   END IF;
 36. END;
 37. /
 38.  
 39.  
 40. /*g) PROCEDURE która wyświetli raport z zarobków danych osób z podzieleniem na lata i na końcu wstawi końcowe saldo zarobionych pieniędzy w firmie */
 41.  
 42. CREATE OR REPLACE PROCEDURE raport IS
 43.   CURSOR pracownicy IS SELECT * FROM osoby;
 44.   p_place place%ROWTYPE;
 45.   ilosc NUMBER(2);
 46.   suma  NUMBER(10,2);
 47.   sumazarok NUMBER(10,2);
 48.   sumazawszystko NUMBER(10,2);
 49. BEGIN
 50.   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Raport z plac z dnia ' || TO_CHAR(SYSDATE, 'DD.MM.YYYY'));
 51.  
 52.   FOR p IN pracownicy LOOP
 53.     sumazawszystko := 0;
 54.     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Imie' || CHR(9) || 'Nazwisko' || CHR(9) || 'Data urodzenia');
 55.     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(p.imie || CHR(9) || p.nazwisko || CHR(9) || TO_CHAR(p.data_ur, 'DD.MM.YYYY'));
 56.    
 57.     FOR rok in 2000..EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) LOOP
 58.       sumazarok := 0;
 59.       SELECT count(*) INTO ilosc FROM place WHERE id_os = p.id_os AND EXTRACT(YEAR FROM data) = rok;
 60.       IF(ilosc > 0) THEN
 61.         DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Place za rok ' || rok);
 62.         DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Data' || CHR(9) || 'Podstawa' || CHR(9) || 'Premia' || CHR(9) || 'Razem');
 63.         FOR a IN (SELECT * FROM place WHERE id_os = p.id_os AND EXTRACT(YEAR FROM data) = rok) LOOP
 64.           suma := a.podstawa + NVL(a.premia, 0);
 65.           DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(a.data || CHR(9) || a.podstawa || CHR(9) || NVL(a.premia, 0) || CHR(9) || suma);
 66.           sumazarok := sumazarok + suma;
 67.           sumazawszystko := sumazawszystko + suma;
 68.         END LOOP;
 69.       END IF;
 70.       IF(sumazarok > 0) THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Suma za rok ' || rok || ': ' || sumazarok); END IF;
 71.     END LOOP;
 72.     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Suma za wszystkie lata: ' || sumazawszystko);
 73.   END LOOP;
 74. END;
 75. /
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top