duccom01

bypass captcha example

Dec 1st, 2020
708
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. function dungtuchan()
 2.     for i=1,5 do -- vòng lặp từ 1 -5
 3.         cmd:sudung("Tu Chân Yếu Quyết")
 4.         cmd:sleep(1)
 5.         local number = cmd:bypassauto2() -- hàm mới trả về dạng số
 6.         cmd:chondong(0)
 7.         cmd:guisoluong(number) -- gửi số lấy được từ hàm bypass2 lên server
 8.         cmd:guisoluong(2) -- gửi số lượng tu chân muốn dùng lên server
 9.     end
 10. end
 11. dungtuchan()
RAW Paste Data