SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 18th, 2019 71 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. $${
 2. &versao = "1.0";
 3.  
 4. &homemob = "/home mobmexicano";
 5. &homevenda = "/home vendamobmexicano";
 6. &homevenda2 = "/home vendamobmexicano2";
 7. &home_com_bau_com_espadas = "/home baucomespadas";
 8. &delay_de_hit = "200ms"; ///// delay entre os golpes de espada;
 9. #durabilidade = 150; ///// limite de durabilidade para reparar/trocar;
 10. #vip = 0; ///// mude para 1 se quiser reparar a espada, ou para 2 se nao quiser (ele vai buscar na home &homevenda, acima);
 11. #id_espada = 0; ///// coloque o id da espada ou machado. [276 = espada de diamante];
 12. #mobspawn = 0; ///// mude para 1 se for blaze, 2 se for zumbi, 3 se for esqueleto, 4 se for lula ou 5 se for aranha;
 13. #venda_extra = 0; ///// se quiser vender o ferro que dropa em mob de zumbi, coloque 1. Caso contrario, coloque 2.
 14. #hits_antes_de_verificar = 60; //////// numero de hits antes de verificar o inventario;
 15. #vazios_para_vender = 2;
 16.  
 17. #id_ferro = 265;
 18. #id_olho_de_aranha = 375;
 19.  
 20. #gastolimite = #durabilidade_maxima - #durabilidade + 10;
 21. #yaw = %YAW%;
 22. #pitch = %PITCH%;
 23. #lookx = %YAW%;
 24. #lookx2 = #lookx + 180;
 25.  
 26. #xtrap = %XPOS%;
 27. #ytrap = %YPOS%;
 28. #ztrap = %ZPOS%;
 29. #item_extra = 999;
 30.  
 31. if(#lookx2 > 360); dec(#lookx2,360); endif;
 32. #ylook2 = %PITCH%;
 33. #lookx_lixeira = #lookx2 + 180;
 34. look(%#lookx2%,%#ylook2%);
 35. ifmatches(%DIRECTION%,"N"); &frente = "NORTH"; &tras = "SOUTH"; endif;
 36. ifmatches(%DIRECTION%,"E"); &frente = "EAST"; &tras = "WEST"; endif;
 37. ifmatches(%DIRECTION%,"S"); &frente = "SOUTH"; &tras = "NORTH"; endif;
 38. ifmatches(%DIRECTION%,"W"); &frente = "WEST"; &tras = "SOUTH"; endif;
 39.  
 40.  
 41. if(a);
 42.     unset(a);
 43.     log(" ");
 44.     log("&e&l[&fMacro &6&lMOB &2&lMEX&f&lIC&4&lANO&e&l] &r&cDesativado&f!");
 45.     echo("/g &f[&6mob &amex&fic&cano&f %&versao%] &cdesativado&f.")
 46.     stop;
 47. else;
 48.     log(" ");
 49.     log("&e&l[&fMacro &6&lMOB &2&lMEX&f&lIC&4&lANO&e&l] &r&aAtivado&f!");
 50.     set(a);
 51. endif;
 52.  
 53. do();
 54.     if((#id_espada == 276)||(#id_espada == 279)||(#id_espada == 267)||(#id_espada == 258)); break; endif;
 55.     clearchat;
 56.     log(" ");
 57.     log("&e&l[&fMacro &6&lMOB &2&lMEX&f&lIC&4&lANO&e&l] &r&fDigite o &6ID &fdas espada/machado.");
 58.     log(" ");
 59.     log(" ");
 60.     log("&e&l[&b&l276&e&l] &r&fespada de &bdiamante");
 61.     log("&e&l[&3&l279&e&l] &r&7machado de &3diamante");
 62.     log("&e&l[&7&l267&e&l] &r&fespada de &7ferro");
 63.     log("&e&l[&8&l258&e&l] &r&fmachado de &8ferro");
 64.     log(" ");
 65.     log(" ");
 66.     prompt(#id_espada,$$?,"digite sua resposta.")
 67. loop;
 68.  
 69.  
 70. if((#id_espada == 276)||(#id_espada == 279)); #id_bloco_para_reparar = 57; #durabilidade_maxima = 1561; endif;
 71. if((#id_espada == 267)||(#id_espada == 258)); #id_bloco_para_reparar = 42; #durabilidade_maxima = 250; endif;
 72.  
 73.  
 74. do();
 75.     if((#vip == 1)||(#vip == 2)); break; endif;
 76.     clearchat;
 77.     log(" ");
 78.     log("&e&l[&fMacro &6&lMOB &2&lMEX&f&lIC&4&lANO&e&l] &r&fVoce quer &rreparar &fa espada/machado?");
 79.     log(" ");
 80.     log(" ");
 81.     log("&e&l[&2&l1&e&l] &r&aSIM&f!");
 82.     log("&e&l[&4&l2&e&l] &r&cNAO&f! &0(&8pegar na &7%&home_com_bau_com_espadas%&0)");
 83.     log(" ");
 84.     log(" ");
 85.     prompt(#vip,$$?,"digite sua resposta.")
 86. loop;
 87. if(#vip == 1);
 88.     set(vip);
 89.     getidrel(0,-1,0,#chao);
 90.     if(#chao != 42);
 91.         log(" ");
 92.         log(" ");
 93.         log("&e&l[&fMacro &6&lMOB &2&lMEX&f&lIC&4&lANO&e&l] &r&fVoce &6&lprecisa &r&finiciar em cima");
 94.         log("&e&l[&fMacro &6&lMOB &2&lMEX&f&lIC&4&lANO&e&l] &r&fde um &7&lbloco &7&lde &7&lferro&f&r!");
 95.         unset(a);
 96.         log(" ");
 97.         log("&e&l[&fMacro &6&lMOB &2&lMEX&f&lIC&4&lANO&e&l] &r&cDesativado&f!");
 98.         stop;
 99.        
 100.     endif;
 101. else;
 102.     unset(vip);
 103. endif;
 104.  
 105.  
 106.    
 107.    
 108. endif;
 109.  
 110. do();
 111.     if((#mobspawn == 1)||(#mobspawn == 2)||(#mobspawn == 3)||(#mobspawn == 4)||(#mobspawn == 5)); break; endif;
 112.     clearchat;
 113.     log(" ");
 114.     log("&e&l[&fMacro &6&lMOB &2&lMEX&f&lIC&4&lANO&e&l] &r&fQual o seu &amobspawn&f?");
 115.     log(" ");
 116.     log(" ");
 117.     log("&e&l[&6&l1&e&l] &r&6blaze &0(&fvender &6blaze rod&0)");
 118.     log("&e&l[&c&l2&e&l] &r&czumbi &0(&fvender &ccarne podre&0)");
 119.     log("&e&l[&7&l3&e&l] &r&7esqueleto &0(&fvender &7osso&0)");
 120.     log("&e&l[&9&l4&e&l] &r&9lula &0(&fvender &9saco de tinta&0)");
 121.     log("&e&l[&8&l5&e&l] &r&8aranha &0(&fvender &8linha&0)");
 122.     log(" ");
 123.     log(" ");
 124.     prompt(#mobspawn,$$?,"digite sua resposta.")
 125. loop;
 126.  
 127. if(#mobspawn == 1); #id_item_loot = 369; endif;
 128. if(#mobspawn == 2); #id_item_loot = 367; endif;
 129. if(#mobspawn == 3); #id_item_loot = 352; endif;
 130. if(#mobspawn == 4); #id_item_loot = 351; endif;
 131. if(#mobspawn == 5); #id_item_loot = 287; endif;
 132.  
 133. &item_a_mais = "^999$";
 134. if(#mobspawn == 2);
 135.     do();
 136.         if((#venda_extra == 1)||(#venda_extra == 2)); break; endif;
 137.         clearchat;
 138.         log(" ");
 139.         log("&e&l[&fMacro &6&lMOB &2&lMEX&f&lIC&4&lANO&e&l] &r&fDeseja vender &fferro&f?");
 140.         log(" ");
 141.         log(" ");
 142.         log("&e&l[&2&l1&e&l] &r&aSIM&f! &0(&e%&homevenda2%&0)");
 143.         log("&e&l[&4&l2&e&l] &r&cNAO&f!");
 144.         log(" ");
 145.         log(" ");
 146.         prompt(#venda_extra,$$?,"digite sua resposta.");
 147.         if(#venda_extra == 1); &item_a_mais = "^%#id_ferro%$"; #item_extra = #id_ferro; endif;
 148.     loop;
 149. endif;
 150. if(#mobspawn == 5);
 151.     do();
 152.         if((#venda_extra == 1)||(#venda_extra == 2)); break; endif;
 153.         clearchat;
 154.         log(" ");
 155.         log("&e&l[&fMacro &6&lMOB &2&lMEX&f&lIC&4&lANO&e&l] &r&fDeseja vender &5olho de aranha&f?");
 156.         log(" ");
 157.         log(" ");
 158.         log("&e&l[&2&l1&e&l] &r&aSIM&f! &0(&e%&homevenda2%&0)");
 159.         log("&e&l[&4&l2&e&l] &r&cNAO&f!");
 160.         log(" ");
 161.         log(" ");
 162.         prompt(#venda_extra,$$?,"digite sua resposta.");
 163.         if(#venda_extra == 1); &item_a_mais = "^%#id_olho_de_aranha%$"; #item_extra = #id_olho_de_aranha; endif;
 164.     loop;
 165. endif;
 166.  
 167. &itens_para_nao_jogar_fora = "^%#id_espada%$|^%#id_item_loot%$|^%#id_bloco_para_reparar%$|%&item_a_mais%|^999$|^998$|^997$"; //// itens que nao vai jogar fora. Se quiser, troque os 999, 998 e 997 por ids que ele nao vai dropar.
 168.  
 169. look(%#lookx2%,%#ylook2%);
 170.  
 171. do();
 172.     do(%#hits_antes_de_verificar%);
 173.         if(%ITEM% != #id_espada);
 174.             do(20);
 175.                 pick(%#id_espada%);
 176.             until(%ITEM% == #id_espada);
 177.             if(%ITEM% != #id_espada);
 178.                 set(vender);
 179.                 set(trocar_espada);
 180.                 break;
 181.             endif;
 182.         endif;
 183.             if((%DURABILITY% <= #durabilidade)&&(%ITEM% == #id_espada));
 184.                 if(vip);
 185.                     unset(trocar_espada);
 186.                     unset(troquei_espada);
 187.                     look(%&frente%);
 188.                     look(+0,+90);
 189.                     wait(500ms);
 190.                     key(use);
 191.                     wait(1000ms);
 192.                     if(%DURABILITY% <= #durabilidade);
 193.                         keydown(jump);
 194.                         wait(10ms);
 195.                         keyup(jump);
 196.                         wait(1000ms);
 197.                         if(%DURABILITY% <= #durabilidade);
 198.                             look(%&frente%);
 199.                             look(+0,+90);
 200.                             key(use);
 201.                             if((%DURABILITY% <= #durabilidade)&&(%DURABILITY% > 10));
 202.                            
 203.                                 look(%#lookx2%,%#ylook2%);
 204.                                 key(attack);
 205.                                 wait(300ms);
 206.                                 key(attack);
 207.                                 wait(300ms);
 208.                                 if(%DURABILITY% <= #durabilidade);
 209.                                    
 210.                                     do();
 211.                                         echo("/spawn");
 212.                                         wait(300ms);
 213.                                         do(50);
 214.                                             wait(200ms);
 215.                                             if((%XPOS% != %#xtrap%)||(%YPOS% != %#ytrap%)||(%ZPOS% != %#ztrap%));
 216.                                                 break;
 217.                                             endif;
 218.                                         loop;
 219.                                         if((%XPOS% != %#xtrap%)||(%YPOS% != %#ytrap%)||(%ZPOS% != %#ztrap%));
 220.                                             break;
 221.                                         endif;
 222.                                     loop;
 223.                                     do();
 224.                                         Echo(%&homemob%);
 225.                                         do(50);
 226.                                             wait(200ms);
 227.                                             if((%XPOS% == %#xtrap%)&&(%YPOS% == %#ytrap%)&&(%ZPOS% == %#ztrap%));
 228.                                                 break;
 229.                                             endif;
 230.                                         loop;
 231.                                         if((%XPOS% == %#xtrap%)&&(%YPOS% == %#ytrap%)&&(%ZPOS% == %#ztrap%));
 232.                                             break;
 233.                                         endif;
 234.                                     loop;
 235.                                    
 236.                                     keydown(jump);
 237.                                     wait(10ms);
 238.                                     keyup(jump);
 239.                                     wait(300ms);
 240.                                 endif;
 241.                             endif;
 242.                         endif;     
 243.                     endif;
 244.                 else;
 245.                     set(vender);
 246.                     set(trocar_espada);
 247.                     break;
 248.                 endif;
 249.             else;
 250.                 look(%#lookx2%,%#ylook2%);
 251.                 if(%GUI% == "GUICHAT");
 252.                     log(" ");
 253.                     log("&e&l[&fMacro &6&lMOB &2&lMEX&f&lIC&4&lANO&e&l] &r&fChat aberto. &6Aguardando...");
 254.                     log(" ");
 255.                     do(500);
 256.                         wait(50ms);
 257.                         if(%GUI% != "GUICHAT");
 258.                             break;
 259.                         endif;
 260.                     loop;
 261.                     do(500);
 262.                         wait(50ms);
 263.                         if(%GUI% != "GUICHAT");
 264.                             break;
 265.                         endif;
 266.                     loop;
 267.                     if(%GUI% == "GUICHAT");
 268.                         log(" ");
 269.                         log("&e&l[&fMacro &6&lMOB &2&lMEX&f&lIC&4&lANO&e&l] &r&fVoce esta no chat ha &6muito tempo&f. &6Retomando...");
 270.                         log(" ");
 271.                         gui();
 272.                     endif;
 273.                 endif;
 274.                 if(%DURABILITY% > 10); Key(attack); endif;
 275.                 wait(%&delay_de_hit%);
 276.             endif;
 277.            
 278.     loop;
 279.  
 280.     unsafe;
 281.         gui(inventory);
 282.         #vazio = 0;
 283.         For(#slot,9,44);
 284.             getslotitem(%#slot%,#oq);
 285.             if(#oq == 0);
 286.                 inc(#vazio,1);
 287.             endif;
 288.         Next;
 289.         Gui();
 290.         if(#vazio <= #vazios_para_vender);
 291.             set(vender);
 292.             #vazio == 0;
 293.         endif;
 294.     endunsafe;
 295.     if(vender);
 296.         look(%#lookx_lixeira%,45);
 297.         wait(500ms);
 298.         unsafe;
 299.             gui(inventory);
 300.             for(#slot,9,44);
 301.                 getslotitem(%#slot%,#oq)
 302.                 ifmatches(%#oq%,%&itens_para_nao_jogar_fora%);
 303.                 else;
 304.                     slotclick(%#slot%,l,false);
 305.                     slotclick(-999);
 306.                 endif;
 307.             next;
 308.         endunsafe;
 309.         do();
 310.             Echo(%&homevenda%);
 311.             wait(300ms);
 312.             echo("/menuloja off");
 313.             do(50);
 314.                 wait(200ms);
 315.                 if((%XPOS% != %#xtrap%)||(%YPOS% != %#ytrap%)||(%ZPOS% != %#ztrap%));
 316.                     break;
 317.                 endif;
 318.             loop;
 319.             if((%XPOS% != %#xtrap%)||(%YPOS% != %#ytrap%)||(%ZPOS% != %#ztrap%));
 320.                 break;
 321.             endif;
 322.         loop;
 323.         wait(100ms);
 324.         echo("/esconder");
 325.         do(20);
 326.             Key(attack);
 327.             wait(500ms);
 328.             Key(attack);
 329.             Wait(400ms);
 330.             unsafe;
 331.                 do(); gui(inventory); until(%GUI% == "GUIINVENTORY");
 332.                 Getslot(%#id_item_loot%,#slot);
 333.                 if(#slot >= 9);
 334.                     gui();
 335.                 else;
 336.                     gui();
 337.                     break;
 338.                 endif;
 339.                 gui();
 340.             endunsafe;
 341.         loop;
 342.         if(#venda_extra == 1);
 343.             #xantes = %XPOS%; #zantes = %ZPOS%; #yantes = %YPOS%;
 344.             do();
 345.                 Echo(%&homevenda2%);
 346.                 wait(300ms);
 347.                 echo("/menuloja off");
 348.                 do(50);
 349.                     wait(200ms);
 350.                     if((%XPOS% != %#xantes%)||(%YPOS% != %#yantes%)||(%ZPOS% != %#zantes%));
 351.                         break;
 352.                     endif;
 353.                 loop;
 354.                 if((%XPOS% != %#xantes%)||(%YPOS% != %#yantes%)||(%ZPOS% != %#zantes%));
 355.                     break;
 356.                 endif;
 357.             loop;
 358.             wait(100ms);
 359.             echo("/esconder");
 360.             do(20);
 361.                 Key(attack);
 362.                 wait(500ms);
 363.                 Key(attack);
 364.                 Wait(400ms);
 365.                 unsafe;
 366.                     do(); gui(inventory); until(%GUI% == "GUIINVENTORY");
 367.                     Getslot(%#item_extra%,#slot);
 368.                     if(#slot >= 9);
 369.                         gui();
 370.                     else;
 371.                         gui();
 372.                         break;
 373.                     endif;
 374.                     Gui();
 375.                    
 376.                 endunsafe;
 377.             loop;
 378.         endif;
 379.        
 380.        
 381.         do();
 382.             Echo(%&homemob%);
 383.             do(50);
 384.                 wait(200ms);
 385.                 if((%XPOS% == %#xtrap%)&&(%YPOS% == %#ytrap%)&&(%ZPOS% == %#ztrap%));
 386.                     break;
 387.                 endif;
 388.             loop;
 389.             if((%XPOS% == %#xtrap%)&&(%YPOS% == %#ytrap%)&&(%ZPOS% == %#ztrap%));
 390.                 break;
 391.             endif;
 392.         loop;
 393.        
 394.         unset(vender);
 395.     endif;
 396.     if(trocar_espada);
 397.         unsafe;
 398.             gui(inventory);
 399.             unset(troquei_espada);
 400.             unset(trocar_espada);
 401.             unset(temespadaboa);
 402.             for(#slot,36,44);
 403.                 getslotitem(%#slot%,#oq);
 404.                 if(#oq == #id_espada);
 405.                     slotclick(%#slot%,l,true);
 406.                     wait(300ms);
 407.                 endif;
 408.             next;
 409.             for(#slot,9,44);
 410.                 getslotitem(%#slot%,#oq,#stack,#gasto);
 411.                 if((#oq = #id_espada)&&(#gasto < #gastolimite));
 412.                     set(temespadaboa);
 413.                     break;
 414.                 endif;
 415.             next;
 416.         endunsafe;
 417.         if(temespadaboa);
 418.             unset(temespadaboa);
 419.             slotclick(%#slot%,l,false);
 420.             wait(200ms);
 421.             slotclick(36,l,false);
 422.             wait(200ms);
 423.             slotclick(%#slot%,l,false);
 424.             wait(200ms);
 425.             set(troquei_espada);
 426.         endif;
 427.         gui();
 428.        
 429.        
 430.         if(troquei_espada);
 431.             unset(pegar_espada_nova);
 432.             unset(troquei_espada);
 433.         else;
 434.             set(pegar_espada_nova);
 435.             unset(troquei_espada);
 436.         endif;
 437.        
 438.            
 439.         if(pegar_espada_nova);
 440.             do();
 441.                 echo("%&home_com_bau_com_espadas%");
 442.                 wait(300ms);
 443.                 do(50);
 444.                     wait(200ms);
 445.                     if((%XPOS% != %#xtrap%)||(%YPOS% != %#ytrap%)||(%ZPOS% != %#ztrap%));
 446.                         break;
 447.                     endif;
 448.                 loop;
 449.                 if((%XPOS% != %#xtrap%)||(%YPOS% != %#ytrap%)||(%ZPOS% != %#ztrap%));
 450.                     break;
 451.                 endif;
 452.             loop;
 453.             do(20);
 454.                 if((%HITID% == 54)||(%HITID% == 146));
 455.                     wait(500ms);
 456.                     break;
 457.                 else;
 458.                     wait(300ms);
 459.                 endif;
 460.             loop;
 461.             do(15);
 462.                 key(use);
 463.                 wait(500ms);
 464.                 if(%GUI% == "GUICHEST"); break; endif;
 465.             loop;
 466.             unsafe;
 467.                 for(#slot,54,89);
 468.                     getslotitem(%#slot%,#oq);
 469.                     if(#oq = #id_espada);
 470.                         slotclick(%#slot%,l,true);
 471.                         wait(200ms);
 472.                     endif;
 473.                 next;
 474.                 wait(100ms);
 475.                 for(#slot,0,53);
 476.                     getslotitem(%#slot%,#oq,#stack,#gasto);
 477.                     if((#oq = #id_espada)&&(#gasto < #gastolimite));
 478.                         slotclick(%#slot%,l,true);
 479.                         wait(200ms);
 480.                         break;
 481.                     endif;
 482.                 next;
 483.             endunsafe;
 484.            
 485.             do(); gui(); wait(50ms); until(%GUI% == "NONE");
 486.             do();
 487.                 Echo(%&homemob%);
 488.                 do(50);
 489.                     wait(200ms);
 490.                     if((%XPOS% == %#xtrap%)&&(%YPOS% == %#ytrap%)&&(%ZPOS% == %#ztrap%));
 491.                         break;
 492.                     endif;
 493.                 loop;
 494.                 if((%XPOS% == %#xtrap%)&&(%YPOS% == %#ytrap%)&&(%ZPOS% == %#ztrap%));
 495.                     break;
 496.                 endif;
 497.             loop;
 498.             unset(pegar_espada_nova);
 499.         endif;
 500.        
 501.     endif;
 502. loop;
 503. }$$
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top