daily pastebin goal
96%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 7th, 2017 49 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.   ~ Þææ± ~~ ææ²æ ~                                           ~ æ²ææ ~~ ±ææÝ ~
 2.    ~ ææ²æ ~~±ßææÝ             Door In The Floor               Þææß±~~ æ²ææ ~
 3.     ~±ßææÝ  ~±ß²Ý~                                           ~޲߱~  Þææß±~
 4.      ~±ß²Ý~ ~~²Þæ                    DVDR                     æݲ~~ ~޲߱~
 5.      ~~²Þæ  ~±~æÝ~                                           ~Þæ~±~  æݲ~~
 6.      ~±~æÝ~ ~~²æ~  Tagline: The most dangerous secrets are    ~æ²~~ ~Þæ~±~
 7.      ~~²æ~C~±ÜæÝ ~          the ones we're afraid to tell    ~ Þæܱ~C~æ²~~
 8.     ~±ÜæÝ ~ ²ææ ~           ourselves.                        ~ ææ² ~ Þæܱ~
 9.    ~ ²ææ ~ Þæß±~                                               ~±ßæÝ ~ ææ² ~
 10.   ~ Þæß±~ ~æß ~    Plot Outline: Alternately tragic and comic,  ~ ßæ~ ~±ßæÝ ~
 11.    ~æß ~O~Þæ ~     an exploration of the complexities of love    ~ æÝ~O~ ßæ~
 12.   ~Þæ ~   æÝ~ ~    in both its brightest and darkest corners... ~ ~Þæ   ~ æÝ~
 13.    æÝ~ ~ ~Þ² ~                                                   ~ ²Ý~ ~ ~Þæ
 14.   ~Þ² ~   Þæ² ±                                                 ± ²æÝ   ~ ²Ý~
 15.    Þæ² ± ~ ææ²     iMDB RATING: 7.1/10 (524 votes)               ²ææ ~ ± ²æÝ
 16.   ~ ææ² R~~ ßæ² ~                                             ~ ²Üæ ~~R ²ææ ~
 17.    ~ ßæ² ~~ ²ßæ ~  Opening Weekend: 07/18/2004(47 screens)    ~ Üæ² ~~ ²æß ~
 18.    ~  ßææ ~  ²ææ ~                                           ~ ææ²  ~ ææß  ~
 19.      ± ²æÝ  ± ²æÝ  Release notes: Video-CCE-6Pass-5002        Þæ² ±  Þæ² ±
 20.     ~±ßææÝ R~±ß²Ý~                Extras Ripped              ~޲߱~R Þææß±~
 21.      ~±ß²Ý~ ~~²Þæ                 French AUdio Ripped         æݲ~~ ~޲߱~
 22.      ~~²Þæ  ~±~æÝ~                Commentary Audio Ripped    ~Þæ~±~  æݲ~~
 23.      ~±~æÝ~ ~~²æ~                                             ~æ²~~ ~Þæ~±~
 24.      ~~²æ~u~±ÜæÝ ~                                           ~ Þæܱ~u~æ²~~
 25.     ~±ÜæÝ ~ ²ææ ~                                             ~ ææ² ~ Þæܱ~
 26.    ~ ²ææ ~ Þæß±~                                               ~±ßæÝ ~ ææ² ~
 27.   ~ Þæß±~ ~æß ~                                                 ~ ßæ~ ~±ßæÝ ~
 28.    ~æß ~ ~Þæ ~                                                   ~ æÝ~ ~ ßæ~
 29.   ~Þæ ~   æÝ~ ~                                                 ~ ~Þæ   ~ æÝ~
 30.    æÝ~ ~P~Þ² ~                                                   ~ ²Ý~P~ ~Þæ
 31.   ~Þ² ~   Þæ² ±                                                 ± ²æÝ   ~ ²Ý~
 32.    Þæ² ± ~ ææ²                                                   ²ææ ~ ± ²æÝ
 33.   ~ ææ²  ~~ ßæ² ~                                             ~ ²Üæ ~~  ²ææ ~
 34.    ~ ßæ² ~~ ²ßæ ~                                             ~ Üæ² ~~ ²æß ~
 35.    ~  ßææ ~T ²ææ ~                                           ~ ææ² T~ ææß  ~
 36.      ± ²æÝ  ± ²æÝ                                             Þæ² ±  Þæ² ±
 37.       ± ²Ý~  ± ²Ý~                                           ~Þ² ±  ~Þ² ±
 38.      ~ ²Þæ  ~ ²Þæ                                             æݲ ~  æݲ ~
 39.       ± æÝ~  ± æÝ~                                           ~Þæ ±  ~Þæ ±
 40.    ~  Ü²æ~~  Ü²æ~                                             ~æ²Ü  ~~æ²Ü  ~
 41.    ~ ±ææÝ ~ ±ææÝ ~                                           ~ Þææ± ~ Þææ± ~
 42.   ~ æ²ææ ~ æ²ææ ~                                             ~ ææ²æ ~ ææ²æ ~
 43.    Þææß±~ Þææß±~                                               ~±ßææÝ ~±ßææÝ
 44.                          .C . O . R . R . u . P . T .
 45.  
 46.                                   2 . K . 4
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top