prometheus800

Генеричка тројка НП

Nov 25th, 2020
507
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //Генеричка тројка Problem 5 (0 / 0)
 2. //        Да се имплемнтира генеричка класа Triple (тројка) од нумерички вредности (три броја). За класата да се имплементираат:
 3. //
 4. //        конструктор со 3 аргументи,
 5. //        double max() - го враќа најголемиот од трите броја
 6. //        double average() - кој враќа просек на трите броја
 7. //        void sort() - кој ги сортира елементите во растечки редослед
 8. //        да се преоптовари методот toString() кој враќа форматиран стринг со две децимални места за секој елемент и празно место
 9. //        помеѓу нив.
 10. //
 11. // Sample input           |  Sample output
 12. //        10 10 15        |  15.00
 13. //        5.5 4.4 3.3     |  11.67
 14. //        12 24 12.1      |  10.00 10.00 15.00
 15. //                        |  5.50
 16. //                        |  4.40
 17. //                        |  3.30 4.40 5.50
 18. //                        |  24.00
 19. //                        |  16.03
 20. //                        |  12.00 12.10 24.00
 21.  
 22. import java.text.DecimalFormat;
 23. import java.util.ArrayList;
 24. import java.util.Collections;
 25. import java.util.Scanner;
 26.  
 27. public class TripleTest {
 28.     public static void main(String[] args) {
 29.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 30.         int a = scanner.nextInt();
 31.         int b = scanner.nextInt();
 32.         int c = scanner.nextInt();
 33.         Triple<Integer> tInt = new Triple<>(a, b, c);
 34.         System.out.printf("%.2f\n", tInt.max());
 35.         System.out.printf("%.2f\n", tInt.average());
 36.         tInt.sort();
 37.         System.out.println(tInt);
 38.         float fa = scanner.nextFloat();
 39.         float fb = scanner.nextFloat();
 40.         float fc = scanner.nextFloat();
 41.         Triple<Float> tFloat = new Triple<>(fa, fb, fc);
 42.         System.out.printf("%.2f\n", tFloat.max());
 43.         System.out.printf("%.2f\n", tFloat.average());
 44.         tFloat.sort();
 45.         System.out.println(tFloat);
 46.         double da = scanner.nextDouble();
 47.         double db = scanner.nextDouble();
 48.         double dc = scanner.nextDouble();
 49.         Triple<Double> tDouble = new Triple<>(da, db, dc);
 50.         System.out.printf("%.2f\n", tDouble.max());
 51.         System.out.printf("%.2f\n", tDouble.average());
 52.         tDouble.sort();
 53.         System.out.println(tDouble);
 54.     }
 55. }
 56. // vasiot kod ovde
 57. class Triple<T extends Number>{
 58.     private final ArrayList<T> arrayList;
 59.  
 60.     public Triple(T num1, T num2, T num3){
 61.         ArrayList<T> arrayList = new ArrayList<>();
 62.         arrayList.add(num1);
 63.         arrayList.add(num2);
 64.         arrayList.add(num3);
 65.         this.arrayList = arrayList;
 66.     }
 67.  
 68.     public double max() {
 69.         return arrayList.stream()
 70.                 .mapToDouble(Number::doubleValue)
 71.                 .max()
 72.                 .orElse(0.00);
 73.     }
 74.  
 75.     public double average() {
 76.         return arrayList.stream()
 77.                 .mapToDouble(Number::doubleValue)
 78.                 .average()
 79.                 .orElse(0.00);
 80.     }
 81.  
 82.     public void sort() {
 83.         this.arrayList.sort(Collections.reverseOrder().reversed());
 84.     }
 85.  
 86.     @Override
 87.     public String toString(){
 88.         StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
 89.         DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat("0.00");
 90.         arrayList.forEach(n -> stringBuilder.append(decimalFormat.format(n.doubleValue())).append(" "));
 91.         stringBuilder.delete(stringBuilder.length()-1, stringBuilder.length());
 92.         return stringBuilder.toString();
 93.     }
 94. }
RAW Paste Data