SHARE
TWEET

RobociChoboci

a guest Apr 25th, 2019 62 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. % program na hladanie kociek robotom v bludisku s prekazkami,
 2. % robot ma 3 snimace prekazok (vpredu, vlavo, vpravo), otaca sa o 90stupnov
 3. % vlavo alebo vpravo, ide iba dopredu
 4. % cielom je najst vsetky kocky v bludisku, po najdeni kocky ju priniest do
 5. % ciela do pozicie (40,40) 1. typ objektu, do pozicie (1,40) 2. typ objektu
 6.  
 7. % toto riesenie obsahuje aj radar na hladanie kocky v def. okruhu, po
 8. % najdeni kocky ju zoberie do ciela
 9.  
 10. %robot=[poziciaX poziciaY snimacLavo snimacPravo snimacVpred pohyb otocenie smer kocka prekazka cielx ciely offset_rand gain_rand]
 11.  
 12. % poziciaX - stlpec 1 az 40, poziciaY - riadok 1 az 40
 13.  
 14. % snimacLavo snimacPravo snimacVpred , 0-volne, 1-prekazka, 2-kocka,
 15. % 3-iny robot
 16.  
 17. % pohyb , 0-stoji, 1-ide
 18.  
 19. % otocenie, 0-rovno, 1-doprava, 2-dolava
 20.  
 21. % smer, 1-hore, 2-dole, 3-doprava, 4-dolava
 22.  
 23. % kocka, 0-nema kocku,hlada ju, 1-nesie kocku na ciel (40,40), 2 - ide na
 24. % definovany ciel
 25.  
 26. % prekazka, kde je prekazka 0-nie je, 1-hore, 2-dole, 3-doprava, 4-dolava,
 27. % ak su zaporne hodnoty, prekazka je v cieli
 28.  
 29. % typ kocka , 1 - objekt 1. typu (napr. jablko, hruska), 2  - objekt 2. typu (napr. banan, pomaranc, citron)
 30.  
 31. % cielX - stlpec 1 az 40, cielY - riadok 1 az 40
 32.  
 33. % param1, param2 - parametre pre random hladanie
 34.  
 35. % hlavna funkcia
 36. function [caszberu]=mainrobot(pocetkociek,pocetprekazok)
 37.  
 38. h1=figure;
 39.  
 40. % definovanie color mapy 1-pozadie, 2-prekazka, 3-robot, 4-robot s kockou,
 41. % 5- kocka 1 typ ,  6- kocka 2 typ,  7 - neodkryta mapa
 42. colormaprobot=[1 1 1;0 0 0;0 1 0;1 0 0;0 0 1;1 0 1;1 1 0];
 43. mapa=ones(42);
 44. mapa(1,:)=2;
 45. mapa(42,:)=2;
 46. mapa(:,1)=2;
 47. mapa(:,42)=2;
 48.  
 49. % budovana mapa 1-pozadie, 2-prekazka, 3-robot, 4-robot s kockou,
 50. % 5- kocka 1 typ ,  6- kocka 2 typ,  7 - neodkryta mapa
 51. mapazobraz=7*ones(42);
 52. mapazobraz(1,:)=2;
 53. mapazobraz(42,:)=2;
 54. mapazobraz(:,1)=2;
 55. mapazobraz(:,42)=2;
 56.  
 57. odkrytiemapy=zeros(42);
 58.  
 59. % definovanie prekazok
 60. if pocetprekazok>0
 61. mapa(2:5,8)=2;
 62. mapa(6,8:10)=2;
 63.  
 64. mapa(2:7,23)=2;
 65. mapa(8,19:23)=2;
 66.  
 67. mapa(34:41,28)=2;
 68. mapa(34,25:28)=2;
 69.  
 70. mapa(34,10:12)=2;
 71. mapa(35:41,10)=2;
 72.  
 73. mapa(20,32:41)=2;
 74. mapa(18:22,32)=2;
 75.  
 76. mapa(22,12:20)=2;
 77. mapa(19:25,16)=2;
 78.  
 79. end
 80.  
 81. stanicaX=40;
 82. stanicaY=40;
 83.  
 84. pocetrobot=3;
 85.  
 86. % maximalny cas trvania simulacie
 87. maxcashladania=120*pocetkociek;
 88.  
 89. % zoznam kociek
 90. % 1-pozicia X, 2-pozicia Y, 3 - stav kocky, 4 - typ, 5 - parameter 1, 6 - parameter 2, 7 - parameter 3  
 91. zoznamkociek=[];
 92.  
 93. % definovanie parametrov robota
 94. roboti(1)=struct('poziciaX',1,'poziciaY',1,'snimacLavo',1,'snimacPravo',0,'snimacVpred',1,'pohyb',0,'otocenie',0, ...
 95.         'smer',1,'kocka',0,'prekazka',0,'typkocka',1,'cielX',40,'cielY',40,'param1',10,'param2',40,'pocitadlo',0,'maxkrok',0,'bludenie',0);
 96.  
 97. % zakreslenie robota
 98. mapa(2,2)=3;
 99.  
 100. if pocetrobot>1
 101.     %roboti(2,:)=[1 40 1 0 0 0 0 1 0 0 40 40 3 20];
 102. roboti(2)=struct('poziciaX',1,'poziciaY',40,'snimacLavo',1,'snimacPravo',0,'snimacVpred',0,'pohyb',0,'otocenie',0, ...
 103.         'smer',1,'kocka',0,'prekazka',0,'typkocka',1,'cielX',40,'cielY',40,'param1',3,'param2',20,'pocitadlo',0,'maxkrok',0,'bludenie',0);
 104.    
 105.     mapa(41,2)=3;
 106.     if pocetrobot>2
 107. %        roboti(3,:)=[40 1 1 0 0 0 0 2 0 0 40 40 8 30];
 108. roboti(3)=struct('poziciaX',40,'poziciaY',1,'snimacLavo',1,'snimacPravo',0,'snimacVpred',0,'pohyb',0,'otocenie',0, ...
 109.         'smer',2,'kocka',0,'prekazka',0,'typkocka',1,'cielX',40,'cielY',40,'param1',8,'param2',30,'pocitadlo',0,'maxkrok',0,'bludenie',0);
 110.  
 111.         mapa(2,41)=3;
 112.         pocetrobot=3;
 113.     end
 114. end
 115.  
 116. % parametre na nahodne hladanie
 117. for ii=1:pocetrobot,
 118.     roboti(ii).maxkrok=fix(40*rand);
 119. end
 120.  
 121. khladaj=zeros(1,pocetrobot);
 122. nahodahladaj=fix(40*rand(1,pocetrobot));
 123. timeout=[0 0 0];
 124.  
 125. % parametre na nahodne hladanie
 126. % khladaj=0;
 127. % nahodahladaj=fix(40*rand(1,1));
 128.  
 129. % definovanie pozicii kociek
 130. kockypos=[4 11;15 22;23 18;25 35;37 16;37 5;10 6;22 8;35 32;8 32;15 35;12 15;30 20;12 28;20 25;33 3;28 9; ...
 131.                 14 9;4 21;4 28;38 24;12 38;28 14;3 16;17 13;26 4;26 26;5 6;16 5;29 31;38 12;32 36;38 20;3 35;10 11];
 132.            
 133. if pocetkociek>35
 134.     pocetkociek=35;
 135. end
 136. indx=randperm(35);
 137. for i=1:pocetkociek,
 138.     if rand(1)>0.5
 139.         mapa(kockypos(indx(i),1),kockypos(indx(i),2))=5;
 140.     else
 141.         mapa(kockypos(indx(i),1),kockypos(indx(i),2))=6;
 142.     end
 143. end
 144.  
 145. % pociatocne vykreslenie mapy
 146. colormap(colormaprobot);
 147. hmapa=image(mapa);
 148. k=0;
 149. pocetuloh=0;
 150. title(['ulozene kocky = ' num2str(pocetuloh)])
 151.  
 152. % % zobrazenie budovanej mapy
 153. % h2=figure;
 154. % colormap(colormaprobot);
 155. % hmapa2=image(mapazobraz);
 156.  
 157.  
 158. % hlavny cyklus
 159. while k<maxcashladania && pocetuloh~=pocetkociek;
 160.     k=k+1;
 161.     for rrob=1:pocetrobot,
 162.        
 163.         % vyber pixelov z mapy
 164.         hp=mapa(roboti(rrob).poziciaY,roboti(rrob).poziciaX+1);
 165.         dp=mapa(roboti(rrob).poziciaY+2,roboti(rrob).poziciaX+1);
 166.         pp=mapa(roboti(rrob).poziciaY+1,roboti(rrob).poziciaX+2);
 167.         vp=mapa(roboti(rrob).poziciaY+1,roboti(rrob).poziciaX);
 168.        
 169.         % nastavenie snimacov robota
 170.         [vs,ps,hs]=nastavsnimace(roboti(rrob),hp,dp,pp,vp);
 171.              
 172.         roboti(rrob).snimacLavo=vs;
 173.         roboti(rrob).snimacPravo=ps;
 174.         roboti(rrob).snimacVpred=hs;
 175.        
 176.         % chod do stanice
 177.         if roboti(rrob).kocka==1
 178.             %novysmer=choddostanice(roboti(rrob));
 179.             if roboti(rrob).typkocka==2
 180.                 roboti(rrob).cielX=40;
 181.                 roboti(rrob).cielY=1;
 182.             else
 183.                 roboti(rrob).cielX=40;
 184.                 roboti(rrob).cielY=40;
 185.             end
 186.             [novysmer,novaprekazka]=chodnaciel(roboti(rrob));
 187.             roboti(rrob).prekazka=novaprekazka;
 188.             if novysmer>-1
 189.                 roboti(rrob).otocenie=novysmer;
 190.                 roboti(rrob).pohyb=1;
 191.                 timeout(rrob)=0;
 192.             else
 193.                 if novaprekazka<0
 194.                     roboti(rrob).otocenie=0;
 195.                     roboti(rrob).prekazka=0;
 196.                     roboti(rrob).smer=abs(novaprekazka);
 197.                 else
 198.                
 199.                     roboti(rrob).pohyb=0;
 200.                     timeout(rrob)=timeout(rrob)+1;
 201.                     if timeout(rrob)>3
 202.                         if rem(roboti(rrob).smer,2)==1
 203.                             roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer+1;
 204.                         else
 205.                             roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer-1;                  
 206.                         end
 207.                         timeout(rrob)=0;
 208.                     end
 209.                 end
 210.             end
 211.            
 212.         % chod na ciel    
 213.         elseif roboti(rrob).kocka==2
 214.             [novysmer,novaprekazka]=chodnaciel(roboti(rrob));
 215.             roboti(rrob).prekazka=novaprekazka;
 216.             if novysmer>-1
 217.                 roboti(rrob).otocenie=novysmer;
 218.                 roboti(rrob).pohyb=1;
 219.                 timeout(rrob)=0;
 220.             else
 221.                 % ak je prekazka v cieli kocka, zober ju
 222.                 if novaprekazka<0
 223.                     roboti(rrob).otocenie=0;
 224.                     roboti(rrob).prekazka=0;
 225.                     roboti(rrob).smer=abs(novaprekazka);
 226.                 else
 227.  
 228.                     roboti(rrob).pohyb=0;
 229.                     if roboti(rrob).poziciaX==roboti(rrob).cielX && roboti(rrob).poziciaY==roboti(rrob).cielY
 230.                         roboti(rrob).kocka=0;
 231.  
 232.                     end
 233. %                     timeout(rrob)=timeout(rrob)+1;
 234. %                     if timeout(rrob)>5
 235. %                         if rem(roboti(rrob).smer,2)==1
 236. %                             roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer+1;
 237. %                         else
 238. %                             roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer-1;                  
 239. %                         end
 240. %                         timeout(rrob)=0;
 241. %                     end
 242.                    
 243.                 end
 244.             end    
 245.            
 246.             % nahodne hladanie
 247.         else
 248.             [novysmer,kk,nahoda]=nahodnehladanie(roboti(rrob),khladaj(rrob),nahodahladaj(rrob));
 249.             % nastavenie smeru
 250.             if novysmer>-1
 251.                 roboti(rrob).otocenie=novysmer;
 252.                 roboti(rrob).pohyb=1;
 253.             else
 254.                 roboti(rrob).pohyb=0;
 255.                 if rem(roboti(rrob).smer,2)==1
 256.                     roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer+1;
 257.                 else
 258.                     roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer-1;                  
 259.                 end
 260.                
 261.             end
 262.             khladaj(rrob)=kk;
 263.             nahodahladaj(rrob)=nahoda;
 264.         end
 265.        
 266.         % nastav novu poziciu robota
 267.         stareX=roboti(rrob).poziciaX;
 268.         stareY=roboti(rrob).poziciaY;
 269.         mapa(stareY+1,stareX+1)=1;
 270.  
 271.         noveX=stareX;
 272.         noveY=stareY;
 273.        
 274.         % ak je robot v pohybe nastav smer cesty
 275.         if roboti(rrob).pohyb==1
 276.             [posX,posY,otoc]=nastavsmercesty(roboti(rrob));
 277.             noveX=posX;
 278.             noveY=posY;
 279.             if otoc>0
 280.                 roboti(rrob).smer=otoc;
 281.             end
 282.  
 283.         end
 284.            
 285.         roboti(rrob).poziciaX=noveX;
 286.         roboti(rrob).poziciaY=noveY;
 287.        
 288.         % co vykona robot v jednotlivych stavoch
 289.         [robotstav,nasielkocku,polozilkocku,zoznamkociek]=akciarobot(roboti(rrob),mapa,zoznamkociek,odkrytiemapy);
 290.         roboti(rrob)=robotstav;
 291.        
 292.         % kontrola ci nahodou neprejde prekazku
 293.         if mapa(roboti(rrob).poziciaY+1,roboti(rrob).poziciaX+1)==2
 294.              noveX=stareX;
 295.              noveY=stareY;
 296.             roboti(rrob).poziciaX=noveX;
 297.             roboti(rrob).poziciaY=noveY;
 298.         end
 299.        
 300.         % zakreslenie novej pozicie robota
 301.         if roboti(rrob).kocka==1
 302.             mapa(noveY+1,noveX+1)=4;
 303.         else
 304.             mapa(noveY+1,noveX+1)=3;
 305.         end
 306.        
 307. %         % budovanie mapy
 308. %         odkrytiemapy=budujmapu(odkrytiemapy,roboti(rrob));
 309.        
 310.         % prekreslenie mapy
 311.         figure(h1)
 312.         set(hmapa,'CData',mapa)
 313.  
 314.         % vypisy do okna
 315.         if nasielkocku==1
 316.             title(['ulozene kocky = ' num2str(pocetuloh) ' cas [s] = ' num2str(k)])
 317.         end
 318.         if polozilkocku==1
 319.                pocetuloh=pocetuloh+1;
 320.                title(['ulozene kocky = ' num2str(pocetuloh) ' cas [s] = ' num2str(k)])
 321.         end
 322.        
 323.         % na spomalenie priebehu simulacie
 324.         pause(0.001)
 325.  
 326.     end
 327.    
 328. %     if rem(k,5)==0
 329. %         figure(h2)
 330. %         set(hmapa2,'CData',mapazobraz)        
 331. %     end
 332.        
 333. end
 334. caszberu=k;
 335. end
 336.  
 337.  
 338. % fukcia, ktora riesi akcie, co sa robot robit v urcitych stavoch
 339. % robot - struktura robota
 340. % mapab - aktualna mapa bludiska
 341. % zkvstup - zoznam najdenych kociek
 342. % odkrytiemapy1 - kde uz bol
 343. function [robotupdate,nasielkocku,polozilkocku,zkvystup]=akciarobot(robot,mapab,zkvstup,odkrytiemapy1)
 344.  
 345.         dosahradaru=3;
 346.         nasielkocku=0;
 347.         polozilkocku=0;
 348.         zkvystup=zkvstup;
 349.        
 350.         % ak nasiel kocku, nastav stav zober kocku
 351.         if mapab(robot.poziciaY+1,robot.poziciaX+1)==5 || mapab(robot.poziciaY+1,robot.poziciaX+1)==6
 352.             robot.kocka=1;
 353.             robot.smer=2;
 354.             robot.otocenie=0;
 355.             nasielkocku=1;
 356.             robot.typkocka=1;
 357. %             for i=1:size(zkvystup)
 358. %                 pozicia_kocky=[robot.poziciaY+1, robot.poziciaX+1, 1];
 359. %                 [tmp, indx] = ismember(pozicia_kocky, zkvystup(i,:));
 360. %                 if(sum(tmp)==3)
 361. %                     zkvystup(indx,:)=[];
 362. %                 end
 363. %             end
 364.            
 365.             % doplnit rozpoznavanie pomocou NS
 366.             % [typkocky,paramkocky]=citajparamkocky(mapab,robot.poziciaX,robot.poziciaY);
 367.            
 368.         end
 369.  
 370.         % ak nesie kocku
 371.         if robot.kocka==1
 372.             [najdenepozkocky]=najdikocku(robot,mapab,dosahradaru);
 373.             if (isempty(najdenepozkocky) == 0)
 374.                 for i=1:size(najdenepozkocky)
 375.                     if(sum(ismember(najdenepozkocky(i,:), zkvystup)) == 0) % < 3
 376.                         zkvystup = [zkvystup; najdenepozkocky(i,:)];
 377.                     end
 378.                 end
 379.             end
 380.             % ak priniesol kocku do ciela
 381.             if robot.typkocka==1
 382.                 if robot.poziciaX==40 && robot.poziciaY==40
 383.                     polozilkocku=1;
 384.                     if (isempty(zkvystup)==0)
 385.                         robot.cielX=zkvystup(1,2);
 386.                         robot.cielY=zkvystup(1,1);
 387.                         zkvystup(1,:) = [];
 388.                         robot.kocka = 2;
 389.                     else
 390.                         robot.kocka = 0;
 391.                     end
 392.                 end
 393.             elseif robot.typkocka==2
 394.                 if robot.poziciaX==40 && robot.poziciaY==1
 395.                     polozilkocku=1;
 396.                     if (isempty(zkvystup)==0)
 397.                         robot.cielX=zkvystup(1,2);
 398.                         robot.cielY=zkvystup(1,1);
 399.                         zkvystup(1,:) = [];
 400.                         robot.kocka = 2;
 401.                     else
 402.                         robot.kocka = 0;
 403.                     end
 404.                 end                
 405.             end
 406.         end
 407.  
 408.         % ak nema kocku prehlada priestor ultrazvukom
 409.         if robot.kocka==0
 410.             [najdenepozkocky]=najdikocku(robot,mapab,dosahradaru);
 411.             % ak najde kocku nastavi ciel na jej poziciu
 412.             if isempty(najdenepozkocky)==0
 413.                 robot.cielX=najdenepozkocky(1,2);
 414.                 robot.cielY=najdenepozkocky(1,1);
 415.                 robot.kocka=2;
 416.             end
 417.         end
 418. %         zkvystup
 419.         robotupdate=robot;
 420. end
 421.  
 422.  
 423. % funkcia na budovanie mapy
 424. function odkrytiemapy2=budujmapu(odkrytiemapy1,robot)
 425.     odkrytiemapy2=odkrytiemapy1;
 426.    
 427.     % doprogramovavat
 428.  
 429.  
 430. end
 431.  
 432.  
 433. % funkcia, ktora vrati parametre objektu a jeho typ
 434. function [typkocky,paramkocky]=citajparamkocky(mapab,posX,posY)
 435.  
 436. pd=[0.91 0.07 0.91 0.03 0.5 0.4;0.75 0.15 0.77 0.06 0.57 0.27; ...
 437. 0.33 0.23 0.3 0.2 0.75 0.15;0.73 0.08 0.92 0.03 0.47 0.18;0.5 0.15 0.83 0.08 0.7 0.13];
 438.  
 439. paramkocky=zeros(1,3);
 440.  
 441.             % doplnit rozpoznavanie pomocou NS
 442.             if mapab(posY+1,posX+1)==6
 443.                typkocky=2;
 444.                druh=fix(3*rand(1))+3;
 445.             else
 446.                typkocky=1;
 447.                druh=fix(3*rand(1))+1;
 448.  
 449.             end
 450.            
 451.             for i=1:3
 452.                   paramkocky(i)=pd(druh,2*(i-1)+1)+2*pd(druh,2*(i-1)+2)*rand(1)-pd(druh,2*(i-1)+2);
 453.             end
 454. end
 455.  
 456.  
 457.  
 458. % funkcia pre riadenie robota do ciela
 459. % novysmer , 0-rovno, 1-vpravo, 2-vlavo, -1 - bez zmeny
 460. % prekazka - 0-nie je, 1-hore, 2-dole, 3-doprava, 4-dolava,
 461. % ak su zaporne hodnoty, prekazka je v cieli
 462. function [novysmer,prekazka]=chodnaciel(robot)
 463.    
 464.     % suradnice ciela robota
 465.     xciel=robot.cielX;
 466.     yciel=robot.cielY;
 467.    
 468.     % kde sa nachadza ciel od aktualnej pozicie robota, vlavo, vpravo, hore
 469.     % dole
 470.     if (xciel-robot.poziciaX)>0
 471.         idevpravo=1;
 472.     else
 473.         idevpravo=0;
 474.     end
 475.     if (xciel-robot.poziciaX)<0
 476.         idevlavo=1;
 477.     else
 478.         idevlavo=0;
 479.     end
 480.     if (yciel-robot.poziciaY)>0
 481.         idedole=1;
 482.     else
 483.         idedole=0;
 484.     end
 485.     if (yciel-robot.poziciaY)<0
 486.         idehore=1;
 487.     else
 488.         idehore=0;
 489.     end
 490.  
 491.     novysmer=-1;
 492.     prekazka=robot.prekazka;
 493.     % ak nenarazil na prekazku
 494.     if prekazka==0
 495.        
 496.         % ma ist smerom dole
 497.         if idedole==1
 498.            if robot.smer==2 && robot.snimacVpred==0
 499.                 novysmer=0;
 500.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacPravo==0    %ide vpravo, vpravo volno, otoc dole
 501.                 novysmer=1;
 502.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo==0
 503.                 novysmer=2;
 504.            elseif robot.smer==1
 505.                 if idevpravo==1 && robot.snimacPravo==0
 506.                     novysmer=1;
 507.                 elseif idevlavo==1 && robot.snimacLavo==0
 508.                     novysmer=2;
 509.                 end
 510.            end
 511.         end
 512.    
 513.     if novysmer==-1
 514.         % ma ist smerom hore
 515.         if idehore==1
 516.            if robot.smer==1 && robot.snimacVpred==0
 517.                 novysmer=0;
 518.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacLavo==0    %ide vpravo, vpravo volno, otoc dole
 519.                 novysmer=2;
 520.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo==0
 521.                 novysmer=1;
 522.            elseif robot.smer==2
 523.                 if idevpravo==1 && robot.snimacLavo==0
 524.                     novysmer=2;
 525.                 elseif idevlavo==1 && robot.snimacPravo==0
 526.                     novysmer=1;
 527.                 end
 528.            end            
 529.         end
 530.     end
 531.                    
 532.     if novysmer==-1
 533.         % ma ist smerom vpravo
 534.         if idevpravo==1
 535.            if robot.smer==1 && robot.snimacPravo==0
 536.                 novysmer=1;
 537.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacVpred==0    %ide vpravo, vpravo volno, otoc dole
 538.                 novysmer=0;
 539.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacLavo==0
 540.                 novysmer=2;
 541.            elseif robot.smer==4
 542.                 if idehore==1 && robot.snimacPravo==0
 543.                     novysmer=1;
 544.                 elseif idedole==1 && robot.snimacLavo==0
 545.                     novysmer=2;
 546.                 end
 547.            end            
 548.         end
 549.     end
 550.                
 551.     if novysmer==-1
 552.         % ma ist smerom vlavo
 553.         if idevlavo==1
 554.            if robot.smer==1 && robot.snimacLavo==0
 555.                 novysmer=2;
 556.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacVpred==0    %ide vpravo, vpravo volno, otoc dole
 557.                 novysmer=0;
 558.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo==0
 559.                 novysmer=1;
 560.            elseif robot.smer==3
 561.                 if idehore==1 && robot.snimacLavo==0
 562.                     novysmer=2;
 563.                 elseif idedole==1 && robot.snimacPravo==0
 564.                     novysmer=1;
 565.                 end
 566.            end            
 567.         end
 568.     end
 569.    
 570.     % nie je mozny ziadny smer
 571.     if novysmer==-1
 572.         % ak nie je v cieli, tak nastav prekazku
 573.         if xciel~=robot.poziciaX
 574.             if idevpravo==1 && (xciel-robot.poziciaX)==1
 575.                 prekazka=-3;
 576.             elseif idevpravo==1
 577.                 prekazka=3;
 578.             elseif idevlavo==1 && (robot.poziciaX-xciel)==1
 579.                 prekazka=-4;                
 580.             elseif idevlavo==1
 581.                 prekazka=4;
 582.             end  
 583.         elseif yciel~=robot.poziciaY
 584.             if idehore==1 && (robot.poziciaY-yciel)==1
 585.                 prekazka=-1;
 586.             elseif idehore==1
 587.                 prekazka=1;
 588.             elseif idedole==1 && (yciel-robot.poziciaY)==1
 589.                 prekazka=-2;
 590.             elseif idedole==1
 591.                 prekazka=2;
 592.             end                      
 593.         end        
 594.     end
 595.    
 596.     % ak je prekazka, potom jej obchadzanie
 597.     else
 598.        
 599.         % prekazka vpravo
 600.         if prekazka==3 && yciel<21
 601.            if robot.smer==3 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vpravo, vlavo volno otoc dolava hore
 602.                 novysmer=2;
 603.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vpravo volno otoc doprava hole
 604.                 novysmer=1;                
 605.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dole,prekazka vlavo, vpred volno pokracuj rovno
 606.                 novysmer=0;
 607.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno, otoc vpravo
 608.                 novysmer=1;                
 609.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred==0  % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno nieje, otoc dolava
 610.                 novysmer=2;
 611.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dole,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc doprava
 612.                 novysmer=1;              
 613.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vlavo, vpred je volno, chod rovno
 614.                 novysmer=0;
 615.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo==0 % ak ide dolava, vlavo je volno, chod dolava
 616.                 novysmer=2;        
 617.            elseif robot.smer==1 % ak ide dole, toc dolava
 618.                 novysmer=2;
 619.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaX<xciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky  
 620.                 novysmer=0;
 621.                 prekazka=0;
 622.            end              
 623.            
 624.         elseif prekazka==3 && yciel>20
 625.            if robot.smer==3 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vlavo, vpravo volno otoc doprava dole
 626.                 novysmer=1;
 627.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vlavo volno otoc dolava hole
 628.                 novysmer=2;                
 629.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide hore,prekazka vpravo, vpred volno pokracuj rovno
 630.                 novysmer=0;
 631.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide hore,prekazka vpravo a rovno, otoc vlavo
 632.                 novysmer=2;                
 633.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacVpred==0  % ak ide hore,prekazka vpravo a rovno nieje, otoc doprava
 634.                 novysmer=1;
 635.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide hore,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc dolava
 636.                 novysmer=2;              
 637.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vpravo, vpred je volno, chod rovno
 638.                 novysmer=0;
 639.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dolava, vpravo je volno, chod doprava
 640.                 novysmer=1;        
 641.            elseif robot.smer==2 % ak ide dole, toc dolava
 642.                 novysmer=1;
 643.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaX<xciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky  
 644.                 novysmer=0;
 645.                 prekazka=0;
 646.            end              
 647.         end
 648.        
 649.         % prekazka vlavo
 650.         if prekazka==4 && yciel>20
 651.            if robot.smer==4 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vpravo, vlavo volno otoc dolava hore
 652.                 novysmer=2;
 653.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vpravo volno otoc doprava hole
 654.                 novysmer=1;                
 655.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dole,prekazka vlavo, vpred volno pokracuj rovno
 656.                 novysmer=0;
 657.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno, otoc vpravo
 658.                 novysmer=1;                
 659.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred==0  % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno nieje, otoc dolava
 660.                 novysmer=2;
 661.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dole,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc doprava
 662.                 novysmer=1;              
 663.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vlavo, vpred je volno, chod rovno
 664.                 novysmer=0;
 665.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacLavo==0 % ak ide dolava, vlavo je volno, chod dolava
 666.                 novysmer=2;        
 667.            elseif robot.smer==2 % ak ide dole, toc dolava
 668.                 novysmer=2;
 669.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaX>xciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky  
 670.                 novysmer=0;
 671.                 prekazka=0;
 672.            end              
 673.            
 674.         elseif prekazka==4 && yciel<21
 675.            if robot.smer==4 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vlavo, vpravo volno otoc doprava dole
 676.                 novysmer=1;
 677.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vlavo volno otoc dolava hole
 678.                 novysmer=2;                
 679.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide hore,prekazka vpravo, vpred volno pokracuj rovno
 680.                 novysmer=0;
 681.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide hore,prekazka vpravo a rovno, otoc vlavo
 682.                 novysmer=2;                
 683.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacVpred==0  % ak ide hore,prekazka vpravo a rovno nieje, otoc doprava
 684.                 novysmer=1;
 685.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide hore,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc dolava
 686.                 novysmer=2;              
 687.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vpravo, vpred je volno, chod rovno
 688.                 novysmer=0;
 689.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dolava, vpravo je volno, chod doprava
 690.                 novysmer=1;        
 691.            elseif robot.smer==1 % ak ide dole, toc dolava
 692.                 novysmer=1;
 693.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaX>xciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky  
 694.                 novysmer=0;
 695.                 prekazka=0;
 696.            end              
 697.            
 698.         end
 699.  
 700.         % prekazka hore
 701.         if prekazka==1      %&& xciel>20
 702.            if robot.smer==1 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vpravo, vlavo volno otoc dolava hore
 703.                 novysmer=1;
 704.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vpravo volno otoc doprava hole
 705.                 novysmer=2;                
 706.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dole,prekazka vlavo, vpred volno pokracuj rovno
 707.                 novysmer=0;
 708.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno, otoc vpravo
 709.                 novysmer=2;                
 710.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacVpred==0  % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno nieje, otoc dolava
 711.                 novysmer=1;
 712.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dole,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc doprava
 713.                 novysmer=2;              
 714.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vlavo, vpred je volno, chod rovno
 715.                 novysmer=0;
 716.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dolava, vlavo je volno, chod dolava
 717.                 novysmer=1;        
 718.            elseif robot.smer==3 % ak ide dole, toc dolava
 719.                 novysmer=1;
 720.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaY>yciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky  
 721.                 novysmer=0;
 722.                 prekazka=0;
 723.            end              
 724.                      
 725.         end
 726.  
 727.         % prekazka dole
 728.         if prekazka==2  %&& xciel>20
 729.            if robot.smer==2 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vpravo, vlavo volno otoc dolava hore
 730.                 novysmer=2;
 731.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vpravo volno otoc doprava hole
 732.                 novysmer=1;                
 733.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dole,prekazka vlavo, vpred volno pokracuj rovno
 734.                 novysmer=0;
 735.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno, otoc vpravo
 736.                 novysmer=1;                
 737.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred==0  % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno nieje, otoc dolava
 738.                 novysmer=2;
 739.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dole,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc doprava
 740.                 novysmer=1;              
 741.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vlavo, vpred je volno, chod rovno
 742.                 novysmer=0;
 743.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo==0 % ak ide dolava, vlavo je volno, chod dolava
 744.                 novysmer=2;        
 745.            elseif robot.smer==3 % ak ide dole, toc dolava
 746.                 novysmer=2;
 747.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaY<yciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky  
 748.                 novysmer=0;
 749.                 prekazka=0;
 750.            end              
 751.                      
 752.         end        
 753.        
 754.        
 755.     end
 756.                
 757. end
 758.  
 759. % funkcia na nahodne prehladavanie
 760. % novysmer , 0-rovno, 1-vpravo, 2-vlavo, -1 - bez zmeny
 761. % kki, kko - pocitadlo
 762. % nahodai, nahodao - kedy ma byt vykonana zmena smeru
 763. function [novysmer,kko,nahodao]=nahodnehladanie(robot,kki,nahodai)
 764.         if robot.snimacPravo==2  % ak je vpravo kocka, chod doprava
 765.            novysmer=1;
 766.         elseif robot.snimacLavo==2  % ak je vlavo kocka, chod dolava
 767.            novysmer=2;
 768.         elseif robot.snimacVpred==0 || robot.snimacVpred==2 % ak je rovno kocka alebo volno chod rovno
 769.            novysmer=0;
 770.         elseif robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacLavo==0 % ak je rovno prekazka, vpravo aj vlavo volno, vyber si vlavo alebo vpravo
 771.            if rand<0.4
 772.                novysmer=2;
 773.            else
 774.                novysmer=1;
 775.            end
 776.         elseif robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0   % ak je rovno prekazka, vpravo  volno, chod vpravo
 777.            novysmer=1;
 778.         elseif robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0
 779.            novysmer=2;
 780.         else
 781.             novysmer=-1;
 782.         end
 783.        
 784.         % nahodna zmena smeru
 785.         if kki==nahodai
 786.            % ak ide rovno, zmen smer
 787.            if novysmer==0 && robot.snimacVpred~=2
 788.                % ak je vlavo volno, chod vlavo
 789.                if robot.snimacLavo==0
 790.                   novysmer=2;
 791.                elseif robot.snimacPravo==0  % ak je vpravo volno, chod vpravo
 792.                   novysmer=1;
 793.                end
 794.            end
 795.            % nahodne generovanie casu na zmenu smeru
 796.            nahodai=fix(robot.param2*rand+robot.param1);
 797.            kko=0;
 798.         else
 799.             kko=kki+1;
 800.         end
 801.         nahodao=nahodai;    
 802. end
 803.  
 804. % funkcia na nastavenie smeru cesty, podla toho ktorym smerom je otoceny
 805. % vypocita poziciu robota a ktorym smerom sa ma otocit
 806. function [posX,posY,otoc]=nastavsmercesty(robot)
 807.     stareX=robot.poziciaX;
 808.     stareY=robot.poziciaY;
 809.     posX=robot.poziciaX;
 810.     posY=robot.poziciaY;
 811.     otoc=0;
 812.     % nastavenie smeru cesty
 813.     if robot.pohyb==1
 814.         if robot.otocenie==0 && robot.smer==1 % hore
 815.             posX=stareX;
 816.             posY=stareY-1;
 817.         elseif robot.otocenie==0 && robot.smer==2 % dole
 818.             posX=stareX;
 819.             posY=stareY+1;
 820.         elseif robot.otocenie==0 && robot.smer==3 % vpravo
 821.             posX=stareX+1;
 822.             posY=stareY;
 823.         elseif robot.otocenie==0 && robot.smer==4 % vlavo
 824.             posX=stareX-1;
 825.             posY=stareY;
 826.            
 827.         elseif robot.otocenie==1 && robot.smer==1 % otocenie vpravo
 828.             posX=stareX+1;
 829.             posY=stareY;
 830.             otoc=3;
 831.          elseif robot.otocenie==1 && robot.smer==3 % otocenie dole
 832.             posX=stareX;
 833.             posY=stareY+1;
 834.             otoc=2;
 835.          elseif robot.otocenie==1 && robot.smer==2 % otocenie vlavo
 836.             posX=stareX-1;
 837.             posY=stareY;
 838.             otoc=4;
 839.          elseif robot.otocenie==1 && robot.smer==4 % otocenie hore
 840.             posX=stareX;
 841.             posY=stareY-1;
 842.             otoc=1;
 843.            
 844.         elseif robot.otocenie==2 && robot.smer==1 % otocenie vlavo
 845.             posX=stareX-1;
 846.             posY=stareY;
 847.             otoc=4;
 848.          elseif robot.otocenie==2 && robot.smer==3 % otocenie hore
 849.             posX=stareX;
 850.             posY=stareY-1;
 851.             otoc=1;
 852.          elseif robot.otocenie==2 && robot.smer==2 % otocenie vpravo
 853.             posX=stareX+1;
 854.             posY=stareY;
 855.             otoc=3;
 856.          elseif robot.otocenie==2 && robot.smer==4 % otocenie dole
 857.             posX=stareX;
 858.             posY=stareY+1;
 859.             otoc=2;
 860.         end
 861.     end
 862.     if posY<1
 863.         posY=1;
 864.     end
 865.     if posX<1
 866.         posX=1;
 867.     end    
 868.     if posX>40
 869.         posX=40;
 870.     end    
 871.     if posY>40
 872.         posY=40;
 873.     end
 874.  
 875. end
 876.  
 877. % nastavenie stavu snimacov, podla pixelov v mape
 878. function [vs,ps,hs]=nastavsnimace(robot,horepole,dolepole,vpravopole,vlavopole)
 879.    
 880.     % smer hore
 881.     if robot.smer==1
 882.         if horepole==2
 883.             hs=1;
 884.         elseif horepole==5 || horepole==6
 885.             hs=2;  
 886.         elseif horepole==3 || horepole==4
 887.             hs=3;              
 888.         else
 889.             hs=0;            
 890.         end
 891.         if vlavopole==2
 892.             vs=1;
 893.         elseif vlavopole==5 || vlavopole==6
 894.             vs=2;
 895.         elseif vlavopole==3 || vlavopole==4
 896.             vs=3;                                                          
 897.         else
 898.             vs=0;                      
 899.         end
 900.         if vpravopole==2
 901.             ps=1;
 902.         elseif vpravopole==5 || vpravopole==6
 903.             ps=2;                                                
 904.         elseif vpravopole==3 || vpravopole==4
 905.             ps=3;                                                          
 906.         else
 907.             ps=0;                      
 908.         end
 909.        
 910.     end
 911.     % smer dole
 912.     if robot.smer==2
 913.         if dolepole==2
 914.             hs=1;
 915.         elseif dolepole==5 || dolepole==6
 916.             hs=2;
 917.         elseif dolepole==3 || dolepole==4
 918.             hs=3;                                                          
 919.         else
 920.             hs=0;            
 921.         end
 922.         if vpravopole==2
 923.             vs=1;
 924.         elseif vpravopole==5 || vpravopole==6
 925.             vs=2;    
 926.         elseif vpravopole==3 || vpravopole==4
 927.             vs=3;                                              
 928.         else
 929.             vs=0;                      
 930.         end
 931.         if vlavopole==2
 932.             ps=1;
 933.         elseif vlavopole==5 || vlavopole==6
 934.             ps=2;
 935.         elseif vlavopole==3 || vlavopole==4
 936.             ps=3;                                              
 937.         else
 938.             ps=0;                      
 939.         end
 940.        
 941.     end
 942.      % smer vpravo
 943.     if robot.smer==3
 944.         if vpravopole==2
 945.             hs=1;
 946.         elseif vpravopole==5 || vpravopole==6
 947.             hs=2;
 948.         elseif vpravopole==3 || vpravopole==4
 949.             hs=3;                                  
 950.         else
 951.             hs=0;            
 952.         end
 953.         if horepole==2
 954.             vs=1;
 955.         elseif horepole==5 || horepole==6
 956.             vs=2;
 957.         elseif horepole==3 || horepole==4
 958.             vs=3;                                                          
 959.         else
 960.             vs=0;                      
 961.         end
 962.         if dolepole==2
 963.             ps=1;
 964.         elseif dolepole==5 || dolepole==6
 965.             ps=2;
 966.         elseif dolepole==3 || dolepole==4
 967.             ps=3;                                              
 968.         else
 969.             ps=0;                      
 970.         end
 971.        
 972.     end
 973.      % smer vlavo
 974.     if robot.smer==4
 975.         if vlavopole==2
 976.             hs=1;
 977.         elseif vlavopole==5 || vlavopole==6
 978.             hs=2;
 979.         elseif vlavopole==3 || vlavopole==4
 980.             hs=3;                      
 981.         else
 982.             hs=0;            
 983.         end
 984.         if dolepole==2
 985.             vs=1;
 986.         elseif dolepole==5 || dolepole==6
 987.             vs=2;  
 988.         elseif dolepole==3 || dolepole==4
 989.             vs=3;                                  
 990.         else
 991.             vs=0;                      
 992.         end
 993.         if horepole==2
 994.             ps=1;
 995.         elseif horepole==5 || horepole==6
 996.             ps=2;
 997.         elseif horepole==3 || horepole==4
 998.             ps=3;                                              
 999.         else
 1000.             ps=0;                      
 1001.         end
 1002.        
 1003.     end
 1004.  
 1005. end
 1006.  
 1007. % funkcia na prehladanie okolia robota radarom
 1008. % vrati pozicie kociek [Y X] - [riadok stlpec] v mape
 1009. function [novapozkocky]=najdikocku(robot,celamapa,dosahsenzora)
 1010.     % def. rozsahu senzora
 1011.     rmin=robot.poziciaY-dosahsenzora+1;
 1012.     rmax=robot.poziciaY+dosahsenzora+1;
 1013.     smin=robot.poziciaX-dosahsenzora+1;
 1014.     smax=robot.poziciaX+dosahsenzora+1;
 1015.    
 1016.     % ohranicenie mapy
 1017.     if rmin<2
 1018.         rmin=2;
 1019.     end
 1020.     if smin<1
 1021.         smin=1;
 1022.     end
 1023.     if rmax>41
 1024.         rmax=41;
 1025.     end
 1026.     if smax>41
 1027.         smax=41;
 1028.     end
 1029.    
 1030.     % ohranicenie prekazkov, radar cez prekaz nevidi
 1031.     ss=robot.poziciaX+1;
 1032.     for rr=rmin:robot.poziciaY+1,
 1033.         if celamapa(rr,ss)==2
 1034.             rmin=rr;
 1035.             break;
 1036.         end
 1037.     end
 1038.     rr=robot.poziciaY+1;
 1039.     for ss=smin:robot.poziciaX+1,
 1040.         if celamapa(rr,ss)==2
 1041.             smin=ss;
 1042.             break;
 1043.         end
 1044.     end
 1045.     ss=robot.poziciaX+1;
 1046.     for rr=robot.poziciaY+1:rmax,
 1047.         if celamapa(rr,ss)==2
 1048.             rmax=rr;
 1049.             break;
 1050.         end
 1051.     end
 1052.     rr=robot.poziciaY+1;
 1053.     for ss=robot.poziciaX+1:smax,
 1054.         if celamapa(rr,ss)==2
 1055.             smax=ss;
 1056.             break;
 1057.         end
 1058.     end    
 1059.     novapozkocky=[];
 1060.    
 1061.     % hladanie kocky v ohranicenom priestore
 1062.     for rr=rmin:rmax,
 1063.         for ss=smin:smax,
 1064.             if celamapa(rr,ss)==5
 1065.                 novapozkocky=[novapozkocky;rr-1 ss-1 1];
 1066.             elseif celamapa(rr,ss)==6
 1067.                 novapozkocky=[novapozkocky;rr-1 ss-1 2];
 1068.             end
 1069.         end
 1070.     end
 1071.            
 1072. end
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top