SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 12th, 2017 71 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. GKOM - kolos 3
 2.  
 3. 1. Kompresja JPEG - stratna
 4. - pozwala na kompresję 30:1 bez zauważalnych strat
 5. - algorytm
 6.     - dzielenie obrazu na bloki 8x8
 7.     - konwertowanie z RGB na YUV, dalsze kroki niezależnie dla składowych YUV
 8.     - transformata DCT
 9.     - kwantyzacja:
 10.         - zamienianie sporej liczby współczynników transformaty na zera
 11.         - korzystamy z tablicy 8x8
 12.         - kolejno dzieli się współczynniki transformaty przez wartości z tablicy pomocniczej, zaokrąglając w dół
 13.         - jest to operacja nieodwracalna
 14.         - wartości są dobrane tak by pozbyć się tych liczb, które niosą małą ilość informacji, zerowany zazwyczaj prawy dolny róg bloki
 15.     - kodowanie metodą RLE porządkiem ZigZag(żeby złapać zera w dolnym prawym rogu), następnie huffmanem(coś z pikselem DC, ale nie czaje - chyba połączenie z innymi blokami)
 16. 2. Kompresja RLE
 17. - bezstratna
 18. - polega na zapisywaniu ile razy pod rząd pojawia się dany bajt
 19. - można kodować wiersze, bądź kolumny, bądź też takim wężykiem - porządek ZigZag
 20. - można kodować oddzielnie rgb, bądź razem
 21.  
 22. 2. Kompresja Huffmana
 23. - bezstratna, można nią skopmresować wszystko(czyli dowolny ciąg bajtów)
 24. - czyli to drzewko
 25.  
 26. 2. Kompresja LZW
 27. - strumieniowa, bezstratna, słownikowa
 28.  
 29. 3. Diagram Woroneja(Voronoi)
 30. - dzieli obszar na n obszarów, tak że każdy z punktów ma swój obszar, taki że dowolny punkt z tegoż obszaru jest bliżej do zadanego punktu niż jakiegokolwiek innego
 31. - diagram Woronoja jest grafem fualnym grafu Delone(wyznacza triangulację)
 32. - założenie: żadne 4 punkty nie leżą na jednym okręgu
 33. - własności:
 34.     - pośrednio rozwiązuje problem triangulacji(bo najpierw do Delone)
 35.     - punkty należące do obszarów otwartych należą do otoczki wypukłej
 36.     - w każdym wierzchołku znajdują się dokładnie 3 krawędzie
 37.     - każdy wierzchołek jest środkiem okręgu przechodzącego przez 3 pkt ze zbioru punktów, okrąg ten nie zawiera żadnego punktu wewnątrz
 38.     - możemy szybko wyszukać najbliższe punkty
 39. - algorytm:
 40.     dla każdej pary punktów znajdź środek między nimi - weź część wspólną obszaru
 41.  
 42. 3. Graf Delone(triangulacja Delone)
 43. - graf Delone jest grafem dualnym diagramu Woronoja
 44.  
 45. - własności
 46. 4. Bryły brzegowe - wykrywanie kolizji
 47. - na prostych bryłach można łatwo dokonywać wykrywania kolizji
 48. - AABB(axis-aligned bounding box)
 49. - OBB(oriented bounding box)
 50. - k-DOP(discrete oriented polytope)
 51. potrzebne szybkie liczenie wielomianu - metoda Hornera, metoda przyrostowa
 52. 5. Metoda energetyczna - Radiosity
 53. - jest to metoda wyznaczania oświetlenia uwzględniając pochłonięcia i rozproszenia(odbicia nie) światła przez wszystkie obiekty w scenie. Nie uwzględnia położenia obserwatora - tzn pomijane są efekty typu rozbłyski na powierzchniach metalicznych, odbić zwierciadlanych itp. W każdym przebiegu liczone jest światło padające i rozproszone. Scena dzielona jest na zbiór
 54.  
 55. 6. Mapowanie normalnych
 56.  
 57. 7. Tekstury
 58. - elementarny element tekstury jest określany jako teksel
 59. - odwzorujemy poszczególne teksele na piksele obrazu, może zdażyć się taka sytuacja, że pikselowi odpowiada np parę tekseli,wtedy liczymy średnią
 60. - bump mapping - technika teksturowanie, która symuluje wypukłości powierzchni, bez ingerencji w geometrię obiektu trójwymiarowego
 61. - przy odwzorowaniu tekstury na złożony obiekt można stosować odwzorowanie na pośrednią powierzchnię
 62. - mipmapping - technika teksturowania bitmapami wykorzystywana w grafice 3D, która pozwala uniknąć artefaktów. Polega na stworzeniu serii MIPmap tekstur o różnych rozmiarach, które są wynikiem skalowania wyjściowej tekstury. Następnie do teksturowania używana jest bitmapa, której rozdzielczość wystarczy do reprezentowania obiektu obserwowanego z pewnej odległości(od odległości zależy, która mipmapa zostanie wybrana) #LOD(Level of Detail)
 63. - Ptex(Per-face texturing)
 64.     system alternatywny do UV, każdy wielokąt może mieć niezależną teksturę
 65. 8. Animacja
 66. - częstotliwość odświeżania(jak często pokazywane nowe klatki), częstotliwość uaktualniania(jak często obliczane nowe klatki)
 67. - warping
 68.     deformowanie obiektów, polegające na zmianie ich kształtów, np przesuwanie wierzchołków figur, lub punktów sterujących krzywą itp
 69. - morfing
 70.     zmienianie jednego obiektu w drugi
 71. - klatka kluczowa(keyframes:
 72.     element łączący klatki pośrednie w procesie animacji
 73.     czyli punkt kontrolny pomiędzy klatkami pośrednimi, klatki pośrednią są wynikiem interpolacji pomiędzy klatkami kluczowymi
 74. 9. Stereoskopia - technika obrazowa sprawiająca wrażenie widzenia przestrzennego
 75. - polega na pokazaniu dwóch obrazów - widzianych z perspektywy prawego i lewego oka
 76. - obrazy te różnią się kątem widzenia oraz szczegółami z wzajemnego przesłaniania się obiektów - te informacje niosą dane o trzecim wymiarze
 77. - w mózgu obrazy te są łączone w jeden trojwymiarowy, przestrzenny obraz cyklopowy
 78. - autostereoskopia - mechanizm, który nie potrzebuje dodatkowych okularów w celu przekazania trzeciego wymiaru
 79.     - systemy: dwuwidokowe, dwuwidokowe ze śledzeniem głowy, wielowidokowe(obserwator może być w dowolnym miejsu w polu widzenia, może być wiele obserwatorów, brak śledzenia głowy)
 80. 10. Algorytm Grahama
 81. - algorytm znajdowania otoczki wypukłej dla przesztrzeni 2D(nie istnieje dla większe liczby wymiarów)
 82. - algorytm:
 83.     1 wybierz punkt Po o najniższej wsp y
 84.     2 przesuń wszystkie punkty, tak by Po był w początku układu wsp
 85.     3 posortuj po: kąt pomiędzy OPi, a OX; odległości Pi od początku układu wsp
 86.     4 wybierz punkt o najmniejszej y
 87.     5 weź trzy kolejne pkt: A, B, C
 88.         5a jeśli B należy do AOC: usuń go i go to 5
 89.         5b jeśli nie należy: może należeć do otoczki
 90.  
 91.  
 92. 11. Monitor wolumetryczny
 93.  
 94. 12. Odwzorowanie środowiskowe
 95.  
 96. 13. Kinematyka odwrotna
 97.  
 98. 14. Sztuczna rękawica w sztucznej rzeczywistości
 99.  
 100. 15. Formaty plików
 101. - w każdym z formatów można na ogól wyróżnić części:
 102.     - nagłówek: dane o obrazie, autor, itp
 103.     - opis obrazu: dane charakteryzujące obraz jako całość, rozdzielczość, liczba bitów/piksel, sposób reprezentacji informacji o barwie, rodzaju użytej kompresji itp
 104.     - określoną reprezentację obrazu, info dodatkowe
 105. - TIFF(Tag Image File Format)
 106.     pozwala na zapamiętanie:
 107.         - obrazów bitmapowych w różnych rozdzielczościach
 108.         - czarnobiałe,kolorowe(do 24 bitów/piksel)
 109.         - RGBm CMYK, YCbCr
 110.         - przzroczystość piksela
 111.         - kompresje: brak, RLE, LZW, JPEG, inne
 112. - GIF(Graphics Intercharge Format)
 113.     - wykorzystuje kompresję bezstratną LZW(chronioną patentem)
 114.     - przechowuje obrazy barwne o 256 różnych barwach(8bitów/piksel)
 115.     - przezroczystość tła
 116.     - pamiętanie w pliku wielu obrazów => animacja
 117.     - jego rozwój hamowany jest patentem
 118. - PNG(Portable Network Graphics)
 119.     - odpowiedź na patent GIFu,
 120.     - kompresja bezstratna LZ77(podróba LZW, nie objęta patentem), potem Huffman
 121.     - do 48 bitów na piksel(1,2,4,8 lub 16 bitów/skladowa piksela)
 122.     - kanał alfa do przezroczystości(alfa = 0, całkowicie przezroczysty)
 123.     - dopuszcza 5 metod reprezentowania koloru piksela
 124.         - RGB(kolejność RGB)
 125.         - paleta kolorów: info o konkretnym pikselu jest indeksem do palety, która jest dołączona do pliku
 126.         - jakieś jeszcze
 127.     - przewidziano możliwość rozwiązywania problemu przenoszenia obrazów między różnymi urządzeniami.
 128.     - pozwala opisywać jedynie obrazy statyczne(opracowywane format MNP, który może to rozwiąże)
 129.     - ma wbudowane metody kontroli poprawności danych przy kompresji/dekompresji co może być szczególnie istotne przy transmisji
 130. - JPG
 131.     - kompresa stratna
 132.     - pozwala zapisywać obrazy skompresowane metodą JPEG
 133.     - najczęściej do przechowywanie obrazów 24bitów/piksel
 134.  
 135. 16. Powierzchnia NURBS
 136.  
 137. 17. Filtracja:
 138. - metoda cyfrowego przetwarzania obrazu: operacja matematyczna na pikselach obrazu
 139. - stosowana w celu wyszczególnienia w obrazie cech, które nie są widoczne gołym okiem
 140. - np, podkreślenie krawędzi, rogów, usuwanie szumów,
 141. - dolnoprzepustowy, górnoprzepustowy, medianowy
 142. - fajny przykład: zdjęcie fragmentu Saturna: normalne, podczerwieni, nadfiolecie. Poprzez filtracje i złożenie naukowcom udało się znaleźć cośtam co ich interesowało, i ta metoda stała się używana powszechnie
 143. - charakterystyki: oś OX częstotliwość, oś OY przepuszczanie
 144.  
 145. 18. Mapowanie środowiskowe:
 146. - technologia, która pozwala na symulowanie odbić od powierzchni
 147. -
 148.  
 149. 19. Marching Cubes
 150.  
 151. N. Pojęcia i inne
 152. - histogram obrazu
 153.     wykres, na osi x konkretna barwa, na osi y ilość wystąpień pikseli o takiej barwie
 154. - morfing:
 155.     zmiana kształtu
 156. - warping
 157. - otoczka wypukła: dla pewnego zbioru punktów - najmniejszy(w sensie inkluzji) zbiór wypukły zawierający tenże zbiór, ozn:= otoczką zbioru A jest conv A
 158. - kinematyka odwrotna(IK - Inverse Kinematic): metoda animacji złożonych obiektów, obiekty ustawiane są w relacji rodzic-dziecko, połączenia obiektów posiadają pewne ograniczenia(kąt ruchu), znamy jedynie położenia poszczególnych pkt obiektów i na ich podstawie musimy obliczyć wartości kątów dla złącz pomiędzy obiektami; dane położenie kilku brył; należy określić wartości kątów dla złącz
 159. - kinematyka prosta(Forward Kinematic): obiekty(tak jak w IK) są w relacjach rodzic-dziecko, dokładnie określa się ruchy poszczególnych obiektów, znamy bezpośrednio kąty pomiędzy obiektami; dane są kąty wszystkich złącz - należy określić położenia wszystkich brył;
 160. - posteryzacja: negatywny efekt pojawiania się tego samego odcienia na dużej powierzchni
 161. - interpolacja Hermite'a
 162. - interpolacja za pomocą krzywych sklejanych Catmulla-Roma
RAW Paste Data
Top