Advertisement
yurikvelo

Muzychuk Mariya – Pogonina Natalija 1–0 (2015)

Jul 26th, 2015
304
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Muzychuk Mariya – Pogonina Natalija 1–0
 2. World Women Championship 2015, Game 2 of 4
 3. "Ruy Lopez" opening
 4. http://en.chessbase.com/post/wwch-final-g2-muzychuk-takes-lead
 5.  
 6. Analysis by Stockfish 6
 7.  
 8. D=36 (20 BN)
 9. 1. = (0.15): 18.Qe2 Reb8 19.Ra2 Nfd7 20.Rea1 Bf8 21.Nh2 h5 22.Nf3 Rc8 23.Ng5 Bg7
 10. 2. = (0.13): 18.Ra3 Reb8 19.Qe2 Nfd7 20.Rea1 Bf8 21.Nh2 h5 22.Nf3 Be7 23.Nd2 Bd8
 11. 3. = (0.08): 18.Nd2 Bf8 19.Ra2 Nfd7 20.Qe2 Nb6 21.Rea1 Reb8 22.axb5 axb5 23.Ngf1 Rxa2 <--- Muzychuk played
 12. 4. = (0.06): 18.Ra2 Rec8 19.Qe2 Nfd7 20.Rea1 h5 21.axb5 axb5 22.Nd2 Rxa2 23.Rxa2 Bf6
 13. 5. = (0.00): 18.Bh6 Reb8 19.Nd2 Bc8 20.axb5 axb5 21.Qf3 Bd7 22.Reb1 Rc8 23.Nf5 Bxf5
 14.  
 15. D=30
 16. 1. = (0.00): 18...Bf8 19.Qf3 Nfd7 20.h4 h5 21.Nxh5 gxh5 22.axb5 axb5 <--- Pogonina played
 17. 2. = (0.10): 18...Rec8 19.Qf3 Nfd7 20.Bh6 Qd8 21.Nf5 Bf8 22.Bxf8 Qxf8
 18. 3. = (0.10): 18...Nfd7 19.Qg4 Kh8 20.Qf3 Kg8 21.Bh6 Bf8 22.Bxf8 Rxf8
 19. 4. = (0.10): 18...Red8 19.Ra2 Rdb8 20.Qe2 Nfd7 21.Qg4 Nf6 22.Qf3 Nfd7
 20. 5. = (0.12): 18...Reb8 19.Ra2 Nfd7 20.Qg4 Nf6 21.Qf3 Nfd7 22.Bh6 Bf8
 21.  
 22. D=31
 23. 1. = (0.11): 19.b4 cxb3 20.Bxb3 Nfd7 21.Bc2 Reb8 22.a5 Bc8
 24. 2. = (0.10): 19.b3 cxb3 20.Bxb3 Nfd7 21.Bc2 Reb8 22.a5 Bc8
 25. 3. = (0.10): 19.Qe2 Nfd7 20.Ngf1 Rec8 21.Nh2 h5 22.Nhf3 Bg7 <--- Muzychuk played
 26. 4. = (0.06): 19.Ra2 Nfd7 20.Qe2 Nb6 21.Rea1 Reb8 22.axb5 axb5
 27. 5. = (0.00): 19.Qb1 Nfd7 20.b4 cxb3 21.Bxb3 Reb8 22.axb5 axb5
 28.  
 29. D=28
 30. 1. = (0.09): 19...h5 20.Ra3 Nfd7 21.Rea1 Nb6 22.axb5 axb5
 31. 2. = (0.09): 19...Nfd7 20.Ngf1 Bg7 21.Ra3 Rf8 22.Rea1 Rfc8 <--- Pogonina played
 32. 3. = (0.10): 19...Reb8 20.Ra3 Nfd7 21.Ngf1 Nb6 22.axb5 axb5
 33.  
 34. D=26
 35. 1. = (0.06): 20.Ra2 Nb6 21.Rea1 Rec8
 36. 2. = (0.06): 20.Ngf1 Rec8 21.Nh2 h5
 37. 3. = (0.00): 20.Qg4 Bg7 21.Qe2 Bf8
 38. 4. = (0.00): 20.Kh2 Bg7 21.Kg1 Bf8
 39. 5. = (0.00): 20.Reb1 Reb8 21.b3 cxb3
 40. 6. = (0.00): 20.b3 cxb3 21.Bxb3 Reb8
 41. 7. = (0.00): 20.b4 cxb3 21.Bxb3 Reb8
 42. 8. = (0.00): 20.Rec1 Reb8 21.Bg5 Nb6
 43. 9. = (0.00): 20.axb5 axb5 21.Reb1 Reb8
 44. 10. = (0.00): 20.Red1 Nb6 21.axb5 axb5
 45. 11. = (0.00): 20.Ra3 Nb6 21.Rb1 Rec8
 46. 12. = (0.00): 20.Rf1 Reb8 21.Ra2 Nb6
 47. 13. = (-0.02): 20.Bg5 Nb6 21.Ngf1 Bg7
 48. 14. = (-0.02): 20.Qd1 Nb6 21.axb5 axb5
 49. 15. = (-0.03): 20.Kh1 Nb6 21.axb5 axb5
 50. 16. = (-0.03): 20.Qf1 Nb6 21.axb5 axb5
 51. 17. = (-0.05): 20.Nf3 Nb6 21.axb5 axb5
 52. 18. = (-0.05): 20.Rab1 Nb6 21.axb5 axb5
 53. 19. = (-0.06): 20.Qf3 Nb6 21.axb5 axb5
 54. 20. = (-0.06): 20.Nb1 Nb6 21.axb5 axb5
 55. 21. = (-0.06): 20.Rad1 Nb6 21.axb5 axb5
 56. 22. = (-0.06): 20.Nh1 Nb6 21.axb5 axb5
 57. 23. = (-0.06): 20.Bb1 Nb6 21.axb5 axb5
 58. 24. = (-0.06): 20.Kf1 Nb6 21.axb5 axb5
 59. 25. = (-0.06): 20.Ndf1 Nb6 21.axb5 axb5
 60. 26. = (-0.07): 20.h4 h5 21.Ra3 Nf6
 61. 27. = (-0.08): 20.Rac1 Nb6 21.axb5 axb5
 62. 28. = (-0.13): 20.f3 Be7 21.Reb1 Nb6 <--- Muzychuk played
 63.  
 64. D=27
 65. 1. = (-0.08): 20...Reb8 21.Ngf1 Nb6 22.axb5 axb5
 66. 2. = (-0.07): 20...Be7 21.Nh1 Nb6 22.axb5 axb5
 67. 3. = (-0.07): 20...Bg7 21.Ngf1 Rf8 22.Bf2 Rfc8
 68. 4. = (-0.05): 20...Rec8 21.Ra3 Nb6 22.axb5 axb5
 69. 5. = (0.00): 20...Nb6 21.axb5 axb5 22.b3 cxb3 <--- Pogonina played
 70.  
 71. D=27
 72. 1. = (0.00): 21.axb5 axb5 22.b4 cxb3 23.Nxb3 Nxb3 24.Bxb3 Rxa1
 73. 2. = (-0.08): 21.Rec1 Rec8 22.a5 Nbd7 23.b4 cxb3 24.Nxb3 Na4
 74. 3. = (-0.13): 21.a5 Nbd7 22.Rec1 Rec8 23.b4 cxb3 24.Nxb3 Na4 <--- Muzychuk played
 75. 4. = (-0.13): 21.Bf2 Bh6 22.axb5 axb5 23.b4 Nca4 24.Ra3 Rf8
 76. 5. = (-0.15): 21.Red1 Ncxa4 22.Bxa4 Nxa4 23.Nxc4 Rac8 24.Na3 Be7
 77.  
 78. D=26
 79. 1. = (-0.20): 22.Rec1 Be7 23.b4 cxb3 24.Nxb3 Nxb3 25.Bxb3 Nc5
 80. 2. = (-0.23): 22.Bg5 Bg7 23.Qe3 Rf8 24.Rf1 Kh8 25.Be7 Rg8
 81. 3. = (-0.23): 22.Qf2 Rec8 23.Bg5 Bg7 24.Qe3 Rf8 25.Be7 Rfb8
 82. 4. = (-0.23): 22.Reb1 Rec8 23.Ngf1 Bg7 24.Bg5 h6 25.Bh4 h5
 83. 5. =/+ (-0.26): 22.Red1 Rac8 23.Ndf1 Qd8 24.Qd2 Qf6 25.Bg5 Qg7
 84. 6. =/+ (-0.29): 22.Ngf1 Rac8 23.Bg5 f6 24.Bh4 Re7 25.Ne3 Bg7
 85. 7. =/+ (-0.31): 22.Rf1 Rac8 23.Bg5 f6 24.Be3 Bg7 25.Qe1 Rf8
 86. 8. =/+ (-0.31): 22.Nh1 Bg7 23.Nf1 Rf8 24.Nhg3 Qb8 25.Nd2 Rc8 <--- Muzychuk played
 87.  
 88. D=25
 89. 1. = (-0.24): 22...Be7 23.Nf2 Bh4 24.Bh6 Nf6 25.Nf1 Nh5 <--- Pogonina played
 90. 2. = (-0.23): 22...Rac8 23.Nf2 Nf6 24.Nf1 Bg7 25.Ng4 h5
 91.  
 92. D=26
 93. 1. = (-0.15): 23.Nf2 Rab8 24.Rec1 Rec8 25.Bh6 Qd8 26.Qe3 Bf8 27.Bg5 f6
 94. 2. = (-0.23): 23.Bh6 Nf6 24.Ng3 Rac8 25.Ndf1 Bf8 26.Qd2 Qd8 27.Red1 Bxh6
 95. 3. = (-0.24): 23.Rec1 Rac8 24.Nf2 Bh4 25.Bh6 Qd8 26.Ng4 Nf6 27.Nxf6+ Qxf6
 96. 4. = (-0.25): 23.Reb1 Kg7 24.Nf2 Rac8 25.g3 h5 26.h4 Kg8 27.Kg2 Red8
 97. 5. = (-0.25): 23.Rf1 Bh4 24.Bh6 Kh8 25.Rfd1 Qd8 26.Nf2 Bg5 27.Ng4 Bxh6
 98. 6. =/+ (-0.27): 23.Red1 Rac8 24.Bh6 Qd8 25.Qe3 Nf6 26.Ng3 Kh8 27.Qe2 Nfd7
 99. 7. =/+ (-0.27): 23.g3 Bf8 24.Nf2 Rac8 25.Ng4 Kh8 26.Bh6 Bxh6 27.Nxh6 Rf8
 100. 8. =/+ (-0.34): 23.Qf2 h5 24.Qe2 Rac8 25.Nf1 Qd8 26.Qd2 Bh4 27.Nfg3 Kh7
 101. 9. =/+ (-0.34): 23.Ra3 Rac8 24.Raa1 h5 25.Nf1 Qd8 26.Qd2 Bh4 27.Nfg3 Kh7
 102. 10. =/+ (-0.34): 23.Kh2 Rac8 24.Kg1 h5 25.Nf1 Qd8 26.Qd2 Bh4 27.Nfg3 Kh7
 103. 11. =/+ (-0.34): 23.Qf1 Rac8 24.Qe2 h5 25.Nf1 Qd8 26.Qd2 Bh4 27.Nfg3 Kh7
 104. 12. =/+ (-0.34): 23.Bb1 h5 24.Bc2 Rac8 25.Nf1 Qd8 26.Qd2 Bh4 27.Nfg3 Kh7
 105. 13. =/+ (-0.34): 23.Kf1 Rac8 24.Kg1 h5 25.Nf1 Qd8 26.Qd2 Bh4 27.Nfg3 Kh7
 106. 14. =/+ (-0.34): 23.Nb1 Bh4 24.Nf2 Qd8 25.Nd2 Rc8 26.Nf1 h5 27.Qd2 Kg7
 107. 15. =/+ (-0.34): 23.Ra2 Bh4 24.Nf2 Rac8 25.Raa1 Qd8 26.Nf1 h5 27.Qd2 Kg7
 108. 16. =/+ (-0.35): 23.Nf1 h5 24.Nf2 Bh4 25.Qd2 Qd8 26.Reb1 Kg7 27.Bh6+ Kh7
 109. 17. =/+ (-0.35): 23.Qd1 Rac8 24.Nf1 h5 25.Qd2 Qd8 26.Nfg3 Bh4 27.Reb1 Kh7
 110. 18. =/+ (-0.35): 23.Bf2 Rf8 24.Ng3 Bh4 25.Ndf1 Qd8 26.Be3 h5 27.Qd2 Rc8
 111. 19. =/+ (-0.36): 23.Ng3 Bh4 24.Ndf1 Qd8 25.Rec1 Rc8 26.Qd2 h5 27.Ne2 Kg7
 112. 20. =/+ (-0.61): 23.Kf2 f5 24.exf5 gxf5 25.Bxf5 Nf6 26.Ne4 Nd3+ 27.Kg1 Nxd5
 113. 21. =/+ (-0.68): 23.g4 Bh4 24.Bf2 Bf6 25.Be3 Qd8 26.Qg2 Bh4 27.Reb1 Kh8 <--- Muzychuk played
 114. 22. -/+ (-0.73): 23.f4 exf4 24.Bxf4 Bh4 25.g3 Bf6 26.Qg2 Ne5 27.Nf2 Bg7
 115.  
 116. D=26
 117. 1. =/+ (-0.46): 24.b4 cxb3 25.Nxb3 Bg5 26.Nxc5 Nxc5 27.Ng3 Rc8
 118. 2. =/+ (-0.48): 24.b3 Nxb3 25.Nxb3 cxb3 26.Bxb3 Bg5 27.Reb1 Bxe3+
 119. 3. =/+ (-0.56): 24.Ng3 Rc8 25.Kg2 Bh4 26.Ndf1 Qf6 27.Qd2 Rc7
 120. 4. =/+ (-0.56): 24.Kg2 Bh4 25.Ng3 Rc8 26.Ndf1 Qf6 27.Qd2 Rc7
 121. 5. =/+ (-0.56): 24.Kh2 Kg7 25.Ng3 Rc8 26.Kg2 Bf6 27.Qf2 Qe7
 122. 6. =/+ (-0.56): 24.Qf2 Bh4 25.Ng3 f6 26.Kg2 Rf8 27.Ndf1 Rc8 <--- Muzychuk played
 123.  
 124. D=24
 125. 1. =/+ (-0.56): 25...Qc7 26.Ndf1 Rec8 27.Qd2 Qd8 28.Kg2 Qf6 29.Red1 Rc7
 126. 2. =/+ (-0.56): 25...Qe7 26.Kg2 Rac8 27.Ndf1 Rf8 28.Qd2 Rfd8 29.Qf2 Rc7
 127. 3. =/+ (-0.53): 25...Bf6 26.Rf1 Qe7 27.b3 cxb3 28.Nxb3 Nxb3 29.Bxb3 Nc5
 128. 4. =/+ (-0.51): 25...f6 26.Ndf1 Qc7 27.Qd2 Bc8 28.Ra3 Rb8 29.Kg2 Nb7
 129. 5. =/+ (-0.50): 25...Rc8 26.f4 Nd3 27.Bxd3 cxd3 28.Nf3 b4 29.fxe5 Nxe5 <--- Pogonina played
 130.  
 131. D=33
 132. 1. =/+ (-0.46): 26...Qe7 27.Red1 Rf8 28.Ndf1 Qd8 29.Qd2 Rc7
 133. 2. =/+ (-0.46): 26...Kh8 27.Red1 Qe7 28.Ndf1 Rg8 29.Qe1 Qf8
 134. 3. =/+ (-0.37): 26...f6 27.Qe2 Rc7 28.Bf2 Rf8 29.Kh1 Bc8
 135. 4. =/+ (-0.35): 26...Rc7 27.f4 exf4 28.Qxf4 Bf6 29.Rf1 Qe7
 136. 5. =/+ (-0.30): 26...Qf6 27.f4 exf4 28.Qxf4 Qxf4 29.Bxf4 Ne5
 137. 6. = (-0.17): 26...Rb8 27.f4 exf4 28.Qxf4 Bf6 29.Nf3 Ne5
 138. 7. = (-0.13): 26...Ba8 27.f4 exf4 28.Qxf4 Bf6 29.Rf1 Qe7
 139. 8. = (-0.08): 26...Qc7 27.f4 exf4 28.Qxf4 Bf6 29.Bd4 Bd8
 140. 9. = (-0.07): 26...Re7 27.f4 f5 28.gxf5 gxf5 29.Kh2 fxe4
 141. 10. = (-0.05): 26...Bg5 27.Bxg5 Qxg5 28.Rh1 Qh4 29.Ngf1 Qxf2+
 142. 11. = (0.00): 26...Bf6 27.Rh1 Bh4 28.Rhe1
 143. 12. = (0.00): 26...Be7 27.Rh1 Rc7 28.h4 Kh8 29.Qg1 Rg8
 144. 13. = (0.00): 26...Rf8 27.Bh6 Bg5 28.Bxf8 Qxf8 29.Rh1 Qh6
 145. 14. = (0.00): 26...Ra8 27.Kg1
 146. 15. = (0.00): 26...Kg7 27.f4 Kh8 28.Nf3 exf4 29.Bxf4 Be7
 147. 16. = (0.02): 26...g5 27.Rg1 Nf8 28.Ndf1 Ng6 29.Qd2 Rc7
 148. 17. = (0.08): 26...Kf8 27.f4 exf4 28.Qxf4 Re5 29.Rf1 Qe7
 149. 18. = (0.08): 26...h5 27.f4 Nf6 28.fxe5 Rxe5 29.Bxc5 Rxc
 150. 19. = (0.10): 26...Nd3 27.Bxd3 cxd3 28.Qf1 Nc5 29.b4 Na4
 151. 20. = (0.13): 26...Nf6 27.f4 Rc7 28.fxe5 Rxe5 29.Bxc5 Rxc5
 152. 21. = (0.20): 26...h6 27.f4 Qe7 28.f5 Kh7 29.Nf3 Bxg3
 153. 22. = (0.20): 26...Nf8 27.f4 exf4 28.Qxf4 f6 29.Qh6 Bxg3 <--- Pogonina played
 154.  
 155. D=29
 156. 1. = (0.21): 27.f4 exf4 28.Qxf4 f6 29.Qh6 Bxg3 30.Kxg3 Nfd7
 157. 2. = (-0.20): 27.Rf1 g5 28.Rg1 Ng6 29.Ndf1 Nf4+ 30.Kh2 Rc7 <--- Muzychuk played
 158. 3. =/+ (-0.29): 27.Qf1 Qe7 28.f4 exf4 29.Qxf4 Bf6 30.Rad1 Be5
 159. 4. =/+ (-0.32): 27.Rg1 f6 28.Qe2 Nfd7 29.Bf2 Rf8 30.Rh1 Ba8
 160.  
 161. D=28
 162. 1. =/+ (-0.29): 27...g5 28.Rg1 Ng6 29.Ndf1 Nf4+ 30.Kh2 Rc7
 163. 2. = (-0.06): 27...Qf6 28.f4 exf4 29.Qxf4 Qxf4 30.Bxf4 Be7
 164. 3. = (0.00): 27...f6 28.f4 exf4 29.Bxf4 Qe7 30.Rad1 Bg5
 165. 4. = (0.00): 27...Bg5 28.Bxg5 Qxg5 29.Rh1 Qh4 30.Ngf1 Qxf2+ <--- Pogonina played
 166.  
 167. D=29
 168. 1. = (0.00): 28.Bxg5 Qxg5 29.Rh1 Qh4 30.Ngf1 Qxf2+ 31.Kxf2 h6
 169. 2. = (0.00): 28.f4 exf4 29.Bxf4 Rc7 30.Rae1 Bxf4 31.Qxf4 Qe7 <--- Muzychuk played
 170. 3. = (-0.10): 28.Rfb1 Bxe3 29.Qxe3 Qh4 30.b4 cxb3 31.Bxb3 Rc7
 171.  
 172. D=27
 173. 1. = (0.00): 32.Qd2 f6 33.Rf2 Nfd7 34.Raf1 Rcc8 35.Nd4 Rf8
 174. 2. = (-0.17): 32.Rac1 Nfd7 33.Qd2 f6 34.Rf2 Rf8 35.Nd4 Ne5
 175. 3. = (-0.19): 32.Nd4 Nfd7 33.Qf4 Ne5 34.Rad1 Ned3 35.Bxd3 Nxd3 <--- Muzychuk played
 176. 4. = (-0.19): 32.Rad1 Nfd7 33.Qd2 Rf8 34.Nd4 Ne5 35.Rf2 f6
 177. 5. = (-0.19): 32.g5 Nfd7 33.Qd2 Rf8 34.h4 Rcc8 35.h5 Rce8
 178.  
 179. D=30
 180. 1. =/+ (-0.27): 32...Nfd7 33.Qf4 Ne5 34.Rad1 Ned3 35.Bxd3 Nxd3
 181. 2. = (0.08): 32...Qg5 33.Rad1 Rd8 34.Rc1 Re8 35.Rce1 Qe7
 182. 3. = (0.18): 32...Nd3 33.Bxd3 cxd3 34.Rad1 Nd7 35.Nf3 Nc5
 183. 4. = (0.20): 32...Ba8 33.Qf4 Bb7 34.Rad1 Nfd7 35.Ndf5 gxf5
 184. 5. = (0.21): 32...Rd8 33.Qf4 Re8 34.Rad1 Nfd7 35.Ndf5 gxf5
 185. 6. +/= (0.32): 32...Qe5 33.Rad1 Rce7 34.Qf6 h6 35.Qxe5 dxe5 <--- Pogonina played
 186.  
 187. D=28
 188. 1. +/= (0.27): 33.h4 Qe7 34.g5 Nd3 35.Bxd3 cxd3 36.Rae1 b4 <--- Muzychuk played
 189. 2. +/= (0.27): 33.Rad1 Qe7 34.Qf4 Nfd7 35.Ndf5 gxf5 36.Nxf5 Qe5
 190. 3. = (0.15): 33.Rae1 Qg5 34.Rd1 Rd8 35.Qf3 h6 36.Rf2 Qe7
 191.  
 192. D=25
 193. 1. = (0.12): 33...Qg7 34.Qf4 Nfd7 35.Qxd6 Qe5 36.Qxe5 Nxe5
 194. 2. +/= (0.32): 33...Nd3 34.Bxd3 cxd3 35.g5 Ree7 36.Qd2 b4
 195. 3. +/= (0.32): 33...Rce7 34.Rad1 Rc8 35.g5 Nfd7 36.Qd2 Ree8
 196. 4. +/= (0.34): 33...Qe7 34.g5 h5 35.Qf3 Qe5 36.Qf6 Qxf6
 197. 5. +/= (0.49): 33...Rd8 34.Qd2 Nfd7 35.Ngf5 Nf6 36.Qg5 Ncxe4
 198. 6. +/= (0.53): 33...Rec8 34.Qf6 h6 35.Qxe5 dxe5 36.Nf3 Re8
 199. 7. +/= (0.57): 33...Ba8 34.g5 Ree7 35.Qd2 Nfd7 36.Rf2 Qg7
 200. 8. +/= (0.58): 33...Rb8 34.g5 Re7 35.Qd2 Nfd7 36.Rf2 Rf8
 201. 9. +/= (0.60): 33...h6 34.Qd2 Qg7 35.Qf4 Rd7 36.Rf2 Ree7 <--- Pogonina played
 202. 10. +/= (0.61): 33...Ra8 34.g5 Re7 35.Qd2 Nfd7 36.Rf2 Ree8
 203.  
 204. D=28
 205. 1. = (0.20): 33...Nd3 34.Bxd3 cxd3 35.Rad1 Qe7 36.Rxd3 Nd7 37.Rdd1 Nc5
 206. 2. +/= (0.26): 33...Qe7 34.g5 h5 35.Qd2 Qd8 36.Qf4 Qe7 37.Rad1 Qe5
 207. 3. +/= (0.26): 33...Qg7 34.Qf3 Qe5 35.Qf6 h6 36.Qxe5 Rxe5 37.Rf6 Rd7
 208. 4. +/= (0.42): 33...Rce7 34.Rad1 Rc8 35.Qd2 Nfd7 36.g5 Rf8 37.h5 Ree8
 209. 5. +/= (0.47): 33...Rec8 34.Qf6 h6 35.Qxe5 dxe5 36.Nf3 Re8 37.g5 h5
 210. 6. +/= (0.48): 33...Rb8 34.g5 Re7 35.Qd2 Nfd7 36.Rf2 Rf8 37.h5 Rd8
 211. 7. +/= (0.53): 33...Ba8 34.g5 Rce7 35.Qd2 Nfd7 36.Rad1 Bb7 37.h5 Rc8
 212. 8. +/= (0.55): 33...h6 34.Qd2 Nh7 35.Qxh6 Nf6 36.Rf4 Nfxe4 37.Nxe4 Qxd5 <--- Pogonina played
 213. 9. +/= (0.56): 33...Ra8 34.g5 Re7 35.Qd2 Nfd7 36.Rf2 Rf8 37.h5 Rd8
 214.  
 215. D=27
 216. 1. +/= (0.65): 34...Bc8 35.Qxh6 Bxg4 36.Nc6 Qh8 37.Qg5 Bd7 <--- Pogonina played
 217. 2. +/= (0.67): 34...Qg7 35.Qf4 Rd7 36.Rf2 Nh7 37.Rd1 Ree7
 218.  
 219. D=27
 220. 1. +/- (0.99): 35.Qxh6 Bxg4 36.Rf4 Bc8 37.h5 Qg7 38.Qxg7+ Kxg7
 221. 2. +/- (0.79): 35.Rae1 Qg7 36.Qf4 Nb7 37.Rf2 Nh7 38.Ref1 f6
 222. 3. +/= (0.65): 35.Rf4 Qg7 36.Rf2 Bxg4 37.Qf4 h5 38.Qxd6 Qe5
 223. 4. +/= (0.65): 35.Rf2 Bxg4 36.Qxh6 b4 37.Nc6 Rxc6 38.dxc6 b3
 224. 5. +/= (0.57): 35.Nf3 Qg7 36.Qf4 Rd7 37.Nd4 Bb7 38.Rf2 Nh7
 225. 6. +/= (0.47): 35.Rab1 Ncd7 36.Rbe1 Qh8 37.Nc6 Bb7 38.Qf4 Ne5
 226. 7. +/= (0.35): 35.Nc6 Qg7 36.Qf4 Nfe6 37.Qxd6 Nb7 38.Qe5 Qxe5 <--- Muzychuk played
 227. 8. +/= (0.34): 35.Qc1 Ncd7 36.Qxh6 Nf6 37.Bd1 Nxe4 38.Nxe4 Qxe4+
 228. 9. +/= (0.31): 35.h5 Bxg4 36.Qxh6 gxh5 37.Nf3 Qg7 38.Qxg7+ Kxg7
 229.  
 230. D=28
 231. 1. +/= (0.31): 36.Qf4 Nfe6 37.Qxd6 Nb7 38.Qe5 Qxe5 39.Nxe5 Nec5 40.Nc6 Bxg4 <--- Muzychuk played
 232. 2. = (0.22): 36.g5 hxg5 37.Qxg5 Nfe6 38.Qf6 Qxf6 39.Rxf6 Nd7 40.Rf2 Nd8
 233.  
 234. D=33
 235. 1. +/= (0.28): 36...Nfe6 37.Qf3 Bb7 38.Nb4 Nf8 39.Qf4 Re5 40.Rf2 Nh7
 236. 2. +/= (0.59): 36...Rd7 37.Rae1 Bb7 38.Nd4 Nh7 39.Rd1 Re5 40.Nc6 Re8 <--- Pogonina played
 237.  
 238. D=28
 239. 1. +/= (0.57): 37.Rh1 Bb7 38.Nd4 Nh7 39.Raf1 Rf8 40.Rf3 Re8
 240. 2. +/= (0.57): 37.Nd4 Bb7 38.Rad1 Nh7 39.Rf3 Kh8 40.Rc1 Rf8
 241. 3. +/= (0.57): 37.Rf2 Bb7 38.Nd4 Nh7 39.Rh1 Rf8 40.Rf3 Re8 <--- Muzychuk played
 242.  
 243. D=25
 244. 1. +/= (0.53): 38...Nh7 39.Rh1 Rf8 40.Rff1 Rdd8 41.Rf3 Rd7
 245. 2. +/= (0.68): 38...Ree7 39.g5 h5 40.Raf1 Nh7 41.Rf3 Qe5
 246. 3. +/= (0.70): 38...Re5 39.g5 h5 40.Rd1 Re8 41.Rf3 Nh7 <--- Pogonina played
 247.  
 248. D=25
 249. 1. +/- (0.79): 39.g5 h5 40.Rd1 Ree7 41.Rdf1 Qe5 42.Qd2 Nh7
 250. 2. +/- (0.72): 39.Nf3 Re8 40.h5 g5 41.Qd2 Nh7 42.Nf5 Qf8 <--- Muzychuk played
 251. 3. +/= (0.70): 39.h5 Nh7 40.Nf3 g5 41.Qe3 Re8 42.Nf5 Qf8
 252.  
 253. D=26
 254. 1. +/= (0.59): 43...Nh7 44.Rf3 Rf8 45.Qe3 Kh8
 255. 2. +/- (1.10): 43...Rd7 44.Rf6 Nh7 45.Nc6 Bxc6
 256. 3. +- (1.60): 43...Rd8 44.Ndf5 gxf5 45.Rxf5 Qe7
 257. 4. +- (1.65): 43...Na4 44.Bxa4 bxa4 45.Qd1 Nh7
 258. 5. +- (1.72): 43...Nb3 44.Bxb3 cxb3 45.Nxb3 Ree7
 259. 6. +- (1.72): 43...Ra8 44.Ndf5 gxf5 45.Rxf5 Qe7
 260. 7. +- (1.73): 43...Rb8 44.Ndf5 gxf5 45.Rxf5 Qe7
 261. 8. +- (1.82): 43...Nfd7 44.Rxf7 Rf8 45.Qf2 Qe8
 262. 9. +- (1.82): 43...Nd3 44.Bxd3 cxd3 45.Qxd3 Ree7
 263. 10. +- (1.91): 43...b4 44.Nf3 Qe7 45.cxb4 Ncd7
 264. 11. +- (2.01): 43...Rec8 44.Ndf5 gxf5 45.Rxf5 Qe7
 265. 12. +- (2.32): 43...Bc8 44.Nc6 Rxc6 45.dxc6 Re7
 266. 13. +- (2.35): 43...Rce7 44.Rf6 Bxd5 45.exd5 Qxd5+
 267. 14. +- (2.38): 43...Qh8 44.Rf6 Nh7 45.Rxd6 Qe5
 268. 15. +- (2.57): 43...Bxd5 44.exd5 Qxd5+ 45.Kg1 Qe5
 269. 16. +- (2.65): 43...Ree7 44.Rf6 Re8 45.Qf2 Bxd5 <--- Pogonina played
 270. 17. +- (2.82): 43...Ba8 44.Ndf5 gxf5 45.Rxf5 Qh8
 271.  
 272. D=27
 273. 1. +- (2.46): 45.Ndf5 Nh7 46.Nh6+ Kg7 47.R6f4 Kf8 48.Qf2 Qg7
 274. 2. +/- (1.10): 45.R6f4 Nh7 46.Qd1 Rd8 47.Nxh5 gxh5 48.Nf5 Nd3 <--- Muzychuk played
 275. 3. +/- (1.06): 45.Qd1 Nh7 46.R6f4 Rd8 47.Nxh5 gxh5 48.Nf5 Nd3
 276.  
 277. D=26
 278. 1. +/- (1.00): 45...Nh7 46.Qd1 Qe8 47.Nxh5 gxh5
 279. 2. +/- (1.03): 45...b4 46.Nf3 bxc3 47.Nxe5 cxd2 <--- Pogonina played
 280. 3. +/- (1.24): 45...Qh8 46.Qf2 Bc8 47.Rf6 Nh7
 281.  
 282. D=28
 283. 1. +/- (1.00): 46...bxc3 47.Nxe5 cxd2 48.Nxd7 Nfxd7
 284. 2. +- (2.16): 46...Qh8 47.cxb4 Nb3 48.Bxb3 cxb3
 285. 3. +- (2.23): 46...Qg7 47.cxb4 Nb3 48.Bxb3 cxb3 <--- Pogonina played
 286. 4. +- (2.28): 46...Qe8 47.cxb4 Nd3 48.Bxd3 cxd3
 287.  
 288. D=28
 289. 1. +- (2.11): 47...Nd3 48.Bxd3 cxd3 49.Ne1 Qe5 <--- Pogonina played
 290. 2. +- (2.23): 47...Nb3 48.Bxb3 cxb3 49.Nd4 Qe5
 291.  
 292. D=29
 293. 1. +- (2.13): 48.Bxd3 cxd3 49.Ne1 Qe5 50.Nxd3 Qe8
 294. 2. +/- (0.98): 48.Rf6 Nh7 49.Nd4 Nxf6 50.gxf6 Qh7 <--- Muzychuk played
 295.  
 296. D=27
 297. 1. +/- (1.13): 50...Qh7 51.Bxd3 cxd3 52.Rf2 Rc4 53.Qxd3 Rxb4
 298. 2. +- (1.80): 50...Qh8 51.Ne6 Ne5 52.Ba4 Ng4 53.Ne2 Bc8
 299. 3. +- (2.95): 50...Qf8 51.Nxh5 Rd8 52.Ng7 Re8 53.Nxe8 Qxe8 <--- Pogonina played
 300.  
 301. D=31
 302. 1. +- (3.57): 51.Nxh5 Kh8 52.Ng7 Qg8 53.Ne8 Qh7 54.Nxc7 Rxc7
 303. 2. +- (1.85): 51.Ba4 Rd8 52.Nxh5 Rb8 53.Ng3 Kh7 54.h5 g5 <--- Muzychuk played
 304. 3. +/- (1.20): 51.Bxd3 cxd3 52.Qxd3 Rd8 53.Ngf5 Re8 54.Ng7 Re5
 305.  
 306. D=25
 307. 1. +- (1.76): 51...Rd8 52.Nxh5 Rb8 53.Ng3 Kh7 54.h5 g5
 308. 2. +- (2.01): 51...Kh7 52.Bxd7 Rxd7 53.Nxh5 Qe8 54.Ng3 Qe5
 309. 3. +- (2.12): 51...Qe8 52.Qh6 Qf8 53.Qg5 Kh7 54.Bxd7 Rxd7
 310. 4. +- (2.41): 51...Bc8 52.Nxh5 Rb7 53.Bxd7 Bxd7 54.Ng7 Rxb4
 311. 5. +- (3.13): 51...Qa8 52.Nf3 Ne5 53.Nxe5 dxe5 54.Bxd7 Rxd7
 312. 6. +- (3.37): 51...Re7 52.fxe7 Qxe7 53.Nf3 Bc8 54.Qh6 Qf8
 313. 7. +- (3.52): 51...Ne5 52.Nxh5 gxh5 53.Bxd7 Rxd7 54.Qg5+ Ng6 <--- Pogonina played
 314.  
 315. D=32
 316. 1. +- (4.67): 52.Nxh5 Bc8 53.Ng7 Rb7 54.Bxd7 Bxd7 55.h5 g5
 317. 2. +- (4.02): 52.Bxd7 Nxd7 53.Nxh5 Kh7 54.Ng7 Nxf6 55.Rxf6 Qxg7 <--- Muzychuk played
 318.  
 319. D=30
 320. 1. +- (4.14): 52...Nxd7 53.Nxh5 Kh7 54.Ng7 Nxf6 55.Rxf6 Qxg7
 321. 2. +- (4.90): 52...Rxd7 53.Nxh5 Bc8 54.Ng7 Rb7 55.h5 Bg4 <--- Pogonina played
 322. 3. +- (5.41): 52...c3 53.bxc3 Nxd7 54.Nxh5 Bc8 55.Ng3 Ne5
 323.  
 324. D=28
 325. 1. +- (5.00): 53.Nxh5 Bc8 54.Ng7 Rb7 55.h5 Bg4 56.hxg6 fxg6
 326. 2. +- (2.74): 53.Qg5 Kh7 54.Nxh5 Qh6 55.Nf4 Bc8 56.Kg3 Rc7
 327. 3. +- (2.11): 53.Ngf5 Kh7 54.Qg5 Rd8 55.Ne7 Ra8 56.Nf3 Nxf3
 328. 4. +- (2.06): 53.Nf3 Ng4 54.Nxh5 Qh6 55.Qxh6 Nxh6 56.Nf4 Ng4 <--- Muzychuk played
 329.  
 330. D=26
 331. 1. +- (2.13): 54...Qh6 55.Qxh6 Nxh6 56.Nf4 Ng4 57.Rc1 Nxf6
 332. 2. +- (2.30): 54...Bc8 55.Nd4 Rb7 56.Ng3 Bd7 57.Nc6 Qh6
 333. 3. +- (3.28): 54...Rc7 55.Qg5 Bc8 56.Ng7 c3 57.Nf5 Bxf5
 334. 4. +- (3.85): 54...Rd8 55.Qg5 Qh6 56.Qxg4 Qxh5 57.Qxh5 gxh5
 335. 5. +- (4.56): 54...Qe8 55.Qf4 Bxd5 56.Qxg4 Bxe4 57.Ng7 Bxf3+
 336. 6. +- (4.95): 54...c3 55.Qg5 cxb2 56.Qxg4 Qc8 57.Nf4 Rc7
 337. 7. +- (5.14): 54...Ne5 55.Nd4 Kh7 56.Ng7 Qa8 57.Ndf5 Kg8
 338. 8. +- (5.19): 54...Bxd5 55.exd5 Qh6 56.Nf4 Nxf6 57.Qd4 Qg7
 339. 9. +- (5.61): 54...Ba8 55.Qg5 Ne5 56.Nd4 Bxd5 57.exd5 Rb7
 340. 10. +- (5.67): 54...Kh8 55.Qg5 Qg8 56.Ng3 Nxf6 57.Qxf6+ Qg7
 341. 11. +- (6.12): 54...gxh5 55.Qg5+ Kh8 56.Qxh5+ Qh6 57.Qxg4 Rd8 <--- Pogonina played
 342. 12. +- (6.24): 54...Kh7 55.Qg5 gxh5 56.Qxh5+ Nh6 57.Kh1 Qh8
 343.  
 344. D=31
 345. 1. +- (7.48): 56...Qh6 57.Qxg4 Rd8 58.Ng5 Rf8 59.Qg3 Qh5
 346. 2. +- (+#41): 56...Nh6 57.Rg1 c3 58.bxc3 Rc7 59.Kh1 Rxc3 <--- Pogonina played
 347. 3. +- (+#7): 56...Kg8 57.Qxg4+ Kh8 58.Qh5+ Kg8 59.Ng5 Qg7
 348.  
 349. D=29, 20 778 MN, Komodo 9.3
 350. +#41 57.Rg1 Bc8 58.Kh1 Ra7 59.Rg7 Qxg7 60.fxg7+ Kxg7
 351. +#37 57.Kh2 Rc7 58.Kh1 c3 59.bxc3 Rxc3 60.Rg1 Rxf3 <--- Muzychuk played
 352. +12,64 57.Kh1 Bc8 58.Rg1 Ra7 59.Rg7 Qxg7 60.fxg7+ Kxg7
 353. +11,90 57.Ng5 Rc7 58.Kh2 Bc8 59.Rg1 Rb7 60.Kh1 Ra7
 354. +10,77 57.Kg3 c3 58.bxc3 Rc7 59.Rg1 Rc4 60.Kf4 Bxd5
 355.  
 356.  
 357. D=28
 358. 1. +- (+#37): 57...Bc8 58. Rg1 c3 59. bxc3 Rc7 60. Rg7 Qxg7
 359. 2. +- (+#36): 57. .. Rc7 58. Rg1 c3 59. bxc3 Bc8 60. Rg7 Qxg7
 360. 3. +- (+#28): 57. .. Kh7 58. Rg1 c3 59. bxc3 Bc8 60. e5 dxe5
 361. 4. +- (+#27): 57...Rd8 58. Rg1 Bc8 59. Rg7 Qxg7 60. fxg7+ Kh7
 362. 5. +- (+#23): 57...Bxd5 58.exd5 c3 59.bxc3 Rb7 60.Re1 Kh7
 363. 6. +- (+#20): 57...c3 58. Nd4 Bxd5 59. exd5 Qg8 60. Rg1 Qh7
 364. 7. +- (+#19): 57...Ba8 58.Nd4 Qg8 59.Rg1 Qh7 60.Rg7 Qxg7
 365. 8. +- (+#15): 57...Bc6 58.dxc6 Rc7 59.Nd4 Qg8 60.Qxh6+ Kxh7
 366. 9. +- (+#11): 57...Kg8 58.Nd4 Re7 59.Qg5+ Kh7 60.fxe7 Qh8
 367. 10. +- (+#9): 57...Qg8 58.Rg1 Qh7 59.Ng5 Ng4+ 60.Qxg4 Qg6 <--- Pogonina played
 368. 11. +- (+#7): 57...Qg7 58.fxg7+ Kxg7 59.Rg1+ Kf8 60.Qxh6+ Ke7
 369.  
 370. Final eval after 58. Rg1
 371. 1. +- (#8): 58...Qh7 59.Ng5 Ng4+ 60.Qxg4 Qg6 61.Qxd7 Qxf6 62.Nxf7+ Kh7 63.Ng5+ Kg8 64.Nh7+ Kh8 65.Nxf6 c3 66.Rg8#
 372. 2. +- (#7): 58...Qf8 59.Nd4 Bxd5 60.Nf5 Bxe4 61.Rg7 Qxg7 62.fxg7+ Kg8 63.Qxh6 f6 64.Qh8+ Kf7 65.g8Q#
 373.  
 374. *******************************
 375. LIST: Historical chess games analysis multiPV ----> http://pastebin.com/9psux9XU
 376. *******************************
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement