Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Mar 27th, 2012
187
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Brief van prof. dr. Nozeman aan raadsleden stadsdeel Oost.
 2.  
 3. 26 maart 2012
 4.  
 5. Aan:
 6. Griffie stadsdeel Oost gemeente Amsterdam
 7.  
 8. Geachte heer/mevrouw,
 9.  
 10. Op verzoek van een lid van het burgerinitiatief "Dierenasiel" de heer T. Schellekens is mij gevraagd als extern deskundige een beoordeling te geven van de Uitvoeringsovereenkomst Polderweggebied, welke het stadsdeelbestuur Oost van de gemeente Amsterdam in 2005 gesloten heeft met de ontwikkelingscombinatie OCP.
 11.  
 12. U treft mijn beoordeling in het onderstaande. Ik stel het op prijs indien u deze beoordeling wilt verspreiden onder de raadsleden in verband met de raadsvergadering a.s. maandag waarbij het tijdelijk gebruik van het Dierenasiel binnen het plangebied Oostpoort onderwerp van discussie zal zijn.
 13.  
 14. Met vriendelijke groet
 15.  
 16. Prof.dr. E.F. Nozeman
 17.  
 18. Beoordeling Uitvoeringsovereennkomst Polderweggebied
 19.  
 20.  
 21. Ik heb de verschillende onderdelen van deUitvoeringsovereenkomst gelezen alsmede de brief van Pesman advocaten.Ik kom niet tot een andere beoordeling dan het oordeel van het advocatenkantoor. Immers de Uitvoeringsovereenkomst geeft het stadsdeel een behoorlijke beleidsvrijheid ten aanzien van de uitgifte van kavels. In genoemde overeenkomst behoudt het Stadsdeel zich zelfs het recht voor om van het programma van het Stedenbouwkundig Plan af te wijken mits blijvend binnen de bepalingen van het vigerend bestemmingsplan. Er is weliswaar een verplichting om het Dierenasielgebouw te leveren aan OCP, maar er wordt niet vermeld wanneer dat dient te geschieden. De bijgeleverde planning is nadrukkelijk indicatief van aard en als zodanig niet bindend en hooguit richtinggevend qua uitvoeringstempo. De waarschijnlijkheid van het moeten of willen afwijken van de planning staat met zoveel woorden ook in de Uitvoeringsovereenkomst.Het indicatieve karakter van de planning heeft alleszins te maken met de onzekerheden waarmee projectontwikkeling, zeker in deze tijd, geconfronteerd wordt. Wammeer bijvoorbeeld sprake is van vraaguitval dan wel lastiger financiering kunnen dat dwingende redenen zijn om van die planning dan wel van het overeengekomen programma af te wijken.
 22.  
 23.  
 24. Een gebruiksovereenkomst gericht op tijdelijk gebruik van leegstaande ruimten is een geëigend middel voor de eigenaar om verloedering van het leegstaande te voorkomen cq tegen te gaan. In een dergelijke overeenkomst kan de eigenaar ontruiming door de gebruiker op elk moment vorderen waarbij een redelijke maar wel concreet omschreven termijn dient te worden vastgelegd. Juridisch is dit een prima instrument om het tijdelijk gebruik mogelijk te maken zonder dat de gebruiker rechten opbouwt leidend tot permanent gebruik. Wanneer geen vergoeding wordt gevraagd behalve voor de nutsvoorzieningen (gas,electra, water) is daarmee aan de essentialia van de gebruiksovereenkomst voor vastgoed voldaan.
 25.  
 26. Essentieel in deze is wel of van de zijde van het stadsdeelbestuur er bereidheid maar vooral politieke wil is om het Dierenasiel in gebruik te geven en het burgerinitiatief tot de `kraak`daarmee een meer formeel karakter te geven. In de geest van de Uitvoeringsovereenkomst dient het stadsdeelbestuur in overleg met OCP te treden.Maar zelfs als OCP bezwaren zou hebben tegen het tijdelijk in gebruik geven van het genoemde gebouw, dan nog kan het stadsdeelbestuur daartoe overgaan, wanneer naar zijn mening de aangevoerde argumenten van de zijde van OCP onvoldoende steekhoudend zijn. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer het ontbreekt aan concrete en onderbouwde planuitwerkingen, zodat de urgentie van levering ontbreekt.
 27.  
 28. Prof.dr. E.F. Nozeman
 29. Hoogleraar Vastgoedontwikkeling
 30. Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
 31. Rijksuniversiteit Groningen
 32. Landleven 1
 33. 9747 AD Groningen
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement