ZNZNCOOP

BinarySerializer

Dec 26th, 2015
94
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. local binser = {}
 2.  
 3. binser.version = "0.0.1"
 4.  
 5. function binser.serialize(t)
 6.     if(type(t) ~= 'table') then
 7.         error("serialize t argument not table.")
 8.     end
 9.     local bin = binser.wbyte(3)..binser.wbyte(3)..binser.wbyte(3)..binser.wtbyte({binser.getBytes(#binser.version)})..binser.version
 10.     for k,v in pairs(t) do
 11.         bin = bin..binser.wtbyte({6, 6, 6, 6, 6})
 12.         if(type(k) == "number") then
 13.             bin = bin..binser.wbyte(4)..binser.wtbyte({binser.getBytes(k)})
 14.         elseif(type(k) == "string") then
 15.             bin = bin..binser.wbyte(5)..binser.wtbyte({binser.getBytes(#tostring(k))})..tostring(k)
 16.         end
 17.         bin = bin..binser.wtbyte({7, 7, 7, 7, 7})
 18.         if(type(v) == "number") then
 19.             bin = bin..binser.wbyte(4)..binser.wtbyte({binser.getBytes(v)})
 20.         elseif(type(v) == "string") then
 21.             bin = bin..binser.wbyte(5)..binser.wtbyte({binser.getBytes(#v)})..v
 22.         elseif(type(v) == "table") then
 23.             bin = bin..binser.serialize(v)
 24.         elseif(type(v)) == "boolean" then
 25.             local boolean = 0
 26.             if(v == true) then boolean = 1 end
 27.             if(v == false) then boolean = 0 end
 28.             bin = bin..binser.wbyte(6)..binser.wbyte(boolean)
 29.         elseif(type(v) == "function") then
 30.             error("value in function.")
 31.         end
 32.     end
 33.     return bin
 34. end
 35.  
 36. function binser.unserialize(str)
 37.     local bytes = {}
 38.     local len = #str
 39.     for i = 1, len do
 40.         bytes[i] = string.byte(str, i)
 41.         --io.write(bytes[i].." ")
 42.     end
 43.     --print() print()
 44.     local p = 1
 45.     if(bytes[p + 0] == 3 and bytes[p + 1] == 3 and bytes[p + 2] == 3) then
 46.         p = p + 3
 47.         local len = binser.getNumber({bytes[p + 0], bytes[p + 1], bytes[p + 2], bytes[p + 3]})
 48.         p = p + 4
 49.         local version = string.sub(str, p, p + len - 1)
 50.         local len = #bytes
 51.         local tableout = {}
 52.         local key, value = nil, nil
 53.         while p < len do
 54.             if(bytes[p + 0] == 6 and bytes[p + 1] == 6 and bytes[p + 2] == 6 and bytes[p + 3] == 6 and bytes[p + 4] == 6) then
 55.                 p = p + 5
 56.                 if(bytes[p] == 4) then
 57.                     p = p + 1
 58.                     key = binser.getNumber({bytes[p + 0], bytes[p + 1], bytes[p + 2], bytes[p + 3]})
 59.                     p = p + 4
 60.                 end
 61.                 if(bytes[p] == 5) then
 62.                     p = p + 1
 63.                     local length = binser.getNumber({bytes[p + 0], bytes[p + 1], bytes[p + 2], bytes[p + 3]})
 64.                     p = p + 4
 65.                     key = string.sub(str, p, p + length - 1)
 66.                     p = p + length - 1
 67.                 end
 68.             end
 69.             if(bytes[p + 0] == 7 and bytes[p + 1] == 7 and bytes[p + 2] == 7 and bytes[p + 3] == 7 and bytes[p + 4] == 7) then
 70.                 p = p + 5
 71.                 if(bytes[p] == 4) then
 72.                     p = p + 1
 73.                     value = binser.getNumber({bytes[p + 0], bytes[p + 1], bytes[p + 2], bytes[p + 3]})
 74.                     p = p + 4
 75.                     tableout[key] = value
 76.                 elseif(bytes[p] == 5) then
 77.                     p = p + 1
 78.                     local length = binser.getNumber({bytes[p + 0], bytes[p + 1], bytes[p + 2], bytes[p + 3]})
 79.                     p = p + 4
 80.                     value = string.sub(str, p, p + length - 1)
 81.                     tableout[key] = value
 82.                     p = p + length - 1
 83.                 elseif(bytes[p] == 6) then
 84.                     p = p + 1
 85.                     value = bytes[p]
 86.                     if(value == 1) then
 87.                         value = true
 88.                     elseif(value == 0) then
 89.                         value = false
 90.                     end
 91.                     tableout[key] = value
 92.                 end
 93.             end
 94.             p = p + 1
 95.         end
 96.         return tableout, p
 97.     end
 98.     return nil
 99. end
 100.  
 101. function binser.wbyte(byte)
 102.     return string.char(byte)
 103. end
 104.  
 105. function binser.getBytes(number)
 106.     local o = 255
 107.     local n1, n2, n3, n4 = 0, 0, 0, 0
 108.     n1 = number%o
 109.     number = math.floor(number/o)
 110.     n2 = number%o
 111.     number = math.floor(number/o)
 112.     n3 = number%o
 113.     number = math.floor(number/o)
 114.     n4 = number%o
 115.     number = math.floor(number/o)
 116.     return n1, n2, n3, n4
 117. end
 118.  
 119. function binser.getNumber(bytes)
 120.     if(type(bytes) ~= "table") then
 121.         error("getNumber bytes not table.")
 122.     end
 123.     local number = 0
 124.     local p = 0
 125.     for i = 1, #bytes do
 126.         number = number + bytes[i] * math.pow(255, p)
 127.         p = p + 1
 128.     end
 129.     return number
 130. end
 131.  
 132. function binser.wtbyte(t)
 133.     if(type(t) ~= "table") then
 134.         error("t not table.")
 135.     end
 136.     local bin = ""
 137.     for i=1, #t do
 138.         bin = bin..binser.wbyte(t[i])
 139.     end
 140.     return bin
 141. end
 142.  
 143. function binser.showt(t)
 144.     if(type(t) ~= "table") then
 145.         error("t not table.")
 146.     end
 147.     for i = 1, #t do
 148.         io.write(t[i].." ")
 149.     end
 150.     print()
 151. end
 152.  
 153. return binser
RAW Paste Data